simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
Chron1234 ܕܡܝܬ ܒܥܠܟܝ ܂ ܘܫܒܩ̣ܬܝ ܐܒܘܟܝ ܘܐܡܟ̇ܝ ܘܫܪܒܬܟܝ ܂ ܒܬܪ ܒܥܙ ܂ ܡܬܐܡܪܘ ܐܬܐܡܪ ܠܝ ܂ ܡܕܡ ܕܥܒܕܬܝ ܥܡ ܘܢ ܚܡܬܟܝ ܡܢ
Chron1234 ܕܐܡܠܟ ܫܢܝܐ̈ ܬܪܬܝܢ̈ ܘܦܠܓܗ̇ ܂ ܝܝ ܐܡܠܟ ܕܝܢ ܗ̣ܘ ܥܡܪ ܒܪ ܒܬܪ ܥܠ ܕܪܡܣܘܩ ܂ ܐܬ̣ܐ ܠܗܘܢ ܛܐܒܐ ܕܡܝܬ ܐܒܘ ܒܟܪ ܡܠܟܗܘܢ ܂
Chron1234 ܕܝܢ ܕܩܛܠ ܠܛܠܝܐ̈ ܂ ܢܦܩ ܕܢܐܙܠ ܝX ܠܒܝܬܗ ܂ ܕܢܛܝܒ ܠܗ ܒܬܪ ܐܓܗܝܘ̤ ܘܬܒܥܬܐ ܕܟܐܢܘܬܐ ܡܢܫܝܠ ܠܗ ܐܕܪܟܬ̇ ܂ ܡܢ
Chron1234 ܓܝܪ ܟܦܢܐ ܗܘ̇ ܪܒܐ ܆ ܟܕ ܚܣ ܡܪܝܐ ܥܠܝܗ̇ ܆ ܘܗܘܐ ܣܒܥܐ ܒܬܪ ܃ ܐܫܬܕܪܬ̇ ܥܠܝܗ̇ ܡܪܕܘܬܐ ܐܚܪܬܐ ܇ ܐܝܟ ܝܪܚܐ̈ ܬܡܢܝܐ ܂
Chron1234 ܗ̇ܢܘܢ ܕܥܪܩܘ ܂ ܘܗܟܢܐ ܐܫܬܘܙܒ ܗܘ̣ ܚܣܢܐ ܡܪܝܕܐ ܕܡܪܕܝܢ ܒܬܪ ܙܝܢܐ ܆ ܘܟܠ ܙܢܝ̇ܢ̈ ܕܩܢܝܢܐ̈ ܂ ܘܐܬܟܠܝܘ ܡܢ ܕܠܡܪܕܦ
Chron1234 ܕܥܢ̣ܕ ܐܒܪܗܡ ܪܝܫܩܫܝܫܐ̈ ܥܒ̣ܕ ܐܝܟܢ ܕܗ̣ܘ ܨܠܝܒܐ ܒܬܪ ܗܘ̣ܬ̇ ܕܬܫܬܟܠܠ ܡܢ ܫܪܟܐ ܕܙܢܢܝܘܬܗܘܢ ܒܫܬܩܐ ܂ ܂ ܂ ܂ X ܝ
Chron1234 ܬܪܬܝܢ̈ ܫܝܢ̈ ܕܗܘܘ ܒܝܬ ܪܘܡܝܐ̈ ܂ ܥܘܡܪ ܕܝܢ ܡܠܟܐ ܆ ܡܫܕܪ ܒܬܪ ܕܒܪܒܪܝܐ̈ ܂ ܘܗܢܐ ܫܘܠܡܐ ܒܝܫܐ ܗܘܐ ܠܚܠܘܬܐ ܕܛܝܝܐ̈ ܂
Chron1234 ܥܠܝܡܐ̈ ܕܥܬܝܪܝܢ̈ ܐܘ ܕܡܣܟܝܢܝܢ̈ ܂ ܘܗܫܐ ܒܪܬܝ ܠܐ ܒܬܪ ܂ ܝX ܝ ܕ ܐܛܐܒܬܝ ܚܣܕܟܝ ܐܚܪܝܐ ܛܒ ܡܢ ܩܕܡܝܐ ܂ ܕܠܐ ܐ̣ܙܠܬܝ
Chron1234 ܡܘܬܗ ܕܒܪܨܘܡܐ ܕܐܝܣܡܥܝܠ ܗ̇ܘ ܕܐܥܗܕܢܢ ܡܢ ܠܥܠ ܂ ܒܬܪ ܥܡܗܘܢ ܘܐܦ ܩܘܣܛܢܛܝܢ ܩܫ ܣܒܐ ܂ ܗ̇ܘ ܕܗܘ̣ܐ ܪܝܫܩܫܝ̈″
Chron1234 ܡܘܬܗ ܕܣܐܠܘܩܘܣ ܂ ܘܐܢܫܝܢ̈ ܐܡܠܟܘ ܒܦܪܣ ܘܡܕܝ ܂ ܒܬܪ ܐܡܠܟ ܒܣܘܪܝܐ ܠܡܥܪܒܐ ܡܢ ܦܪܬ ܂ ܘܐܬܦܠܓܝ̈ ܡܠܟܘܬ̈ ܐ
