simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
SevAnt:CathHom ܚܕܝܘܬܐ ܕܕܐܝܟ ܗܕܐ ܇ ܬܪܝܢ ܟܝܢܐ̈ ܡܬܡ̣ܢܝܢ ܩܩܢܘܡܐ̈ ܇ ܒܬܪ . ܐܠܐ̣ ܦܪܨܘܦܐ ܕܒܪܢܫܐ ܒܝܬܝ ܠܗ ܆ ܘܢܩܦܐܝܬ ܡܢ
SevAnt:CathHom ܥ̣ܩܒܬܐ̈ ܕܟܬܒܐ ܢ̣ܦܝܚ ܡܢ ܐܠܗܐ ܪܕ̇ ܝܢ ܆ ܚܕܝܘܬܐ ܗ̇ܝ ܒܬܪ ܕܬܐܠܦ ܆ ܕܐܦ ܡܝܬܝܝ̈ ܪܐܙܐ̈ . ܘܡܠܦܢܐ̈ ܕܥܕܬܐ : ܟܕ
SevAnt:CathHom ܚܕܝܘܬܐ ܆ ܠܘ ܚ̣ܝܘܬܐ ܗ̇ܝ ܫܪܝܪܬܐ ܘܕܒܩܢܘܡܐ ܡܫ̇ܒܚܝܢ ܒܬܪ ܘܬܐܘܕܩܪܘܣ : ܟܕ ܬܪܝܢ ܟܝܢܐ̈ ܡܘܕܝܢ ܗܘܘ ܠܚܕ ܡܫܝܚܐ ܡܢ
SevAnt:CathHom ܚܕܝܘܬܐ : ܐܠܐ ܕܡܢ ܬܪܬܝܢ̇̈ ܡܢ ܐܠܗܘܬܐ ܟܝܪ ܘܐܢܫܘܬܐ ܒܬܪ ܕܢܣܛܘܪܝܘܣ̇ ܡܬܦ̇ܣܩܐ ܒܬܪܝܢܘܬܐ ܕܟܝܢܐ̈ ܕܡܢ
SevAnt:CathHom ܚܕܝܘܬܐ ܠܬܪܝܢ ܢܬ̇ܦܠܓ . ܗ̇ܘ ܡܐ ܓܝܪ ܕܡܢ ܬܪܝܢ ܡܕܡ ܒܚܕ ܒܬܪ ܕܠܗܠܝܢ ܕܪܚܝܩܢ̈ ܗܘܝ ܐܠܝ̣ܘܬ ܘܠܚܕܐ ܐܝ̣ܬܝ ܇ ܗ̣ܘ ܡܢ
SevAnt:CathHom ܗ̇ܢܘܢ ܆ ܒ̣ܢܐ ܡ̇ܢ ܡܕܒܚܐ̇ ܡܢ ܬܪܬܥܣܪܐ̈ ܟܐܦܐ̈ ܆ ܚ̣ܦܪ ܒܬܪ ܡ̣ܚܝܠܘܬܐ ܘܕ ܓܠܘܬܐ ܕܛܘܥܝܝ ܆ ܗ̇ܘ ܒܪܢܫܐ ܕܐܠܗܐ . ܡܢ
SevAnt:CathHom ܚܕܝܘܬܐ : ܥܡ ܦܐܪܝܣܝܐ ܐܡ̣ܪܢܢ : ܥܕܡܐ ܠܐܡܬܝ ܬܚ̣ܓܪܘܢ ܒܬܪ ܠܬܪܝܢ ܕܝܢ ܡܦܠ̇ܓܝܢ ܠܗ : ܒܬܪܝܢܘܬܐ ܕܟܝܢܐ̈ ܕܡܢ
SevAnt:CathHom ܚܕܝܘܬܐ ܬܪܝܢ ܟܝܢܐ̈ ܡܟܪܙܝܢ ܐܢܬܘܢ : ܠܐ ܬܚܘܘܢ ܐܣܟܡܐ ܒܬܪ ܡܫܝܚܐ : ܚܕ ܐܘܕܘ ܟܝܢܐ ܕܡܒ̇ܣܪ ܕܝܠܝܗ ܕܡܠܬܐ : ܐܢܕܝܢ ܡܢ
SevAnt:CathHom ܡܘܬܗ ܕܡܘܫܐ ܆ ܝܗ . ܒ ܠܗܘܢ ܝܘܪܬܢܐ ܒܦ̣ܣܐ ܠܐܪܥܐ ܒܬܪ ܕܐܩ ܠܚ̣ܪܬܐ̇ ܟܕ ܪܝܫܢܐ ܕܥܡܐ ܗ̣ܘܐ̇ ܒܦ̇ܣܩܐ ܕܐܠܗܐ̇ ܡܢ
SevAnt:CathHom ܚ̣ܝܘܬܐ ܕܒܬܪܝܢ ܟܝܢܐ̈ ܡܬܝܕܥ : ܐܝܟ ܕܡܢ ܢܒܝܐ̈ ܗ̇ܢܘܢ ܕ ܒܬܪ ܐܠܗܐ ܆ ܘܡܝܢ ܗ̇ܢܘܢ ܕܡܦ̇ܠܓܝܢ ܠܝܗ ܘܐܡ̇ܪܝܢ ܠܗ ܡܢ
