simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
SevAnt:LuqJul ܬܪܥܝܬܐ ܕܝܘܢܝܐ ܢܪܕܐ ܩܪܝܗܝܢ . ܟܕ ܗܟܝܠ XX ܡܫܟܚ ܐܢܫ ܒܬܪ ܕܒܨܬܐ ܕܟܠ ܚܕܐ ܚܕܐ ܡܢ ܡܠܐ̈ . ܐܝܟܢܐ ܕܐܝܟ ܡܐ ܕܡܨܝܐ
SevAnt:LuqJul ܕܝܢ ܩܝܡܬܐ ܐܝܬܘܗܝ ܗܘܐ ܡܢ ܦܓܪܐ ܗ̇ܘ ³ܗ̇ܘ ܕܚܫ . ܒܪܡ ܟܕ ܒܬܪ X ܚܕܐ ܡ̇ܢ ܣܝܡܐ ܒܐܓܪܬܐ ܕܠܘܬ ܣܘܩܢܣܣ ܕܐܡܪ ܒܗ̇ .
SevAnt:LuqJul ܩܪܝܢܗ ³ܬܒܥܬ . ܕܐܦ ܒܘܚܪܢܐ . ܕܡܛܠ ܗܕܐ ܒܥܬܐ ⁴ܢܫܬܕܪ ܒܬܪ ܐܝܬܘܗܝ ܦܓܪܗ ܕܡܪܢ ܘܐܠܗܢ ܘܦܪܘܩܢ ܝܫܘܥ ܡܫܝܚܐ . ܘܡܢ
SevAnt:LuqJul ܓܝܪ ⁷ܕܐܘܕܥܬ ܨܒܘܬܐ ܗܕܐ ܕܣܝܡܐ . ܕܡܛܠܬܗ ܐܝܝ ܚܪܝܢܐ ܒܬܪ ܡܢܬܐ ¹ܡܢ ܐܓܪܬܐ ܕܥܠ ܐܦܝ̈ ܗܕܐ ܐܝܟ ܕܠܡܥܗܕܢܘܬܐ . ܡܢ
SevAnt:LuqJul ܐܚܙ̈ ܢܝܬܐ X -- ⁶ܣܘܟܠܐ ܘܝܕܥܬܐ ܝܝ ܝܕܥܬܐ ܘܣܘܟܠܐ X . -- ܒܬܪ . ܪܗܒܘܢܐ ܗ̣ܝ ܓܝܪ ܕܕܘܒܪܐ̈ ܛܒܐ̈ ²⁶ܡܥܡܘܕܝܬܐ --
SevAnt:LuqJul ܣܚܬܐ ܐܠܗܝܬܐ ܥܒܕܐ̈ ܡܬܒܥܝܢ . ܘܕܬܟܬܘܫܐ̈ ܚܝܪܝܢ ܠܢ ܒܬܪ ²ܗ̣ܘܐ ܪܘܫܡܐ . ܘܝܘܩܢܐ ܒܝܕ X ܛܘܦܣܐ ܐܝܟ ܕܠܡܕܥ ܕܡܢ
SevAnt:LuqJul ܡܥܡܘܕܝܬܐ ܥܒܕܐ̈ ܡܚܝܐ . ܠܗ̇ܘ ܕܓܙܝܪܐ ܐܝܬܘܗܝ ܗܘ̣ܐ ܒܬܪ . ܠܗ ܟܕ ܠܗ ܠܐܒܪܗܡ ܠܡܚܘܝܢܘܬܐ ¹²ܕܗܝܡܢܘܬܐ . ܗ̇ܝ ܕܡܢ
SevAnt:LuqJul ܕܐܬܓܙܪ . ܡܬܦܩܕ ܗܘ̣ܐ ܠܗ ܕܢܣܩ ܠܐܝܣܚܩ ܠܥܠܬܐ ܒܬܪ ܒܗ̇ ܒܕܡܘܬܐ ܡܢ ܟܬܒܐ ܕܒܪܝܬܐ ܢܗܝܪܐܝܬ . ܕܐܒܪܗܡ ܡܢ
SevAnt:LuqJul ܡܥܡܘܕܝܬܐ ܬܒܥܐ ܡܫܡܠܝܘܬܐ ܕܒܝܕ ܥܒܕܐ̈ . ܟܕ ܓܝܪ ܒܬܪ ܐܡܪ ܗܘܐ . ܡܠܦ ܒܕܘܟܬܐܐܚܪܬܐ . ܕܗܝܡܢܘܬܐ ܗ̇ܝ ܕܡܢ
SevAnt:LuqJul ܕܐܬܥܡܕܘ ܘܠܒܢܝܐ̈ ܕܬܠܗܐ ܐܬܚܫܒܘ ܒܝܕ ]ܣܝܡܬ¹[ ܒܢܝܐ̈ ܒܬܪ ܬܒܥܐ ܡܫܡܠܝܘܬܐ ܕܒܝܕ ܥܒܕܐ̈ . ܟܕ ܓܝܪ ]ܓܠܝܛܐ̈ ¹[ܡܢ
