simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
PhiloxMab:ComMattLuke ܩܝܡܬܗ ܇ ܠܘ ܡܛܠ ܕܣܢܝܩ ܗܘܐ ܕܢܐܟܘܠ ܇ ܐܠܐ ܥܠ ܕܒܝܕ ܒܬܪ ܠܥܠ ܡܢ ܟܝܢܐ . ܐܟ̣ܠ ܕܝܢ ܡܪܢ ܠܥܝܢ ܬܠܡܝܕܘܗܝ̈ ܐܦ ܡܢ
PhiloxMab:ComMattLuke ܕܩܡ : ܗܠܝܢ ܕܩܕܡ ܕܢܡܘܬ ܠܘ ܕܕܘܡܪܐ ܗܝܐܢ ܐܬܚܙܝ X ܒܦܓܪܗ ܒܬܪ ܐܦ ܫܘܡܬܗ̈ ܘܕܘܟܝܬܐ̈ ܕܨ̈ ܨܐ ܘܒܘܙܥܐ ܕܠܘܟܝܬܐ ܐܦ ܡܢ
PhiloxMab:ComMattLuke ܕܩܡ ܡܢ ܒܝܬ ܡܝܬܐ̣̈ ܘܡܕܡ ܐܚܪܝܢ ܩܕܡ ܕܢܬܓܫܡ . ܘܐܝܬ ܒܬܪ ܗܘܐ ܕܘܒܪܗ ܕܡܢ ܕܐܬܝܠܕ ܘܥܕܡܐ ܕܡܝܬ̣ ܘܐܚܪܢܐ ܡܢ
PhiloxMab:ComMattLuke ܕܩܡ ܡܢ ܒܝܬ ܡܝܬܐ̈ ܗܘ̣ܐ ܒܛܟܣܐ ܐܚܪܢܐ ܗ̇ܘ ܕܚܘܝܗ ܦܘܠܘܣ ܒܬܪ ܘܐܝܟ |ܕܟܬܝܒ ܐܬܕܡܝ ܠܢ ܒܟܠ X⁰ ܡܕܡ ܣܛܪ ܡܢ ܚܛܝܬܐ ܇ ܘܡܢ
PhiloxMab:ComMattLuke ܕܩܝܡܝܢ ܡܢ ܒܝܬ ܡܝܬܐ̈ . ܘܐܝܠܝܢ Xܝܕܡ̣ܠܟ ܕܢܬܠ ܠܗܠܝܢ ܒܬܪ ܡܛܠ ܕܒܚܝܐ̈ ܕܡܠܐܟܐ̈ ܥܬܝܕܝܢ X ܠܡܗܘܐ ܒܢܝ̈ ܐܢܫܐ ܡܢ
PhiloxMab:ComMattLuke ܕܦܢܘ ܥܕܡܐ ܠܝܘܚܢܢ ܗ̇ܘ ܕܐܬܟܢܝ ܗܘܪܩܢܘܣ̣ ܗ̇ܘ ܒܬܪ ܐܡܠܟܘ ܐܝܠܝܢ ܕܐܝܬܝܗܘܢ ܗܘܘ ܡܢ ܓܢܣܐ ܕܕܘܝܕ̣ ܘܡܢ
PhiloxMab:ComMattLuke ܏ܟܗ ܫܢܝܢ̈ ܕܦ̣ܢܐ ܡܢ ܡܨܪܝܢ : ܗܢܐ ܓܝܪ ܟܠܗ ܙܒܢܐ ܡܫܬܟܚ ܒܬܪ ܠܡܘܬܗ ܕܗܪܘܕܝܣ̣ ܝܬܝܪ ܚܣܝܪ ܫܢܝܐ̈ ܬܠܬ̈ . XX0 ⁰ܘܡܢ
PhiloxMab:ComMattLuke ܬܠܬ̈ ܫܢܝܢ̈ ܦ̣ܢܐ ܡܢ ܬܡܢ̣ ܘ܏ܟܗ ܫܢܝܢ̈ ܕܗܘ̣ܐ ܒܢܨܪܬ : ܒܬܪ ܬܪܬܝܢ̈ ܫܢܝܢ̈ ܐܬܩܛܠܘ ܛܠܝܐ̈ ܘܥ̣ܪܩ ܗ̣ܘ ܠܡܨܪܝܢ̣ ܘܡܢ
PhiloxMab:ComMattLuke ܕܩܡ̣ ܐܝܟ ܛܟܣܐ ܕܡܠܐܟܐ̈ ܘܪܝܫܝܬܐ X ܕܕܡܟܐ̈ ܇ ܘܐܝܟܐ ܒܬܪ ܣ̇ܥܪ |ܢܦܫܬܐ̈ ܇ ܘܒܦܪܕܝܣܐ̣ ܡܘܪܬܢܐ ܇ Xܝ2 ܘܡܢ
PhiloxMab:ComMattLuke ܕܐܫܬܥܒܕ ܠܗ ܟܠܡܕܡ : ܒܝܬܐܝܬ ܘܚܘܒܢܐܝܬ ܒܩܪܝܒܘܬܐ ܒܬܪ ܗܘ̣ܐ ܪܝܫܐ̣ ܠܐܒܐ ܕܝܢ ܡܫܬܡܥܢܐ ܘܡܫܥܒܕܐ ܇ ܥܠ ܕܡܢ
