simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
BarṢal:ComApoc&CathEpis ܚܕܝܘܬܐ ܢܦܫܢܝܐ̈ ܩ̇ܪܐ ̈ ܠܗܘܢ ܂ ܡܛܠ ܕܒܣܪܢܝܐ̈ ܒܬܪ ܢܦܪܫ ܒܚܕ ܡ̣ܢ ܙܢܝܢ̈ ܂ ܐܝܟ ܕܢܐܡܪ ܬܪܝܢ̈ ܟܝܢܐ̈ ܡ̣ܢ
BarṢal:ComApoc&CathEpis ܫܪܝܗ̇ ܕܡ̣ܢ ܦܓܪܐ ܂ ܒܬܪ ܕܐܦ ܩܒܘܪܬܐ ܕܡܘܫܐ ܠܥܝܢܝܗܘܢ̈ ܒܬܪ ܘܟܕ ܨ̣ܒܐ ܐܠܗܐ ܕܢܚܘܐ ܠܐܝܣܪܐܝܠ ܩܪܒܐ ܂ ܕܩ̇ܐܡ ܥܠ ܢܦܫܐ
BarṢal:ComApoc&CathEpis ܕܐܦ ܩܒܘܪܬܐ ܕܡܘܫܐ ܠܥܝܢܝܗܘܢ̈ ܬܗ̣ܘܐ ܂ ܘܒܝܕ ܛܘܦܣܐ ܒܬܪ ܩܪܒܐ ܂ ܕܩ̇ܐܡ ܥܠ ܢܦܫܐ ܒܬܪ ܫܪܝܗ̇ ܕܡ̣ܢ ܦܓܪܐ ܂
BarṢal:ComApoc&CathEpis ܓܝܪ ܕܬܝܒܘܬܐ ܠܐ ܩܪܝܒܐ ܠܚܛܝܐ ܃ ܐܝܟܢ ܒ̇ܥܐ ܚܠܦܘܗܝ ܒܬܪ ܟܕ ܚ̣̇ܝ ܂ ܘܐܝܢܐ ܕܥܠ ܗܢܐ ܫ̇ܐܠ ܫܘܒܩܢܐ ܂ Xܝ̇ ܡܬܚܝܒ ܂
BarṢal:ComApoc&CathEpis ܗ̇ܠܝܢ ܡܚܦܛ ܠܗ̇ ܒܐܓܪܬܐ ܃ ܥܠ ܚܘܒܐ ܂ ܘܡ̇ܪܚܩ ܠܗ̇ ܡ̣ܢ ܒܬܪ ܒܫܪܪܐ ܃ ܗܢܘ ܕܝܢ ܒܗܝܡܢܘܬܐ ܫܪܝܪܬܐ ܘܒܕܚܠܬ ܐܠܗܐ
BarṢal:ComApoc&CathEpis ܥܡ̇ܕܐ ܩܕܝܫܐ ܠܐ ܡܫܟܚ ܐܡ̇ܪ ܦܘܩܕܢܐ ܕܫܡܥ̣ܬܘܢ ܡ̣ܢ ܒܬܪ ܕܢ̇ܛܪ ܢܦܫܗ ܗ̇ܠܝܢ ܕܠܪܘܚܐ ܩܕܝܫܐ ܫܦܪܢ̈ ܣ̇ܥܪ ܕܢ̣ܚܛܐ
BarṢal:ComApoc&CathEpis ܫܘܥܝܬܐ̈ ܕܐܢܫܐ̈ ܒܝܫܐ̈ ܂ ܡܛܠ ܕܟܠܗ̇ ܒܪܝܬܐ ܥܬܝܕܐ ܒܬܪ ܝܘܡܐ ܠܡܪܝܐ ܐܝܟ ܐܠܦܐ ܕܫܢܝܐ̈ ܂ ܡܠܦ ܕܠܐ ܝܝ ܬܬܓܪܦܘܢ
BarṢal:ComApoc&CathEpis ܂ ܪܓܝܓܬܐ̈ ܘܗܢܝܐܘܬܐ̈ ܕܒܣܪܐ ܃ ܠܐܢܫܐ ܕܩܕܡ ܛܘܦܢܐ ܒܬܪ ܠܬܚܘܝܬܐ ܕܡܠܦܢܐ̈ ܕܓܠܐ̈ ܘܠܥܒܐ̈ ܂ ܘܐܣܘܛܐ̈ ܂ ܘܪܕܦܝ̈
BarṢal:ComApoc&CathEpis ܗܝܡܢܘܬܐ ܠܗ̇ ܐܙܘܓ ܘܐܬܒܩܐ ܕܬܡܢܝܐ̈ ܟܘܢܝܐ̈ ܛܟܣ ܘܣܕܪ ܒܬܪ ܓܢܣܢܝܐ ܐܝܬܘܗܝ ܕܟܠܗܘܢ ܥܒ̇ܕܐ̈ ܘܣܥܘܪܘܬܐ̈ ܘܥܠܗ̇ܝ
BarṢal:ComApoc&CathEpis ܚܕ ܐܟܙܢܐ ܕܕܪܓܐ̈ ܕܣܒܠܬܐ ܂ ܗܝܡܢܘܬܐ ܂ ܝ ܡܝܬܪܘܬܐ ܂ ܒܬܪ ܠܗ̇ ܐܙܘܓ ܘܐܬܒܩܐ ܕܬܡܢܝܐ̈ ܟܘܢܝܐ̈ ܛܟܣ ܘܣܕܪ ܐܢܘܢ ܚܕ
