simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
P:Sam [AB] ܕܠܥܣܬ ܒܫܝܠܘ : ܘܡܢ ܒܬܪ ܕܐܫܬܝܬ . ܘܥܠܝ ܟܗܢܐ ܝܬܒ ܗܘܐ ܥܠ ܒܬܪ ܠܒܟܝ : ܗܐ ܐܢܐ ܛܒ ܐܢܐ ܠܟܝ ܡܢ ܥܣܪܐ ܒܢܝܢ̈ . ܘܩܡܬ ܚܢܐ ܡܢ
P:Sam [AB] ܕܐܫܬܝܬ . ܘܥܠܝ ܟܗܢܐ ܝܬܒ ܗܘܐ ܥܠ ܟܘܪܣܝܐ ܥܠ ܐܣܟܘܦܬܐ ܒܬܪ ܡܢ ܥܣܪܐ ܒܢܝܢ̈ . ܘܩܡܬ ܚܢܐ ܡܢ ܒܬܪ ܕܠܥܣܬ ܒܫܝܠܘ : ܘܡܢ
P:Sam [AB] ܕܐܗܦܟܘܗ̇ : ܗܘܬ ܐܝܕܗ ܕܡܪܝܐ ܒܩܪܝܬܐ ܡܚܘܬܐ ܪܒܬܐ ܕܛܒ . ܒܬܪ . ܘܐܗܦܟܘܗ̇ ܠܩܒܘܬܗ ܕܡܪܝܐ ܐܠܗܐ ܕܐܝܣܪܐܝܠ . ܘܡܢ
P:Sam [AB] ܡܪܝܐ . ܘܐܡܪ ܫܡܘܐܝܠ ܠܟܠܗ ܒܝܬ ܐܝܣܪܐܝܠ : ܐܢ ܒܟܠܗ ܒܬܪ ܐܝܟ ܥܣܪܝܢ ܫܢܝܢ̈ : ܘܐܫܬܕܝܘ ܟܠܗܘܢ ܕܒܝܬ ܐܝܣܪܐܝܠ
P:Sam [AB] ܢܟܠܐ : ܘܢܣܒܘ ܫܘܚܕܐ ܘܨܠܘ ܕܝܢܐ . ܘܐܬܟܢܫܘ ܟܠܗܘܢ ܣܒܐ̈ ܒܬܪ ܒܒܪܫܒܥ . ܘܠܐ ܗܠܟܘ ܒܢܘܗܝ̈ ܒܐܘܪܚܬܗ̈ : ܘܐܨܛܠܝܘ
P:Sam [AB] ܬܘܪܐ̈ ܡܢ ܚܩܠܐ . ܘܐܡܪ ܫܐܘܠ : ܡܐ ܠܗ ܠܥܡܐ ܕܒܟܝܢ . ܒܬܪ ܩܕܡ ܥܡܐ : ܘܐܪܝܡܘ ܟܠܗ ܥܡܐ ܩܠܗܘܢ ܘܒܟܘ . ܘܗܐ ܫܐܘܠ ܐܬܐ
P:Sam [AB] ܫܐܘܠ ܘܒܬܪ ܫܡܘܐܝܠ : ܗܟܢܐ ܢܬܥܒܕ ܠܬܘܪܘܗܝ̈ . ܘܢܦܠܬ ܒܬܪ ܬܚܘܡܐ ܕܐܝܣܪܐܝܠ ܒܝܕ ܐܝܙܓܕܐ̈ ܠܡܐܡܪ : ܟܠ ܕܠܐ ܢܦܩ
P:Sam [AB] ܡܪܝܐ ܐܠܗܟܘܢ . ܘܐܢ ܠܐ ܬܫܡܥܘܢ ܒܩܠܗ ܕܡܪܝܐ ܐܠܗܟܘܢ : ܒܬܪ : ܬܗܘܘܢ ܐܦ ܐܢܬܘܢ ܐܦ ܡܠܟܟܘܢ ܕܐܡܠܟ ܥܠܝܟܘܢ :
P:Sam [AB] ܣܪܝܩܬܐ̈ : ܕܠܐ ܬܡܘܬܘܢ . ܘܠܐ ܡܦܨܝܢ̈ ܠܟܘܢ ܡܛܠ ܒܬܪ ܕܡܪܝܐ : ܐܠܐ ܦܘܠܚܘܗܝ ܠܡܪܝܐ ܒܟܠܗ ܠܒܟܘܢ . ܘܠܐ ܬܤܛܘܢ
P:Sam [AB] ܫܐܘܠ ܠܓܠܓܠܐ . ܘܦܠܫܬܝܐ̈ ܐܬܟܢܫܘ ܠܡܬܟܬܫܘ ܥܡ ܒܬܪ ܕܦܠܫܬܝܐ̈ : ܘܚܣܢ ܐܝܣܪܐܝܠ ܠܦܠܫܬܝܐ̈ . ܘܐܬܟܢܫܘ ܥܡܐ
