simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
Tim1:Epist ܡܥܡܘܕܝܬܐ ܩܕܡܝܬܐ ܂ ܐܢ ܗ̣ܘ ܓܝܪ ܕܡܥܡܘܕܝܬܐ ܨܘܪܬܐ ܗ̣ܝ ܒܬܪ ܫܡܗܗ̇ ܂ ܫܟܝܪܬܐ ܗ̣ܝ ܐܪܐ ܡ̇ܕܝܢ ܃ ܗ̇ܝ ܕܬܢܝܢܘܬ ܢ̣ܥܡܕ
Tim1:Epist ܡܥܡܘܕܝܬܐ ܐܓܙܪܘ ܂ ܘܡܛܠ ܗܕܐ ܐܬܦܣܩܘ ܗܠܝܢ ܡ̣ܢ ܥܕܬ ܐ ܃ ܒܬܪ ܡܥܡܘܕܝܬܐ ܕܬܪܬܝܢ̈ ܠܐ ܐܦܣܘ ܃ ܐܠܐ ܐܦܠܐ ܬܝܒܘܬܐ ܡ̣ܢ
Tim1:Epist ܟܢ ܕܝܢ ܘܗܕܐ ܢܥܩܒ ܂ ܐܪܐ ܐܝܬ ܗ̣ܘ ܕܢܦܩܬ ܡܢܗܘܢ ܃ ܐܘ ܒܬܪ ܂ ܗ̇ܝ ܕܟܝܬܐ ܝX ܡ̣ܢ ܟܠ ܘܕܡ̣ܢ ܟܠ ܢܗܝܪܐ ܘܫܒܝܚܐ ܂
Tim1:Epist ܕܐܬܥܡܕܘ ܚܕܐ ܙܒܢ ܃ ܒܫܡܐ ܕܐܒܐ ܝܝ ܘܕܒܪܐ ܘܕܪܘܚܐ ܒܬܪ ܃ ܐܝܟܢܐ ܟܝ ܡܫܟܚܐ ܕܢܥܡܕܘܢ ܐܢܘܢ ܐܘ̇ ܡܛܠ ܐܝܕܐ ܥܠܬܐ ܃
Tim1:Epist ܐܟܣܘܪܝܐ ܗ̇ܝ ܕܠܗ ܡ̇ܢ ܓܠܝܘܬ ܐܦܐ̈ ܃ ܠܣܩܘܪܘܗܝ̈ ܕ ܢ ܒܬܪ ܘܠܣܦܘܬ̈ ܐ ܕܕܗܒܐ ܂ ܒܗܝܢ 2ܕܠܘܬ ܐܢܫܝܢ̈ ܗܪܛܝܩܘ̈ ܟܬܒ ܃
Tim1:Epist ܂ ܝ ܂ ܡܥܡܘܕܝܬܐ ܃ ܪܒܐ ܘܙܥܘܪܐ ܘܕܙܥܘܪ ܬܘܒ ܡ̣ܢ ܙܥܘܪܐ ܒܬܪ ܡ̇ܢ ܒܐܒܐ ܘܒܪܐ ܘܒܪܘܚܐ ܩܕܝܫܐ ܐܘܕܝܬܘܢ ܃ ܡ̣ܢ
Tim1:Epist ܐܪܘܥܘܬܐ ܣܓܝܐܬܐ ܃ ܘܕܪܫܐ ܐܬ̇ܐ̣ ܂ ܐܡ̇ܪ ܗܟܢܐ ܃ ܙ̇ܕܩ ܠܡ ܒܬܪ ܐܝܬܝܗ̇ ܠܢ ܒܥܬܐ ܘܚܪܝܢܐ ܀ ܘܟܕ ܠܩܢܘܢܐ ܕܝܠܗ ܘܠܦܣܩܐ
Tim1:Epist ܨܠܘܬܐ ܦܪܝܫܬܐ ܘܚܢܝܓܬܐ ܃ ܘܚܘܣܝܐ ܫܠܡܐ ܕܡ̣ܢ ܟܗܢܐ ܒܬܪ ܂ ܘܕܐܢܢܩܐܝܬ ܒܡܫܚܢ ܩܕܝܫܐ ܕܡܫܝܚܘܬܐ ܢܬܪܫܡܘܢ ܂ ܘܗܕܐ
Tim1:Epist ܥܡܕܐ ܝ ܕ ܠܢ ܘܕܒܝܬ ܐܝܕ̈ ܢ ܢܬܩܒܠܘܢ ܂ ܟܕ ܛܒ ܗ̣ܘ ܩܕܝܫܐ ܒܬܪ ܡ̣ܢ 3ܗܪܣܝܣ ܐܝܕܐ ܕܗ̣ܝ ܠܥܕܬܐ ܐܬ̇ܝܢ ܃ ܙ̇ܕܩ ܕܡ̣ܢ
Tim1:Epist ܐܪܙܐ̈ ܠܐ ܦܐܝܐ ܐܠܐ ܢܐܡܪܘܢ ܩܕܝܫܐ ܒܩܠܐ ܙܥܘܪܐ ܬܠܬ ܝ ܒܬܪ ܂ ܐܘ ܦܫܘܛ ܡܪܝ ܝܡܝܢܟ ܂ ܐܘ ܠܟ ܢܘܕܐ ܘܢܣܓܘܕ ܂ ܟܪܘܙܘܬܐ ܕܢ