BarṢal:ComApoc&CathEpis ܫܘܦܪܐ ܕܢܦܫܐ ܕܐܝܬܘܗܝ ܚܘܒܐ ܘܡܟܝܟܘXܐ ܂ ܘܡܝܬܐ ܠܢܫܐ̈ ܒܬܪ ܃ ܘܓܕܘܠܐ̈ ܘܚܫܠܬܐ̈ ܕܕܗܒܐ ܘܠܒܘܫܐ̈ ܗܕܝܪܐ̈ ܂ ܘܪܗܛܢ̈
BarṢal:ComApoc&CathEpis ܢܫܐ̈ ܗܦܟ ܬܘܒ ܕܢܠܦ ܠܓܒܪܐ̈ ܂ ܕܒܐܝܩܪܐ ܫܘܝܐ ܢܚܕܘܢ ܒܬܪ ܘܕܟܠ ܐܢܫ ܡܬܪܚܩܐ ܝX ܡܢܟܝܢ̈ ܓܒܪܐ̈ ܒܗ̇ ܒܕܡܘܬܐ ܃ ܗ̇ ܂
BarṢal:ComApoc&CathEpis ܕܥܡ̣ܕ ܫ̇ܪܝ ܒܕܘܒܪܐ̈ ܘܨ̣ܡ ܂ ܘܠܐܒܪܗܡ ܫܩ̣ܠ ܦܘܠܘܣ ܒܬܪ ܂ ܕܐܝܬܝܗ̇ ܡܝܬܬܐ ܐܢ ܓܠܝܙܐ ܡ̣ܢ ܕܘܒܪܐ̈ ܐܟܙܢܐ ܕܡܫܝܚܐ
BarṢal:ComApoc&CathEpis ܕܐܬܓܙܪ ܐܘܟܝܬ ܥܡ̣ܕ ܡܛܠ ܕܓܙܘܪܬܐ ܛܘܦܣܐ ܗ̣ܝ ܒܬܪ ܕܬܚܐ ܠܐܢܫ ܃ ܘܠܗ ܬܘܒ ܠܐܒܪܗܡ ܫܩܠ ܝܥܩܘ̣ܒ ܠܬܚܘܝܬܐ
BarṢal:ComApoc&CathEpis ܥܡ̇ܕܐ ܂ ܡ̇ܕܝܢ ܐ ܢ ܡܗܝܡܢ ܐܢܫ ܘܥ̇ܡܕ ܟܕ ܠܝܬ ܠܗ ܕܘܒܪܐ̈ ܒܬܪ ܛܘܦܣܐ ܗ̣ܝ ܕܡܥܡܘܕܝܬܐ ܂ ܘܒܠܥܕ ܕܘܒܪܐ̈ ܐܢܫ ܠܐ ܡܙܕܕܩ
BarṢal:ComApoc&CathEpis ܕܡܗܝܡܢ ܘܥ̇ܡܕ ܠܐ ܡ̇ܥܠ ܕܘܒܪܐ̈ ܡܝܬܪܐ̈ ܡܬܚܝܒ ܐܦ ܒܬܪ ܟܕ ܠܝܬ ܠܗ ܕܘܒܪܐ̈ ܘܥ̇ܢܕ ܝ ܒܪܫܥܬܗ ܡܙܕܕܩ ܂ ܐܢܓܝܪ
BarṢal:ComApoc&CathEpis ܥܡܠܐ ܕܟܬܒܐ ܕܦܪܟܣܝܣ ܘܦܘܫܩܐ ܕܕܘܟܝܬܐ̈ ܝ ܂ ܐܝܠܝܢ ܒܬܪ ܫܪܝܪܬܐ ܃ ܐܝܟ ܂ Xܪ ܃ ܂ XX - ܂ ܝܝܘܢ ܃ ܂ XX XܫܠܝܢܢX· ܃ ·
BarṢal:ComApoc&CathEpis ܕܗ̇ܠܝܢ ܗܟܢܐ ܐܢܝܢ̈ ܂ ܠܐ ܦܐܝܐ ܕܢܪܡܐ ܥܡܠܐ ܝ ܝ̈ ܥܠ ܒܬܪ ܗ̣ܝ ܡܕ ܢ ܕܠܐ ܡ̇ܣܠܐ ܐܘ ܕܚ̇ܩ ܠܗܘܢ ܡ̣ܢ ܝܨܝܦܘܬܗ ܂ ܐܠܐ
BarṢal:ComApoc&CathEpis ܚܕܐ ܟܠܗܝܢ ܥܕܡܐ ܕܐܬܘ ܠܬܪܥܐ ܕܦܪܙܠܐ ܕܡܥܠ ܗ̣ܘܐ ܒܬܪ ܢ̇ܛܪܝܢ ܗ̣ܘܘ ܩܕܡܝܬܐ ܗܟܝܠ ܘܕܬܪܬܝܢ ܂ ܗ̇ ܂ ܚܕܐ ܝܝ
BarṢal:ComApoc&CathEpis ܕܢܥܘܟܘܢ ܂ ܘܐܦܢ ܠܐ ܢܬܩܪܒܘܢ ܂ ܗ̇ܐ ܓܝܪ ܐܦܠܐ ܠܓܝܣܐ ܟܠܬ ܒܬܪ ܡܩܘܝܢܘܬܗ ܕܒܗ̇ܠܝܢ ܚܝܐ̈ ܂ ܚܘܣܪܢܐ ܪܒܐ ܫܘܢܝܗ ܂ ܐܠܐ