simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
IšoMerv:ComOT ܥܒܪܝܬܐ . [10]ܩܪܬܗ ܕܝܢ ܡܘܫܐ . ܗܢܘ . ܫܠܐ ܡܢ ܡܝܐ̈ . ܟܕ ܒܬܪ ܛܠܝܐ ܡܢ ܡܨܪܝܬܐ̈ ܠܓܡܪ . ܘܟܕ ܐܪܓܫܬ ܡܐܪܝ ܒܗܕܐ ܟܢ ܫܕܪܬ
IšoMerv:ComOT ܕܐܫܬܕܝ ܡܘܫܐ ܝX ܐܫܬܟܚ . ܢܕܥ ܕܟܠܗ ܕܚܝ̣ܐ . ܐܝܟ ܕܢܐܠܦ ܒܬܪ ܐܝܟ ܕܒܣܕܘܡ ܘܐܝܟ ܕܒܝܘܡܝ̈ ܐ ܥ . ܘܐܢ ܐܢܫ ܡܫܐܠ ܇ ܕܐܝܟܢܐ
IšoMerv:ComOT ܗܟܢ . ܡܦܫܩܢܐ̣ . ܐܝܟ ܕܠܐ ܠܡ ܝX ܨܐܘܬܐ ܕXܩܢܗ ܬܨܐܝܗ̇ ܒܬܪ ܒܝܕ ܫܪܝܐ ܕܡܣܢܘܗܝ̈ . ܗ̇ܝ ܕܐܦ ܐܬܥܩܪܬ Xܡܝܪܐܝܬ ܡܢ ܠܒܗ
IšoMerv:ComOT ܓܠܝܢܐ ܕܥܠܝܗܘܢ ܀ [1I , 25]ܗ̇ܝ ܕܚ̣ܙܐ ܐܠܗܐ ܠܒܢܝ̈ ܒܬܪ ܥܕܡܐ ܕܡܝܬ ܠܐ ܐܬܩܪܒ ܠܐܢܬܬܐ . ܐܝܟ ܕܐܦ ܠܐ ܚܕ ܡܢ ܢܒܝܐ̈
IšoMerv:ComOT ܡܦܩܬܗ ܪܡ̇ܙ . Xܝ ܗܕܐ ܡ̇ܢ ¹ܠܫܪܝ ܦܘܠܓܗܕܡܘܫܐ ܆ ܒܬܪ ܟܝܢܗ̇ X XXܝXX ܩܕܡܝܐ ܇ ܥܬܝܕܘܬ ܕܟܝܘܬܗ ܕܥܡܐ ܕܡܢ
IšoMerv:ComOT ܗܟܢ ܠܚܡܐܝܬ . ܘܡܛܠ ܡܪܝܪܘܬܗ ܘܡܛܠ ܕܥܠ ܓܝܒ ܢܗܪܐ ܢܝܠܘܣ ܒܬܪ ܘܚܘܝܐ ܒܐܡܝܢܘ ܇ ܩܪܝܢ ܠܗ ܠܡܠܟܐ ܕܡܨܪܝܢ ܟܬܒܐ̈ ܩܕܝܫܐ̈
IšoMerv:ComOT ܓܠܝܢܐ ܡܪܘܛܐܝܬ ܘܒܪܥܝܢܐ ܦܠܝܓܐ ܕܒ̣ܪ ܠܐܢܬܬܗ ܒܬܪ ܗܢܘ . ܟܢܦܪܐ ܘܐܢܫܝ ܟܝܠܝܬܘܣ ܕܩܛܠܗ ܀ [20] ¹ܗ̣ܘ ܕܝܢ ܐܦ
IšoMerv:ComOT ܡܦܩܬܗ ܕܡܢ ܡܨܪܝܢ . ܠܐ ܗܘܐ ܠܡ ܗܕܐ ܗܘܬ ܡܠܬܢ ܆ ܗܝ ܕܡܠܠܢ ܒܬܪ ܒܨܚܚܐ ܕܫܡܪܝܐ̈ ܒܠܚܘܕ . ܡܥܗܕ ܠܗܝܢ ܕܝܢ ⁵ܥܡܐ ܠܡܘܫܐ
IšoMerv:ComOT ܫܡܐ ܘܢܨܚܢܐ ܪܕܦܝܢ . ܘܠܘ ܕܕܘܡܪܐ ܗܝ ܆ ܐܢ ܗܢܝܢ ܟܕ ܗܢܝܢ ܒܬܪ . ܐܘ ܟܕ ܡܢ ܚܣܕܐ ܕܠܐ ܓܢܒܪܘܬܐ ܘܫܦܠܘܬܐ ܥܪܩܝܢ ܆ ܐܘ ܟܕ
IšoMerv:ComOT ܕܢܩܫܘ ܬܡܢ ܡܫܟܢܝܗܘܢ̈ ܐܬܩܪܝܬ ܣܟܘܬ . ܐܚܪܢܐ̈ ܆ ܒܝܕ ܒܬܪ ܒܥܒܪܝܐ ܡܫܟܢܐ̈ . ܪܚܝܩܐ ܕܝܢ ܬܠܬܐ ܦܪܣܚܐ̈ ܡܢ ܡܨܪܝܢ .
