simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
EliaNis:Chron ܕܚ̇ܠܨ ܡܐܢܐ̈ ܘܢܢܫܠܬܐ̈ ܕܥܕܬܐ̈ ܕܬܓܪܬ ܘܢܚ̣ܬ ܠܡܕܝܢܬ ܒܬܪ ܐܓܢܛܝܘܣ ܡܝܛܪܦܘܠܝܛܐ ܕܝܥܩܘܒܝܐ̈ ܕܬܓܪ ܂ ܬ ܡܕܝܢܬܐ
EliaNis:Chron ܚܕܕܐ̈ ܘܐܫܟܚܘܗܝ ܒܝܘܡܐ ܫܒܝܥܝܐ ܟܕ ܡܝ̣ܬ ܂ ܂ ܘܒܗ̇ ܥܠ ܒܬܪ ܟܘܪܗܢܐ ܘܐܡܪܝܢ ܕܐܫܬܝ ܚܡܪܐ ܫܬܐ̈ ܐ ܡܡܝܢ̈ ܘܫܬܐ ܠܝܠܘܢ
EliaNis:Chron ܕܐܘܡܝ ܠܬܘܙܘܢ ܕܗ̇ܘܐ ܡܥܕܪܢܗ ܂ ܘܟܕ ܡܢܥ ܠܐܢܒܪ ܢܦ̣ܩ ܒܬܪ ܒܪ ܝܝܢܐܢ ܂ ܒܗ̇ ܢܚ̣ܬ ܡܘܬܩܝ ܡܠܟܐ ܡܢ ܩܠܢܝܩܘܣ ܠܒܓܕܕ ܂
EliaNis:Chron ܕܐܨܠܒܬ̈ ܢ ܕܪܬ̈ ܐ ܘܦܠܛܘܬܐ̈ ܘܐܬܛܟܣܘ ܦܠܚܐ̈ ܒܬܪ ܥܣܪܝܢ ܦܪܫܐ̈ ܂ ܘܒܬܪ ܝ-ܘܡܬܐ̈ ܐܬܬܥܠܘ ܩܕܡ ܡܘܩܬܕܪ
EliaNis:Chron ܕܫ̣ܪܐ ܥܠܝܗ̇ ܝܘܡܬܐ̈ ܣܓܝܐܐ̈ ܘܒܬܪ ܕܐܠܨ ܠܥܡܘܪܝܗ̇̈ ܂ ܒܬܪ ܝXܠܣܣXܢܩܐ Xܢܝܐ XܢX ܂ ܒܗ̇ ܦܬܚ ܡܘܥܬܪܕ̈ ܠܐܡܕ ܡܕܝܢܬܐ
EliaNis:Chron ܩܠܝܠ ܂ ܂ ܫܢܬ ܝXܐܬܢܢ ܘܫܒܥܝܢ ܘܬܫܝ ܥܠܬ̤ ܒܬܪܝܢܒܫܒܐ ܝ· ܒܬܪ ܠܚܡܝ ܘܢܣܒܝܢ ܐܦܣܘܢܝܬܝ̈ ܘܠܝܬ ܒܗܘܢ ܕܫܦܠ ܡܢܝ ܘܡܝܬ
EliaNis:Chron ܕܙܒܢ ܠܒܢܘܗܝ̈ ܘܫܩ̣ܠ ܢܫܘܗܝ̈ ܘܕܪܘܟܬܗ̈ ܂ ܘܐܬ̣ܐ ܠܘܠܘ ܒܬܪ ܂ ܟܕ ܐܝܬ ܥܡܗ ܡܐܐ ܐܠܦܝܢ̈ ܢܝܠ̇ ܂ ܐ ܠܡܩܪܒܘ ܥܡ ܠܘܠܘ ܂
EliaNis:Chron ܝ ܓܘܪܓܝܣ ܪܝܫ ܐܣܘܬܐ̈ ܕܒܝܠܦܛ 1ܘܐܝܬܝܗ ܂ ܘܟܕ ܐܬ̣ܐ ܒܬܪ ܂ ܘܒܗ̇ Xܙܬܟܪܗ ܐܒܘܓܥܦܪ ܘܐܬܚܒܠ ܐܣܛܘܡܟܗ ܂ ܘܫܕܪ
EliaNis:Chron ܬܪ̈ ܢ ܝܪܚܝܢ̈ ܘܥܣܪ ܢ ܝܘܡܝܢ̈ ܂ ܘܐܡܠܟ ܒܬܪܗ ܥܒܕܐܠܗ ܒܪ ܒܬܪ ܂ ܒܝܘܡ ܬܠܬܒܫܒܐ ܐܪܒܬܥܣܪ ܒܝܪܚ ܪܒܝܥ ܩܕܡܝܐ ܂ ܘܡܝ̣ܬ
EliaNis:Chron ܡܪܘܢ ܒܪ ܚܟܡ ܘܐܟܪܙܘܗܝ ܡܠܟܐ ܒܝܘܡ ܬܠܬܒܫܒܐ ܫܬܐ ܒܬܪ ܂ ̈ ܒܗ̇ ܐܨܛܠܝܘ ܟܠܗܘܢ ܒܢܝ̈ ܣܘܪܝܐ ܘܦܠܣܛܝܢܐ
