simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
Pall:LausHist ܪܡܙܐ ܐܠܗܝܐ ܢܛܘܪܐ ܐܬܬܣܝܡ ܠܡܠܟܘܬܐ ܗܕܐ ܪܚܡܬ Xܢ ܒܬܪ ܕܐܝܟ ܗܢܐ ܡܐܚܒ̣ ܐܢܬ ¹0ܢܨܝܚ ܒܓܒܪܐ̈ ܠܘܣܝܘܣ̣ ܗ̇ܘ ܕܡܢ
Pall:LausHist ܣܪܝܩܬܐ̈ X ⁴ܘܒܢܝܢ ܒܢܝܢܐ̈ ܕܟܐܦܐ̈ ܕܠܝܬ ܒܗܘܢXX ܒܬܪ ܥܠ ܕܘܒܙܐ̈ ܕܐܒܗܬܐ̈ ܝܚܝܕܝܐ̈ ܘܟܬ̣ܒ ܠܗ ܗܟܢܐ . X 1--3
Pall:LausHist ܪܓܝܓܬܐẌ ܦܓܪܢܝܬܐ̣¹X¹0̈ ܘܐܝܟ ܕܠܒܘܝܐܐ ܕܗ̇ܢܘܢ ܒܬܪ ܐܝܟ ܕܠܡܫܬܦܪܢܘܬܐ ܕܒܢܝܢܫܐ̈ ܘܪܥܝܢܐ ܡܚܒܠܐ ܕܦܩܝܪ
Pall:LausHist ܗ̇ܢܘܢ ܕܡܓܢܝܢ ⁴³ܘܠܐ ܒܬܪ ܗ̇ܢܘܢ ܕܡܫܒܚܝܢ ܢܐܙܠ ܇ ܒܬܪ ܘܕܚܛܝܐ̈ . ܡܢܐ ܗܟܝܠ ܚܢܢ ܙ̇ܕܩ ܠܢ ܠܡܥܒܕ̣ ܕܠܐ
Pall:LausHist ܗ̇ܢܘܢ ܕܡܫܒܚܝܢ ܢܐܙܠ ܇ ⁴⁴ܐܠܐ ܐܘ ܥܡ ܝܘܚܢܢ ܒܡܠܬܐ ܒܬܪ ܚܢܢ ܙ̇ܕܩ ܠܢ ܠܡܥܒܕ̣ ܕܠܐ ܒܬܪ ܗ̇ܢܘܢ ܕܡܓܢܝܢ ⁴³ܘܠܐ
Pall:LausHist ܪܥܝܢܐ ¹0ܕܓܒܪܐ̈ ܚܣܝܐ̈ ܘܕܢܫܐ̈ ¹¹ ܕܡܢ ܢܘܗܪܐ ܕܡܢ ܒܬܪ ܐܝܬܝܗ̇ ܠܟ ܕܠܘܬ X ܡܫܩܠܘܬܐ ܡܬܕܚܐܐܢܬ . ܪܕܘܦ ܕܝܢ
Pall:LausHist ܗܟܢ ܫܢܝܐ̈ ܚܡܫܥܣܪܐ̈ ܘܫܟ̣ܒ ܒܫܠܡܐ . 2 4ܣX ܗ̇ܘ ܒܬܪ ܢܛܝܪܐ ܇ ܐܕܪܟܬܗ ܕܝܢ ܣܒܐ ܒܪ ܫܒܥܝܢ ܫܢܝܢ̈ ܇ ܘܚܝ̣ܐ ܬܘܒ
Pall:LausHist ܠܡ ܕܡܫܠܡ ܐܢܬ ܗܠܝܢ ܬܠܬ ܫܢܝܢ̈ ܗܘܝ ܥܛ̇ܦ ܠܘܬܝ̣ ܡܛܠ ܒܬܪ ܩܫܝܐ̈ ܘܚܝܠܬܢܐ̈ ܐܝܬܘܗܝ ²ܗܘܐ ܇ ܘܙܗܪܢܝ : ܕܡܢ
Pall:LausHist ܗܠܝܢ ܐ̇ܝܬܝܘ ܩܕܣܐ ܪܒܐ ¹ܕܡܠܐ ܙܦܬܐ ܇ ܘܦܩ̣ܕ ܕܝ̇ܢܐ ܒܬܪ ܙܥܘܪܬܐ̣ ܡܚܕܐ ܕܡܛܬ ܙܦܬܐ ܠܨܘܪܗ̇ ܒܪ ܫܥܬܗ ܩܪܬ ܙܦܬܐ . X
Pall:LausHist ܗܠܝܢ ܒܨܢܝܥܘܬܐ ܕܚܘܫܒܐܐܬܚܫܚ̈ XXܘܐܫܟܚ ܙܢܐ ܕܫܢܕܐ̈ ܒܬܪ ܡܚܕܐ ܕܡܛܬ ܨܦܬܐ ܠܨܘܪܗ ܩܪܬ ܙܦܬܐ ܗ̇ܝ . X 4ܣX ܘܬܘܒ