SevAnt:LuqJul ܚܘܒܐ . ܕܝܠܗ ܕܡܫܝܚܐ ܐܠܗܐ ܘܣ̇ܐܡ ܢܡܘܣܐ . ܐܝܟܢܐ ܕܐܢܐ ܒܬܪ ܐܠܐ ܘܠܐܬܪܘܬܐ̈ ⁵ܐܚܪܢܐ̈ Xܢ ܫܕܪܬܝܗܝ . ܟܕ ܬܘܒ ܪܕܐ ܐܢܐ
SevAnt:LuqJul ܒܘܚܢܢ ܕܥܡ ܚܪܕܐ̈ . XX ܐܝܟ ܕܡܢ ܚܕܐ ܢܦܫܐ ܘܡܢ ܚܕ ܒܬܪ ܢܟܬܘܒ ܘܢܐܚܘܕ ܐܢܝܢ ܨܐܕܘܗܝ . ܪܢ̇ܐ ܗܘܝܬ ܓܝܪ ܕܡܢ
SevAnt:LuqJul ܗܠܝܢ ܗܟܝܠ ܪܕܝܐ ܐܦ ¹³ܚܣܝܘܬܟ . ܘܠܢܡܘܣܐ ܥܕܬܢܝܐ ܒܬܪ ܠܘܬ ܪܒܐ ܕܐܠܗܐ XXXXX ܐܬܢܣܝܣ ܟܬܒ ܗ̣ܘܐ . ܟܕ
SevAnt:LuqJul ܩܪܝܢܗܝܢ ܕܗܠܝܢ ܘܒܘܚܢܗܝܢ . ܢܬܟܬܒ ܠܗ̇ ܥܢܝܢܐ . X ܕܡܢܐ ܒܬܪ X X 0 ܕܠܘܬܗܘܢ . ܥܠ ܗܕܐ ܐܬܐܠܨܬ ܕܬܟܬܘܒ . ܘܬܒܥܐ ܗܘܬ ܕܡܢ
SevAnt:LuqJul ܟܬܒܐ ܐܠܗܝܐ X ܪܕܝܢ X ܟܠܗܘܢ ܗܢܘܢ ܡܠܦܢܐ̈ ܒܚܝܪܐ̈ . ܒܬܪ . ܗ̇ܘ ܕܐܝܬܘܗܝ ܚܙܩܐ ܕܫܠܡܘܬܐ . ܡܢܘ ܗܟܝܠ ܠܐ ܝ̇ܕܥ . ܕܟܕ
SevAnt:LuqJul ܕܝܢ ܕܥܒ̣ܪ ܘܚܛܐ ܟܪ ܠܘܬ ܡܪܚܡܢܘܬܐ ¹⁵ܐܬܪܟܢ ܘܐܣܪܚ ܒܬܪ ܕܒܝܕ ܕܚܠܬܐ ¹0ܢܦܓܕ ܠܚܐܦܐ ܨܒܝܢܝܐ -X ܕܨܝܕ ܚܛܝܬܐ . ܡܢ
SevAnt:LuqJul ܙܟܘܬܐ ܐܩܝܡܗ ܘܥܒܕܗ ܠܐ ܡܝܘܬܐ . ܐܬܒܩܝܬ ܦܢܛܘܣ ܪܚܡܬ ܒܬܪ ܒܟܝܢܗ . ܥܒܕܗ ܕܢܩܛܘܪ ܟܠܝܠܐ ܥܠ ܚܛܝܬܐ . ܘܟܢ ܡܢ
SevAnt:LuqJul ܙܟܘܬܐ ܐܩܝܡܗ ܘܥܒܕܗ XX ܠܐ ܡܝܘܬܐ . ¹⁴ܟܕ ܩܕܡ ܐܡ̣ܪ ܐܦ ܒܬܪ ܓܝܪ ܓܠܝܐܝܬ ܗ̣ܘ ܡܠܦܢܐ ܡܛܠ ܒܣܪܗ ܕܡܪܢ . ܕܗܝܕܝܢ ܡܢ
SevAnt:LuqJul ܕܐܬܥܪܙܠ ܥܡܢܘܐܝܠ ܥܡ ܡܘܬܐ ܐܩܝܡܗ ܘܥܒܕܗ ܠܐ ܡܝܘܬܐ . ܠܗ ܒܬܪ ܕܒܣܪܐ ܗܘ ܕܡܢ ܠܥܠ ܝXX X X²ܐܡܪ ܗ̇ܘ ¹⁴ܡܠܦܢܐ . ܕܡܢ
SevAnt:LuqJul ܢܣܝ̇ܢܢ ܕܒܡܘܬܐ ܡܢ ܩܝܡܬܐ ܪܡܝܬܐ̈ ܢܬܒܣܡ ܒܠܐ ܡܝܘܬܘܬܐ ܒܬܪ ܟܕ ܪܕܝܢ̈ ܚܢܢ ²ܒܬܪ ܗ̇ܘ ܒܘܟܪܐ ܕܡܢ ܒܝܬ ܡܝܬܐ̈ . ܡܢ