P:Sam [AB] ܦܠܫܬܝܐ̈ : ܘܢܒܘܙ ܒܗܘܢ : ܥܕܡܐ ܕܢܗܪ ܨܦܪܐ : ܘܠܐ ܢܫܒܘܩ ܒܬܪ ܠܡܪܝܐ : ܘܫܪܝ ܠܡܒܢܐ ܡܕܒܚܐ ܠܡܪܝܐ . ܘܐܡܪ ܫܐܘܠ : ܢܚܘܬ
P:Sam [AB] ܦܠܫܬܝܐ̈ : ܡܫܠܡ ܐܢܬ ܠܗܘܢ ܒܐܝܕܐ ܕܐܝܣܪܐܝܠ . ܘܠܐ ܒܬܪ : ܟܠ ܕܫܦܝܪ ܒܥܝܢܝܟ̈ ܢܥܒܕ . ܘܐܡܪ ܫܐܘܠ ܠܐܠܗܐ : ܐܚܘܬ
P:Sam [AB] ܦܠܫܬܝܐ̈ . ܘܦܠܫܬܝܐ̈ ܐܙܠܘ ܠܐܬܪܗܘܢ . ܘܐܚܕ ܫܐܘܠ ܒܬܪ ܝܘܡܢܐ . ܘܦܨܝܗ ܥܡܐ ܠܝܘܢܬܢ . ܘܠܐ ܡܝܬ . ܘܗܦܟ ܫܐܘܠ ܡܢ
P:Sam [AB] ܫܐܘܠ : ܘܣܓܕ ܫܐܘܠ ܠܡܪܝܐ . ܘܐܡܪ ܫܡܘܐܝܠ ܩܪܒܝܗܝ ܠܝ ܒܬܪ : ܘܗܦܘܟ ܥܡܝ : ܘܐܣܓܘܕ ܠܡܪܝܐ ܐܠܗܟ . ܘܗܦܟ ܫܡܘܐܝܠ
P:Sam [AB] ܫܐܘܠ ܠܩܪܒܐ : ܘܫܡܗܝܗܘܢ̈ ܐܠܝܒ ܒܘܟܪܗ : ܘܬܢܝܢܗ ܒܬܪ : ܣܐܒ ܘܥܠ ܒܫܢܝܐ̈ . ܘܐܙܠܘ ܬܠܬܐ ܒܢܘܗܝ̈ ܕܐܝܫܝ ܪܘܪܒܐ̈
P:Sam [AB] ܦܠܫܬܝܐ̈ : ܘܒܙܘ ܡܫܪܝܬܗܘܢ̈ . ܘܢܣܒ ܕܘܝܕ ܪܝܫܗ ܒܬܪ : ܘܥܕܡܐ ܠܥܩܪܘܢ . ܘܗܦܟܘ ܒܢܝ̈ ܐܝܣܪܐܝܠ ܕܪܕܦܝܢ ܗܘܘ
P:Sam [AB] ܝܘܡܬܐ̈ : ܘܐܨܠܚܬ ܪܘܚܗ ܕܐܠܗܐ ܒܝܫܬܐ ܥܠ ܫܐܘܠ : ܘܐܬܢܒܝ ܒܬܪ . ܘܫܪܝ ܫܐܘܠ ܠܡܣܩܪܗ ܠܕܘܝܕ ܡܢ ܗܘ ܝܘܡܐ . ܘܗܘܐ ܡܢ
P:Sam [AB] ܛܠܝܐ : ܐܣܬܪܗܒ ܒܥܓܠ ܘܠܐ ܬܩܘܡ . ܘܠܩܛ ܛܠܝܐ ܕܝܘܢܬܢ ܒܬܪ ܝܘܢܬܢ ܠܛܠܝܐ ܘܐܡܪ : ܗܐ ܓܐܪܐ ܡܢܟ ܘܠܗܠ . ܘܩܪܐ ܝܘܢܬܢ
P:Sam [AB] ܕܘܝܕ . ܘܚܘܝ ܐܒܝܬܪ ܠܕܘܝܕ : ܕܩܛܠ ܐܢܘܢ ܫܐܘܠ ܠܟܗܢܘܗܝ̈ ܒܬܪ ܒܪܐ ܚܕ ܠܐܚܝܡܠܟ ܒܪ ܐܚܝܛܘܒ : ܘܫܡܗ ܐܒܝܬܪ : ܘܥܪܩ ܠܗ
P:Sam [AB] ܕܘܝܕ ܠܡܕܒܪܐ ܕܡܥܘܢ . ܘܐܙܠ ܫܐܘܠ ܡܢ ܓܒܗ ܕܛܘܪܐ : ܘܕܘܝܕ ܒܬܪ ܘܢܚܬ ܠܗ ܠܣܠܥ : ܘܝܬܒ ܒܡܕܒܪܐ ܕܡܥܘܢ : ܘܫܡܥ ܫܐܘܠ ܘܪܕܦ