simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
Chron1234 ܗܘܐ ܂ ܘܐܨܛܠܝ ܒܬܪ ܐܣܛܪܘܢܡܝܐ ܘܚܪܫܘܬܐ ܘܟܠܕܝܘܬܐ
Chron1234 ܥܠ ܬܪܥܐ ܕܩܐܠܘܢܝܩܘܣ ܒܬܪ ܕܚܪܒܬ̇ ܪܐܦܝܩܗ ܥܕܡܐ
Chron1234 ܥ̣̇ܠܝ ܂ ܡܢ ܒܬܪ ܕܗܦܟ ܡܢ ܪܕܘܦܝܗ
Chron1234 ܓܥܦܪ ܒܛܝܝܐ̈ ܡX ܒܬܪ ܙܟܘXܗܘܢ ܕܠܡܪܘܢ ܂
Chron1234 ܥܒܕܐܠܗ ܂ ܠܡܪܕܦ ܒܬܪ ܡܪܘܢ ܀ ܡܪܘܢ
Chron1234 ܘܫܕܪܗ ܕܢܣܬܪܗܒ ܢܪܕܘܦ ܒܬܪ ܡܪܘܢ ܂ ܂
Chron1234 ܦܙܓܝܐ̈ ܕܝܢ ܡܢ ܒܬܪ ܥܪܘܩܝܗ ܕܝܙܝܕ ܂
Chron1234 ܘܚܝ̇ܐ ̈ ܡܢ ܒܬܪ ܕܝܢ ܩܛܠܗ ܕܘܠܝܕ
Chron1234 ܘܗܦܟ ܡܪܘܢ ܠܡܫܪܝܬܗ ܒܬܪ ܙܟܘܬܐ ܗ̇ܝ ܕܗܘܬ̇
Chron1234 ܡܪܘܢ ܂ ܘܡܢ ܒܬܪ ܬܡܢܝܐ ܝܪܚܝܢ̈ ܘܗܘ
Chron1234 ܥܠܘܗܝ ܀ ܘܡܢ ܒܬܪ ܡܪܘܕܘܬܗ ܝܝ ܕܬܐܒܝܬ
Chron1234 ܐܕܪܟܬ̇ ܂ ܡܢ ܒܬܪ ܕܝܢ ܕܩܛܠ ܠܛܠܝܐ̈
Chron1234 ]ܒܘܠܒܠܐ ܕܗܘܐ ܒܛܝܝܐ̈ ܒܬܪ ܩܛܠܗ ܕܝܙܝܕ ܀
Chron1234 ܡܛܠ ܕܢܬܝܦ ܗܘܐ ܒܬܪ ܝܙܝܕ ܡܠܟܐ ܂
Chron1234 ܕܝܢ ܇ ܡܢ ܒܬܪ ܕܐܚܕ ܠܕܪܡܣܘܩ ܆
Chron1234 ·ܡܝܢܐ ܕܫܠܡܘܬܐ ܕܢܡܠܟܘܢ ܒܬܪ ܐܒܘܗܘܢ ܂ ܚܒܫܘ
Chron1234 ܂ ܠܚܪܬܐ ܕܝܢ ܒܬܪ ܫܘܘܕܝܐ̈ ܣܓܝܐܐ̈ ܆
Chron1234 ܠܚܠܘܬܐ ܕܛܝܝܐ̈ ܂ ܒܬܪ ܬܪܬܝܢ̈ ܫܝܢ̈ ܕܗܘܘ
Chron1234 ܝܡܝܢܐ ܛܝܝܐ̈ ܕܢܡܠܟ ܒܬܪ ܐܒܘܗܝ ܂ ܡܝX
Chron1234 ܩܘܣܛܢܛܝܢܘܦܠܝܣ ܀ ܘܡܢ ܒܬܪ ܕܢܦܩ ܣܬܘܐ ܂