Pall:LausHist ܐܪܒܥܝܢ̈ X 61 ܫܢܝܢ̈ ܐܦܝܗܝܢ̈ ܕܨܒܘܬܐ̈ ܗܠܝܢ ܐܕܪܟ̇ܬ . ܒܬܪ ܫܢܝܢ̈ ܘܗ̣ܘ ܗܢܐ ܠܐ |ܚ̇ܙܐ ܗܘܐ̣ ܐܝܟܢܐ ܕܗ̣ܘ ܬܢܝ ܠܝ : ܡܢ
Pall:LausHist ܐܪܒܥܝܢ̈ ܫܢܝܢ̈ ܐܦܝܗܝܢ̈ ܕܨܒܘܬܐ̈ ܐܕܪܟ̇ܬ . ¹ XX2 ܒܬܪ ܘܗ̣ܘ ܗܢܐ ܠܐ ܚ̇ܙܐ ܗܘܐ̣ ܐܝܟܢܐ ܕܗ̣ܘ ⁴ܬܢܝ ܠܝ ⁵ܕܡܢ
Pall:LausHist ܠܡ ܐܪܒܥܝܢ̈ ܫܢܝܢ̈ ⁴ܐܦܝܗܝܢ̈ ܕܨܒܘܬܐ̈ ܐܕܪܟ̇ܬ . 2 ܒܬܪ 1--2 45 ܘܠܐ ܚ̇ܙܐ ܗܘܐ̣ ܐܝܟܢܐ ܕܗ̣ܘ ܬܢܝ ܠܝ : ܕܡܢ
Pall:LausHist ܩܠܝܠ ܝܘܡܬܐ̈ ܦܫܛܬ ܢܦܫܗ̇ ܘܗܟܢܐ ܫܟܒܬ ܘܐܬܬܢܝܚܬ ܒܬܪ XX ܚܕܐ ⁷ ܗ̣ܝ ܚܙܬ ܐܦܝ̈ ܐܢܫ ¹¹ܫܢܝܢ̈ ܬܪܥܣܪܐ̈ . ¹²ܘܡܢ
Pall:LausHist ܕܫܘܬܦܬ ܗ̇ ܡܝܬ ܬ ܕ ܠܐ ܒܢܝܢ̣̈ ܘܟܠܗ ܩܢܝܢܐ ܕܝܗܒܬ ܠܗ̇ ܐ ܒܬܪ ܩܫܝܫܐ ܥܠ ܗ̇ܝ XX X 265ܛܠܝܬܐ ܕܝܨ ܝܦܐ |ܗܘܬ ܕܝܠܗ̣̇ ܕܡܢ
Pall:LausHist ܕܐܓܣ ܒܩܛܝܪܐ ܘܢܦܩܘ |ܗ̇ܢܘܢ ܕܐܝܬ ܗܘܘ ܬܡܢ ܘܕܡܟܘ̣ ܩܡ ܒܬܪ ܒܓܢܘܢܐ ܘܟܠ ܡܕܡ ܢܫܡܠܐ ܐܝܟ ܢܡܘܣܐ ܕܡܫܬܘܬܐ . ܘܡܢ
Pall:LausHist ܕܐܓܣXܢ X66ܘܢܦܩܘ ܟܠܗܘܢ ܗ̇ܢܘܢ ܕܐܝܬ ܗܘܘ ܠܘܬܗ̣ |ܩ̣ܡ ܒܬܪ ܘܢܬܒ ܒܓܢܘܢܐ ܘܟܠܡܕܡ ܢܫܡܠܐ ܐܝܟ ܢܡܘܣܐ ܕܡܫܬܘܬܐ . ܘܡܢ
Pall:LausHist ܬܡܢܬܥܣܪ̈ ܝܘܡܝܢ̈ ܕܡ̣ܟ ܓܒܪܐ ܕܐܠܗܐ ܡܢ ܫܠܝܐ̣ ܟܕ ܝܬ̇ܒ ܒܬܪ ܠܟܝ¹X . [ X1ܘܗܟܢܐ ܐܫܘܝܢܝ ܐܠܗܐ ܟܕ ܥܠܬ ܠܛܘܪܐ . ܘܡܢ
Pall:LausHist ܙܒܢܐ ܕܝܢ ܐ̣ܙܠ ܪܒܐ ܦܢܒܘ ⁵ܠܩܠܝܬܗ ܕܐܒ̇ܐ ܦܝܘܪ ܘܫܩ̣ܠ ܒܬܪ ܐܒ̇ܐ ܦܝܘܪ : ܕܠܐ ܠܡ ܐܘܩܪ ܥܠܝܟ . ܗ̣ܘ ܕܝܢ ܫܬ̣ܩ ܘܫܪܝܗܝ .
Pall:LausHist ܩܠܝܠ ܙܒܢܐ ¹⁵ܫܟ̣ܒ ܘܐܬܩܒܪ ܒܒܝܬ ¹⁸ ܣܗܕܐ̈ ܕܡܬܩܪܐ ܒܬܪ ܠܗ̣ ܟܕ ܒܟܠ ܡܕܡ ܫܡ̇ܥ ܗܘܐ ܠܗ ܠܛܘܒܢܐ ܐܡܘܢܝܘܣ ܇ ܗ̇ܘ ܕܡܢ