simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
JacSer:Epist ܥܩܒܗ ܕܫܒ̇ܝܐ ܂ ܘܥܠ ܦܟܪ ܐܢܘܢ ܠܢܛܘܪܐ̈ 7ܕܫܝܘܠ̣ ܒܐܬܪܐ ܒܬܪ ܕܕܪܐ̈ ܂ ܘܐܙܕܝܢ ܚܫܘܫܐܝܬ ܡܢ ܟܪܝXܗ̇ ܕܒܬܘܠܬܐ̣ ܂ ܘܢܦܩ
Basil:SyrDeSpirSanc ܕܝܢ ܕܐܬܦܪܩܢ ܘܐܫܬܘܙܒܢ ܡܢ ܕܚܠܬ ܦܬܟܪܐ̈ . ܘܐܬܩܪܒܢܢ ܒܬܪ ܕܠܐ ܡܥܡܘܕܝܬܐ . ܒܛܠܘܡܝܐ ܕܡܢ ܡܗܡܝܢܘܬܗ ܀ ܀ ܀ ⁴⁰² 55ܡܢ
JnEph:EccHist ܟܘܠܘ ܢ ܝܣ̣ܝܘܢܘܝܝ̈ ܓ̣ ܂ ܫ̇X ܢܝܘܝ̇ܢܢ ܝܘ ܕܝXܬܝ̣XܪX ܒܬܪ ܢ̇ܠܦ ܂ XܪܝXܥܝܢ̈ ܘܚ ܂ ܆ ܕܥܠ ܝܠܝܢ ܕܒܚܪܬX Xܘܒ ܝXܢ
SynOr ܚܘܣܪܢܐ̈ ܣܓܝܐܐ̈ ܕܗܘܘ ܆ ܐܦܝܣܩܘܦܐ ܕܐܬܪܗ ܦܝܣܐ̈ ܒܬܪ ܐܢܘܢ ܗܢܘܢ ܘܐܒܗܝܗܘܢ̈ . ܘܐܝܠܝܢ ܕܠܐ ܥܙܝܘ ܟܦܪܘ . ܘܡܢ
EliaNis:Chron ܦܠܓܗ ܕܐܝܡܡܐ ܕܝܘܡܐ ܕܫܒܥܐ ܒܐܬܘܪ ܘܥܣܪ ܢ ܘܚܡܫܐ ܒܬܪ ܕܢܒܘܟܕܢܨܪ ܃ ܕܒܗ̇ ܐܬܟܝܢܬ̣ ܝ-· ܫܘܝܘܬܐ ܣܬܘܝܬܐ ܆
BarBahl:SyrLex ܕܢ̇ܬܪܝܢ ܬܡܪܐ̈ ܐܝܟ ܡܡܠܠܐ ܕܝܠܢ كباسة ܀ ܣܝܣܘܡܒܪܝܘܢ ܒܬܪ ܀ ܣܝܣ̈ܢܐ̈ ܕܕܩܠܐ̈ ܗ̇ܢܘܢ ܕܗ̇ܘܝܢ ܒܗܝܢ ܚܝܐ̈ ܘܬܡܪܐ̈
BarKoni:Schol ܕܢܘXܝXܘ̣X ܠX ܢܝܝXܪܝ ܃ ܝXܩܪܒ ܝܘ̣X ܠܘXܝܝܢ ܂ ܂ ܪܫܐ ܂ - ܒܬܪ X - ܂ ܘXܟܝXܐ X - ܂ ܒܝܦܘܟܐ X - ܂ ܘXܚܐ Xܝܛܥ ܂ Xܠܐ ܕܝXܢ
JosephḤazz:epStgsMonasLife ܚܕ ܒܝܕ ܥܘܕܪܢܗ ܕܡܪܢ : ܥܕܡܐ ܕܥ̇ܐܠܝܢܢ . ⁸ XX X . 2 . 7dd2 ܒܬܪ ܥܠ ܢܝܫܐ̈ ܗ̇ܢܘܢ ܕܐܡ̣ܪܬ . ܟܕ ܣ̇ܕܪܝܢܢ ܠܗܘܢ ܚܕ
ActsSlaveChrist ܚܓܐ ܗܘ ܘܐܫܬܒܝ ܠܗ ܠܒܝ ܒܪܚܡܬܗ ܕܓܠܝܢܐ ܗܘ ܘܛܒ ܡܘܬܐ ܕܥܡ ܒܬܪ ܕܗܘ ܥܕܢܐ ܚܕ ܟܡܐ ܒܫܪܪܐ ܡܬܚܐ ܠܐ ܡܬܦܣܩܢܐ ܢܦܩܬ ܠܗ ܢܦܫܝ
ThdrMops:ComGospJohn ܓܝܪ ܕܐ̣ܡܪ ܠܗܘܢ ܆ ܕܐܢܬܘܢ ܦܓܪܢܐܝܬ ܕܝܢ̇ܝܬܘܢ ܆ ܕܢܘܕܥ ܒܬܪ ܂ ܝ ܐܡ̇ܪ ܕܝܢ ܗ̇ܝ ܩܕܡܝܬܐ ܂ ܐܟܡܐ ܕܐ̣ܡܪܢܢ ܡ̣ܢ ܠܥܠ ܡ̣ܢ
