simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
JacSer:Epist ܪܓܝܓܬܐ̈ ܂ ܘܕܨܘܡܐ ܘܕܫܗܪܐ ܂ ܐܠܐ ܡܐ ܕܟܬܫ̇ ܠܟܝ ܥܝܕܐ ܒܬܪ ܠܒ̇ܫ ܇ ܗ̇ܘ ܕܐܝ̇ܢܐ ܦ̇ܣܩ ܣܒܪܐ ܐܝܬ ܕܕܡ̇ܐ ܠܕܝܠܗ ܕܡܢ
JacSer:Epist ܗܢܐ ܟܠܗ ܠܘܒܒܐ ܂ ܣ̇ܦܩܐ ܓܝܪ ܥܠܬܐ ܕܥܡܠܝܟܝ̈ ܕܬܒܝܐܟܝ ܒܬܪ ܂ ܐ̤ܢܐ ܡ̇ܦܩܒܪܘܚܐ ܢ̇ܗܘܐ ܠܢ ܟܕ ܢܗܡܐ ܡܢ ܙܕܝܩܘܬX ܂ ܡܢ
JacSer:Epist ܕܝܠܦ ܕܓܒܐ ܗܘܐ ܝ ܡܢ ܩܕܡ ܬܪܡܝܬܗẌ ܝ ܕܥܠܡܐ̇ ܂ ܘܡܢ ܒܬܪ ܠܟ ܡܢܝX ܂ X XX ܕܓܒܪܐ ܐܢܐ X ܚܛܝܐ ܂ ܐܡ̇ܪ ܗܘܐ ܠܗ ܠܡܪܢ7
JacSer:Epist ܨܒܝܢܝ ܂ ܠܗܠܝܢ ܕܐܘܒܕܬ ܠܗܝܢ ܒ̇ܥܐ ܐܢܐ ܂ ܕܐܢ ܗܠܝܢ ܒܬܪ ܒܩܝܡܗ ܢ ܂ ܡܐ ܠܝ ܓܝܪ ܘܠܩܕܝܫܐ̈ ܗܠܝܢ ܝ ܕܡܢ ܡܬܘܡ ܠܐ ܐܬܘ
JacSer:Epist ܓܝܪ ܕܒܛܢܬ ܐܠܝܫܒܥ ܠܝܘܚܢܢ ܇ ܘܩܘܝܬ ܪܚܐ̈ ܫܬ̈ ܐ ܂ ܗܝܕܝܢ ܒܬܪ ܝܘܚܢܢ̇ ܂ ܕܒܬܪܝ ܐܬܐ ܘܗܘܐ ܠܗ ܩܕܡܝ ܂ ܡܛܠ ܕܩܕܡܝ ܗܘ ܡܢܝ ܂
JacSer:Epist ܥ̇ܘܬܪܐ ܘܒܬܪ ܩܢܝܢܗ ܕܥܠܡܐ ܡܛܠ ܕܢܫܬܒܚܘܢ ܒܗ̇ ܒܥܘܬܪܐ ܒܬܪ ܝ ܝܥܩܘܒ ܣܓܘܕܐ ܕܪܒܘܬܟ ܒܡܪܢ̣ ܫܠܡ ܀ ܐ ܠܝܢ ܂ X XX ܕܪܗܛܝܢ
JacSer:Epist ܫܦܝܪܬܐ̈ ܆ ܘܡܬܟܪܟ ܘܒܥ̇ܐ ܕܐܝܟܐ ܐܝܬ ܝ ܛܒܬܐ ܕܥܪܝܩܐ ܒܬܪ ܒܥܘܬܪܐ ܘܠܐ ܪܚܡ̇ ܩܢܝܢܐ̈ ܃ ܘܠܐ ܡܬܦܢܐ ܥܠ ܥܘܡܪܐ ܃ ܘܪܗܛ
JacSer:Epist ܕܐ̇ܬܥܩܪܘ ܦܬܟܪܐ̈ ܡܢ ܐܪܥܐ ܂ ܥܕܬܐ ܓܝܪ ܝX ܂ - ܠܝܬܐ ܒܬܪ ܒܪ ܐܢܫܐ ܘܗܠܝܢ ܦܬܟܪܐ̣̈ [ܫ ܐ ]ܐܫܟܚܘ [ܕܢXܥܠܘܢ ܂ ܡܢ
JacSer:Epist ܚܕܕܐ̈ ܂ ܚܩܠܬܐ̈ ܕܪܘܙܢ̣ ܕܙܪܥܝܗܝܢ̈ ܚܕܘܬܐ̈ ܒܬܪ ܪܘܚܐ̈ ܕܡܝܐ̈ ܒܫܦ[ܥܝܗܝܢ̈ ܬܟܝܒܐ̈ ܂ ܝ ܣܪܘܩܐ̈ ܕܪܗܛܝܢ
JacSer:Epist ܕ ܠܗ̇ ܂ ܘܣܡ̣ܬ ܐܦ̇ܝܗ̇ ܠܐܬXܗ̇ ܂ ܂ Xܢ Xܘܚܘܝܬ ܚܨܗ̇ ܒܬܪ ܠܟܝܢܗ̇ ܂ ܘܐܫܬܐܠܬ 22ܡܢ ܕܠܐ ܕܝܠܗ̣̇ ܂ ܘܢ̣ܦܩܬ ܒܪܚܡܬܐ