Tim1:Epist ܐܪܙܐ̈ ܩܠܝܠ ܡܠܬܐ ܕܠܚܡܐ ܂ ܘܨܠܐ ܥܠܝ ܀ ܒXܘܟXܝܫܘܥ ܒܬܪ ܃ ܠܗ ܝ̇ܗܒ ܩܕܡܝܬ ܂ ܡܛܠ ܐܝܩܪܐ ܕܪܘܫܡܐ ܂ ܘܐܡ̇ܪ ܟܗܢܐ ܝX
Tim1:Epist ܟܢ ܘܡܬܚܝܕ ܡ̣ܢ ܦܓܪܐ ܘܥܡ ܦܓܪܐ ܘܡܟܬܪ ܠܥܠܡ ܠܐ ܡܫܬܪܝܢܐ ܒܬܪ ܘܠܪܘܟܒܐ ܕܚܕ ܒܪܢܫܐ ܟܝܢܝܐ ܘܩܢܘܡܝܐ ܃ ܗ̇ܘ ܕܡܬܦܪܫ
Tim1:Epist ܫܘܡܠܝܐ ܕܨܘܪܬܗ̈ ܟܠܗܝܢ ܡ̣ܢ ܠܐ ܡܕܡ ܂ ܝ ܘܠܐ ܓܝܪ ܒܪܕܝܐ ܒܬܪ ܢܦܫܐ ܒܨܒܝܢܗ ܕܐܠܗܐ ܒܓܘ ܦܓܪܐ ܗ̇ܘ ܕܥܡܪܐ ·X0ܝ ܂ ·ܝ ܒܗ
Tim1:Epist ܫܘܡܠܝܐ ܕܨܘܪܬܗ̈ ܟܠܗ ܢ ܕܦܓܪܐ ܒܓܘܗ ܡܬܒܪܐ ܡ̣ܢ ܠܐ ܡܕܡ ܒܬܪ ܩܕܡ ܦܓܪܐ ܐܝܟ ܬܪܥܝܬܐ ܕܡܢܝܢܝܐ̈ ܝ ܘܕܐܘܪܓܢܝܣ ܂ ܐܠܐ
Tim1:Epist ܕܝܢ ܕܡܫ̇ܢܝܐ ܒܦܘܩܕܢܗ ܕܐܠܗܐ ܂ ܐܢܗ̣ܘ ܡ̇ܢ ܕܡܝܬܪܬܐ̈ ܒܬܪ ܟܕ ܐܝܬܝܗ̇ ܡ̇ܢ ܒܦܓܪܐ ܇ ܡܬܐܡܪܐ ܕܒܠܒܐ ܫ̇ܪܝܐ ܂
Tim1:Epist ܩܝܡܬܐ ܕܡ̣ܢ ܒܝܬ ܡܝܬܐ̈ ܃ ܠܘ ܚܕ · ܙ X · ܘܠܘ ܗ̣ܘ ܟܕ ܗ̣ܘ ܒܬܪ ܗ̣ܘ ܐܬܪܐ ܠܢܦܫܬܐ̈ ܃ ܘܕܛܒܐ̈ ܐܟܚܕ ܘܕܒܝܫܐ̈ ܂ ܗܟܢܐ ܘܐܦ
Tim1:Epist ܫܘܢܝܗ̇ ܕܡܢܗ ܂ ܡܛܠ ܝX ܓܝܪ ܠܡ ܕܣܪܝܟܐ ܒܪܚܡܬܗ ܕܦܓܪܐ ܃ ܒܬܪ ܒܐܣܛܘܟܣܐ̈ ܕܡܢܗܘܢ ܐܬܪܟܒ ܦܓܪܗ̇ ܥ̇ܡܪܐ ܂ ܘܐܦ ܡ̣ܢ
Tim1:Epist ܫܪܗ ܠܐܣܛܘܟܣܐ̈ ܗ̇ܦܟ ܂ ܡܛܠ ܗܢܐ ܠܡ ܐܡ̇ܪܝܢ ܃ ܘܐܦ ܗ̣ܝ ܒܬܪ ܐܝܟ ܐܝܕܐ ܕܒܗ ܫܘܚܬ̤ ܘܥܡܗ ܐܬܕܪܫܬ̤ ܂ ܗ̣ܘ ܕܝܢ ܦܓܪܐ
Tim1:Epist ܦܘܪܫܢܐ ܒܐܣܛܘܟܣܐ̈ ܗ̇ܢܘܢ ܕܠܗܘܢ ܐܫܬܪܝ ܦܓܪܐ ܥ̇ܡܪܐ ܇ ܒܬܪ ܠܐܣܛܘܟܣܐ̈ ܗ̇ܦܟ ܂ ܡܛܠ ܗܢܐ ܠܡ ܐܡ̇ܪܝܢ ܃ ܘܐܦ ܗ̣ܝ ܢܦܫܐ
Tim1:Epist ܕܝܢ ܕܫܝܬ̤ ܡ̣ܢ ܦܓܪܐ ܃ ܘܐܫܬܪܝ̣ ܒܪܢܫܐ ܗ̇ܘ ܕܡ̣ܢ ܒܬܪ ܥܡ ܫܘܬܦܗ̇ ܟܠܗܝܢ ܕܝܠܗ̇ ܐܝܟ ܝܝ ܕܒܡܥܒܕܢܘܬܐ ܐܝܬ ܠܗ̇ ܂