PhiloxMab:ComMattLuke ܡܥܡܘܕܝܬܐ ܢܫܪܐ ܠܡܛܪ ܦܘܩܕܢܐ̣̈ ܟܕܐܚܝܕ ܒܢܦܫܗ ܕܚܠܬܐ ܒܬܪ Xܝ3 ܗܕܐ ܐܝܬܝܗ̇ : ܕܐܢܫ ܠܘܩܕܡ ܢܗܝܡܢ ܘܢܥܡܪ . . ܘܡܢ
PhiloxMab:ComMattLuke ܕܩܝܡܝܢ ܐܦ ܗ̣ܢܘܢ ܒܢܝܢܫܐ̈ ܡܢ ܡܘܬܐ ܘܡܫܬܪܐ ܗܢܐ ܒܬܪ . ܡܠܐܟܐ̈ ܩܕܝܫܐ̈ ܐܡ̇ܪ ܐܢܐ̣ ܘܒܢܝܢܫܐ̈ ܙܕܝܩܐ̈ ܇ ܡܢ
PhiloxMab:ComMattLuke ܩܝܡܬܐ ܇ ܒܡܪܓܫܢܘܬܐ ܕܝܢ ܘܒܝܕܥܬܐ ܡܬܢܣܒܢ̈ ܡܢ ܗܘܢܐ ܐܦ ܒܬܪ ܝܕܝܥܐ ܕܗܠܝܢ ܠܐ ܚܫܚܢ̈ . ܘܒܣܘܥܪܢܐ ܗܠܝܢ ܡܬܓܠܝܢ̈ ܡܢ
PhiloxMab:ComMattLuke ܓܝܪ ܕܐܡ̣ܪ ܠܘܬ ܝܗܘܕܝܐ̈ ܡܛܠ ܝܘܚܢܢ ܕܡܝܬܪ |ܡܢ ܟܠܗܘܢ ܒܬܪ ܟܠܗ̇ ܟܐܢܘܬܐ : ܡܘܕܥܢ̈ ܡܠܘܗܝ̈ ܐܚܪܢܝܬܐ̈ ܕܦܪܘܩܢ . ܡܢ
PhiloxMab:ComMattLuke ܡܥܡܘܕܝܬܐ ܇ ܒܪܐ ܓܝܪ ܗܘ̣ܐ ܠܐܠܗܐ ܐܒܐ ܘܐܚܐ ܠܡܫܝܚܐ ܒܬܪ ܕܫܡܝܐ ܝܕܝܥܐ ܕܪܒ ܗܘ ܡܢܗ : ⁵ܝ ܗܢܘ ܕܝܢ ܒܕܘܒܪܐ ܕܡܢ
PhiloxMab:ComMattLuke ܩܝܡܬܗ ܥܠ ܟܕ ܐܚܝܕܝܢ ܬܪܥܐ̈ ܘܡܢ ܒܬܪ ܕܥܠ ܕܘܟܝܬܐܕܨ̈̈ ܒܬܪ X ܡܪܢ ܥܠ ܡܝܐ̈ ܘܥܒ̣ܕ ܐܦ ܠܫܡܥܘܢ ܕܢܗܠܟ ܐܟܘܬܗ̣ ܬܘܒ ܘܡܢ
PhiloxMab:ComMattLuke ܕܥܠ ܕܘܟܝܬܐܕܨ̈̈ ܨܐ ܘܕܠܘܟܝܬܐ ܚܘܝܐܝܟ ܕܒܓܘܫܡܐ ܥܒܝܐ ܒܬܪ ܐܟܘܬܗ̣ ܬܘܒ ܘܡܢ ܒܬܪ ܩܝܡܬܗ ܥܠ ܟܕ ܐܚܝܕܝܢ ܬܪܥܐ̈ ܘܡܢ
PhiloxMab:ComMattLuke ܕܣܒܪ ܠܪܥܘܬܐ̈ ܕܐܬܝܠܕ ܠܟܘܢ ܦܪܘܩܐ ܇ ܕܐܝܬܘܗܝ ܡܪܝܐ ܒܬܪ ܡܬܦܠܓܝܢ̣ ܐܟܡܢX ¹ܕܠܐ ܠܚܡܐ ܠܗ̇ܘ ܥܘܠܐ ²0ܕܡܢ
PhiloxMab:ComMattLuke ܗܟܝܠ ܕܐܡ̣ܪ ܫܡܥܘܢ ܗܠܝܢ ܪܘܪܒܬܐ̈ ܠܘܬ XX ܝܫܘܥ ܇ ܒܪܟ ܒܬܪ ܐܠܗܐܝܬ ܘܪܘܚܢܐܝܬ ܩܒܠ ܡܢܗ ܓܠܝܢܐ ܕܡܩܘܐ ܒܚܝܐ̈ . ܡܢ
PhiloxMab:ComMattLuke ܠܐ ܡܬܕܪܟܢܘܬܗ ܇ ܡܬܓܠܝܢ̈ ܓܝܪ ܘܡܬܝܕܥܢ̈ ܡܚܫܒܬܐ̈ ܒܬܪ ܕܒܗ̇ܘ ܙܒܢܐ ܘܗܫܐ ܚܫܒܝܢ ܠܗ ܒܪܢܫܐ ܘܥܠ ܗܠܝܢ ܕܪܗܛܝܢXX