simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
PhiloxMab:ComProJohn ܕܗ̣ܘܐ ܕܠܐ ܫܘܚܠܦܐ : ܐܬܝܠܕ ܕܡܒܪܢܫ : ܘܗ̣ܘܐ ܬܚܝܬ ܒܬܪ ܕܡܠܬܐ ܕܐܠܗܐ ܩܕܡ ܕܢܗܘܐ ܒܣܪܐ ܐܠܗܐ ܐܝܬܘܗܝ ܗܘܐ : ܘܡܢ
PhiloxMab:ComProJohn ܡܘܬܐ : ܕܥܬܝܕܝܢ ܕܒܗܘܢ ܢܗܘܘܢ ܐܦ ܟܠܗܘܢ ܐܝܠܝܢ ܒܬܪ ܪܝܫܐ ܘܒܘܟܪܐ ܕܡܢ ܒܝܬ ܡܝܬܐ̈ : ܘܩܕܡܝܐ ܒܚܝܐ̈ ܗܠܝܢ ܕܡܢ
PhiloxMab:ComProJohn ܕܗ̣ܘܐ ܗ̇ܘ ܡܕܡ ܕܐܝܬܘܗܝ . ܕܠܘܬܗ ܐܦ ܠܢ̣ ܘ̇ܠܐ ܠܡܬܦܢܝܘ ܒܬܪ ܢܗܘܐ ܇ ܘܒܪ ܐܝܬܘܬܐ ܡܢܬܐ ܡܢ ܗܘܝܐ ܢܬܚܘܐ ܇ ܘܬܘܒ ܢܟܬܪ ܡܢ
PhiloxMab:ComProJohn ܕܗ̇ܘܐ : ܗ̣ܘ ܕܝܢ ܐܝܚܝܕܐܝܬܐܝܬܘܗܝ ܟܕ ܠܐ ܗ̣ܘܐ ܆ ܗܟܢܐ ܒܬܪ ²ܗ̣ܘܐ ܠܐ ܐܫܬܚܠܦ . ܘܐܝܟ ܕܐܝܬܘܗܝ ܟܠ ܚܕ ܡܢ ܗܘܝܐ̈ ܡܢ
PhiloxMab:ComProJohn ܕܣܪܝ ܇ ܘܪܗ̇ܛ ܗܘܐ ܘܢܦܩ̇ ܟܕ ܡ̇ܚܙܩ . ܘܕܐܝܟܢܐ ܠܚܡܐ̈ ܒܬܪ ܗ̇ܢܝܢ ܕܥܒ̣ܕ ܡܪܝܐ ܟܕܐܬܒܪܢܫ . ܕܐ̇ܝܟܢܐ ܩܡ ܠܥܙܪ ܡܢ
PhiloxMab:ComProJohn ܕܣܒܥܘ ܡܢܗܘܢ ܟܢܫܐ̈ ܣܓܝܐܐ̈ ܇ ܐܝܬܪܘ X ܩܨܝܐ̈ ܫܒܥܐ ܒܬܪ ܘܢܦܩ̇ ܟܕ ܡ̇ܚܙܩ . ܘܕܐܝܟܢܐ ܠܚܡܐ̈ ܙܥܘܪܐ̈ ܣ̇ܓܝ ܇ ܘܡܢ
PhiloxMab:ComProJohn ܙܒܢܐ ܐܫܬܟܚ . ܘܐܠܗܐ ܗܘ ܠܘܬ ܐܠܗܐ ܆ ܘܠܘ ܒܪܝܐ¹⁵ ܨܝܕ ܒܬܪ ܘܡܬܘܡܐܝܬ ܐܝܬܘܗܝ ܠܘܬܗܐܝܟ ܒܪܐ ܕܡܢܗ ܆ ܘܠܘ ܒܓܕܫܐ ܘܡܢ
PhiloxMab:ComProJohn ܗܕܐ ܕܗ̣ܘܐ X¹ . 1ܡܠܬܐ ܒܣܪܐ : ܗ̇ܝ ܕܠܐ ܐܫܬܚܠܦ ܆ ܠܒܪ ܒܬܪ ܗ̣ܘܐ ܡܠܬܐ ܒܣܪܐ . ܗ̇ܝ ܓܝܪ ܕܐܝܟ ܕܒܥܝܕܐ ܡܚܕܐ ܥܐܠܐ
PhiloxMab:ComProJohn ܢܝܫܗ ܪܕܝܢ̈ ܆ ܗ̣ܘܐ̣ ܐܝܟ ܕܐܬܪܥܝ ܟܕ ܠܐ ܓܕܫܬ ܠܗ ܗ̇ܝ ܕܠܐ ܒܬܪ ܠܢ ܒܢܝܐ̈ ²⁰ܕܐܠܗܐ . . ܘܡܛܠ ܕܟܠܗܝܢ ܕܗܘܝܢ̈ ܡܢ ܐܠܗܐ
PhiloxMab:ComProJohn ܕܗ̣ܘܐ ܒܣܪܐ ܐܬܝܕܥ ܕܟܬܪ ܐܠܗܐ ܆ ܒܝܕ ܕܥܒ̇ܕ ܗܘܐ ܘܡܡܠܠ ܒܬܪ ܕܡܠܬܐ ܒܣܪܐ ܗ̣ܘܐ . ¹ܡܢ ܕܝܢ ܣܘܥܪܢܐ ܆ ܥܠ ܕܐܦ ܡܢ
