simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
SynOr ܕܗܘܐ ܫܝܢܐ ܘܫܠܡܐ ܥܠ ܥܕܬܗ ܕܡܪܝܐ : ܘܥܒܕ ܦܘܪܩܢܐ ܘܢܝܚܐ ܒܬܪ ܀ ܒܫܢܬ ܚܕܥܣܪܐ ܕܪܫܢܘܬܗ ܕܝܙܕܓܪܕ ܡܠܟ ܡܠܟܐ̈ ܙܟܝܐ . ܡܢ
SynOr ܝܘܡܬܐ̈ : ܐܡܪܘ ܠܗ ܐܒܗܝܢ̈ ܡܝܩܪܐ̈ ܡܪܝ ܐܝܣܚܩ ܩܬܘܠܝܩܐ ܒܬܪ ܐܝܕܝܢ̈ ܡܫܪܪܝܢܢ ܒܚܪܬܐ ܥܠ ܟܠ ܡܕܡ ܕܡܢ ܠܥܠ ܡܬܟܬܒ ܀ ܘܡܢ
SynOr ܗܢܐ ܬܚܘܡܐ ܡܬܕܒܪ : ܓܡܝܪܐܝܬ ܡܢ ܟܠܗ̇ ܥܕܬܐ ܕܡܫܝܚܐ ܒܬܪ ܘܚܬܡܝܢܢ . ܘܟܠܡ̇ܢ ܕܠܐ ܡܩܒܠܐ ܆ ܘܒܫܓܝܫܘܬܐ ܕܪܥܝܢܗ ܡܢ
SynOr ܕܩܪܐ ܆ ܐܦܠܐ ܒܝܬ ܕܝܩܘܢܝܢ ܫܠܝܛ ܠܗ ܕܢܪܦܐ ܥܡܐ ܘܢܬܒ ܠܓܘ ܒܬܪ ܡܬܦܩܕ ܡܢ ܐܪܟܕܝܩܘܢ ܕܢܣܒ ܟܬܒܐ ܘܢܣܩ ܠܒܝܡ ܘܢܩܪܐ . ܡܢ
SynOr ܕܣܐ̇ܡ ܠܗ ܢܫܕܪܝܘܗܝ ܒܐܓܪܬܐ ܠܘܬ ܡܝܛܪܦܘܠܝܛܝܣ ܪܒܐ ܒܬܪ ܐܚܪܢܐ̈ ܆ ܘܢܩܝܡ ܐܦܝܣܩܘܦܐ ܕܨ̇ܒܝܐ ܒܗ ܡܕܝܢܬܐ . ܘܡܢ
SynOr ܚܕ ܀ ܡܛܠ ܕܝܢ ܕܒܓܙܪ ܕܝܢܐ ܗܢܐ ܡܫܬܡܗܝܢ ܐܦܝܣܩܘܦܐ̈ ܒܬܪ ܕܡܝܛܪܦܘܠܝܛܐ̈ ܘܐܦܝܣܩܘܦܐ̈ ܕܬܚܝܬ ܐܝܕܝܗܘܢ̈ ܚܕ
SynOr ܚܕ ܆ ܘܐܦܝܣܩܘܦܐ̈ ܕܬܚܝܬ ܐܝܕܝܗܘܢ̈ ܡܬܬܣܝܡܝܢ . ܡܛܠ ܒܬܪ ܝܕܝܥܬܐ̈ : ܘܡܬܝܕܥܝܢ ܟܘܪܣܘܬܐ̈ ܕܡܝܛܪܦܘܠܝܛܐ̈ ܚܕ
SynOr ܚܕ . ܬܚܡܢ ܐܢܘܢ ܒܣܘܢܗܕܘܣ ܗܕܐ ܠܗܠܝܢ ܐܦܝܣܩܘܦـܐ̈ ܒܬܪ ܣܪܝܩܐ ܠܘܬܗ . ܘܐܠܨܐ ܠܢ ܕܢܦܪܘܫ ܘܢܘܕܥ ܟܘܪܣܘܬܐ̈ ܚܕ
SynOr ܚܕ ܡܬܬܣܝܡܝܢ ܡܛܠ ܪܒܘܬܗ̇ ܕܡܕܝܢܬܐ ܀ ܐܦܢ ܐܦܝܣܩܘܦܐ ܒܬܪ ܗܢܐ ܒܚܪܡܐ ܀ ܟܘܪܣܘܬܐ̈ ܕܝܢ ܐܝܠܝܢ ܕܡܝܩܪܝܢ : ܘܚܕ
SynOr ܗܢܐ ܟܘܪܣܝܐ ܕܢܨܝܒܝܢ . ܘܐܦܝܣܩܘܦܐ ܕܝ̇ܬܒ ܥܠܘܗܝ ܗܘܝܘ ܒܬܪ ܐܦܝܣܩܘܦܐ ܡܝܛܪܦܘܠܝܛܝܣ ܥܠ ܐܦܝܣܩܘܦܐ̈ ܚܒܪܘܗܝ̈ ܀
