simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
Chrys:ComJohn1 ܕܚܘܝ ܡܥܠܝܘܬܐ ܕܡܘܗܒܬܗ̈ ܕܡܫܝܚܐ . ܘܕܕܠܐ ܣܟ ܡܥܠܝܢ ܡܢ ܒܬܪ ܠܡ ܓܝܪ ܠܐܚܘܢ ܐܝܢܐ ܕܬܫܒܘܚܬܗ ܣܓܝܐܐ ܒܐܘܢܓܠܝܘܢ ܡܢ
Chrys:ComJohn1 ܕܠܘܬ ܡܪܢ ܐܬܐ ܝܠܦ . ܢܚܙܐ ܥܠ ܐܝXܐ ܟܝ ܡܡܠܠ ܥܡܢ . ܘܡܛܠ ܒܬܪ . ܗܘ ܗܕܝܘܛܐ ܓܡܝܪܐ . ܗ̇ܘ ܕܣ̣ܦܪܐ ܠܐ ܡܢ ܩܕܝܡ . ܘܠܐ ܡܢ
Chrys:ComJohn1 ܩܠܝܠ ܫܡ̇ܥ ܐܢܬ ܕ]ܢܘܗ[ܪܐ ܐܫܬܡܗ . ܘܬܘܒ ܗܘ ܢܘܗܪܐ ܒܬܪ ܡܥܒܕܝܘܬܗ̈ ܡܫܬܡܗ . ܗܐ ܓܝܪ ܗܘ̣ ܗܢܐ ܕܬܢܢ ܡܠܬܐ ܐܬܩܪܝ .
Chrys:ComJohn1 ܕܠܗܢܐ ܟܠܗ ܪܘܡܐ ܥܠܝܟ : ܐܫܟܚ ܪܥܠ . Xܡ ܡܣܝܟܐ ܚܘܪܗ ܒܬܪ ܘܪܝܫܐ̈ ܘܫܠܝܛܢܐ̈ ܕܒܪܗ ܠܪܥܝܢܟ . 9ܘܕܠܡܐ ܟܝ ܡܢ
Chrys:ComJohn1 ܗܕܐ⁴ ܢܣܬܥܪܢ̈ . ܗܠܝܢ ܓܝܪ ܕܗܪܟܐ ܝܠܦܝܢ ܐܢܬܘܢ . ܒܬܪ . ܡܢ ܟܠ ܥܒܕܝܢ ܇ ܐܚܪܢܝܬܐ̈ ܕܝܢ ܕܡܢ ܗܕܐ ܡܬܚܬܝܢ̈ .
Chrys:ComJohn1 ܬܘܪ ܓܡܐ ܢܐܙܠ ܠܒܬܝܢ̈ ܟܕ ܡܕܡ ܝܘܬܪܢܐ ܠܐ ܡܛܐ ܠܢ . ܐܠܐ ܟܕ ܒܬܪ ܡܢܐ ܓܝܪ ܡܬܥܕܪܝܢ ܚܢܢ ܡܢ ܗ̇ܢܘܢ ܕܠܓܡܪ ܠܐ ܫܡܥܘ . ܡܐ ܕܡܢ
Chrys:ComJohn1 ܗܠܝܢ ܡܠܐ̈ ܡܕܡ ܕܪܒ ܡܢ ܡܐ ܕܫܘܝܢ ܒܪܝܬܐ̈ ܥܠܝܗܝܢ ܒܬܪ ܐܝܬܘܗܝ . ܡܛܠ ܕܝܢ ܕܐܢܫܝܢ ܗܟܢܐ ܣܓܝ ܣܟܠܝܢ . ܕܐܦ ܡܢ
Chrys:ComJohn1 ܓܝܪ ܕܥܒ̣ܕܗ̇ ܘܬܚܝܬ ܗܘܝܐ ܣܡܗ̣̇ ܕܠܐ ܩܢܛܐ ܡܟܝܠ ܥܠ ܒܬܪ ܕܐܪܥܐ ܐܝܬܝܗ̇ ܗܘܬ ܠܐ ܡܬܚܙܝܢܝܬܐ ܘܠܐ ܡܬܩܢܬܐ . ܡܢ
Chrys:ComJohn1 ܕܗܘܬ ¹ܐܠܦ . ܐܡܪ ܓܝܕ̇ ܠܐ ܡܬܚܙܝܢܝܬܐ ܘܠܐ ܡܬܩܢܬܐ . ܒܬܪ ܕܐܪܥܐ ܐܝܬܝܗ̇ ܗܘܬ ܘܫܬ̣ܩ . ܐܠܐ ܕܐܝܟܢ ܐܝܬܝܗ̇ ܗܘܬ ܡܢ
Chrys:ComJohn1 ܕܗܘ̣ܐ ܗܝܕܝܢ ܐܠܗܐ ܡܫܚܗ . ܘܡܛܠ ܗܢܐ ܠܘ ܫܘܠܛܢܐ ܒܬܪ ܐܡܪܝܢ ܐܢܬܘܢ ܆ ܐܬܪܐ ܠܗܠܝܢ ܠܐ ܡܫܬܟܚ ܗܘܐ . ܠܐ ܗܘܐ ܓܝܪ
Chrys:ComJohn1 ܡܣܒܪܢܘܬܐ ܕܚܕܕܐ̈ ܐܙܠܝܢ ܀ 9ܐܡ̣ܪ ܠܝ ܗܟܝܠ . ܒܬܪ ܗܢܐ ܒܬܪ ܚܣܝܪܘܬ ܪܥܝܢܐ . ܘܐܝܟ ܚܝܘܬܐ̈ ܡܬܕܒܪܝܢ̈ . ܘܒܟܠܗܝܢ
Chrys:ComJohn1 ܗܢܐ ܫܘܒܚܐ ܕܡܢ ܣܓܝܐܐ̈ ܢܪܗܛ ܆ ܠܐ . ܒܥ̇ܐ ܐܢܐ . ܡܢܟ ܒܬܪ ܒܬܪ ܡܣܒܪܢܘܬܐ ܕܚܕܕܐ̈ ܐܙܠܝܢ ܀ 9ܐܡ̣ܪ ܠܝ ܗܟܝܠ .
