simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
Elia:epLeonḤar ܚܕܝܘܬܐ ܘܢܛܪܝܢ ܕܝܠܝܬܐ̈ : ܐܝܬ ܒܗ̇ ܕܝܢ ܐܦ ܫܪܝܐ ܒܬܪ ܠܗܠܝܢ ܕܚܕ ܟܝܢܐ ܕܡܠܬܐ ܐܠܗܐ ܕܡܒܣܪ ܡܘܕܝܢ ܠܡܫܝܚܐ ܡܢ
Elia:epLeonḤar ܚܕܝܘܬܐ ܇ ܐܘܟܝܬ ܒܚܕ ܟܝܢܐ ܕܡܠܬܐ ܕܡܒܣܪ : ܘܟܠܗ̇ ܒܬܪ ܬܘܕܝܬܐ ܗܕܐ ܇ ܕܒܚܕ ܟܝܢܐ ܡܪܟܒܐ ܡܫܒܚܐ ܠܡܫܝܚܐ ܡܢ
Elia:epLeonḤar ܓܝܪ ܕܐܬܝܢ ܐܢܬܘܢ ܠܘܬ ܚܘܫܒܐ ܕܚܕܝܘܬܐ ܆ ܥܒܕܝܢ ܐܢܬܘܢ ܒܬܪ ܇ ܡܢܐ ܡܛܠ ܦܘܪܫܐ ܗ̇ܘ ܕܒܬܐܘܪܝܐ ܡܨܛܢܥܝܢ ܐܢܬܘܢ . ܡܢ
Elia:epLeonḤar ܩܠܝܠ ܕܝܠܗ̇ ܕܬܚܘܝܬܐ ܆ ܗܟܢܐ ܐܡ̣ܪ ܡܛܠܬܗ̇ X ܕܩܕܝܫܐ ܒܬܪ ܕܟܠܩܕܘܢܐ : ܟܕ ܡܢ ܩܕܝܫܐ ܩܘܪܝܠܘܣ ܩܕܡ ܣܡ ܬܚܘܝܬܐ ܗܕܐ :
Elia:epLeonḤar ܚܕܝܘܬܐ ܠܡ : ܟܕ ܠܘܬ ܫܘܡܠܝܐ ܐܘܟܝܬ ܡܫܝܚܐ ܚܐܪ ܐܡ̇ܪ ܒܬܪ ܇ ܠܡܪܟܒܐ ܗ̇ܘ ܕܡܢܗܘܢ ܇ ܘܡܢ ܗܪܟܐ ܢܩܦܐܝܬ ܠܘ ܡܢ
Elia:epLeonḤar ܚܘܫܒܐ ܕܚܕܝܘܬܐ ܇ ܟܕ ܠܘܬ ܫܘܡܠܝܐ ܡܫܝܚܐ ܚ̇ܐܪ ܐܡܪ ܒܬܪ ܐܚܪܢܝܬܐ̈ ܕܕܐܝܟ ܗܠܝܢ ܡܣܬܒܪ ܗܢܐ ܛ̇ܒܐ ܆ ܕܠܐ ܗܘܐ ܡܢ
Elia:epLeonḤar ܚܘܫܒܐ ܕܚܕܝܘܬܐ ܇ ܥܒܕܝܢ ܐܢܬܘܢ ܠܦܘܠܓܐ ܕܒܬܐܘܪܝܐ . ܒܬܪ ܓܡܝܪܐܝܬ ܫܒܩܝܢ ܐܢܬܘܢ ܥܠܝܗܘܢ ܚܝܠܐ ܪܦܣܩܐ ܟܡܐ ܕܐܦ ܡܢ
Elia:epLeonḤar ܚܘܫܒܐ ܕܚܕܝܘܬܐ ܡܬܡܢܝܢ ܡܢܟܘܢ ܆ ܩܢܘܡܐ̈ ܘܒܢܝܐ̈ ܒܬܪ ܐܢܬܘܢ ܕܐܝܬܘܗܝ . ܗܠܝܢ ܕܝܢ ܬܪܝܢ̈ ܟܝܢܐ̈ ܕܐܦ ܡܢ
Elia:epLeonḤar ܚܘܫܒܐ ܕܚܕܝܘܬܐ . ܘܐܝܬ ܠܢ ܣܢܐܓܪܐ ܕܬܪܬܝܗܝܢ̈ ܗܠܝܢ ܆ ܒܬܪ ܫܘܚܠܦܐ ܇ ܐܡܪܝܢܢ ܕܡܩܒܠ ܬܪܝܢܘܬܐ ܒܚܕ ܡܢ ܙܢܝܢ̈ ܇ ܡܢ
Elia:epLeonḤar ܚܘܫܒܐ ܕܚܕܝܘܬܐ ܡܢܝܢ ܐܢܬܘܢ ܠܗܘܢ ܇ ܒܝܕ ܦܘܠܓܐ ܗ̇ܘ ܒܬܪ ܬܪܝܢ̈ ܟܝܢܐ̈ ܬܬܚܘܐ ܇ ܕܡܛܠ ܫܘܚܠܦܐ ܠܡ̇ ܐܘܣܝܝܐ ܇ ܐܦ ܡܢ