Chron1234 ܚܕ ܃ ܘܒܚܪܬܐ ܐܦ ܠܐܡܗܘܢ ܒܠ̣ܥ ܂ ܘܟܕ ܗܠܝܢ ܡܣܬܥܪܢ̈ ܒܬܪ ܦܪܘܓܐ̈ ܂ ܘܟܕ ܝ ܡܛܐ ܐܢܘܢ ܬܢܝܢܐ ܗܘ ܂ ܒܠܥ ܠܟܠܗܘܢ ܚܕ
Chron1234 ܙܒܢܐ ܆ ܟܕ ܐܡܠܟ ܐܝܪܐܩܠܝ ܡܠܟܐ ܃ ܘܫܡܥ ܕܗܒܒܬ̇ ܗܕܐ ܒܬܪ ܬܪܝܢ̈ ܨܒܝܢܐ̈ ܘܬܪܬܝܢ̈ ܡܥܒܕܢܘܬܐ̈ ܒܡܫܝܚܐ ܂ ܘܡ̣ܢ
Chron1234 ܝܘܢܢ ܝܗ̇ܒ ܗ̣ܘܐ ܐܬ̇ܐ ܠܢܝܢܘܐ ܂ ܕܡܢ ܡܝܐ̈ ܚܠܝܐ̈ ܘܡܢ ܒܬܪ ܐܬܢܒܝܘ ܗܘܫܥ ܘܥܡܘܣ ܘܝܘܢܢ ܝ ܘܢܚܘܡ ܂ ܗܢܐ ܢܚܘܡ ܢܒܝܐ ܡܢ
Chron1234 ܕܗܦܟ ܡܢ ܪܕܘܦܝܗ ܕܡܪܘܢ ܂ ܐܩܝܡ ܡܫܪܝܬܗ ܒܦܠܐܣܛܝܢܝ ܂ ܒܬܪ ܕܝܢ ܐܒܘ ܓܥܦܪ 1ܫܪܐ ܥܠ ܢܗܪܐ ܥܒܕܐܠܗ ܕܝܢ ܒܪ ܥ̣̇ܠܝ ܂ ܡܢ
Chron1234 ܩܘܪܝܠܠܝܘܣ ܂ ܘܟܕ ܫܕܪܘ ܒܬܪ ܠܐܘܢ ܕܪܘܡܝ ܃ ܫܕܪ ܬܪܝܢ̈ ܝ ܒܬܪ ܣܘܢܕܘܣ ܕܝܘܣܩܘܪܘܣ ܦܛܪܝܪܟܐ ܕܐܠܟܣܢܕܪܝܐ ܃ ܗ̇ܘ ܕܩܡ
Chron1234 ܙܟܘܬܗ ܘܒܙܬܐ ܕܡܠܟܘܬܗ ܕܟܣܪܘ ܃ ܗܦܟ ܠܡܣܬܝܘ ܒܝܢܬ ܐܬܘܪ ܒܬܪ ܕܝܢ ܗ̣ܘ ܟܣܪܘ ܫܢܝܐ̈ ·ܠܚ· ܀ ܐܪܩܐܠܝܣ ܕܝܢ ܝ · ܡܠܟܐ ܂ ܡܢ
Chron1234 ܡܐܬܝܢ ܫܝܢ̈ ܂ ܐ̣ܝܟ̇ ܕܥܬܝܕܝܢܢ ܕܢܚܘܐ ܘܢܐܡܪ ܡܛܠܬܗ ܒܬܪ ܂ ܘܠܐ ܐܫXܟܚܬ̇ ܆ ܐܠܐ ܐܢ ܝ ܒܙܒܢܐ ܕܫܢܬ ܐܠܦ ܘܡܐܐ ·ܘܓ· ܆
Chron1234 ܬܫܥܐ̈ ܝܪܚܐ̈ 0 ܕܥܘܢܕܢܗ ܕܦܐܛܪܪܟܐ ܂ ܘܟܬܒܘ ܐܓܪܬ ܐ ܒܬܪ ܕܫܒܬܐ ܕܬܪܬܝܢ̈ ܕܨܘܡܐ ܂ ·ܒܝܙ· ܒܫܒܛ ܕܫܢܬ ܐܠܦ ·ܘܬܡ ·
Chron1234 ܗܟܝܠ ܕܢܦ̣ܩ ܡܘܕܝܢܐ ܗ̇ܘ ܕܗܘܐ ܐܦܝܣ ܠܡܪܕܝܢ ܆ ܝX ܐܟܡܐ ܒܬܪ ܀ ܡܛܠ ܗ̇ܝ ܕܐܝܟܢܐ ܐܙܕܩܬ̇ ܡܪܕܝܢ ܠܡܦܪܝܢܐ ܕܡܕܢܚܐ ܀
Chron1234 ܓܝܣܐ ܘܚ̣ܙܐ ܕܥܩܝܪ ܒܝܬܗ ܂ ܘܚܛܝܦܐ ܐܢܬܬܗ ܃ XX ܐܚܕܘܗܝ ܒܬܪ ܥܡܗ ܘܐܬܪܗ ܀ ܡܢܐܠܐܘܣ ܕܝܢ ܒܥܠܗ̇ ܕܗܠܢܝ ܟܕ ܦܢ̣ܐ ܡܢ