simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
BarṢal:ComGosp ܩܝ̇ܡܬܐ ܕܠܐ ܠܚܡܐ ܂ ܡܛܠ ܕܟܠ ܕܨܒ̇ܐ ܥܒ̇ܕ ܒܫܡܝܐ · ܒܬܪ ܕܡܨ̇ܐ ܒܟܠ ܦܬܓܡܐ ܕܢܐܚܐ ܠܟܠ ܂ ܐܝܟ ܕܚ̇ܐ ܢ ܒܢܝܢܫܐ̈
BarṢal:ComGosp ܕܚ̣ܙܐ ܒܡܪܢ ܫܘܘܕܥXܙ ܕܟܦܢܐ ܂ ܩܪ̣ܒ ܕܢܢܣܝܘܗܝ ܐܝܟ ܒܬܪ ܕܫܬ̈ ܝ ܫܥܝܢ̈ ܟܕ ܝ̣ܕܥ ܕܟܦ̣ܢ ܩܪ̣ܒ ܠܘܬܗ ܂ ܗܟܢܐ ܘܗܪܟܐ ܂
BarṢal:ComGosp ܕܟܦ̣ܢ ܂ ܗ̇ ܂ ܕܚܢܢ ܢܐܠܦ ܪܒܘܬܗ ܕܨܘܡܐ ܆ ܕܙܝܢܐ ܂ ܠܒܫ ܝ ܒܬܪ ܒܗ ܐܬ̇ܐ ܕܟܦܢܐ ܂ ܠܡܢܐ ܠܐ ܩ̣ܪܒ ܠܘܬܗ ܟܕ ܨ̇ܐܡ ܂ ܐܠܐ ܡܢ
BarṢal:ComGosp ܕܫܟ̣ܢܬ̇ ܝX ܩܐܒܘܬܐ ܂ ܘܟܢ ܦܬ̣ܚ ܠܟܘܬܐ ܘܫܕܪ ܠܝܘܢܐ ܀ ܒܬܪ ܝXܡ̣ ܂ ܡ ܂ ܕܠܐ ܬܘܒ ܬܒܠܥܝ ܂ ܗܟܘܬ ܐܦ ܢܘܚ ܂ ܡ ܂ ܝܘܡܝܢ̈ ܟܬܪ
BarṢal:ComGosp ܡܥܡܘܕܝܬܐ ܐܥܠ ܨܘܡܐ ܠܡܠܦܢܘܬܢ ܀ ܘܐܟܙܢܐ ܕܐܣܝܐ ܟܕ ܒܬܪ ܂ ܕܠܐ ܢܬܚܫܚ ܒܨܒܘܬܐ̈ ܕܐ ܬܝܝܢ̈ ܥܠܘܗܝ ܟܘܪܗܢܐ ܂
BarṢal:ComGosp ܕܢܚ̣ܬ ܥܠܘܗܝ ܕܘܚܐ ܒܥܡ̇ܕܐ ܂ ܘܗܕܐ ܡܛܠ ܕܗܘ̣ܐ ܒܪܢܫܐ ܂ ܒܬܪ ܂ ܫܘܥ ܠܡ ܐܬܕܒܪ ܡܢ ܪܘܚܐ ܕܩܘܕܫܐ ܠܡܕܒܪܐ ܀ ܐܡܬܝ ܂ ܗ̇ ܂
BarṢal:ComGosp ܝܢ ܥܡ̣ܕܗ ܐܬ̣ܐ ܀ ܐܬܕܒܪ ܠܡܕܒܪܐ ܐܝܟ ܕܡܘܕܥ ܡܬܝ ܂ ܐܠܐ ܒܬܪ ܂ ܗܟܢܐ ܐܦ ܠܓܠܝܠܐ ܐܙ̣ܠ ܂ ܘܠܝܘܪܕܢܢ ܐܬ̣ܐ ܂ ܠܘ ܓܝܪ ܡܚܕܐ
BarṢal:ComGosp ܝܘܡܬܐ̈ ܣܓܝܐܐ̈ ܂ ܗ̇ ܂ ܠܡܕܝܢܬܐ ܐܘ̇ ܠܝܬܒܐ ܠܐ ܐܙ̣ܠ ܂ ܒܬܪ ܝܢ ܥܡ̣ܕܗ ܐܬ̣ܐ ܀ ܐܬܕܒܪ ܠܡܕܒܪܐ ܐܝܟ ܕܡܘܕܥ ܡܬܝ ܂ ܐܠܐ
BarṢal:ComGosp ܥܡ̇ܕܐ ܂ ܗ̇ ܂ ܡܢ ܒܬܪ ܕܡܩܒܠ ܐܢ--ܫ ܡܥܡܘܕܝܬܐ ܂ ܐܘ̇ ܒܬܪ ܝܫܘܥ ܐܬܕܒܪ ܡܢ ܪܘܚܐ ܀ ܡܛܠ ܐܝܕܐ ܥܠܬܐ ܐܩܦܗ̇ ܠܬܫܥܝܬܐ
BarṢal:ComGosp ܕܡܩܒܠ ܐܢ--ܫ ܡܥܡܘܕܝܬܐ ܂ ܐܘ̇ ܫܘܟܢܐ ܕܟܗܢܘܬ ܐ ܂ ܩܪܒܐ ܒܬܪ ܀ ܡܛܠ ܐܝܕܐ ܥܠܬܐ ܐܩܦܗ̇ ܠܬܫܥܝܬܐ ܒܬܪ ܥܡ̇ܕܐ ܂ ܗ̇ ܂ ܡܢ
