simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
Chron1234 ܦܠܓܗ Xܠܠܝܐ ܐܬܘ ܡܣܪܗܒܐܝܬ ܡܢ ܓܒܐ ܡܕܢܚܝܐ ܂ ܒܝܢܬ ܒܬܪ ܂ ܘܢ̇ܗXܘܢ ܒܢܛܘܪܬܐ ܕܫܘܪܐ ܂ ܘܒܬܪ ܩܠܝܠ ܒܢܓܗ ܚܕ ܒܫܒܐ
Chron1234 ܫܢܬܐ ܙ̇ܪܥܝܢ ܘܡܬܛܪܦܝܢ ܗܘܘ ܃ ܘܠܐ ܚ̇ܡܠܝܢ ܂ ܘܫܕܪ ܒܬܪ ܡܢ ܢܢܣܝܪܘܬܐ ܂ ܘܙܥ̣ܪܬ̇ ܢܦܫܗܘܢ ܛܒ ܂ ܒܗ̇ܝ ܪܫܢܬܐ
Chron1234 ܙܒܢܐ ܕܝܢ ܐܬܐܘܝܘ ܘܐܫܬܝܢܘ ܥܡ ܚܕܕܐ̈ ܂ ܘܗܘܐ ܒܝܢܬܗܘܢ ܒܬܪ ܐܚܕܘ ܓܘܣܐ ܒܥܪܘܩܝܐ ܂ ܝ ܘܗܟܢܐ ܗܘܐ ܫܘܠܡܐ ܠܬܟܬܘܫܗܘܢ ܂
Chron1234 ܕܝܢ ܡܙܕܟܝܢܘܬܐ ܕܓܘܪܐܒܓܐܕ ܝ ܕܥܗܕܢܢ ܡܢ ܠܥܠ ܃ ܘܡܫܩܠܐ ܒܬܪ ܕܓܝܓܝܪܡܝܫ ܪܒܚܝܠܐ ܥܠ̣ ܐܘܪܗܝ ܂ ܘܓܘܢܚܐ̈ ܕܣܥܪ ܀
Chron1234 ܕܐܝܢܕ ܠܒܝܡܘܢܕ ܐܚܕܐ ܕܐܢܛܝܘܟܝܐ ܘܙܒܢܗ ܒܕܗܒܐ ܣܓܝܐܐ ܒܬܪ ܐܡܝܪܐ ܐܘܟܝܬ ܫܠܝܛܐ ܕܐܬܪܘܬܐ̈ ܓܘܝܐ̈ ܕܩܐܦܕܘܩܝܐ ܃ ܡܢ
Chron1234 ܫܢܝܐ̈ ܂ ܂ ܂ ܂ ܂ ܫܢܝ ܠܘܬ ܡܪܗ ܂ ܘܦܩܕܗ̇ ܠܡܠܟܘܬܐ ܠܐܚܘܗܝ ܒܬܪ ܡܠܟܐ ܕܐܘܪܫܠܡ ܀ ܓܘܢܕܦܪܐ ܕܝܢ ܡܠܟܐ ܕܐܘܪܫܠܡ
Chron1234 ܪܩܕܐ ܂ ܘܐܘܫܛܬܗ ܠܟܣܐ ܠܗ ܠܐܠܦܝܪܓ ܂ ܘܒܪ ܫܥܬܗ ܕܫܬܝܗܝ ܒܬܪ ܙܠܝܠܐܝܬ ܂ ܘܐ̇Xܥܡܕܬܗ̇ ܠܥܙ̇ܩܬܐ ܒܓܘ ܟܣܐ ܂ ܘܩܪܒ̣ܬ̇
Chron1234 ܕܐܚܗ ܒܩܪܒܐ ܂ ܙܘܕܗ ܒܡܘܗܒܬܐ̈ ܘܫܪܗ ܟX ܠ̇ܐ ܐܗܪܗ ܂ ܒܬܪ ܐܢܫܘܬ ܐ ܕܐܚܪܢܝܝ̈ ܫܪܒܬܐ ܂ ܣܘܠܛܢ ܓܝX ܕܬܘܪܟܝܐ̈ ܡܢ
Chron1234 ܂ ܥܐ ܂ ܟܕ ܡܐܢܝܓ ܩܐ̇ܡ̣ ܡܢ ܠܒܪ ܂ ܘܣܠܡܢ ܡܢ ܠܓܘ ܂ ܘܡܡܠܠܝܢ ܒܬܪ ܩܐ̇ܡ ܘܡܣܟܐ ܗܘܐ ܂ ܘܦ̣ܬܚ ܠܬܪXܥܐ ܂ ܘܦܓܥܘ ܒܚܕܕܐ̈ ܒܗ