Elia:epLeonḤar ܚܘܫܒܐ ܕܚܕܝܘܬܐ ܢܛܝܪ ܇ ܘܠܐ ܕܥ̣ܟ ܐܘ ܒ̣ܛܠ X ܟܬܒ ܕܝܢ ܬܘܒ ܒܬܪ ܡܘܕܝܢܢ . ܡܛܠ ܫܘܚܠܦܐ ܕܝܠܗܘܢ ܐܘܣܝܝܐ ܇ ܗ̇ܘ ܕܐܦ ܡܢ
Elia:epLeonḤar ܚܘܫܒܐ ܕܚܕܝܘܬܐ . X ܘܕܡܣܟܠܝܢ ܐܢܬܘܢ ܒܬܪܬܝܗܝܢ̈ ܆ ܐܦܢ ܒܬܪ ܕܡܢܗܘܢ ܡܫܝܚܐ ܇ ܣܕܩܝܢ ܐܢܬܘܢ ܠܗܘܢ ܒܡܢܝܢܐ X XX7ܐܦ ܡܢ
Elia:epLeonḤar ܚܘܫܒܐ ܕܚܕܝܘܬܐ ܇ ܠܗ̇ܢܘܢ ܕܡܠܦ X ܕܟܕ ܛܒ ܡܫܬܘܕܥܐ ܒܬܪ ܕܟܝܢܐ̈ ܇ ܟܕ ܒܡܢܝܢܐ ܣܕܩܝܢ ܐܢܬܘܢ ܠܗܘܢ ܠܬܪܝܢܘܬܐ ܡܢ
Elia:epLeonḤar ܚܕܝܘܬܐ ܆ ܐܦܢ ܘܠܐ ܡܬܡܨܝܢܐܝܬ ܐܡܪܝܢ̈ ܐܢܬܘܢ ܠܗܘܢ ܒܬܪ ܐܝܬܝܗܘܢ ܇ ܗܠܝܢ ܬܪܝܢ̈ ܟܝܢܐ̈ ܕܡܘܕܝܢ ܐܢܬܘܢ ܡܢ
Elia:epLeonḤar ܚܕܝܘܬܐ ܇ ܐܝܟܢܐ ܕܡܢ ܩܢܘܢܐ ܕܫܘܒܚܐ ܬܪܝܨܐ ܩܘܪܝܠܘܗ ܒܬܪ ܟܝܢܝܬܐ ܆ ܐܘܟܝܬ ܚܕ ܟܝܢܐ ܕܒܪܐ ܕܡܒܣܪ ܢܘܕܐ ܠܡܫܝܚܐ ܡܢ
Elia:epLeonḤar ܚܘܫܒܐ ܕܚܕܝܘܬܐ ܡܢܝܢ ܐܢܬܘܢ ܠܗܘܢ ܆ ܘܠܐ ܗܘܐ ܡܚܝܕܐ̈ ܒܬܪ ܬܪܝܢ̈ ܟܝܢܐ̈ ܇ ܕܒܝܕ ܦܘܠXܢܐ ܗ̇ܘ ܕܒܬܐܘܪܝܐ ܇ ܐܦ ܡܢ
Elia:epLeonḤar ܘܩܕܡ ܘܒܡܚܫܒܬܐ ܆ ܟܕ ܙܒܢܐ ܠܐ ܦ̇ܣܩ ܠܚܕ ܡܢ ܚܒܪܗ . ܥܠ ܒܬܪ ܕܝܢ ܕܠܘܬ ܦܪܘܒܐ ܆ ܐܦ ܗܠܝܢ . Xܢܐܘܪܓܝ . ܬܘܒ ܕܝܢ ܐܡܪܝܢܢ
Elia:epLeonḤar ܗܕܐ ܆ ܘܠܫܘܡܠܝܐ ܕܡܢ ܚܕܝܘܬܐ . ܘܒܬܪ ܗܕܐ ܆ ܘܠܦܘܠܓܐ ܗ̇ܘ ܒܬܪ ܕܗܠܝܢ ܕܒܚܕ ܪܗܛܐ ܫܘܝܐ ܕܠܘܬ ܚܕܝܘܬܐ . ܬܘܒ ܕܝܢ
Elia:epLeonḤar ܓܝܪ ܕܝܕܥܢܢ ܕܚܕ ܗܘ ܫܘܡܠܝܐ ܆ ܗܦܟܢܢ ܒܡܚܫܒܬܐ ܘܦܠܓܢܢ ܒܬܪ ܕܡܢ ܚܕܝܘܬܐ . ܘܒܬܪ ܗܕܐ ܆ ܘܠܦܘܠܓܐ ܗ̇ܘ ܕܒܡܚܫܒܬܐ .
Elia:epLeonḤar ܚܘܫܒܐ ܕܚܕܝܘX ܦܘܠXܢܐ ܥ̣ܒܕ ܠܐ ܢܡܘܣܐܝܬ ܒܡܚܫܒܬܐ ܇ ܒܬܪ ܚ̇ܠܐ ܕܕܓܠܘܬܐ ܫܬܐܣܗ ܣܟܠܐܝܬ ܐܝܟ ܫܛܝܐ ܇ ܒܗ̇ܝ ܕܡܢ