SynOr ܗܠܝܢ ܕܐܬܐܡܪ ܡܢܢ ܐܦܝܣܩܘܦܐ̈ : ܗܝܕܝܢ ܦܬܚ ܦܘܡܗ ܒܬܪ ܕܡܠܟܐ̈ ܕܚܝܠܐ̈ ܘܢܓܕܐ̈ ܘܣܪܩܐ̈ ܕܫܠܝܛܢܐ̈ ܥܙܝܙܐ̈ ܀
SynOr ܕܐܫܬܡܕܘ ܘܐܬܒܛܠܘ ܆ ܘܡܢ ܟܠܗ ܫܘܡܗܐ ܕܟܗܢܘܬܐ ܐܫܬܠܚܘ : ܒܬܪ ܫܪܟܐ ܕܚܒܪܝܗܘܢ̈ ܆ ܕܐܢܬܘܢ ܝܕܥ̇ܝܢ ܐܢܬܘܢ ܠܗܘܢ . ܕܡܢ
SynOr ܒܬܪ ܆ ܥܠ ܒܘܠܒܠܐ̈ ܩܕܡܝܐ̈ ܕܢܗܘܢ ܢܒܥܘ ܪܕܘܦܝܐ̈ ܥܠ ܒܬܪ ܠܐܓܦܛܐ ܐܦܝܣܩܘܦܐ . ܘܩܪܐ ܐܓܪܬܐ̈ . ܘܐܩܦ ܠܡܡܠܠܘ
SynOr ܆ ܥܠ ܒܘܠܒܠܐ̈ ܩܕܡܝܐ̈ ܕܢܗܘܢ ܢܒܥܘ ܪܕܘܦܝܐ̈ ܥܠ ܥܕܬܐ̈ . ܒܬܪ ܠܐܓܦܛܐ ܐܦܝܣܩܘܦܐ . ܘܩܪܐ ܐܓܪܬܐ̈ . ܘܐܩܦ ܠܡܡܠܠܘ ܒܬܪ
SynOr ܗܠܝܢ ܠܐ ܡܬܛܦܝܣ ܆ ܗܘ̇ ܕܡܦܝܣ : ܐܦ ܗܘ ܐܟܘܬܗܘܢ ܕܠܐ ܒܬܪ ܡܢ ܡܪܚܐ̈ ܘܚܬܝܪܐ̈ ܘܪܡܐ̈ ܕܐܫܬܩܠܘ ܥܠ ܪܫܢܘܬܐ . ܘܐܢ ܡܢ
SynOr ܪܘܚܐ̈ ܛܥܝܬܐ̈ ܘܒܬܪ ܝܘܠܦܢܐ̈ ܕܫܐܕܐ̈ . ܗ̇ܢܘܢ ܒܬܪ ܐܚܪܝܐ̈ ܢܦܪܩܘܢ ܐܢܫܝܢ̈ ܡܢ ܗܝܡܢܘܬܐ ܘܢܐܙܠܘܢ
SynOr ܗܕܐ ܡܦܣܢܘܬܐ ܘܬܚܡܐ ܕܐܬܦܪܓܠܘ ܒܗ ܡܢ ܥܡܘܪܝܐ ܒܬܪ ܥܠ ܕܝܪܬܗܘܢ̈ ܘܕܘܟܝܬܐ̈ ܕܒܗܝܢ̈ ܥܡ̇ܪܝܢ . ܐܢܕܝܢ ܡܢ
SynOr ܗܕܐ ܡܦܣܢܘܬܐ ܓܠܝܬܐ ܕܥܠ ܙܘܘܓܐ ܬܩܢܐ ܘܥܠ ܡܘܠܕܐ ܒܬܪ ܘܒܡܫܬ ܐܠܢܘܬܐ ܕܡܢ ܟܠܗܝܢ ܐܪܥܝܢܝܬܐ̈ : ܘܐܢ ܡܬܟܣܣ ܕܡܢ
SynOr ܟܗܢܘܬܐ ܢܫܡܫ ܫܦܝܪ ܗܘ ܘܡܩܒܠ ܥܠ ܐܠܗܐ . ܘܫܘܬܦܘܬܐ ܬܘܒ ܒܬܪ . ܙܘܘܓܐ ܓܝܪ ܬܩܢܐ ܘܡܘܠܕܐ ܕܒܢܝܐ̈ ܐܢ ܩܕܡ ܟܗܢܘܬܐ ܘܐܢ
SynOr ܡܬܬܘܝܢܘܬܗ : ܘܫܝܢܐ ܘܫܠܡܐ ܥܡ ܚܕܕܐ̈ ܥܒܕܘ ܆ ܘܒܬܫܡܫܬܐ ܒܬܪ ܘܩܕܝܫܐ ܡܪܝ ܐܩܩ ܩܬܘܠܝܩܐ ܦܛܪܝܪܟܝܣ ܩܒܠܗ ܠܒܪܨܘܡܐ