JacSer:Epist ܙܒܢܗ̈ ܂ ܕܐܝܟ ܕܐܬܡ̣ܠܠܬ ܬܬܡܠܠ ܂ ܡܕܝܢ ܐܦ ܗ̇ܝ ܕܟܠ ܒܬܪ ܚܕܐ ܡܢܗܝ̣ܢ ܒܙܒܢܗ̇ ܢܨܚ̇ ܝ ܫܘܠܛܢܗ̇ ܂ ܂ ܘܠܝܬ ܠܗ̇ ܐܬܪܐ
JacSer:Epist ܕܝܘܐ ܒܥܠܕܒܒܗ ܕܐܠܗܐ ܐܟܬܒܘܗܝ ܂ ܗܕܝܢ ܟܕ ܚܐܪ ܡܪܢ ܒܬܪ ܕܒܪ ܐܠܗܐ ܐܣܬܥܕ ܡܓܕܦܢܐ̈ ܓܡܝܪܝ̈ ܒܟܠ ܓܘܕܦܝ̣ܢ̈ ܂
JacSer:Epist ܗܢܐ ܕܐܙܕܩܦ ܂ ܘܥܠ ܗܝ ܩ̇ܪܐ ܠܗ ܡܬܝ̇ ܂ ܒܪܗ ܕܕܘܝܕ ܒܪܗ̣ ܒܬܪ ܂ ܐܝܟ ܕܐܟܪܙ̣ܘܗܝ ܢܒܐ̈ ܘܠ ܬ ܡܟ ܠ ܠܡܣܟܝܘ ܠܐܚܪܢܐ̇ ܡܢ
JacSer:Epist ܙܕܝܩܘܬ ܐ ܂ ܘܢ[ܗܘܐ ]ܟܠ ܐܢܫ ܝ[ܕܥXX X ܂ ]ܝ ܝܝ ܕܐܦ ܠܓܙܪ ܒܬܪ ܐܝܟܐ ܕܐܘܣܦ̣ ܂ ܕܢܗܘܐ ܟܘܠ ܐܢܫ ܕܚܠ ܡܢ ܚܛܝܬܐ ܘܪܗܛ
JacSer:Epist ܕܫ̇ܡܠܝ ܥܒܕܐ̈ ܕܒܪܘܝܘܬܗ̣ ܂ ܡܛ ܂ ܠ ܗܕܐ ܡܠܦܢܘܬܐ ܡܠܝܬ ܒܬܪ ܡܕܡ ܡܢ ܠܐ ܡܕܡ ܂ ܘܒܝܘܡܐ ܕܫܒܥܐ̣ ܐܬܒܥܝ ܢܚܐ ܠܐܠܗܐ ܡܢ
JacSer:Epist ܥܒ̇ܕܐ̣ ܂ ܕܢܫܬܪܪ ܗ̣ܘ ܥܒ̇ܕܐ ܂ ܕܗܘܐ ܒܢܝܚܬܐ ܕܐܫܬܡܗܬ ܂ ܒܬܪ ܕܐܠܗܐ̇ ܂ ܗܢܐ ܟܠܗ ܓܘܫܡܐ ܕܒܪܝܬܐ ܕܡܬܚܙܐ ܂ ܘܣܡ ܢܝܚܬܐ
JacSer:Epist ܝܘܬܪܢܐ̈ ܀ ܟܬܒܐ ܕܒܪܝܬܐ ܐܠܦ ܠ̣ܢ ܂ ܕܒܫܬܐ ܝܘܡܝܢ ܒ̣ܪܐ ܒܬܪ ܡܫ̇ܐܠ ܕܢܘܬܪ ܒܒܥܬܗ̇ ܂ ܠܗܠܝܢ ܝ ܕܕܠܐ ܥܠܬܐ ܠܐ ܪܗܛܝܢ̈
JacSer:Epist ܡܐܐ ܒܠܚܘܕ ܂ ܝ· ܒܫܢܬ ܫܬܡܐܐ ܠܚܝܘܗܝ̈ ܕܢܘܚ ܫܘܐܠܐ ܒܬܪ ܂ ܕܒܬܪ ܡܐܐ ܘܥܣܪܝܢ̈ ܫܢܝ̣ܢ̈ ܂ ܗ̇ܘܐ ܛܘܦܢܐ ܂ ܗ̣ܘܐ ܕܝ̣ܢ
JacSer:Epist ܚܘܠܡܢܐ ܂ X Xܝ ܩܕܡܝܐ̇ ܂ ܐܪܚܩ ܡܢ ܚܙܬܗ 1ܡܚܠܡܢܝܬ ܐ̇ ܂ ܒܬܪ ܠܐ ܦܝܫܐ ܗܘܬ ܂ ܫܩܠ ܗܘܐ ܕܝܢ ܚܘܠܡܢܐ̣ ܟܕ ܒܣܝܪ ܂ ܗ̇ܘ ܕܡܢ
JacSer:Epist ܕܩ̇ܒܠ ܝܕܥܬܐ X ܝܝ ܕܫܪܪܐ̣ ܂ ܠܝܬ ܡܟܝܠ 30ܕܒܚܬܐ ܕܬܬܩܪܒ ܒܬܪ ܂ ܐܡܪ ܠܥܒܪܝܐ̈ ܦܘܠܘܣ̣ ܂ ܝܢ ܕܐܢ ܒܨܒܝܢܗ ܚܢ̣ܛܐ ܐܢܫ ܡܢ