simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
Ps-MaruMayph:Canons ܕܫܡܥܘ ܢܡܘܣܗ X⁹ܕܡܪܝܐ ܟܠܗܘܢ ܫܒܛܐ̈ ܕܝܣܪܝܠ ܐܟܚܕܐ . ܒܬܪ ܐܠܗܐ . ܘܩܪܐ ܢܡܘܣܗ Xܕܡܪܝܐ ܩܕܡ X ⁸ܥܡܐ ܟܠܗ ⁸⁸ X ܘܡ̣ܢ
Ps-MaruMayph:Canons ܩܢܘܢܐ̈ . ܡܛܠ ܕܐܦ ܟܬܒܐ ܗܟܢܐ ܐܡ̇ܪ ܆ ܕܡܐ ܕܫܠܛܘ ⁹ܐܣܬܟܠ ܒܬܪ ܠܡܬܒܠ ܗܕܐ . ܗܫܐ ܕܝܢ ܒܙܕܩܐ ܘܒܘܠܝܬܐ ܡܥܩܒܝܢ ܐܢܬܘܢX
Ps-MaruMayph:Canons ܫܠܝܚܐ̈ ܗܘ ܗܢܐ ܟܬܒ ܐܓܪܬܐ ܠܕܝܘܢܘܣܝܘܣ ܐܦܣܩܘܦܐ ܒܬܪ ܕܦܛܪܘܣ ܫܠܝܚܐ ܗ̇ܘ ܕܗܘܐ X ܐܦܣܩܘܦܐ ܩܕܡܝܐ ܒܪܗܘܡܐ ܡ̣ܢ
Ps-MaruMayph:Canons ܡܫܬܘܬܦܢܘܬܗܘܢ ܐܪܚܩܘ ܡ̣ܢ ܥܠܡܐ ܘܐܬܢܩܦܘ ܠܗܘܢ ܒܬܪ ܗܘܘ ܐܣܟܡܐ ܗܢܐ . ܘܡܢܗܘܢ ܡܫܘܬܦܐ̈ ܗܘܘ . ܡܛܠ ܕܡ̣ܢ
Ps-MaruMayph:Canons ܕܫܩܠܗ̇ . ܐܬܩܪܒ ܠܗ ܗܘ ܗܢܐ ܓܒܪܐ ܠܕܪXܢܐ ܕܡܠܟܘܬܐ . ܒܬܪ ܠܛܠܝܬܐ ܘܫܦܪܬ ܠܗ . ܘܫܩܠܗ̇ ܒܢܫܐ̈ ܢܡܘܣܐܝܬ . ܘܡ̣ܢ
Ps-MaruMayph:Canons ܒܬܪ ܒܝܢܬ ܩܢܘܢܐ̈ ܕܐܒܗܬܐ̈ ܐܠܐ ܐܦܢ ܥܡܠܐ ܩܠܝܠ ܗܘ̇ܐ ܠܢ ܒܬܪ ܐܝܕܐ ܒܐܝܕܐ ܣܕܪܬ ܒܟܬܝܒܬܟẌ ܆ ܗܟܢܐ ܣܕܝܪܝܢ
Ps-MaruMayph:Canons ܒܝܢܬ ܩܢܘܢܐ̈ ܕܐܒܗܬܐ̈ ܐܠܐ ܐܦܢ ܥܡܠܐ ܩܠܝܠ ܗܘ̇ܐ ܠܢ ܒܬܪ ܐܝܕܐ ܒܐܝܕܐ ܣܕܪܬ ܒܟܬܝܒܬܟẌ ܆ ܗܟܢܐ ܣܕܝܪܝܢ ܒܬܪ
Ps-MaruMayph:Canons ܚܕ ܐܟܡܐ Xܕܩܕܝܫܘܬܟܘܢ ܬܒܥܐ ܡܢܢ ܆ ¹¹⁵ܘܡܛܠܗܕܐ ܒܬܪ ܒܝܢܬ ܩܢܘܢܐ̈ ܆ ܘܢܩܪܒ ܐܢܘܢ ܠܘܬ ܚܕܕܐ̈ ܘܢܟܬܘܒ ܐܢܘܢ ܚܕ
Ps-MaruMayph:Canons ܫܪܟܐ X⁰ܕܐܚܪܢܐ̈ ܀ . . . . ܚ . X ܒܢܪܚ . Xܐ ܗܟܢܐܐX X ܒܬܪ ܘܗܝܕܝܢ Xܡܛܠ ܕܝܪܝܐ̈ X⁹ܕܗܢܘܢ ܝܚܝܕܝܐ̈ ܘܒܬܪ
Ps-MaruMayph:Canons ܫܠܝܚܐ̈ ܐܠܐ ܡ̣ܢ ܒܬܪ ܙܒܢܐ ܠܐ ܣܦܩܘ ܠܗ̇ ܠܥܕܬܐ ܥܕܡܐ ܒܬܪ ܟܕ ܐܡ̇ܪ : ܕܟܕ ܩܢܘܢܐ̈ ܣܓܝܐܐ̈ ܣܡ̣ܘ 15 ܐܒܗܝܢ̈ ܡ̣ܢ
