simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
JnRufus:Pleroph ܓܝܪ ܙܒܢܐ ܝܕܝܥܐX . ¹ܥܬܝܕ ܪܕܘܩܐ ܢܪ̣ܪܟ ܠܥܕܬܐ . ܒܬܪ ܙܠ ܫܠܝ . ܟܕ ܝܨܦ ܐܢܬ ܕܫܘܫܛܐ ܕܕܘܒܪܐ̈ ܕܡܝܬܪܘܬܐ . ܡܢ
JnRufus:Pleroph ܗܠܝܢ ܙܒܢܐ ܕܐܢܛܝܟܪܝܣܛܘܣ ܡܕܪܟ ܀ ܢX - ܗܝX ܕܝܢ ܗܕܐ ܒܬܪ ܗܘ ܕܝܢ ܐܡ̣ܪ . X X ܣ̇ܦܩ ܠܟ ܥܕܡܐ ܠܗܪܟܐ . ܡܟܝܠ ܕܝܢX
JnRufus:Pleroph ܥܣܪܝܢ̈ ܫܢ̇ܝܝܢ ܥܒܘܪܝܐ ܐܝܬ ܠܗ ܕܢܗܘܐ ܡܢ ܐܦܝܣܩܘܦܐ̈ . ܒܬܪ . ܕܡܐܐ ܘܥܣܪܝܢ ܫܢܝܢ̈ . ܘܗܕܐ ܢܒܝܘܬܐ ܫܡܥܬ ܡܢܗ . ¹ܕܡܢ
JnRufus:Pleroph ܫܬ ܫܢܝܢ̈ X ܘܩܠܝܠ X ܥ̇ܢܕ . ܘܡܢ ܒܬܪܗ ܗ̇ܘܐ ܐܫ ܕ ܓܠܐ ܙܒܢܐ ܒܬܪ ܐܢܫ ܪܫܝܥܐ ܕܗ̇ܘܐ ܡܠܟܐ . ܕܫܡܗ ܡܪܩܝܢܐ . ܗܘ ܕܝܢ ܡܠܟܐ
JnRufus:Pleroph ܫܢܝܐ̈ X ܝܕܝܥܬܐ̈ . ܗܦܟ ܛܘܒܢܐ-X ܛܡܬܐܘܣX ܡܢ ܐܟܣܘܪܝܐ ܒܬܪ ܛܘܒܢܐ ܛܝܡܬܐܘܣ ܐܪܬܘܕܘܟܣܐ ܒܐܟܣܘܪܝܐ . ܐܡܪ ܣܒܐ
JnRufus:Pleroph ܬܪܬܝܢ̈ ܫܢܝܢ̈ ܥ̇ . ܢܕ . ܘܡܢ ܒܬܪܗ ܗ̇ܘܐ ܐܦܝܣܩܘܦܐ ܒܬܪ ܛܡܬܐܘܣX ܡܢ ܐܟܣܘܪܝܐ ܘܡܩܝܡ ܐܪܬܘܕܘܟܣܝܐ . ܘܡܢ
JnRufus:Pleroph ܠܬܐ ܝܘܡܝܢ̈ ܚܙܐܘܗܝ ܠܗ ܠܒܒܘܣܐ ܕܢܦܩ ܟܕ ܝܪܝܪ ܡܢ ܬܢܘܪܐ ܒܬܪ X ܕܐܦܠܐ ܬܢܢܐ ܢܬܚܙܐ ܡܢܗ ܆ ܐܦܠܐ ܐܐܪ- X X -X ܢܥܘܠ ܠܗ ܘܡܢ
JnRufus:Pleroph ܡܬܥܒܪܢܘܬܐ ܕܐܕܡ . ܢܡܘܣܐ ܝܗܒܬ . ܪܝܫܝ̈ ܐܒܗܬܐ̈ ܒܬܪ . ܦܪܕܝܣܐ ܢܨܒܬ . ܟܠܗ̇ ܒܪܝܬܐ ܐܥܒܪܬ ܠܒܘܣܡܗܘܢ . ܘܡܢ
JnRufus:Pleroph XXX X X X ܗܟܢ ܫܒܥܣܪܐ ܫܢܝܢ̈ ܟܬܪ ܒܐܦܝܣܩܦܘܬܐ . ܟܕ ܢܛܪ ܒܬܪ ܗܟܢܐ ܫܠܗܒ ܠܒܘܬܗܘܢ̈ ܒܚܘܒܐ ܕܐܠܗܐ ܘܒܛܢܢܐ ܕܫܪܪܐ . ܡܢ
JnRufus:Pleroph ܐܟܣܘܪܝܐ ܕܝܠܗ ܘܐܘܚܕܢܐ ܕܡܢ X ܗܪܝܛܝܩܘ̈ ܡܢ ܡܕܝܢܬܐ ܒܬܪ ܢܦܝܣܘܢ ܠܡܚܝܠܘܬܝ ܕ . ܐܘܦܘܟ ܠܘܬܗ . ܟܕ ܓܝܪ ܫܢܝܬ ܐܢܐ ܡܢ
