simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
ChalcedWrit ܚܕܝܘܬܐ ܆ ܠܘ ܒܬܪܝܢ̈ ܟܝܢܝܢ̈ ܐܡܪܝܢ ܠܗ ܕܡܫܡܠܝ ܡܢ ܒܬܪ ܒܬܪ : ܐܝܟܢܐ ܟܕܐܡܪܝܢ ܕܡܫܡܠܝ ܒܐܠܗܘܬܗ ܘܒܐܢܫܘܬܗ ܡܢ
ChalcedWrit ܚܕܝܘܬܐ . . . 5ܗ . ܚܕܝܘܬܐ ܕܡܚܝܕܐ̈ ܐܝܬܝܗ̇ ܚܕܝܘܬܐ . ܒܬܪ ܒܬܪ ܚܕܝܘܬܐ ܆ ܠܘ ܒܬܪܝܢ̈ ܟܝܢܝܢ̈ ܐܡܪܝܢ ܠܗ ܕܡܫܡܠܝ ܡܢ
ChalcedWrit ܚܕܝܘܬܐܐܝܟ ܡܠܬܗܘܢ : ܫܘܚܠܦܐ ܕܝܢ ܠܐ ܡܫܟܚܐ ܕܢܗܘܐ ܒܬܪ ܚܕܝܘܬܐ . X dd . 6ܘ . ܐܢ ܢܛܝܪ ܗܘ ܫܘܚܠܦܐ ܕܟܝܢܐ̈ ܡܢ
ChalcedWrit ܚܕܝܘܬܐ . 0 . . 7ܙ . ܐܢ ܠܐ ܟܐܢܐ ܕܢܬܚܪܡܘܢ ܗܠܝܢ ܕܐܡܪܝܢ ܒܬܪ ܐܢܘܢ ܡܕܝܢ ܟܝܢܐ̈ ܗ̇ܢܘܢ ܕܕܝܠܗܘܢ ܐܝܬܘܗܝ ܫܘܚܠܦܐ ܘܡܢ
ChalcedWrit ܚܕܝܘܬܐ ܐܝܟ ܕܐܡ̣ܪ ܡܠܦܢܗܘܢ ܣܘܪܐ : ܠܐ ܕܝܢ ܡܨܝܢ̈ ܒܬܪ ܕܢܬܚܪܡܘܢ ܗܠܝܢ ܕܐܡܪܝܢ ܝXXXX ܕܢܛܝܪܢ̈ ܕܝܠܝܬܐ̈ ܡܢ
ChalcedWrit ܚܕܝܘܬܐ . . · 8ܚ· ܐܢ ܗ̇ܝ ܕܢܐܡܪ ܐܚܪܢܐ ܘܐܚܪܢܐ ܕܠܩܘܒܠܐ ܒܬܪ ܡܕܝܢ ܕܢܬܚܪܡܘܢ ܗ̇ܢܘܢX ܕܐܡܪܝܢ ܕܢܛܝܪܝܢ ܟܝܢܐ̈ ܡܢ
ChalcedWrit ܚܕܝܘܬܐ . . . 11ܝܐ . ܐܢ ܡܥܠ ܡܢܝܢܐ ܦܘܠܓܐܐܝܟ ܡܠܬܗܘܢ ܒܬܪ ܟܝܢܝܐ̈ ܩܘܝ ܆ ܐܝܟܢܐ ܠܘ ܬܪܝܢ̈ ܟܝܢܐ̈ ܐܝܬܝܗܘܢ ܡܢ
ChalcedWrit ܚܘܫܒܐ ܕܚܕܝܘܬܐ : ܒܟܝܢܐ̈ ܕܡܢܗܘܢ ܚܕ ܡܫܝܚܐ ܢܛܝܪ ܐܘ ܒܬܪ ܟܝܢܐ̈ . . 1ܗܢܐ ܫܘܚܠܦܐ ܕܟܝܢܐ̈ ܕܐܡܪܝܢ ܐܢܬܘܢ ܕܢܛܝܪ
ChalcedWrit ܚܘܫܒܐ ܕܚܕܝܘܬܐ ܆ ܒܐܚܪܢܝܘܬܐ ܕܒܡܢܝܢܐ ܡܬܝܕܥ ܐܘ ܒܚܕ ܒܬܪ ܕܡܢܗܘܢ ܡܫܝܚܐ . . 4ܗܢܐ ܫܘܚܠܦܐ ܕܡܘܕܝܢ ܐܢܬܘܢ ܕܟܝܢܐ̈
ChalcedWrit ܚܘܫܒܐ ܕܚܕܝܘܬܐ : ܒܡܫܝܚܐ ܢܛܝܪ ܐܘ ܠܒܪ ܡܢܗ ܕܡܫܝܚܐ . . ܒܬܪ ܐܘ X X26 ܓܕܫܐ . . 9ܗܢܐ ܫܘܚܠܦܐ ܕܐܡܪܝܢ ܐܢܬܘܢ ܕܢܛܝܪ ܡܢ