SevAnt:CathHom ܚܕܝܘܬܐ ܠܐ . ܡ̣ܬܡܠܠܢܝܬܐ ܀ ܐܠܐ . ܚܕ ܡ̇ܟܕܙ ܐܢܐ ܠܗ ܠܗ̇ ܒܬܪ ܐܪܥܐ ܠܬܚܬ ܡܬܢ̣ܓܕܐ ܇ ܒܦ̇ܣܩܐ ܘܬܪܝܢܘܬܐ ܕܟܝܢܐ̈ ܕܡܢ
SevAnt:CathHom ܗ̇ܝ ܕܠܐ ܢܥܠܘX ܢܪܗ̣ܛ . ܘܒܬܪ ܗ̇ܝ ܕܠܐ ܢܪܓ ܢܘܟܪܝܬܐ̈ ܆ ܒܬܪ ܦ̇ܠܚܝܢ ܆ ܕܡ̇ܣܪܩܘܬܐ . ܘܕܥܪܛܠܝܘܬܐ ܝ̇ܨܦܝܢ . ܚܢܝܢ̣
SevAnt:CathHom ܕܚܠܬܐ ܇ ܘܕܡܛܠܬܗ̇ ܕܝܠܗ̇ ܕܛܒܬܐ ܦ̇ܠܚ ܠܗ̇ ܠܛܒܬܐ ܇ ܒܬܪ ܇ ܘܕܒܕܚܠܬܐ ܦ̇ܠܚ ܥ̣ܒܕܘܬܐ ܠܡܪܝܐ ܇ ܐܘ ܒܪܚ̣ܡܬܐ ܡܢ
SevAnt:CathHom ܣ̇ܓܝ ܐ̇ܬܐ ܐܦ ܥܠܝܢ ܇ ܘܠܐ ܡܫ̣ܬܡܥ ܡܟܝܠ ܇ ܐܠܐ ܡܬ̣ܚܙܐ . ܒܬܪ ܟܕܘ ܘܠܡܕܝܢܬܐ̈ ܘܠܐܬܪܘܬܐ̈ ܐܚܪܢܐ̈ ܘܡܣ̇ܬܟܐ ܕܠܘ ܡܢ
SevAnt:CathHom ܩ̣ܝܡܬܐ , --ܕܦܓܪܐ̈ ܝ̇ܩܕ ܐܢܫ ܕܠܐ ܫܘܠܡ ܘܠܐ ܡܘܦܐ ܟܕ ܒܬܪ ܐܡܬܝ ܕܬܐܠ ܠܝ ܡܠܬܐ ܕܗܕܐ ܆ ܫܐ̇ܠ ܗܝܕܝܢ ܇ ܐܦ ܕܐ . ܝܟܢܐ ܡܢ
SevAnt:CathHom ܩܝ̣ܡܬܐ ܢܡܘܬ ܐܢܫ : ܟܕ ܡܬ̣ܦܠܓ ܆ ܘܡ̇ܢܘ ܐܕܫܐ ܒܬܪ ܚܢܢ ܆ X ܐܘ ܐܡ̇ܪܝܢܢ ܆ ܐܘ ܡܬ̇ܚܫܒܝܢ ܚܢܢ . ܬܘܒ ܗܟܝܠ ܡܢ
SevAnt:CathHom ܫ̣ܦܥܐ̈ ܣXܝܐܐ̈ ܕܣܘܟܠܐ̈ ܘܕܡܠܐ̈ ܆ ܗ̇ܝ ܕܠܩܘܗܠܬ ܒܬܪ ܡܬܩܪܒܢܘܬܐ ܕܡܚܬܬܐ ܕܐܠܗܐ ܡܠܬܐ ܚ̇ܝܪܐ . ܘܠܝܚܪܬܐ ܡܢ
SevAnt:CathHom ܡܘܬܗ ܕܝܘܫܝܐ ܐܡ̣ܠܝ ܐܡ̇ܪ ܗܘܐ ܆ ܐܬܬܫܝܛ ܝܟܘܢܝܐ ܆ ܐܝܟ ܒܬܪ ܦܬܓܡܐ̈ ܙܥܘܪܐ̈ ܕܗܠܝܢ ܕܐܬܬܣ̣ܝܡܘ ܥܠ ܝܟܘܢܝܐ ܗ̇ܘ ܕܡܢ
SevAnt:CathHom ܗܠܝܢ ܟܠܗܝܢ ܇ ܒܪܡ ܠܐ ܡܬܦܚܡܢܐܝܬ ܘܒܙܢܐ ܡܕܡ ܝܕܝܥܐ ܒܬܪ ܇ ܗܕܐ ܘܝ ܓܝܪ ܗ̇ܝ ܕܢܣ̇ܬܪܩ ܘܒܗܕܐ ܢܗܘܐ ܡܬܩܪܒܢܐ ܇ ܡܢ
SevAnt:CathHom ܝ̣ܠܕܐ ܇ ܘܡܓܢܢܘܬܐ ܕܪܘܝܐ ܩܕܝܫܐ ܇ ܘܪܚܝܩܘܬܐ ܕܙܪܥܐ ܒܬܪ ܕܠܐ ܡܫܬ . ܚܠܦܢܐܝܬ ܡܬ̇ܒܣܪ̇ ܇ ܘܒܬܘܠܘܬܐ ܕܐܡܐ ܐܦ ܡܢ