IšoMerv:ComOT ܛܥܝܘܬܐ ܡܨܪܝܬܐ ܇ ܘܗܘܝܢ ܗܘܘ ܢܘܟܪܝܝ̈ ܠܒܝܬܝܘܬܐ ܒܬܪ ܇ ܘܐܢ ܩܠܝܠܐܝܬ ܥܐܠܝܢ ܗܘܘ ܠܐܪܥܐ ܆ ܡܬܓܪܦܝܢ ܝ ܗܘܘ
IšoMerv:ComOT ܡܪܝܡ . ܘܡܢ ܓܘܗ ܕܝܡܐ ܫܪܝܘ ܒܗܕܐ ܙܡܝܪܬܐ . XX ܩܥܠ ܗܕܐ ܇ ܒܬܪ ܥܘܢܝܐ ⁴ܒܬܪ ܡܘܫܐ ܘܐܗܪܘܢ . ܢܫܒܚ ܠܡܪܝܐXܦܐܝܐ ܆ ܘܢܫܐ̈
IšoMerv:ComOT ܕܝܢ ܕܛܒܥܘ ܦܣܟܘܣ ¹ܡܠܟܐ ܥܡ ܚܝܠܘܬܗ̈ . ]ܟܠܗܘܢ ܒܬܪ . ܠܐܪܥܐ ܥܠ ܕܡܝܬܪܐ ܒܦܐܪܐ̈ ܡܢ ܟܠܗܝܢ ܐܪܥܬܐ̈ ܘܕܫܪܟܐ .
IšoMerv:ComOT ܝܣܪܝܠ . ܟܕ ܚܙܘ ܡܕܡ ܕܗ̣ܘܐ ܆ ܟܠ ܚܕ ܠܗ̇ܘ ܡܕܡ ܝ XX0ܝ ܒܬܪ ܚܝܠܘܬܗ̈ . ]ܟܠܗܘܢ ²[ܡܨܪܝܐ̈ ܕܦܫܘ ܒܡܨܪܝܢ ܕܠܐ ܪܕܦܘ
IšoMerv:ComOT ܝܣܪܝܠ . ܘܒܗ X ܐܬܥܘܟ . ܘܠܐ ܡܝܬ ܥܡ ܦܪܥܘܢ ܆ ܐܩܝܡ ܠܗ ܒܬܪ ܠܗ̇ܘ ܡܕܡ ܝ XX0ܝ X¹ܕܐܫܬܟܚ ܕܥ̇ܒܕ ܗܘܐ . ܟܕ ܢܦ̣ܩ ܦܪܥܘܢ
IšoMerv:ComOT ܫܘܢܝܗ XX ܕܐܠܗܐ ܕܡܢ ܛܘܪܐ . X21]ܐܚܪܢܐ̈ ܆ ܗ̇ܝ ܕܠܐ ܒܬܪ ܗܘܝ̈ ܘܠܘ ܟܝܢܐ ܕܣܘܥܪܢܐ̈ . ܒܕܠܐ ܦܫܬ ܥܩܒܬܐ ܕܫܪܟܢܗܝܢ
IšoMerv:ComOT ܐܪܒܥܝܢ ܝܘܡܝܢ̈ . 3]ܝX [XXI1ܗ̇ܝ ܕܠܐ ܬܥܕܪ ܠܡܣܟܢܐ ܒܬܪ ܆ ܘܠܐ ܢܗܘܐ ܡܨܠܡ . ܐܝܟ ܡ̇ܢ ܕܐܢ ܡܨܠܡ ܐܦ ܡܢܦܫ . ܗܢܘ .
IšoMerv:ComOT ܐܪܒܥܝܢ ܝܘܡܝܢ̈ ܕܨܘܡܗ ܐܬܝܗܒ ܠܗ . ܡܫܟܚܐ ܗܝ ܓܝܪ ܒܬܪ . ܠܘ ܗܝܕܝܟ . ܒܕܠܐ ܥܕܟܝܠ ܐܬܝܗܒ ܐܬܘܬܐ̈ . ܐܠܐ
IšoMerv:ComOT ܕܕܩܗ ܠܥܓܠܐ . ܘܒܩܕܡܝܬܐ ܐܝܬ ܗܘܐ ܥܡܗ ܐܗܪܘܢ ܘܒܢܘܗܝ̈ ܒܬܪ ܘܩܪܢܬܐ . ܕܬܪܬܝܢ̈̈ ܆ ܟܕ ܩܒܠ ܠܘܚܐ̈ ܕܕܝܬܩܐ . ܕܬܠܬ̣
IšoMerv:ComOT ܦܢܛܩܘܣܛܐ̈ ܐܪܒܥܝܢ ܝܘܡܝܢ̈ ܨܡ ܡܘܫܐ ܘܫܩ̣ܠ ܠܘܚܐ̈ . ܒܬܪ ܐܡܪܝܢܢ ܕܒܦܢܛܩܘܣܛܐ̈ ܐܬܝܗܒ ܝ ܢܡܘܣܐ ܠܝܣܪܝܠ ܇ ܟܕ ܡܢ