simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
Eph:ComGen&Exd ܙܒܢ ܡܬܝܗܒܐ ܗܘܬ ܠܗܘܢ ܀ [3]ܝܗ̣ܒ ܠܗܘܢ ܕܝܢ ܠܘܚܐ̈ ܒܬܪ . . . ]ܠܚܙܬܐ ܗ̣ܘ ܓܝܪ ܐܣܩ ܐܢܘܢ ܘܠܘ ܠܢܒܝܘܬܐ . ܗ̇ܝ ܕܡ̣ܢ
Eph:ComGen&Exd ܕܣܒܥܗ̇ ܀ X ܝܝX . [2] ¹ܕܢܡܚܐ ܠܓܒܪܐ ܘܢܡܘܬ ܢܬܩܛܠ ܀ ܒܬܪ ܟܕ ܪܓܗ̇ . ܠܥܡܐ ܢܘܟܪܝܐ ܠܐ ܢܙܒܢܝܗ̇ . ܡܛܠ ܕܕܓܠ ܒܗ̇ ܡ̣ܢ
Eph:ComGen&Exd ܐܪܒܥܝܢ ܘܚܡܫܐ ܝܘܡܝܢ̈ ܕܢܦܩܘ ܡܢ ܡܨܪܝܢ̣ . ܣܠ̣ܩ ܡܘܫܐ ܒܬܪ ܚܡܝܪܐ ܒܩܛܠܗ ܕܐܡܪܐ̣ . ܐܘ ܕܠܐ [1]ܒܝܪܚܐ ܕܝܢ ܬܠܝܬܝܐ̣
Eph:ComGen&Exd ܕܐܣܬܥܪ ܒܐܝܕܗ ܗܠܝܢ ܟܠܗܝܢ̈ ܬܕܡܪܬܐ̈ ܀ ܒܬܪ ܕܝܢ ܕܣܓܕ ܒܬܪ . ܘܒܥܝܕܐ ܕܣܓܕ ܗܘ̣ܐ ܠܗ ܒܐܟܣܢܝܘܬܐ̣ . ܒܗ ܩܘܝ ܘܐܦ ܡ̣ܢ
Eph:ComGen&Exd ܕܝܢ ܕܣܓܕ ܠܚܡܘܗܝ ܘܐܫܬܥܝ ܥܠ ܬܕܡܪܬܐ̈ ܕܗܘܝ ܒܐܝܕܗ . ܒܬܪ ܘܐܦ ܡ̣ܢ ܒܬܪ ܕܐܣܬܥܪ ܒܐܝܕܗ ܗܠܝܢ ܟܠܗܝܢ̈ ܬܕܡܪܬܐ̈ ܀
Eph:ComGen&Exd ܕܝܢ ܕܫܚܠܦ ܡܝܐ̣̈ . ܣ̣ܡ ܠܗܘܢ ܢܡܘܣܐ̈ . ܕܠܟܝܢܐ ܢܫܚܠܦ ܒܬܪ ܕܙܩܝܦܐ . ܕܒܗ ܥܬܝܕܐ ܗܘܬ ܠܡܬܚܠܝܘ X ܡܪܝܪܘܬܐ ܕܥܡܡܐ̈ ܀
Eph:ComGen&Exd ܥܒܪܝܐ̈ . ܘܠܐ ܡܢ ܚܫܟܐ ܕܒܝܬ ܠܗܘܢ ܘܠܥܒܪܝܐ̈ ܕܚܠܘ̣ . ܒܬܪ ܘܣܡܬܗ ܒܝܒܫܐ ܀ ܝX . 8 XX ]ܝ [ܪܕܦܘ ܠܗܘܢ ܕܝܢ ܡܨܪܝܐ̈
Eph:ComGen&Exd ܥܡܐ̣ . ܐܘ ܕܠܐ ܢܥܪܩܘܢ ܡ̣ܢ ܩܕܡ ܝܡܐ . ܠܐ ܕܝܢ ܡܢ ܡܪܝܐ ܒܬܪ ܐܢܘܢ . ܘܐܣ̣ܪ ܓܝܓܠܐ̈ ܕܡܪܟܒܬܗܘܢ̣̈ . ܐܘ ܕܠܐ ܢܪܕܦܘܢ
Eph:ComGen&Exd ܟܠ ܡܚܘܢ̈ ܕܐܬܝ ܥܠܝܢ̣ . ܝܗ̣ܒܢ ܠܥܒܪܝܐ̈ ܠܡܐܙܠ ܟܕ ܒܬܪ ܕܝܢ ܠܒܗ ܕܦܪܥܘܢ ܘܕܥܒܕܘܗܝ̈ ܘܐܡܪܝܢ . ܡܢܐ ܥܒܕܢ . ܕܡܢ
Eph:ComGen&Exd ܗܕܐ ܦܪܥܘܢ ܘܥܒܕܘܗܝ̈ ܘܠܐ ܫܕܪܗ ܠܥܡܐ ܀ [1]ܘܐܡ̣ܪ ܡܪܝܐ ܒܬܪ ܕܡ̣ܢ ܬܡܢ . ܐܝܟ ܕܩܠܝܠ ܗܘ̣ܐ ܒܡܣܩܗ ܕܠܬܡܢ . ܐܬܩܫܝ ܕܝܢ