JnRufus:Pleroph ܐܠܗܐ ܐܒܐ ܦܛܪܐ ܐܒ-ܪܝܐ ܝܕܝܥܬܐ̈ ܥܒܕܬ . ܕܟܢܝܫ ²ܗܘܐ ܒܬܪ ܐܢܐ ܠܗ ܀ ܗܠܝܢ ܕܠܐ ܥܘܟܪܐ ܠܩܕܝܫܐ ܐܒܐ ܕܝܠܝ ܘܩܪܘܘܐ
JnRufus:Pleroph ܩܠܝܠ ܝܘܡܬܐ̈ ܩܒܠܬ ܡܢܗ ܦܘܢܝ ܦܬܓܡܐ X X ܕܐܝܟ ܗܢܐ ܇ ܐ ܒܬܪ ܐܢܐ . ܕܗܝ ܕܡܬܚܙܝܐ ܠܗ ܐܦܘܩܪܣܝܣ ܩܠܝܠܬܐ ܢܫܕܪ ܠܝ . ܘܡܢ
JnRufus:Pleroph ܥܢܝܢܐ . ܡܚܕܐ ܪܗܛܬ ܠܘܬ ܩ̣ܝܫܬܐ ܩܝܡܬܐ . Xܟܕ ܢܛܪܬ ܙܒܢܐ ܒܬܪ ܘܐܬܒܝܢܪ ܒܪܒܘܬܐ ܕܪܚܡܘܘܝ̈ ܕܐܠܗܐ ܕܠܘܬ ܡܥܩܘܬܝ ܡX
JnRufus:Pleroph ܙܒܢܐ ܕܐܝܟ ܗܢܐ . ܗܐ ܗܘܐ ܡܦܩܢܗ ܕܗܢܐ ܚܙܘܐ . ܒܪܡ ܡܝܢ ³ܟܕ ܒܬܪ . ܡܢ ܗܪܟܐ ܢܣܝܡ ܒܠܐ . ܕܐܦܢ ܐܓܪ ܪܘܚܗ ܐܠܗܐ : ܐܠܐ ܗܫܐ
JnRufus:Pleroph ܠܡ ܗܠܝܢX ܐܬܝܢ ܐܢܬܘܢ ܠܘܬܝ . ܘܗ̇ܘ ܡܕܡ ܕܦܠܪܘܦܪܝܣܐX ܒܬܪ . ܐܦܝܣ ܐܢܘܢ ܟܕ ܐܡ̇ܪ . ܟܬܪܘܢ ܠܝ ܩܠܝܠ ܝܘܡܬܐ̈ . ܘܡܢ
JnRufus:Pleroph ܫܘܠܡܐ ܕܝܘܡܬܐ̈ ܥܣܪܐ . ܫܡܥ ܒܪܬ ܩܠܐ ܕܐܡܪܐ ܡܢ ܫܡܝܐ . ܙܠ ܒܬܪ ܡܬܐܡܪܝܢ ܗܘܘ : ܡܢ ܐܢܫܝܢ̈ ܕܝܢ ܡܬܩܒܠܝܢ ܗܘܘ : ܘܡܢ
JnRufus:Pleroph ܗܕܐ ܒܦܣܝܩܘܣ ²ܕ ܓܘܐ . ܩܪܘ ܐܦܝܣܩܘܦܐ ܛܢܢܐ ܘܚܣܝܐ ܒܬܪ ܟܬܝܒܐ ¹ܠܚܠܫܐ ܝܘܒܢܠܐܘܣ ܐܪܡܝܘ ܘܫܕܘ ܘܐܟܪܙܘ . ܘܡܢ
JnRufus:Pleroph ܫܢܝܐ̈ ܣܝܓܝܐܬܐ̈ ܕܥܢܘܝܘܬܐ ܕܐܝܟ ܗܕܐ . ܘܟܕ ܗܟܢܐ ܒܬܪ ܕܝܠܗ ܒܥܪܝܪܝܬܐ . ܘܟܕ ܢܩܫܘܢ ܡܨܝܕܬܐ . ܨܕܘܗܝ . ܡܢ
JnRufus:Pleroph ܥܣܪܝܢ ܘܐܪܒܥ ܫܢܝܢ̈ . ܗ̇ܘܐ ܟܦܘܪܝܐ ܕܗܝܡܢܘܬܐ ܡܢ ܒܬܪ ܟܕ ܥܬܝܕ ܗܘܐ ܕܢܥܢܕ . ܩܪܐ ܠܬܠܡܝܕܘܗܝ̈ ܘܐܡܪ ܠܗܘܢ . ܕܡܢ
JnRufus:Pleroph ܡܘܬܗ . ܐܠܐ ܬܠܬ ܙܒܢܬܐ̈ ܙܢܩܬܗ . ܐܝܟܢܐ ܕܢܬܐܠܨܘܢ ܒܬܪ : ܘܒܗ ܒܢܣܝܢܐ ܗܘܐ ܘܐܫܬܪܪ . ܕܐܦܠܐ ܐܪܥܐ ܩܒܠܬ ܫܠܕܗ ܡܢ