simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
ThdrMops:ComGospJohn ܣܘܠܩܗ ܕܦܪܘܩܢ ܆ ܥܕܡܐ ܠܙܒܢܐ ܕܛܪܝܢܘܣ ܆ · ܂ XX · ܘܒܬܪ ܒܬܪ ܣܓܝܐܐ ܚܝ̣ܐ ܝܘܚܢܢ ܃ ܗܢܘ̇ ܕܝܢ ܆ ܫܒܥܝܢ ܘܬܠܬ ܫܢܝܢ̈
ThdrMops:ComGospJohn ܪܫܟ ܂ ܘܡܛܠ ܕܠܐ ܓܠܝܐ ܗܘܬ̣ ܗܕܐ ܕܐ̣ܡܪ ܃ · X ܝ ܂ ܡܦܫܩ ܠܗ̇ ܒܬܪ ܝ̇ܕܥ ܝ ܐܢܐ ܫܪܝܪܘܬܟ ܕܒܚܘܒܝ ܃ ܟܡܐ ܕܚܠܦܝ ܡܨܛܠܒ ܐܢܬ
ThdrMops:ComGospJohn ܕܚܙܐܘܗܝ ܂ ܙ XXX ܂ ܗܝܡܢܘ ܇ ܠܐ ܩܕܡ ܕܢܚܙܘܢܝܗܝ ܂ ܐܠܐ ܡܛܠ ܒܬܪ ܘܦܠܚܘܬܟ ܂ ܡܬܛܦܝܣ ܝ ܐܢܐ ܓܝܪ ܘܟܬܒܐ ܣܗ̇ܕ ܃ ܕܐܦ ܗܢ̇ܘܢ
ThdrMops:ComGospJohn ܩܝܡܬܐ ܐܬܚܙܝ ܠܗܘܢ ܡܪܢ ܠܬܠܡܝܕܐ̈ ܘܫܪܪ ܐܢܘܢ ܕܗܘ̣ܝܘ ܒܬܪ ܘ ܬܝܪܐܝܬ ܠܗܠܝܢ ܕܒܢܡܘܣܐ ܡܬܪܕܝܢ ܗܘ̣ܘ ܂ ܝ ܟܕ ܗܟܝܠ ܡ̣ܢ
ThdrMops:ComGospJohn ܩܝܡܬܐ ܘܣܘܠܩܐ ܂ ܢܣܬܟܠ ܝܝ ܕܝܢ ܐܦ ܒܗܕܐ ܆ ܕܐܢ ܡ̣ܢ ܒܬܪ ܆ ܓܠܝܐܝܬ ܠܘܩܐ ܐܡ̇ܪ Xܐܣܬܥܪܬ̣ ܒܝܘܡ ܢܢXܫܝܢ ܕܡ̣ܢ
ThdrMops:ComGospJohn ܓܪ ܕܐܬܒܪܝ ܗ̇ܘ ܦܓܪܐ ܟܕ ܚܝܐ̈ ܒܟܝܢܗ ܠܝܬ ܗܘ̣ܐ ܃ ܒܬܪ ܂ ܕܡܢܐ ܓܝܪ ܐܝܬܝܗ̇ ܡܦܘܚܝܬܐ ܐܦ ܡ̣ܢ ܠܥܠ ܐܡܪܢܢ ܂ ܡ̣ܢ
ThdrMops:ComGospJohn ܕܐܡܪܬ̣ ܡܪܝܡ ܗܠܝܢ ܠܬܠܡܝܕܐ̈ ܇ ܘܢܣ̣ܒ ܫܘܠܡܐ ܝ ܝܘXܐ ܒܬܪ ܂ ܙ XܝX ܢܦܢܝܗ̇ ܕܝܢ [ܬܫܥܝܬܐ 1]ܠܘܬ ܛܟܣܐ ܕܣܕܪܗ̇ ܃ ܡ̣ܢ
ThdrMops:ComGospJohn ܩܝܡܬܐ ܆ ܐܝܟܢܐ ܕܡܛܠ ܗܕܐ ܠܘ ܫܚܝܡܐܝܬ ܙ̇ܕܩ ܕܬܩܪܘܒ ܠܗ ܒܬܪ ܣܓܝܐܬܐ ܝ ܘܡܥܠܝܐ ܡ̣ܢ ܩܕܡܝܬܐ ܗܘ̣ܐ ܗܫܐ ܗ̇ܘ ܦܓܪܐ ܡ̣ܢ
ThdrMops:ComGospJohn ܩܝܡܬܐ ܆ ܘܥܬܝܕ ܗܘ̣ܐ ܕܐܦ X ܠܫܡܝܐ ܢܣܬܠܩ ܆ ܟܕ ܨܒ̣ܐ ܕܡ̣ܢ ܒܬܪ ܗܟܝܠ ܐܦ ܗܪܟܐ ܡܛܠ ܕܩܕܡܐܝܬ̇ ܚܘܝ ܢܦܫܗ ܠܐܢܬܬܐ ܡ̣ܢ
ThdrMops:ComGospJohn ܩܝܡܬܐ ܐܠܐ ܠܫܡܝܐ ܝ ܡܣܬܠܩ ܆ ܟܕ ܒܬܫܒܘܚܬܐ ܣܓܝܐܬܐ ܗܘ̇ܐ ܒܬܪ ܕܣܘܥܪܢܐ̈ ܆ ܐܠܐ ܕܐܦ ܢܕܥܘܢ ܕܠܘ ܒܐܪܥܐ ܦܐ̇ܫ ܡ̣ܢ