Chron1234 ܬܪܥܐ ܛܝܝܐ̈ ܐܢܗܘ̣ Xܡܫܬܠܛܝܢ ܀ ܘܟܕ ܐܡܠܟ ܒܡܠܟܘܬܐ ܒܬܪ ܠܘܥܕܐ ܕܬܪܥܐ ܐܝܟ ܬܢܘܝ ܂ ܘܢ̣ܩܫ ܒܬܪܥܐ ܂ ܘܗ̣ܘ ܣܠܡܢ
Chron1234 ܕܐܚܪܒܘܗ̇ ܠܐܢܩܘܪܐ ܂ ܐܬ̣ ܐ ܡܠܟܐ ܐܒܘ· ܣܚܩ ܃ ܫ̣ܪܐ ܥܠ ܒܬܪ ܐ ܂ ܘܡܢ ܬܡܢ ܂ ܪܟܒ ܀ X ܡܛܠ̈ ܡܫܪܝܬܐ ܕܥܠ Xܡܘܪܝܢ ܀ ܘܡܢ
Chron1234 ܙܟܘܬܐ ܕܥܒ̣ܕ ܂ ܠܘܬ ܡܠܟܐ ܐܒܘ ܣܚܩ ܂ ܘܐܘܕܥܗ ܐܝܠܝܢ ܒܬܪ ܂ ܘܥܪܩ ܬܐܘܦܝܠܐ ܡܠܟܐ ܥܡ ܕܠܝܠܐ̇̈ ܂ ܘܐܬ̣ܐ ܐܦܫܝܢ
Chron1234 X ܡܗܕܝ ܂ ܘܕܓܫܗ ܒܢܝܙܟܐ ܘܩܛܠܗ ܂ ܘܡܛܠ ܕܩܪܝܒ ܗܘܐ ܪܡܫܐ ܃ ܒܬܪ ܕܟܘܪܕܢܝܐ̈ ܂ ܘܦܫ̣ܛ ܠܘܩܒܠ ܪܝܫܐ ܕܝܠܗܘܢ ܃ ܗ̇ܘ ܕܐܩܝܡ
Chron1234 ܕܐܒܕܘ ܪܝܫܝܗܘܢ̈ ܐܟܡܐ ܕܟܬܝܒ ܗܪܟܐ ܂ · ܘܐܝܬܝܗܘܢ ܒܬܪ ܗܘܐ ܫܘܪܝܗܘܢ ܕܐܚܕܘ ܠܚܣܢܐ̈ ܘܥܠܘ ܒܬܘܕܝܬܐ ܕܛܝܝܐ̈ ܂
Chron1234 ܕܐܫܬܠܛ ܥܠ ܒܝܬ ܢܗܪܝܢ̈ ·ܝܙ· ܫܢܝܢ̈ ܂ ܘܐܘܠܕ ܒܢܝܐ̈ ܒܬܪ ܥ̇ܙܠܢ̈ ܆ X- ܂ X- ܂ Xܙܝ ܒܒܓܕܕ ܂ ܟܕ ܡܥܓܒܢ̈ ܪܓܠܘܗܝ̈ ܂
Chron1234 ܚܪܘܪ̈ ܐ ܂ ܘܐܕܪܟ ܐܢܘܢ ܘܗܘܐ ܢܦܐܫܐ ܠܒܢܝ̈ ܐܢܫܐ̈ ܂ ܒܬܪ ܕܥܡܗ ܂ ܘܟܕ ܫܡ̣ܥ ܚܘܒܝܒ ܣܓܝ ܝX ܚ̣ܫ ܘܢܣ̣ܒ ܚܝܠܐ ܘܪܕܦ
Chron1234 ܚܕ ܂ ܩܕܡܝܐ ܡܚܡܕ ܘܒܬܪܗ ܠܥܒܕܐܠܗ ܐܠܡܐܡܘܢ ܂ ܘܒܬܪܗ ܒܬܪ ܕܐܒܘܗܝ ܂ ܕܦܩܕ ܕܬܗܘܐ ܡܠܟܘܬܐ ܠܬܠܬܝܗܘܢ̈ ܒܢܘܗܝ̈ ܚܕ
Chron1234 ܣܝܡܬܐ ܃ ܘܟܠ ܐܝܟܐ ܕܙܒܢܘ̇ ܡܢ ܨܒܘܬܐ̈ ܬܡܝܗܬܐ̈ ܢܣܒ ܒܬܪ ܐܣܝܪܐ̈ ܀ ܘܫܕܪ ܠܐܢܫ ܡܢ ܣܘܪܣܐ̈ ܕܝܠܗ ܠܐܘܪܗܝ ܕܢܒܥܪ
Chron1234 ܫܢܬܐ ܚܕܐ ܡܝܬ ܡܘܣܐ ܒܪܗ ܕܡܗܕܝ ܃ ܘܐܡܠܟ ܐܚܘܗܝ ܗܐܪܘܢ ܀ ܒܬܪ ܇ ܥܡ ܒܪܗ̇ ܩܦܙ ܀ ]ܡܛܠ ܡܠܟܘܬܗ ܕܗܐܪܘܢ ܕܐܬܩܪܝ ܪܫܝܕ ܀