Ps-MaruMayph:Canons ܙܒܢܐ ܠܐ ܣܦܩܘ ܠܗ̇ ܠܥܕܬܐ ܥܕܡܐ ܠܣܘܢܗܕܘX ⁶ܐܚܪܢܝܬܐ̈ ܒܬܪ ܣܓܝܐܐ̈ ܣܡ̣ܘ 15 ܐܒܗܝܢ̈ ܡ̣ܢ ܒܬܪ ܫܠܝܚܐ̈ ܐܠܐ ܡ̣ܢ
Ps-MaruMayph:Canons ܐܒܗܬܐ̈ ܪܗܛ ܥܕܠܝܐ ܐܠܐ ܒܬܪ ܐܠܗܐ ܡܪ ܟܠ . ܒܗ̇ܝ 25ܕܗܘܝܘ ܒܬܪ . ܘܐܢ ܗܟܢܐ ܗܘܐܝܟ ܕܐܡܪܝܢ ܗܢܘܢ ܚܟܝܡܝ̈ ܠܒܝܫܬܐ̈ ܠܘ
Ps-MaruMayph:Canons ܐܠܗܐ ܡܪ ܟܠ . ܒܗ̇ܝ 25ܕܗܘܝܘ ܝܗܘܒܐ ܕܚܝܠܐ ܕܩܕܡܝܐ̈ ܒܬܪ ܗܢܘܢ ܚܟܝܡܝ̈ ܠܒܝܫܬܐ̈ ܠܘ ܒܬܪ ܐܒܗܬܐ̈ ܪܗܛ ܥܕܠܝܐ ܐܠܐ
Ps-MaruMayph:Canons ܐܠܗܐ ܡܪܗܛܝܢ . ܘܗܢܘܢ ܒܨܒܝܢܗܘܢ ܠܪܥܝܢܐ ܕܡܢܝܢܘܬܐ ܒܬܪ ܡܬܪܚܩܝܢ ܒܗ̇ܝ ܕܡܪܫܘܬܐ 5 ܠܐܒܗܬܐ̈ ܥܒ̇ܕܝܢ ܘܥܕܠܝܐ
Ps-MaruMayph:Canons ܚܪ . . ܪܥܝܢܗ ܚܬܝܬܐܝܬXX ܠܓܠܝܐ ܢܐܬܐ ܐܝܟ ܕܬܬܒܛܠ ܒܬܪ ܐܢܐ ܥܒܕܬ ܦܘܩܕXX ܪܫܐXẌ XXܟܕ ܡܫܪܝܢܢ X⁶ܘܣܕܪܝܢܢ ܚܕ
Ps-MaruMayph:Canons ܥܡܕܗܘܢ ܠܣܝܡܝܕܐ ܕܐܦܝܣܩܘܦܘܬܐ ܐܘ̇ ܕܩܫܝܫܘܬܐ ܒܬܪ ܡܚܕܐ ܠܗܝܡܢܘܬܐ ܪܘܚܢܝܬܐ ܐܬܩܪܒܘ . ܘܥܡܕܘ ܘܡ̣ܢ
Ps-MaruMayph:Canons ܥܡܕܗ XX ܐܢܢܩܢܐ ܩ X X ܒܘܚܪܢܐ ܣܓܝܐܐ . ܘܥܠܗܕܐ ܢܗܝܪܐܝܬ ܒܬܪ ܕܐܝܟ ܗܢܐ . ܙܒܢܐ ܓܝܪ ܝܕܝܥܐ ܡܬܒܥܐ ܠܗ ܠܫܡܘܥܐ . ܘܡ̣ܢ
Ps-MaruMayph:Canons ܥܡܕܗܘܢ X ܡ̣ܢ ܟܕܘ ܩܒܠܘ ܣܝܡܝܕܐ ܟܕ ܪܕܐ ܙܒܢܐ ܠܩܕܡܘܗܝ : ܒܬܪ ܘܒܦܚܐ̈ ܕܣܛܢܐ . ܐܢ ܕܝܢ ܐܢܫ ܡ̣ܢ ܐܝܠܝܢ ܕܡܣܪܗܒܐܝܬ ܡ̣ܢ
Ps-MaruMayph:Canons X0ܕܐܘܕܝܘ ܟܕ ܐܢܫܝܢ̈ ܡܬܚܫܒܝܢ ܠܒܪ ܡ̣ܢ ܩܢܘܢܐ̈ ܐܝܕܐ ܒܬܪ ܕܟܕ ܡܬܥܩܒܝܢ ܕܘܒܪܝܗܘܢ̈ ܐܘܕܝܘ ܒܐܝܠܝܢ ܕܚܛܘ ܘܡ̣ܢ
Ps-MaruMayph:Canons ܕܥܒ̇ܕܝܢ ܬܠܬ ܫܢܝܢ̈ ܒܛܟܣܐ ܕܠܬܚܬ ܡܢ ܫܡܘܥܐ̈ . ܥܠ ܒܬܪ ܕܪܫ ܦܠܚܘܬܗܘܢ ܢܣܒܘܢ . ܗܠܝܢ ܥܣܪ ܫܢܝܢ̈ ܢܬܒܘܢ . ܡ̣ܢ