simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
PhiloxMab:Disc ܚܕܐ ܡܬܢܛܖܢ̈ ܘܡܬܓܡܖܢ̈ ܗܢܝܢ ܛܒܬܐ̈ ܆ ܣܡܢܢ ܗܢܐ ܫܘܪܝܐ ܒܬܪ ܒܡܠܬܢ ܕܐܝܢܐ ܗܘ ܩܕܡܝܐ ܘܐܝܢܐ ܗܘ ܕܒܬܪܗ ܆ ܘܐܝܟܢܐ ܚܕܐ
PhiloxMab:Disc ܥܠܝܡܘܬܐ . ܒܗ ܟܕ ܒܗ ܒܗܘ ܛܟܣܐ ܩܕܡܝܐ . ܥܕܡܐ ܠܫܘܠܡܗ̇ ܒܬܪ . ܘܐܝܠܝܢ ܒܫܘܠܡܗ̇ . ܘܐܝܠܝܢ ܬܘܒ ܒܡܫܘܚܬܐ ܕܡܢ
PhiloxMab:Disc ܚܕ . ܘܡܚܘܝܢ ܚܢܢ ܕܡܢ ܐܝܟܐ ܙܕܩ ܠܗ ܠܬܠܡܝܕܐ ܕܢܫܪܐ ܆ ܒܬܪ ܕܐܚܪܢܐ̈ . ܟܕ ܣܝܡܝܢ ܚܢܢ ܠܗܘܢ ܠܫܪܒܐ̈ ܒܛܟܣܐ ܚܕ
PhiloxMab:Disc ܡܐܬܝܬܗ . ܘܐܢܬ ܥܒܕܝܗ̇ ܫܘܪܝܐ ܠܚܝܝܟ̈ ܕܒܐܠܗܐ . ‏ ‏ܚܙܝ ܒܬܪ ܕܢܦܫܟ . ܗܘ ܪܩܥܗ̇ ܕܬܗܘܐ ܫܬܐܣܬܐ ܠܟܘܠܗܘܢ ܕܪܐ̈ ܕܡܢ
PhiloxMab:Disc ܡܠܬܗ . ‏ ‏14 ܗܝܡܢܘܬܐ ܓܝܪ ܐܪܥܐ ܗܝ ܕܡܩܒܠܐ ܙܪܥܐ ܕܡܠܬܗ ܒܬܪ ܕܥܬܝܕܝܢ̈ ܇ ܘܕܢܣܒܘܢ ܡܕܡ ܕܐܫܬܘܕܝ ܠܗܘܢ ܆ ܗܘ ܕܢܦܩܘ
PhiloxMab:Disc ܩܝܡܬܗ ܫܢܝ ܠܕܘܒܪܐ ܪܘܚܢܐ ܡܢ ܕܘܒܪܐ ܦܓܪܢܐ ܕܩܕܡ ܒܬܪ ܒܬܠܬܐ ܥܡܕܝܢ̈ ܕܒܬܠܬܐ ܫܡܗܝܢ̈ ܡܬܚܕܬ . ܘܐܝܟ ܕܡܪܢ ܡܢ
PhiloxMab:Disc ܐܠܗܐ . ܘܐܦ ܠܐ ܓܝܪ ܫܡܥ ܐܢܬ ܕܬܛܪ ܦܘܩܕܢܘܗܝ̈ ܆ ܐܠܐ ܐܢ ܒܬܪ ܐܝܬܝܗܝܢ ܆ ܡܕܝܢ ܒܫܘܪܝ ܬܘܠܡܕܟ ܆ ܗܝܡܢܘܬܐ ܣܒ ܠܟ . ܘܦܘܩ
PhiloxMab:Disc ܣܒܪܬܗ . ܠܐ ܫܒܩܬ ܠܡܕܡ ܕܐܚܝܕ ܐܢܬ ܆ ܘܪܗܛܬ ܒܬܪ ܛܘܒܐ̈ ܒܬܪ ܕܡܫܝܚܐ ܆ ܘܛܒܬܐ̈ ܕܡܠܝܟܢ̈ ܡܢܗ ܠܟܠܗܘܢ ܕܢܦܩܝܢ
PhiloxMab:Disc ܛܘܒܐ̈ ܕܐܫܬܘܕܝ ܠܟ . ܐܠܐ ܠܡ ܐܢܫ ܟܦܪ ܒܐܒܘܗܝ ܘܒܐܡܗ ܒܬܪ ܕܢܦܩܝܢ ܒܬܪ ܣܒܪܬܗ . ܠܐ ܫܒܩܬ ܠܡܕܡ ܕܐܚܝܕ ܐܢܬ ܆ ܘܪܗܛܬ
PhiloxMab:Disc ܐܠܗܐ ܇ ܘܠܐ ܗܘܐ ܕܝܢܐ ܠܩܠܐ ܕܠܘܬܗ ܇ ܘܠܐ ܐܬܥܘܟ ܒܓܢܣܐ ܒܬܪ ܒܪܢܫܐ ܕܢܫܡܥ ܘܢܩܒܠ . ܐܝܟܢܐ ܕܐܬܩܪܝ ܐܦ ܐܒܪܗܡ ܘܢܦܩ