Chrys:ComJohn1 ܣܓܝܐܬܐ̈ ܐܟܢ ܥܠ ܗܕܐ ܐܘܕܥ ܒܙܥܘܪܝܬܐ̈ ܟܕ ܐܡ̇ܕ̇ ܘܡܠܬܐ ܒܬܪ ܐܡܝܢܐ ܡܠܬܗ . ܡܛܠ ܡܢܐ ܗܟܝܠ ܟܕ ܗܠܝܢ ܗܟܢܐ ܫܪܝܘ ܆ ܝܘܚܢܢ
Chrys:ComJohn1 ܗܕܐ ܕܝܢ ܬܣܒܪ ܆ ܕܐܝܬ ܛܘܪܐ ܒܝܬ ܐܝܬܘܬܗ ܕܐܒܐ ܠܐܝܬܘܬܗ ܒܬܪ ܐܝܬܘܗܝ ܗܘܐ ܡܠܬܐ : ܘܗܝܡܢܬ ܕܕܠܐ ܫܘܪܝ ܐܝܬܘܗܝ .
Chrys:ComJohn1 ܗܘ̇ ܕܡܢܗ ܐܝܬܘܗܝ . ܡܢܐ ܡܬܦܠܓ ܐܢܬ . ܐܢ ܒܗܘ̇ ܟܝܢܐ ܠܐ ܒܬܪ ܐܝܬܝܗܘܢ ܆ ܐܝܬ ܡܕܡ ܕܟܕ ܛܒ ܡܢ ܡܕܡ ܐܝܬܘܗܝ ܠܐ ܐܝܬܘܗܝ ܡܢ
Chrys:ComJohn1 ܓܝܪ ܕܐܡܪ ܕܐܠܗܐ ܐܝܬܘܗܝ ܗܘܐ ܡܠܬܐ . ܕܠܐ ܐܢܫ ܢܣܒܪ ܒܬܪ . ܕܝܠܗ̇ ܕܗܕܐ ܐܠܗܘܬܐ . ܐܠܐ ܕܠܩܘܒܠܐ ܕܗܕܐ ܣܥ̣ܪ . ܡܢ
Chrys:ComJohn1 ܗܢܐ ܗܟܝܠ ܐܝܩܪܐ ܢܪܕܘܦ . 7ܒܥ̇ܐ ܐܢܬ ܠܡܐܠܦ ܕܟܡܐ ܩܫܝܐ ܒܬܪ ܗܢܐ ܪܚܝܩ ܗܘ ܇ ܘܝܘܬܪܢܐ ܣܓܝܐܐ ܡܝܬܐ ܠܗܘ̇ ܕܠܗ ܡܫܬܘܐ ܀
Chrys:ComJohn1 ܡܚܘܬܐ . ܘܬܝܬܐ ܡܘܬܐ . ܐܘ ܥܘܒܝܢܐ ܢܬܬܥܝܕ̇ ܘܢܡܪܕ ܥܠ ܒܬܪ ܕܕܠܡܐ ܡܕܡ ܕܩ̣ܫܐ ܢܓܕܫ ܠܗܘ̇ ܕܒܠܥ . ܕܠܡܐ ܐܫܬܐ ܬܐܬܐ
Chrys:ComJohn1 ܡܠܬܟ ܢܐܬܐ ܆ ܡܫܟܚܝܢܢ ܕܠܘ ܪܘܚܐ ܕܩܘܕܫܐ ܒܠܚܘܪ̈ ܐܠܐ ܐܦ ܒܬܪ ܐܝܟܐ ܓܝܪ ܝܕܝܥܐ ܕܥܠ ܪܘܚܐ ܕܩܘܕܫܐ ܐܡܝܪܐ ܗܕܐ . ܐܢ ܓܝܪ
Chrys:ComJohn1 X X25ܗܕܐ ܀ | ¹ܗܘܐ ܠܡ ܒܪ ܐܢܫܐ ܕܐܫܬܕܪ ܡܢ ܐܠܗܐ ܕܢܣܗܕ ܥܠ ܒܬܪ ܕܐܢܫܐ ܥܠ ܪܘܚܐ ܡܬܢܣܒܐ . ܡܢܐ ܕܝܢ ܐܡ̇ܪ ܐܢܬ . ܡܐ ܕܐܡܪ̇