LiberGrad ܚܘܒܐ ܘܡܛܝܘ ܠܓܡܝܪܘܬܐ : ܟܠܐ ܐܢܘܢ ܡܪܝܐ ܡܢ ܓܡܝܪܘܬܐ : ܒܬܪ ܗܘܘ : ܘܡܕܡ ܕܐܡܪ ܗܘܐ ܠܗܘܢ ܗܘ ܣܥܪܝܢ ܗܘܘ : ܘܟܕ ܪܗܛܘ
P:Jer [AB] ܕܫܒܐ ܢܒܘܟܕܢܨܪ ܡܠܟܐ ܕܒܒܠ : ܠܝܘܟܢܝܐ ܒܪ ܝܘܝܩܝܡ ܡܠܟܐ ܒܬܪ ܬܪܬܝܢ ܡܣܢܐ̈ ܕܬܐܢܐ̈ : ܣܝܡܢ̈ ܩܕܡ ܗܝܟܠܗ ܕܡܪܝܐ : ܡܢ
Babai:BookUnion ܕܚܘܝ ܐܢܘܢ ܠܬܠܡܝܕܐ̈ ܘܐܫܬܪܪܘ ܒܡܢ ܕܚ̣ܙܘ ܂ ܘܗܝܡܢܘ ܝ ܒܬܪ ܘܡܢ ܟܘܬܡܬܐ̈ ܃ ܐܠܐ ܒܫܪܪܐ ܗܕܡܐ̈ ܒܫܪܪܐ ܟܘܬܡܬܐ̈ ܂ ܘܡܢ
SevAnt:CathHom ܓܝܪ ܨܠܝܒܐ . ܘܩ̣ܝܡܬܐ ܡܢ ܒܝܬ ܡܝܬܐ̈ : ܟܕ ܠܐ ܬܘܒ ܒܒܣܪ ܒܬܪ ܡܕܒܪܢܝܬܐ̈ ܣܘܥܪܢܐ̈ ܇ ܠܡܥ̇ܠܝܘܬܐ ܕܐܠܗܘܬܐ ܕܝܠܗ . ܡܢ
SevAnt&SergStyl:Corres ܓܝܪ ܐܓܪܬܐ ܕܬܪܬܝܢ̈ ܝܬܝܪܬܐ ܡܣܬܒܪܐ ܐܚܪܢܝܐܝܬ ܒܬܪ ܝܕܝܥܐܝܬ ܕܠܘܬ ܐܝܠܝܢ ܡܠܐ̈ ܥܒܝܕܝܢ ܠܝ ܦܘܢܝ ܦܬܓܡܐ̈ .
JnEph:ActsEastSaints ܫܢܝܐ̈ ܐܬ̣ܟܪܗ ܗ̣ܘ ܣܒܐ . ܘܐܬܐܠܨ ܕܢܡܘܬ . ܘܩ̣ܪܒܘ ܒܬܪ ܠܘܬܗ ܕܐܝܬ ܗܘܐ ܒܗ̇ ܫܐܕܐ ܆ ܘܐܣܪܘ̣ ܘܢܦ̣ܩ ܡܢܗ̇ . ܘܡܢ
Chron1234 ܥܠܝܡܐ̈ ܕܥܬܝܪܝܢ̈ ܐܘ ܕܡܣܟܝܢܝܢ̈ ܂ ܘܗܫܐ ܒܪܬܝ ܠܐ ܒܬܪ ܂ ܝX ܝ ܕ ܐܛܐܒܬܝ ܚܣܕܟܝ ܐܚܪܝܐ ܛܒ ܡܢ ܩܕܡܝܐ ܂ ܕܠܐ ܐ̣ܙܠܬܝ
ThdrMops:ComGospJohn ܩܠܝܠ ܢܩܝܡܝܘܗܝ ܂ ܥܠ ܗܠܝܢ ܗܟܝܠ ܡܘܣܦ ܐܘܢܓܠܣܛܐ ܃ ܕܡܚܒ ܒܬܪ ܂ ܠܘ ܓܝܪ Xܡܘܬ ܐ ܗܘ̣ܐ ܠܗ ܃ · Xܝܝ · ܒܕ ܥܬܝ ܗܘ̣ܐ ܕܡ̣ܢ
PhiloxMab:epMonksSen ܚܕܝܘܬܐ : ܥܡ ܗ̇ܝ ܕܡܬܝܕܥܐ̇ ܕܠܐ ܗܘܬ X . X ܚܕܝܘܬܐ ܆ ܘܐܦ ܒܬܪ X X ܕܐܢ ܗܕܐ ܐܝܟ ܡܠܬܗܘܢ ܢܛܝܪܐ ܠܟܠ ܚܕ ܡܢ ܟܝܢܐ̈ ܘܐܦ ܡܢ
SynWestSyr XX ܐܪܡܠܘܬܗ̇ ܕܡܢ ܟܗܢܐ ܡܛܠ ܕܐܡܐ ܪܘܚܢܝܬܐ ܠܟܠܗܘܢ ܒܬܪ ܡܢ ܐܠܗܐ ܟܠ ܟܠܗ̇ ܕܬܬܚܫܒܝ ܘܬܬܩܪܒܝ ܠܙܘܘܓܐ ܬܪܝܢܐ