EliaNis:Chron ܕܐܠܨܘܗ̇ ܫܬܐ ܪܚܝܢ̈ ܂ ܘܥܠܘ ܠܗ̇ ܒܝܪܚ ܪܓܒ ܂ ܘܒܗ̇ ܟܬ̣ܒ ܒܬܪ ܂ ܂ ܟܘXܪܙܝXܝX ܂ ܒܗ̇ ܦܬ̣ܚܘ ܛܝܝܐ̈ ܠܕܪܡܣܘܩ ܡܕ ܢܬܐ ܂
EliaNis:Chron ܢܒܫܒܐ ·ܒ· ܚܙܝܪܢ ܕܫܢܬ ·Xܢܙ· ܕܝܘܢܐ̈ ܂ ܘܒܠ ܙܒܐ̈ ܒܬܪ ܘܩܢܝܢܐ ܂ ܘܗܕܐ ܗܘܬ ܒܝܪܚ ܪܒܝܥ ܩܕܡܝܐ ܫܢܬ ܢܝXܫ ܥܠܬ
EliaNis:Chron ܒܢܝܢܐ ܝܝ ܕܒܓܕܕ ܘܕܓܙܝܪܬ ܐ ܫܢܬ ܐܪܒܥ ܥܠܬ ܒܚܝXܫܒܫܒܐ ܒܬܪ ܫܘܠܛܢܗ ܥܣܪܐ ܐܦܝܣܩܘܦܐ̈ ܂ ܘܒܬܪܟܢ ܐܫܬܡܠܝܘ ܬܪܥܣܪ
EliaNis:Chron ܟܦܢܐ ܪܒܐ ܕܗܘ̣ܐ ܒܗ ܬܡܢܐ ܫܢܝܢ̈ ܒܢܝܢܫܐ̈ ܕܢ̇ܒܚܝܢ ܐܝܟ ܒܬܪ ܂ ܂ ܝ ܂ XܝXܠܣܣXܢܩܐ ܕܝܘܚܢ ܝܥܩܘܒܐ ܂ ܒܗ̣̇ ܐܬܚܙܝ ܒܐܡܕ
EliaNis:Chron ܕܣXܒܠ ܂ ܂ ]ܘܢܐ ܘܕܒܪ ܠܥܕܬܐ ܐܪܒܥܝܢ̈ ܘܫܬ ܫܢܝܢ̈ ܂ ܒܬܪ ܂ ܝ ܒܗ̇ [ܥܢܕ 1]ܐܬܢܣܝܘܣ ܐܦܣܩܘܦܐ ܕܐܠܟ ܣܢܕܪܝܐ
EliaNis:Chron ܫܡܗ ܕܡܪܝ ܥܩܘܒ ܫܢܬ ܫܬܝXܐܐ ܘܐܪܒܥܣܪܐ ܂ ܂ ܒܬܪ ܗܘܐ ܠܗ ܕܪܓܐ ܕܡܝܛܪܦܘܠܝܛܘܬܐ ܐܬܛܟܣ ܫܡܗ ܒܕܝܘܦܛܟܝܢ
EliaNis:Chron ܡܥܡܘܕܝܬܐ ܫܢܬ ܢܝܝXܫܝXܐX ܘXܪܝXܥܝܢ ܘXܪܒܥ ܂ ܝXܢܘܐ ܒܬܪ ܬܘܕܝܬܐ · ܕܢܘܛܝܢܐ̈ ܂ ܗ̇ܢܘܢ ܕܡܘܕܝܢ ܕܠܝܬ ܬܝܒܘܬܐ
EliaNis:Chron ܡܣܩܗ ܕܫ[ܡ]ܫܐ ܒܚܕܐ ]ܫ[ܥ[ܐ ܫܢܬ XܪܝXܥܝXܐX ܘܢܡܫܝܢ ܒܬܪ ܕܫܘܝܘܬܐ ܂ ܣܬܘܝܬ[ܐ ܒܝܘܡ ܥܪܘܒܬܐ ܥܣܪܝܢ ܘܫܬܐ ܒܐܝܠܘܠ
EliaNis:Chron ܦܠܓܗ ܕܐܝܡܡܐ ܒܚܕܐ ܫܥܐ ܫܢܬ XܪܝXܥܝXܐX ܘܢܝXܫܝܢ ܒܬܪ ܬܕܐ·ܬܐ ܒܝܘܡ̇ ܬܪ[ܝ]ܢXܒܫܒܐ ]ܥܣܪܝܢ ܘܬܪ ܢ ܒܐܕܪ
EliaNis:Chron ܦܠܓܗ ܕܐܝܡܡܐ ܒܬܪܬܝܢ ܫܥܝܢ̈ ܫܢܬXܪܝXܥܝXܐX ܒܬܪ ܕܫܘܝܘܬ̇ܐ ܣܬܘܝܬܐ ܒܝܘܡ ܐܪܒܥܒܫܒܐ ·ܟܗ· ܐܝܠܘܠ