ThdrMops:ComGospJohn ܠܡ ܦܛܪܘܣ ܥ̣ܠ ܐܦ ܝܘܚܢܢ ܃ ܘܐܫܬܘܬܦܘ ܠܚܕܕܐ̈ ܒܚܙܬܐ ܗ̇ܝ ܒܬܪ ܘ ܕܠܒܘܫܐ ܪܒܐ ܘܬܡܝܗܐ ܢܣ̣ܒ ܚܕܐ ܙܒܢ ܠܐ ܡܬܚܒܠܢܘܬܐ ܂
ThdrMops:ComGospJohn ܕܫܢܝܘ ܗ̣ܢܘܢ ܘܐܙܠܘ ܃ ܐܦܠܐ ܗܟܢܐ ܨܒܬ̣ ܕܬܪܚܩ ܡ̣ܢ ܨܝܕ ܒܬܪ XܝX· ܡܬܝܕܥܐ ܂ ܐܙܠܬ̣ ܗܟܝܠ ܬܘܒ ܥܡܗܘܢ ܠܘܬ ܩܒܪܐ ܂ ܘܡ̣ܢ
ThdrMops:ComGospJohn ܫܒܬܐ ܃ ܕܢܐܡܪ ܒܠܠܝܐ ܂ ܕܥܠ ܐܝܢܐ ܪܡܫܐ ܕܫܒܬܐ ܐܡ̇ܪ ܃ ܐܢ ܒܬܪ ܡܛܠ ܕܐ̣ܡܪ ܕܒܪܡܫܐ ܕܫܒܬܐ ܆ ܗܢܘ̇ ܕܝܢ ܒܪܡܫܐ ܕܡ̣ܢ
ThdrMops:ComGospJohn ܫܒܬܐ ܂ ܡܛܠ ܕܡܥܕ ܗ̣ܘ ܟXܒ̇ܐ ܝ ܕܝܘܡܐ ܚܕ ܢܩܪܐ ܠܠܝ ܐܝܡܡ ܒܬܪ ܠܠܝܐ ܂ ܟܕ ܒܗ̇ܝ ܕܨܦܪܐ ܡܟܢܐ ܠܝܘܡܐ ܃ ܕܢܐܡܪ ܠܝܘܡܐ ܕܡ̣ܢ
ThdrMops:ComGospJohn ܪܗܛܗ ܕܒܟܠܗ ܠܠܝܐ ܘܒܟܠܗ ܐܝܡܡܐ ܥܒ̇ܕ ܗܘ̣ܐ ܫܘܪܝܐ ܒܬܪ ܝ ܕܝܘܡܐ ܚܕ ܢܩܪܐ ܠܠܝ ܐܝܡܡ ܒܘܠܝܬܐ ܇ ܡܛܠ ܕܫܡܫܐ ܡ̣ܢ
ThdrMops:ComGospJohn ܩܒܘܪܬܐ ܡܫ̇ܢܝܢ ܠܗܘܢ ܠܘܬ ܬܫܥXܬܐ ܕܢܫܐ̈ ܂ ܡܣܬܒܪܐ ܒܬܪ ܬܡ̇ܢ ܓܝܪ ܫܪܝܘ ܠܡܫܬܘܕܥܘܬܗ̇ ܟܠܗܘܢ ܫܘܝܐܝܬ ܆ ܡ̣ܢ̣
ThdrMops:ComGospJohn ܕܫܪܝܪܐܝܬ ܗܝܡܢܘ ܕܗܘܬ̣ ܆ ܠܥܝܢ ܟܠܢܫ ܐܟܪܙܘܗ̇ ܂ ܐܝܟܢܐ ܒܬܪ ܟܠܗܘܢ ܕܐܝܟܢܐ ܐܬܓܠܝܬ̣ ܠܗܘܢ ܩܝܡܬܐ ܂ ܘܐܝܟܢܐ ܡ̣ܢ
ThdrMops:ComGospJohn ܗܠܝܢ ·ܙXXX· ܢܣܝܘܢܐ̈ ܀ ܒܬܪ ܠܡ ܗܠܝܢ ܃ ܝ̣ܕܥ ܝܫܘܥ ܒܬܪ ܂ ܒܠܚܘܕܘܗܝ ܝ ܓܝܪ ܡ̣ܢ ܟܠܗܘܢ ܬܠܡܝܕܐ̈ ܩܘܝ ܠܘܬܗ ܃
ThdrMops:ComGospJohn ܠܡ ܗܠܝܢ ܃ ܝ̣ܕܥ ܝܫܘܥ ܕܟܠܡܕܡ ܐܫܬܠܡ ܂ ܘܕܢܬܡܠܐ ܟܬܒܐ ܒܬܪ ܬܠܡܝܕܐ̈ ܩܘܝ ܠܘܬܗ ܃ ܒܬܪ ܗܠܝܢ ·ܙXXX· ܢܣܝܘܢܐ̈ ܀
ThdrMops:ComGospJohn ܕܐܬܝܗܒ ܠܗ ܚܠܐX ܃ ܐܪܟܢ ܪܫܗ ܇ ܘܢܦܩܬ̣ ܢܦܫܗ ܂ ܕܬܬܚܙܐ ܐܦ ܒܬܪ ܕܟܬܒܐ ܕܡܠܝܗܘܢ̈ ܝX ܕܢܒܝܐ̈ ܃ ܫܐ̣ܠ ܕܫܬܐ ܡܝܐ̈ ܂ ܘܡ̣ܢ