simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
JnEph:EccHist ܒܬܪ ܃ ܐ ܟ ܕܟܕ ܚ̇ܬܝܬܐ ܬ ܥ̇ܩܒܢܢ ܝ ܐܫܟ̣ܚܢܢ ܠܡܐ̣ܠܦ ܆ ܒܬܪ ܀ ܟܕ ܗܟܝܠ ܒܙܥܘܪܝܬܐ̈ ܡܕܡ ܡܕܡ ܕܓ̣ܕܫ ܒܩܪܒܐ̈ ܝܢܕܡܝܐ̈
JnEph:EccHist ܃ ܐ ܟ ܕܟܕ ܚ̇ܬܝܬܐ ܬ ܥ̇ܩܒܢܢ ܝ ܐܫܟ̣ܚܢܢ ܠܡܐ̣ܠܦ ܆ ܪܫܡ̣ܢܢ ܒܬܪ ܗܟܝܠ ܒܙܥܘܪܝܬܐ̈ ܡܕܡ ܡܕܡ ܕܓ̣ܕܫ ܒܩܪܒܐ̈ ܝܢܕܡܝܐ̈ ܒܬܪ
JnEph:EccHist ܬܪܬܝܢ̈ ܫܢܝܢ̈ ܕܗܘܬ ܒܐ̇ܢܢܩܐ ܘܒܟܦ̣ܢܐ ܡ̇ܪ ܪܐ ܂ ܒܬܪ ܥ̇ܕܪܐ ܇ ܝܬܝܪ ܡܢ ܗܝ̇ ܕܒܩܪܒܐ ܘܒܩ̣ܛܝܪܐ ܬ̇ܫܬܩܠ ܇ ܡܢ
JnEph:EccHist ܟܠܗ̇ ܒܥܝܪܐ ܘܟܠܗܝܢ ܝ ܚܝܘܬܐ̈ ܘܫܪܟܐ ܢܐܟ̣ܠܘܢ ܒܬܪ ܘܒܟܦ̣ܢܐ ܡ̇ܪ ܪܐ ܂ ܐ̣ܝܟܢܐ ܕܥܕܡܐ ܠܩܛܘ̇ܬ̈ ܐ ܇ ܡܢ
JnEph:EccHist ܕܢܦ̣ܩ ܡܢ ܝܡܐ ܠܐܦܝ̈ ܕܘܢ̇ܒܝܣ ܢܗܪܐ ܇ ܡܢ ܥܩܬܗ ܢܦ̣ܠ̣ ܒܬܪ ܕܡ̇ܪܕܝܬܗܘܢ̣ ܛܒ̣ܥܬ̇ ܂ ܐ̣ܝܟܢܐ ܕܟܕ ܗܕܐ ܝܠ̣ܦ ܃ ܡܢ
JnEph:EccHist ܫܘ̣ܦܠܐ ܡ̇ܪܝܪܐ ܒܬܪ ܙܒܢܐ ܝܕܝܥܐ ܆ ܐܦ ܩ̣ܨܐ ·X Xܝ · ܒܬܪ ܢܗܪܐ ܇ ܡܢ ܥܩܬܗ ܢܦ̣ܠ̣ ܒܟ̣ܘܪܗܢܐ ܩܫ̣ܝܐ ܂ ܗ̇ܘ ܕܡܢ
JnEph:EccHist ܙܒܢܐ ܝܕܝܥܐ ܆ ܐܦ ܩ̣ܨܐ ·X Xܝ · ܐ̇ܕܪ̣ܟܗ ܘܡ̣ܝܬ̣ ܒܬܪ ܢܦ̣ܠ̣ ܒܟ̣ܘܪܗܢܐ ܩܫ̣ܝܐ ܂ ܗ̇ܘ ܕܡܢ ܒܬܪ ܫܘ̣ܦܠܐ ܡ̇ܪܝܪܐ
JnEph:EccHist ܗܟܝܠ ܡ̇ܘܬܗ ܕܟܣ̣ܪܘܢ ܡ̇ܠܟܐ ܕܦܪܣܝܐ̈ ܆ ܒܪܗ ܗܘ̣ܪܡܙܕ ܒܬܪ ܆ Xܝܥܠ ܐܦ̣ܝܬܝܛܐ ܚܕ ܦܪܣܝܐ Xܥ̣ܒܕ ܢܦܫܗ ܒܪ ܡ̇ܠܟܐ ܀ ܡܢ
JnEph:EccHist ܗܟܝܠ ܚܪ̣ܒܐ ܪܒܬܐ ܕܒܬܪܬܝܗܝܢ̈ ܦܘܠܝܛܝܣ̈ ܝ ܕܪܗܘܡܝܐ̈ ܒܬܪ ܐ ܪܚ ܚܙܝܪܢ ܕܫܢܬ ܬܡܢܡܐܐ ܘܬܫܥܝܢ ܘܬܪܬܝܢ̣̈ ܗܟܢܐ ܀ ܡܢ
JnEph:EccHist ܡ̇ܘܬܗ ܕܝܘܣܛܝܢܐ ܂ ܘܒܟܠ ܦܘܪܣ̈ ܢ ܐܬ̇ܦܪܣ ܝ ܕܢܦܣ̣ܩܗ ܒܬܪ Xܘܠܝܛܝܐ ܥܒ̇ܕܐ ܗܢܐ ܆ 2ܕܗ̣ܘܐ ܒܫܢܬ ܬܠܬ ܕܡ̇ܠܝܘܬܗ ܕܡܢ
