simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
Chron1234 ܕܫܪܐ ܠܐܘܢ ܠܚܝܠܘܬܐ̈ ܝ ܕܛܝܝܐ̈ ܂ ܐܫܩܠ ܥܡ ܚܝܠܐ ܕܥܡܗ ܒܬܪ ܕܠܐܘܢ ܘܡܦܩܬܗ ܕܬܐܘܕܘܣܝܘܣ ܂ ܡܢ ܡܠܟ ܂ ܘܬܐ ܀ ܘܡܢ
Chron1234 ܕXܡܠܟ ܫܢܝܐ̈ ·ܝܘ· ܂ ܒܗ̇ܝ ܩܕܡܝܬܐ ܃ ܥܣܪ ܂ ܘܒܗ̇ܝ ܒܬܪ ܇ ܘܚܪܙܘܗܝ ܠܪܝܫܗ ܒܪܘܡܚܐ ܂ ܘܐܟܪܟܘܗܝ ܒܡܕܝܢܬܐ ܂ ܡܢ
Chron1234 ܕܐܫܬܕܝ ܦܝܠܠܝܦܩܘܣ ܂ ܐܡܠܟܘ ܥܠܝܗܘܢ ܪܘܡܝܐ̈ ܒܬܪ ܕܐܢܣܛܐܣܝܘܣ ܂ ܘܐܝܠܝܢ ܕܓܕܫܝ̈ ܒܝܘܡܬܗ̈ ܀ ܘܡܢ
Chron1234 ܗܦܘܟܝܗ ܃ ·ܘܦܙ· ܕܛܝܝܐ̈ ܂ ܡܝܬ ܥܒܕ ܐܠܡܠܟ ܒܝܪܚܐ ܫܒܛ ܂ ܒܬܪ ܐܠܦ ·ܘܝܙ· ܕܝܘܢܝܐ̈ ܘܬܪܬܝܢ̈ ܕܝܘܣܛܝܢܝܢܘܣ ܂ XX ܝ
Chron1234 ܐ̇ܝܠ̣ܝܢ ܕܓܕܫܝ̈ ܒܝܘܡܬܗ̈ ܕܥܒܕ ܠܡܠܟ ̤ ܒܗܢܐ ܙܒܢܐ ܦܩܕ ܒܬܪ ܘܥ̣ܠ ܠܡܕܝܢܬܐ ܕܠܐ ܩܪܒܐ ܂ ܘܦܢܐ ܥܠ ܡܠܟܘܬܗ ܡܢ
Chron1234 ܗܠܝܢ ܟܢܫ ܐܢܘܢ ܡܠܟܐ ܠܛܪܩܐ̈ ܕܪܘܡܝܐ̈ ܂ ܘܐ̇ܝ̣ܬܝ ܝ ܃ ܒܬܪ ܐܢܐ ܂ ܠܗܠܝܢ ܟܕ ܒܩܠܐ ܥܫܝܢܐ ܩ̇ܥܐ ܗܘܐ ܂ ܩܒܠ ܓܙܪ ܕܝܢܐ ܀
Chron1234 ܡܘܬܗ ܀ ܒܫܢܬ ·ܝܕ· ܕܩܘܣܛܢܛܝܢܘܣ ܃ ܒܕܛܝܝܐ̈ ·ܣܓ· ܂ ܂ ܒܬܪ X]ܡܛܠ ܡܘܬܗ ܕܝܙܝܕ ܘܥܠ ܒܘܠܒܠܐ ܕܗܘܐ ܒܡܠܟܘܬܐ ܕܛܝܝܐ̈
Chron1234 ܗ̇ܘ ܡܪܘܕܐ ܂ ܘܢܥܕܪܗ ܥܠ ܣܥܝ̇ܗ ܂ ܘܢܦܩ ܐܢܕܪܐܐ ܐܘܢܘܟܣܐ ܒܬܪ ܕܡܝܐ̈ ܘܡܘܗܒܬܐ̈ ܡܠܟܝܬܐ̈ ܂ ܟܕ ܬܒ̇ܥ ܡܢܗ ܕܠܐ ܢܨܛܠܐ
Chron1234 ܕܩܛܠܗ ܠܐܚܘܗܝ ܂ ܘܐܝ̣ܕܥ ܕܐܣܬܢܝ ܡܢ ܚܝܠܘܬܗ̈ ܘܕܚܠ ܒܬܪ ܕܡܠܟܘܬܐ ܠܪܘܡ̣ܝ ܐܝܟ ܕܡܢܩܕܝܡ ܀ Xܘܣܛܘܣ ܗܟܝܠ ܡܠܟܐ
Chron1234 ܕܕܒܪ ܠܛܝܝܐ̈ ܪܒܚܝܠܐ ܫܢܝܐ̈ ܥܣܪܝܢ ܐܝܬܘܗܝ ܗܘܐ ܓܝܪ ܒܬܪ ܐ ܡܢ ܟܘܦܗ ܠܕܪܡܣܘܩ ܂ ܘܣܡ ܒܗ̇ ܐܘܨܪܐ̈ ܕܡܠܟܘܬܐ ܂ ܡܢ