ChalcedWrit ܚܕܝܘܬܐ . . 14ܐܢ ܗ̣ܘ ܕܡܢ ܬܪܝܢ̈ ܟܝܢܐ̈ ܚܕ ܟܝܢܐ ܗܘ̣ܐ : ܒܬܪ ܠܘ ܡܢ ܐܠܨܬܐ ܐܝܬܝܗ̇ ܕܬܪܝܢ̈ ܟܝܢܐ̈ ܢܘܕܐ ܐܢܘܢ ܡܢ
ChalcedWrit ܚܕܝܘܬܐ : ܐܝܢ ܐܘ ܠܐ . ܐܢ ܗ̣ܘ ܕܡܗܦܟ ܕܐܝܟܢܐ ܡܫܐܠ ܐܢܬ ܒܬܪ ܥܠܝܗܘܢ . . X ܐܢ ܐܢܫ ܡܫܐܠ ܕܢܛܝܪܝܢ ܟܝܢܐ̈ ܠܐ ܡܒܠܒܠܐ̈
ChalcedWrit ܚܕܝܘܬܐ . . 3ܐܢ ܐܢܫ ܡܫܐܠ . ܡܘܕܐ ܐܢܬ ܕܢܛܝܪ ܫܘܚܠܦܐ 0 ܒܬܪ ܠܫܟܝܪܘܬܐ . ܘܐܢ ܕܝܢ ܐܝܟ ܬܪܝܢ̈ ܢܐܡܪ ܆ ܬܪܝܢ̈ ܢܐܡܪ
ChalcedWrit ܚܕܝܘܬܐ ܐܘ ܠܐ ܢܛܝܪ . ܬܒܥܝܗܝ ܕܢܦܪܫܝ ܒܡܠܬܐ ܗܟܢ . ܒܬܪ . ܡܘܕܐ ܐܢܬ ܕܢܛܝܪ ܫܘܚܠܦܐ 0 ܕܟܝܢܐ̈ ܕܡܢܗܘܢ ܚܕ ܡܫܝܚܐ
ChalcedWrit ܚܕܝܘܬܐ ܐܝܟܢ ܕܗܘ ܬ̇ܒܥ ܐܢܬ ܕܐܡܪ ܫܘܚܠܦܐ ܒܬܪ ܚܕܝܘܬܐ ܒܬܪ ܢܛܝܪ . ܬܒܥܝܗܝ ܕܢܦܪܫܝ ܒܡܠܬܐ ܗܟܢ . ܕܟܝܢܐ̈ ܕܢܛܝܪܝܢ
ChalcedWrit ܚܕܝܘܬܐ ܕܟܝܢܐ̈ : ܐܘ ܕܟܝܢܐ̈ ܕܣܟ ܠܐ ܐܝܬܝܗܘܢ ܒܬܪ ܒܬܪ ܕܢܛܝܪܝܢ ܒܬܪ ܚܕܝܘܬܐ ܐܝܟܢ ܕܗܘ ܬ̇ܒܥ ܐܢܬ ܕܐܡܪ ܫܘܚܠܦܐ
ChalcedWrit ܚܕܝܘܬܐ . ܘܐܢ ܐ̇ܡܕ̇ ܕܟܝܢܐ̈ X ܕܠܝܬ ܐܢܘܢ ܣܟ ܒܬܪ ܒܬܪ ܒܬܪ ܚܕܝܘܬܐ ܕܟܝܢܐ̈ : ܐܘ ܕܟܝܢܐ̈ ܕܣܟ ܠܐ ܐܝܬܝܗܘܢ
ChalcedWrit ܚܕܝܘܬܐ : ܐܡܪ ܠܗ ܕܐܢ . . XX . X11dd19ܦܝܛܣܝܐ X X6 ܒܬܪ ܒܬܪ ܚܕܝܘܬܐ . ܘܐܢ ܐ̇ܡܕ̇ ܕܟܝܢܐ̈ X ܕܠܝܬ ܐܢܘܢ ܣܟ
ChalcedWrit ܚܕܝܘܬܐ : ܠܘ ܕܝܢ ܐܝܟ ܬܪܝܢ̈ ܘܠܐܐܝܟ ܣܓܝܐܐ̈ : ܫܐܠܝܗ . ܒܬܪ ܢܛܝܕ̇ ܐܢ ܕܝܢ ܐ̇ܡܪ ܕܟܝܢܐ ܕܢܛܝܪܝܢ ܐܝܟܢ ܕܗܘ
ChalcedWrit ܚܕܝܘܬܐ ܆ ܠܘ ܐܝܟ ܬܪܝܢ̈ ܘܠܘ ܐܝܟ ܣܓܝܐܐ̈ : ܡܫܚܠܦܐ̈ ܒܬܪ ܣܓܝܐܐ̈ : ܫܐܠܝܗ . ܗܠܝܢ ܟܝܢܐ̈ ܕܐ̇ܡܪ ܐܢܬ ܕܢܛܝܪܝܢ