JnEph:EccHist ܚܪ̣ܒܐ ܣܓܝܐܬܐ ܕܒܬܪܬܝܗܝܢ̈ ܦܘܠܝܛܝܣ̈ ܗ̣ܘܬ ܇ ܗ̣ܘ ܒܬܪ ܥܠ ܫ̣ܪܝ ܫܝܢ̣ܐ ܕܒܝܢܬ ܝ ܡܠܟܘܬ̈ ܐ ܆ ܘܥܠ ܗܝ̇ ܕܐܦ ܡܢ
JnEph:EccHist ܕܣܠ̣ܩ ܡܢ ܒܝܬ ܦܪܣܝܐ̈ ܂ ܗ̇ܘ ܕܟܕ ·ܠ̣ܦ ܐܝܟ ܩܪܒܬܢܐ̣ X0 ܒܬܪ ܥܡܗܘܢ ܐܬ̇ܛܝ̣ܒ ܇ ܕܢܣ̣ܩܘܢ ܘܢ̇ܦܠܘܢ ܥܠ ܡ̣ܢܕܪ ܇ ܡܢ
JnEph:EccHist ܕܐܫܬܒ̣ܝܬ̇ ܕܪܐ ܘܐ̇ܦܡܝܐ ܘܫܪܟܐ ܃ ܘܐ̇ܘ̣ܒܠܘ ܦܪܣܝܐ̈ ܒܬܪ ܟܠܗ̇ ܫܒ̣ܝܬܐ ܕܒܝܬ ܪܗܘܡܝܐ̈ ܥܕܡܐ ܠܝܘܡܢܐ ܀ ·X X · ܡܢ
JnEph:EccHist ܚ̣ܪܒܐ ܘܒ̣ܙܬܐ ܘܫܒ̣ܝܬܐ ܕܥܒ̣ܕ ܃ ܘܫܒ̣ܐ ܘܥܒ̣ܕ ܟܠܡܕܡ ܒܬܪ ܐܬܬܢܝ̣ܚܘ̣ ܘܐܢܐ ܐܬ̇ܐ ܝܝ ܐܢܐ ܠܘܬܟܘܢ ܂ ܘܒܚ̇ܪܬܐ ܡܢ
JnEph:EccHist ܬܪܝܢ̈ ܐ̇ܘ ܬܠܬܐ ܝܘܡܝܢ̣̈ ܡܐ̇ܬ ܂ ܘܗܟܢܐ ܣܘXܐܗܘ̇ܢ ܟܠ ܒܬܪ ܘܐ̣ܙܠ ܠܐܬܪܗ ܆ ܟܕ ܠܐ ܐܢܫ ܛ̣ܪܐ ܒܗ ܇ ܡܢ ܢܫܟ̣ܚܗ ܗܪܟܐ
JnEph:EccHist ܠܡ ܬܠܬܝܢ ܝܘܡܝܢ̈ ܆ ܐܬ̇ܛܝ̣ܒܘ̣ܢ̣ ܘܩ̇ܒܠܘ ܩܪܒܐ ܂ ܒܬܪ ܂ ܟܕ ܫܠܚ̣ܘ ܠܐܝܠܝܢ ܕܝܬ̇ܒܝܢ ܗܘܘ ܒܬܐ̣ܕܘܣܦܘܠܝܣ ܂ ܕܡܢ
JnEph:EccHist ܐܝܟ ܕܠܡܐܡܪ ܕܠܟܠܗܘܢ ܐ̇ܪܡ̣ܢܝܐ̈ ܐ̇ܥ̣ܬܪ ܐܢܘܢ ܡ̇ܠܟܐ ܒܬܪ ܠܗܠܝܢ ܕܡܛܠ ܟܪܣܛܝܢܘܬܐ ܒܗ ܐܬ̣ܘ ܐܬ̇ܓܘܣܘ ܃ ܘܡܢ
JnEph:EccHist ܕܒܙܟܘܬܐ̈ ܪܘܪܒܬܐ̈ ܐܬ̇ܢܨܚܘ ܃ ܘܒܩܪܒܐ̈ ܣܓܝܐܐ̈ ܙܟ̣ܘ ܒܬܪ ܒܐ̇ܪܡܝܢ ܕܦܪܣܝܐ̈ ܀ ܪܒܝ̈ ܚܝܠܘܬܐ̈ ܕܝܢ ܕܪܗܘܡܝܐ̈ ܃ ܡܢ
JnEph:EccHist ܗܠܝܢ ܟܕ ܚ̣ܙܐ ܕܠܐ ܢܦ̣ܠܬ̇ ܠܗ ܐܝܟ ܨܒܝܢܗ ܆ ܐܪܡ̣ܝ ܥܠ ܒܬܪ ܆ ܗ̣ܢܘܢ ܝܬܝܪܐܝܬ ܐܬ̇ܚܝܠܘ ܥ̇ܠܘܗܝ ܘܒ̇ܣܪܘ ܒܗ ܂ ܘܡܢ
JnEph:EccHist 1ܕܝܢ ܗܠܝܢ ܟܠܗܝܢ ܫ̣ܪܬ̇ ܕܢܗܘܐ ܫܝ̣ܢܐ ܒܐ̇ܬܪܐ ܕܣܘܪܝܐ ܒܬܪ ܕܠܐܪܥܐ ܕܪܗܘܡܝܐ̈ ܇ ܠܐ̇ܪܡܢܝܐ ܘܠܩܦܕܘܩܝܐ ܀ X