PhiloxMab:ComProJohn ܕܗ̣ܘܐ ܇ ܗܠܝܢ ܕܒܠܚܘܕ ܦܐܝܢ ܠܐܠܗܐ . ܘܕܐܬܚܙܝ ²ܠܗ̇ܢܘܢ ܒܬܪ ܒܣܪܐ ܐܬܝܕܥ ܕܟܬܪ ܐܠܗܐ ܆ ܒܝܕ ܕܥܒ̇ܕ ܗܘܐ ܘܡܡܠܠ ²⁰ ܐܦ ܡܢ
PhiloxMab:ComProJohn ܕܗ̣ܘܐ ܇ ܗ̇ܘ ܡܕܡ ܕܐܠܦ ܗ̇ܘ ܕܝܬܝܪܐܝܬ ܝ̇ܕܥ ܠܗ . ܚ̣ܙܝܢ ܒܬܪ ܦܐܝܢ ܠܐܠܗܐ . ܘܕܐܬܚܙܝ ²ܠܗ̇ܢܘܢ ܕܝܕܥܝܢ ܠܗ ܐܦ ܡܢ
PhiloxMab:ComProJohn ܕܗ̣ܘܐ . ܐܝܟ ܫܘܒܚܐ ܕܝܚܝܕܝܐ ܕܡܢ ܐܒܐ ܀ ³ XXX1ܥܡ ܕܝܢ ܒܬܪ ܗ̇ܘ ܕܝܬܝܪܐܝܬ ܝ̇ܕܥ ܠܗ . ܚ̣ܙܝܢ ܠܡ ܐܡ̇ܪ ܫܘܒܚܗ ܐܦ ܡܢ
PhiloxMab:ComProJohn ܕܗ̣ܘܝܢܢ ܒܚܝܠܐ ܒܢܝܐ̈ ܕܐܠܗܐ ܒܝܕ ܡܘܠܕܐ ܕܡܢ ܕܪܝܫ . ܒܬܪ . ܐܠܐ ܡܬܚܙܐ ܟܠ ܚܕ ܡܢܢ ܒܪܢܫܐ ܆ ܘܡܬܓܫܫ ܘܡܬܝܕܥ ܆ ܐܦ ܡܢ
PhiloxMab:ComProJohn ܕܗ̇ܘܝܢ ܡܥܡܘܕܝܬܐ : ܡܬܚܙܝܢ ܐܦ ܗܢܘܢ̣ ܘܡܬܓܫܝܢ ܗ̇ܘ ܡܐ ܒܬܪ ܒܪܐ ܠܐܠܗܐ : ܡܟܬܪ ܒܪܢܫܐ ܒܟܝܢܗ ܩܕܡܝܐ : ܘܡܝܐ̈ ܕܡܢ
PhiloxMab:ComProJohn ܕܡܬܩܕܫ¹⁰ X X¹ . X6ܘܗ̇ܘܐ ܚܝܠܐ : ܦܐܫ ܒܚܙܬܐ ܘܒܟܝܢܐ ܒܬܪ ܗܢܘܢ̣ ܘܡܬܓܫܝܢ ܗ̇ܘ ܡܐ ܕܐܝܬܝܗܘܢ : ܘܡܫܚܐ ܬܘܒ ܕܐܦ ܡܢ
PhiloxMab:ComProJohn ܕܡܬܚܕܬ ܆ ܗܟܢܐ ܘܠܐ ܠܡܠܬܐ ܐܠܗܐ ³ܫܠܝܛ ܠܡܡܢܐ ܒܟܝܢܐ̈ ܇ ܒܬܪ ܕܗ̇ܘܐ ܚܕܬܐ : ܡܛܠ ܗ̇ܝ ܕܡܬܚܙܐ ܠܥܝܢܐ ܥܬܝܩܐ ܐܦ ܡܢ
PhiloxMab:ComProJohn ܕܐܬܒܪܢܫ ܇ ܥܠ ܕܡܬܗܝܡܢ ²⁵ ܕܐܦܢ ܗ̣ܘܐ . ܐܠܐ ܠܐ ܐܫܬܚܠܦ ܒܬܪ ܆ ܗܟܢܐ ܘܠܐ ܠܡܠܬܐ ܐܠܗܐ ³ܫܠܝܛ ܠܡܡܢܐ ܒܟܝܢܐ̈ ܇ ܡܢ
PhiloxMab:ComProJohn ܕܐܥܠ ܒܡܨܥܬܐ ܦܘܠܓܐ ܗ̇ܘ ܕܗ̣ܘܐ ܠܝܘܣܦ ܡܛܠܬܗ ܕܒܛܢܐ : ܒܬܪ ܠܒܛܢܐ ܆ ܘܟܢ ܐܡ̣ܪ ܕܐܫܬܟܚܬ ܒܛܢܐ ܡܢ ܪܘܚܐ ܩܕܝܫܐ . ܘܡܢ
PhiloxMab:ComProJohn ܚܕܐ : ܒܝܠܕܐ ܕܝܢ ܚܕܐ ܒܠܚܘܕ ܆ ܐܘ ܗ̇ܝ ܐܚܪܬܐ ܕܛܟ ܐܣܒܪ ܒܬܪ ܕܝܘܢܝܐ ܚܕ ܠܚܕ : ܕܒܫܡܐ ܕܗ̣ܘܝܐ ܬܪܬܝܢ̈ ܢܘܢ ܣܝܡܢ ܚܕܐ