Eph:ComGen&Exd ܗܕܐ ܡܚܘܬܐ ܡܘܬܢܐ ܥܠ ܒܥܝܪܗܘܢ . ܟܕ ܥܒ̣ܕ ܦܘܪܫܢܐ ܒܝܬ ܒܬܪ ܕܥܒ̣ܪ ܥܪܘܒܐ̣ . ܕܓܠ ܦܪܥܘܢ . ܘܠܐ ܫܕܪܗ X ܠܥܡܐ . ܘܐܝܬܝ
Eph:ComGen&Exd ܗܕܐ ܡܟ̣ܬܒ . ܠܐ ܕܥܒܝ ܡܪܝܐ ܠܒܗ . ܐܠܐ ܝXX . ¹ܕܐܬܥܒܝ ܠܒܗ ܒܬܪ ܕܡܥܕܐ ܐܘܡܢܘܬܗܘܢ ܠܡܥܒܕ ܒܠܚܘܕ ܥܒܕܝܢ ܗܘܘ ܀ X [3]ܬܘܒ
Eph:ComGen&Exd ܟܠܗܝܢ ܚܒܪܬܗ̇̈ . ܕܐܢ ܢܬܟܘܢܘܢ ܒܩܕܡܝܬܐ̣̈ . ܢܬܦܨܘܢ ܒܬܪ ܐܡܪܗ̇ ܕܢܬܘܒܘܢ ܘܠܐ ܬܗܘܐ . ܘܣܡܗ̇ ܬܘܒ ܡܛܠ ܩܫܝܘܬܗ̇
Eph:ComGen&Exd ܕܝܢ ܐܪܒܥܝܢ ܫܢܝܢ̈ ܕܗܘ̣ܐ ܡܘܫܐ ܒܡܕܝܢ ܆ ܡܝܬ ܦܪܥܘܢ ܒܬܪ ܗܘܐ̣ . ܘܠܬܢܝܢܐ ܥܠ ܫܡ ܦܘܨܝܗ ܕܡܢ ܦܪܥܘܢ ܟܢܝܗ ܗܘܐ ܀
Eph:ComGen&Exd ܕܡܝܬ ܝܘܣܦ ܘܒܢܝ̈ ܕܪܗ . ܘܩ̣ܡ ܡ̇ܠܟܐ ܚܕܬܐ . ܘܝܗܒ̣ ܒܬܪ ܕܡܙܝܢܝܢ̈ . ܠܒܪ ܡ̣ܢ ܒܪ ܥܣܪܝܢ ܫܢܝܢ̈ ܘܠܬܚܬ ܀ [2]ܘܡ̣ܢ
Eph:ComGen&Exd ܣܓܕܬܗ ܕܥܓܠܐ . ܘܥܠ ܥܒܕܗ ܕܡܫܟܢ ܙܒܢܐ . ܘܥܠ ܬܘܩܢ ܟܠܗܘܢ ܒܬܪ . ܘܚܘܝܗ ܗܘܐ ܘܙܗܪܗ ܥܠ ܦܘܩܕܢܐ̈ X ܕܬ̣ܢܐ ܘܦܩ̇ܕ ܡ̣ܢ
Eph:ComGen&Exd ܕܫܚܠܦ ܟܝܢܐ . ܢܣܗܕ ܠܒܪܝܬܗܘܢ̈ ܕܟܝܢܐ̈ . ܠܗ̇ܘ ܟܝܬ ܒܬܪ . XX ܘܥܠ ܐܘܪܕܥܐ̈ ܘܥܠ ܡܘܬܢܐ . ܘܥܠ ܩܠܡܐ ܘܥܪܘܒܐdd ܡ̣ܢ
Eph:ComGen&Exd ܠܘܛܬܐ ܗ̇ܝ ܐܘܝܘܬܐ ܕܐܝܬ ܗܘ̣ܐ ܠܗܘܢ ܩܕܡ ܠܘܛܬܐ . ܗܟܢܐ ܒܬܪ ¹ . 0⁸ܐܦܠܓ ܐܢܘܢ ܒܝܥܩܘܒ . ܗܢܘ ܕܝܢ ܚܕ ܥܠ ܚܕ ܆ ܠܐ ܓܝܪ ܩܢܘ
Eph:ComGen&Exd ܠܘܛܬܐ̣ . ܠܗ ܠܒܪ ܫܡܥܘܢ ܩܛܠ ܡܛܠ ܐܢܬܬܐ ܥܡܗ̇ XX ¹ ܒܬܪ ܠܘܝ ܠܫܡܥܘܢ ܝX ܠܡܩܛܠ ܣܓܝܐܐ̈ ܡܛܠ ܐܢܬܬܐ . ܗܪܟܐ ܦܝܢܚܣ
Eph:ComGen&Exd ܗܠܝܢ ܘܢܚ̣ܬ ܒܚܕܘܬܐ ܥܡ ܫܒܥܝܢ ܢܦܫܢ̈ . ܗܢܘ ܕܝܢ ܥܡ ܝܘܣܦ ܒܬܪ . ܕܝܘܣܦ ܒܪܟ̣ . ܢܣܝܡ ܐܝܕܘܗܝ̈ ܥܠ ܥܝܢܝܟ̈ ܀ ܘܩܡ ܝܥܩܘܒ