Chron1234 ܡܘܬܗ ܆ ܐܝܟ·ܕܥܬܝܕܝܢܢ ܕܢ̇ܚܘܐ ܀ ܡܛܠ ܩܛܠ̣ܗ ܕܥܠܝ ܀ ܘܟܕ ܒܬܪ ܘܬܟܬܘܫܐ ܡܢ ܒܝܢܬܗܘܢ ܟܠܗ ܙܒܢܐ ܕܚܝܘܗܝ̈ ܕܥܠܝ ܂ ܐܦ
Chron1234 ܡܚܡܕ ܢܒܝܐ ܕܝܠܗܘܢ ܂ ܘܠܐ ܬܩܢܬ̇ ܒܐܝܕܘܗܝ̈ ܂ ܘܗܘ ܐܝܟ ܒܬܪ ܥܘܬܡܢ ܆ ܝ ܂ ܡܢ ܐܝܕܝ̈ ܥܠܝ ܒܪ ܐܒܘ ܛܠܒ ܂ ܕܗ̣ܘ ܨ̣ܒܐ ܕܢܡܠܟ
Chron1234 ܕܩܛܠ ܣܓܝܐܐ̈ ܩܕܡ ܕܢܡܘܬ ܀ ܘܪܕܦܘ ܛܝܝܐ̈ ܒܬܪ ܪܘܡܝܐ̈ ܒܬܪ ܟܕ ܣܒ̇Xܝܢ ܕܗܘܝܘ ܡܠܟܐ ܂ ܘܗܟܢܐ ܐܬܬܚܕ ܘܐܬܩܛܠ ܃
Chron1234 ܪܘܡܝܐ̈ ܥXܡܐ ܠܪܘܕܘܣ ܂ ܘܗܟܢܐ ܥܫܢ ܩܪܒܐ ܒܓܘ ܡܐ ܆ ܐܝܟܢܐ ܒܬܪ ܘܐܬܩܛܠ ܃ ܒܬܪ ܕܩܛܠ ܣܓܝܐܐ̈ ܩܕܡ ܕܢܡܘܬ ܀ ܘܪܕܦܘ ܛܝܝܐ̈
Chron1234 ܝܙܕܓܪܕ ܡܠܟܐ ܕܦܪܣܝܐ̈ ܂ ܘܟܪ ܫܡܥ ܝܙܕܓܪܕ ܒܡܐܬܝܬܗ ܒܬܪ ܀ ܘܒܗܕܐ ܫܢܬܐ ܫܕܪ ܝܝ ܥܘܬܡܢ ܡܠܟܐ ܠܣܥܝܕ ܒܪܗ ܕܢܪܕܘܦ
Chron1234 ܩܠܝܠ ܠܒܪܒܪܝܐ̈ ܘܠܪܝܫ ܚܝܠܐ ܕܝܠܗܘܢ ܂ ܗܘ̇ ܕܡܬܩܪܐ ܗܘܐ ܒܬܪ ܕܢܥܒܕܝܗ̇ ܠܚܣܕܐ ܘܠܠܘܛܬܐ ܒܟܠܗܘܢ ܥܡܡܐ̈ ܡܙܥ ܠܗܘܢ
Chron1234 ܝܘܠܦܢܗ ܂ ܘܦ̇ܩܕ ܗܘܐ ܠܗܝܢ ܕܠܐ ܢܫܩܠܝ̈ ܡܢ ܩܘܪܒܢܐ ܒܬܪ ܂ ܗ̣ܘ ܕܝܢ ܡܐܟܣܝܡܘܣ ܐܬܦܪܣ ܝܝ ܕܐܦ ܠܕܝܪܝܬܐ̣̈ ܢܛ ܂ ܥܐ
Chron1234 ܕܡܫܬܢܩܝܢ ܠܦܘܬ ܚܛܝܬܗܘܢ ܘܗ̇ܦܟܝܢ ܠܫܘܒܚܐ ܕܝܠܗܘܢ ܒܬܪ ܂ ܘܡܫܬܪܐ ܓܙܪ ܕܝܢܐ ܕܥܠ ܢܦܫܬܐ̈ ܘܥܠ ܫܐܪ ܂ ܐ ܂ ܡܢ
Chron1234 ܩܝܡܬܐ ܗܕܐ ܐܝܬܝܗ̇ ܗ̇ܝ ܕܡܣܬܟܝܐ ܚܘܪܪܐ ܕܢܦܫܬܐ̈ ܡܢ ܒܬܪ ܘܗ̇ܦܟܝܢ ܠܫܘܒܚܐ ܕܝܠܗܘܢ ܩܕܡܝܐ ܂ ܒܗ̇ܝ X ܠܡ ܕܡܢ
Chron1234 ܙܒܢܐ ܆ ܟܕ ܐܡܠܟ ܐܝܪܐܩܠܝ ܡܠܟܐ ܃ ܘܫܡܥ ܕܗܒܒܬ̇ ܗܕܐ ܒܬܪ ܬܪܝܢ̈ ܨܒܝܢܐ̈ ܘܬܪܬܝܢ̈ ܡܥܒܕܢܘܬܐ̈ ܒܡܫܝܚܐ ܂ ܘܡ̣ܢ