BarṢal:ComGosp ܕܡܥܡܕ ܗܘܐ ܠܗܘܢ ܂ ܠܗ̇ ܠܥܠܬܐ ܕܡܥܡܘܕܝܬܐ ܘܠܡܐܬܝܬܗ ܒܬܪ ܗܘ̣ܐ ܠܗ ܂ ܕܐܡܬܝ ܕܐܬ̇ ܢ ܗܘ̣ܘ ܣܓܝܐܐ̈ ܘܥܡ̇ܕܝܢ ܂ ܡܢ
BarṢal:ComGosp ܕܥܡ̣ܕ ܘܣܠܩ̣ ܡܢ ܡܝ̇ܐ ܂ ܗܟܢ ܐܡ̣ܪܘ ܡܬܝ ܘܡܪܩܘܣ ܘܠܘܩܐ ܂ ܒܬܪ ܠܗܠܝܢ ܕܩܝܡܝܢ ܀ ܒܐܝܢܐ ܠܡ ܥܕܢܐ ܢܚ̣ܬ ܥܠܘܗܝ ܪܘܚܐ ܂ ܡܢ
BarṢal:ComGosp ܕܥܡ̣ܕ ܘܣܠܩ̣ ܂ ܢܚ̣ܬ ܥܠܘܗܝ ܪܘܚܐ ܂ ܘܐܫܬܡܥ ܩܠܐ ܡܛܠܬܗ ܂ ܒܬܪ ܘܣܠܩ̣ ܡܢ ܡܝ̇ܐ ܂ ܗܟܢ ܐܡ̣ܪܘ ܡܬܝ ܘܡܪܩܘܣ ܘܠܘܩܐ ܂ ܕܡܢ
BarṢal:ComGosp ܕܣܠܩ̣ ܡܢ ܡܝܐ̈ ܀ ܠܘܩܐ ܕܝܢ ܡܘܣܦ ܃ ܕܟܕ ܡܨܠܐ ܡܢ ܒܬܪ ܒܬܪ ܠܗ ܠܪܘܚܐ ܂ ܒܡܥܡܘܕ ܬܐ ܫ̇ܩܠ ܗܘ̣ܐ ܠܗ ܐܟܘܬܢ ܂ ܘܠܘ ܡܢ
BarṢal:ComGosp ܥܡ̇ܕܗ ܐܬܦܬܚܘ ܫܡܝܐ̈ ܘܢܚ̣ܬ ܪܘܚܐ ܀ ܠܘ ܓܝܪ ܟܕ ܣܢܝܩ ܒܬܪ ܡܢ ܒܬܪ ܕܣܠܩ̣ ܡܢ ܡܝܐ̈ ܀ ܠܘܩܐ ܕܝܢ ܡܘܣܦ ܃ ܕܟܕ ܡܨܠܐ ܡܢ
BarṢal:ComGosp ܕܫܢܝ ܡܪܢ ܂ ܒܗܝ̇ ܕܒܟܠܗ ܙܒܢܐ ܕܥܡ̇ܕܐ ܠܟܠܗܘܢ ܗ̇ܢܘܢ ܒܬܪ ܂ · ܒܙܒܢܐ ܕܥܡ̣ܕ ܡܪܢ ܐܬܐܡܪܬ̇ ܡܢܗ ܥܠܘܗܝ ܠܚܘܕ ܂ ܐܠܐ ܡܢ
BarṢal:ComGosp ܩܝܡܬܐ ܀ 1 ܘܚ̣ܙܐ ܠܪܘܚܐ ܕܐܠܗܐ ܕܢܚ̣ܬ ܥܠܘܗܝ ܐܝܟ ܝܘܢܐ ܀ ܒܬܪ ܡܬܦܬܚܝܢ ܠܗܘܢ ܫܡܝܐ ܂ ܘܐܢ ܗܘ̇ ܢ ܙܕܝܩܐ̈ ܠܫܡܝܐ ܣ̇ܠܩܝܢ
BarṢal:ComGosp ܕܐܥܡܕܗ ܂ ܘܝܕܝܥܐ ܡܢ ܗܝ̇ ܕܩܕܡ ܐܡ̣ܪ ܂ ܕܐܢܐ ܣܢܝܩ ܐܢܐ ܒܬܪ ܒܪܢܫܐ ܀ ܡܪܝ ܐܦܪ·ܡ ܐܡ̇ܪ ܂ ܕܗܘ̣ ܝܘܚܢܢ ܥܡ̣ܕ ܡܢ ܡܪܢ
BarṢal:ComGosp ܙܒܢܐ ܃ ܗܝܕܝܢ ܐܬܐ ܝܫܘܥ ܡܢ ܓܠܝܠܐ ܠܘܬ ܝܘܚܢܢ ܕܢܥܡܕ ܡܢܗ ܒܬܪ ܕܪܘܚܐ ܂ ܡܢܐ ܢܪܓܐ ܃ ܦܣ̇ܩܐ ܕܢܦܫܐ ܠܐ ܡܬܐܣܝܢܝܬܐ ܀ ܘܡܢ
BarṢal:ComGosp ܕܐܥܡܕ ܝܘܚܢܢ ܠܣܓܝܐܐ̈ ܂ ܂ ܘܐܟ̣ܪܙ ܥܠ ܝܫܘܥ ܂ ܘܬ̣ܠܐ ܒܬܪ ܐܬܐ ܝܫܘܥ ܡܢ ܓܠܝܠܐ ܠܘܬ ܝܘܚܢܢ ܕܢܥܡܕ ܡܢܗ ܀ ܗ̇ ܂ ܡܢ