PhiloxMab:Disc ܐܒܘܗܝ ܆ ܠܘܬ ܩܠܐ ܕܐܠܗܐ ܪܗܛ ܗܘܐ . ܟܕ ܟܘܠ ܡܕܡ ܐܬܬܫܝܛ ܒܬܪ ܒܦܫܝܛܘܬܐ ܕܟܝܢܐ ܆ ܗܝ ܕܠܐ ܡܚܪܥܐ ܒܒܝܫܬܐ̈ . ܐܝܟ ܫܒܪܐ
PhiloxMab:Disc ܕܐܦܩܗ ܡܢ ܐܘܪ ܕܟܠܕܝܐ̈ ܆ ܘܠܐ ܐܘܒܠܗ ܡܚܕܐ ܡܢ ܒܬܪ ܡܦܩܬܗ ܒܬܪ ܦܓܪܢܐ ܡܫܬܘܕܐ ܗܘܐ ܕܢܚܘܐ ܠܐܒܪܗܡ ܆ ܐܥܡܪܗ ܒܚܪܢ . ܡܢ
PhiloxMab:Disc ܡܦܩܬܗ ܠܐܪܥܐ ܕܟܢܥܢ . ܘܬܘܒ ܕܠܐ ܢܣܬܒܪ ܐܒܪܗܡ ܆ ܕܛܒܐ ܒܬܪ . ܡܢ ܒܬܪ ܕܐܦܩܗ ܡܢ ܐܘܪ ܕܟܠܕܝܐ̈ ܆ ܘܠܐ ܐܘܒܠܗ ܡܚܕܐ ܡܢ
PhiloxMab:Disc ܩܠܐ ܕܐܠܗܐ ܆ ܠܐ ܐܘܕܥܗ ܡܢ ܫܘܪܝܐ ܫܡܗ̇ ܕܐܪܥܐ ܇ ܗܝ ܕܠܗ̇ ܒܬܪ ܘܬܘܒ ܕܠܐ ܢܣܬܒܪ ܐܒܪܗܡ ܆ ܕܛܒܐ ܕܐܓܪܐ ܫܡܥ ܆ ܘܒܕܓܘܢ ܢܦܩ
PhiloxMab:Disc ܝܫܘܥ . ܠܘ ܓܝܪ ܝܘܠܦܢܐ ܢܓܝܪܐ ܥܒܕ ܐܢܘܢ ܬܠܡܝܕܐ̈ . ܐܠܐ ܒܬܪ ܆ ܠܐ ܡܫܟܚ ܕܢܗܘܐ ܠܝ ܬܠܡܝܕܐ ܆ ܫܒܩܘ ܗܢܘܢ ܟܘܠ ܡܕܡ ܘܐܙܠܘ
PhiloxMab:Disc ܡܠܬܗ ܕܡܫܝܚܐ . ܘܠܐ ܐܫܟܚ ܥܠܡܐ ܕܢܥܘܟ ܐܢܘܢ ܆ ܘܠܐ ܥܝܕܐ̈ ܒܬܪ ܐܙܠ ܒܬܪܗ . ܒܗܕܐ ܗܟܝܠ ܫܦܝܘܬܐ ܘܦܫܝܛܘܬܐ ܐܙܠܘ ܫܠܝܚܐ̈
PhiloxMab:Disc ܙܩܝܦܐ ܇ ܘܡܛܠ ܗܕܐ ܕܒܪܬܗ ܛܝܒܘܬܐ ܕܠܡܕܒܪܐ ܢܦܘܩ ܆ ܒܬܪ ܕܡܫܝܚܐ ܟܬܝܒ ܕܐܬܬܪܥ ܆ ܗܘ ܩܕܡ ܗܘܐ ܡܩܒܠܢܐ ܕܗܠܝܢ ܕܡܢ
PhiloxMab:Disc ܕܡܢܥܘ ܘܡܛܘ ܠܐܪܥܐ ܝܬܒܬܐ ܆ ܒܫܘܠܡܐ ܕܗܠܝܢ ܐܪܒܥܝܢ̈ ܒܬܪ ܡܠܝܐܝܬ ܡܢܗܘܢ ܡܒܥܕ ܗܘܐ ܆ ܐܣܬܟܠܘ ܡܢ ܗܕܐ . ܕܡܢ
PhiloxMab:Disc ܕܥܒܪܘ ܝܘܪܕܢܢ ܆ ܕܢܬܟܪܟܘܢ ܠܐܝܪܝܚܘ ܫܒܥܐ ܝܘܡܝܢ̈ ܫܒܥ ܒܬܪ ܐܢܘܢ ܒܩܪܒܝܗܘܢ̈ ܕܐܡܘܪܝܐ̈ . ܦܩܕ ܠܗܘܢ ܓܝܪ ܝܫܘܥ ܡܢ
PhiloxMab:Disc ܐܒܗܝܗܘܢ̈ ܆ ܡܗܠܟܝܢ ܗܘܘ ܒܬܪ ܝܫܘܥ ܘܒܬܪ ܩܒܘܬܐ . ‏ ܒܬܪ ܆ ܘܩܒܘܬܗ ܕܡܪܝܐ . ܘܟܠܗ ܥܡܐ ܒܦܫܝܛܘܬܐ ܆ ܐܝܟ ܝܠܘܕܐ̈