simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
Babai:BookUnion ܩܝܡܬܗ ܃ ܗ̣ܝ ܟܕ ܗ̣ܝ ܣ̣ܥܪ ܘܥܠܝܗ̇ ܟܕ ܥܠܝܗ̇ ܦ̣̇ܩܕ ܒܬܪ ܢܗܘܐ ܠܟܘܢ ܂ ܘܥܡ ܐܚܪܢܝܬܐ̈ ܣܓܝܐܬܐ̈ ܂ ܘܬܘܒ ܡܢ
Babai:BookUnion ܬܘܒ ܕܒ̣ܪܗ̇ ܂ ܗܘ̣ܝܘ ܟܕ ܗ̣ܘ ܪܘܚܐ ܠܐ ܡܣܝܟܐ ܂ ܒܗ̇ܝ ܒܬܪ ܂ ܘܐܝܟܢܐ ܡܣܝܟܐ ܝ ܠܗ ܒܪܝܬܗ ܕܡܢ ܠܐ ܡܕܡ ܒ̣ܪܗ̇ ܂ ܘܡܢ
Babai:BookUnion ܡܚܬܐ ܕܪܘܚܐ ܝܝ ܕܩܘܕܫܐ ܂ ܐܬܝܕܥܘ ܠܢ ܢܗܝܪܐܝܬ ܂ ܒܗ ܗܟܝܠ ܒܬܪ ܩܢܘܡܐ̈ ܣܓܝܕܐ̈ ܕܐܒܐ ܘܕܒܪܐ ܘܕܪܘܚܐ ܕܩܘܕܫܐ ܂ ܐܦ ܡܢ
Babai:BookUnion ܕܣܒܪܗ̇ ܥܠ ܙܢܐ ܕܒܛܢܗ̇ ܂ ܘܕܐ·ܟܢܐ ܠܡ ܬܗܘܐ ܗܕܐ ܕܓܒܪܐ̇ ܒܬܪ ܣܓܝܕܐ̈ ܂ ܟܕ ܓܝܪ ܫܐܠܬܗ ܝ ܂ ܝ ܛܘܒܢܝܬܐ ܡܪܝܡ ܠܡܠܐܟܐ ܃ ܡܢ
Babai:BookUnion ܕܥܡ̣ܕ ܡܪܢ ܂ ܘܫܪܝ ܝܝ ܒܣܒܪܬܗ ܡܚܝܢܬܐ ܃ ܥܡ ܚܝܠܐ̈ ܒܬܪ ܒܗ̇ܘ ܕܥܡ̇ܕ ܂ ܘܡܚܝܨ ܗܘ̣ܐ ܠܗ̇ ܠܒܪܘܬܗ ܂ ܘܒܗ ܒܙܢܐ ܡܢ
Babai:BookUnion ܩܝܡܬܗ ܃ ܟܕ ܐܠܦ ܐܢܘܢ ܠܬܠܡܝܕܘܗܝ̈ ܂ ܕܢܟܪܙܘܢ ܒܟܠܗ ܒܬܪ 0ܡ ܬܐ ܢܚܐ ܂ ܡܛܠ ܪܘܚܗ ܕܥܡܪܐ ܒܟܘܢ ܂ ܗܟܢܐ ܘܐܦ ܡܢ
Babai:BookUnion ܕܐܡ̣ܪ ܗ̇ܝ ܕܒܪܫܝܬ ܐܝܬܘܗܝ ܗܘܐ ܡܠܬܐ̣ ܂ ܐܩܦ ܘܢܗܪ ܥܠ ܒܬܪ ܕܠܐ ܩܢܘܡ ܂ 0ܝ ܐܠܐ ܩܢܘܡܐ̈ ܡܫܡܠܝܐ̈ ܂ ܘܡܛܠ ܗܕܐ ܡܢ
Babai:BookUnion ܐܒܐ ܂ ܙܢܩܟ ܐܒܐ ܠܪܘܚܩܐ ܡܢ ܣܕܝܪܘܬ ܐ ܕܡܝܢܐ̈ ܂ ܝ ܐܒܝ ܠܡ ܒܬܪ ܐܝܬܘܗܝ ܗܘܐ ܡܠܬܐ ܂ ܘܐܢ ܬܡܪܚ ܬܘܒ ܕܬܪܝܢܐܝܬ ܬܡܢܐ ܠܒܪܐ
Babai:BookUnion ܡܚܬܐ ܕܪܘܚܐ ܂ ܫܘܡܗܐ ܗܟܝܠ ܕܒܪܐ ܠܦܘܬ ܐܪܙܐ̈ ܘܛܘܦܣܐ̈ ܒܬܪ ܠܐ ܐܬܝܕܥܬ ܥܕܡܐ ܠܓܠܝܢܗ ܕܡܪܢ ܡܫܝܚܐ ܕܒܒܣܪ ܂ ܘܡܢ
Babai:BookUnion ܝܠܕܐ ܂ XX ܝܝ ܘܥܡܕܐ ܂ ܐܬܘܬܐ̈ ܘܚܝܠܐ̈ ܘܫܪܟܐ ܕܬܗܝܪܬܐ̈ ܒܬܪ ܗܕܐ ܘܐܦ ܡܬܩܒܠܐ ܗܘܬ ܂ ܒܗ̇ܝ ܕܡܩܕܡ ܗܘܐ ܒܘܕܩܗܝܢ ܂ ܡܢ
Babai:BookUnion ܩܝܡܬܐ ܂ ܘܕܒܐܝܕܐ ܡ̇ܢ ܡܥܠܝܘܬܐ ܐܣܬܥܪ ܡܢ ܐܠܗܐ ܕܒܗ ܂ ܒܬܪ ܚܒܠܐ ܂ ܘܗ̣ܘ ܟܕ ܗ̣ܘ ܛܘܒܢܐ ܕܘܝܕ ܐܙܥܩ ܥܠ ܬܫܒܘܚܬܗ ܂ ܕܡܢ
Babai:BookUnion ܕܐܬܡܙܓ ܂ ܘܐܦ ܟܡܝܘܬܐ ܡܘܣܦܢ̈ ܥܠ ܚܕܕܐ̈ ܂ ܗܢܝܢ ܡܢܘܬܐ̈ ܒܬܪ ܚܘܒܠܐ ܝ ܥܒ̇ܕ ܂ ܘܠܐ ܡܫܟܚܐ ܕܢܬܦܪܫܢ̈ ܡܢܘܬܗ̈ ܡܢ
Babai:BookUnion ܚܒܘܟܝܐ ܂ ܐܟܙܢܐ ܕܡܚܒܟ ܐܢܫ ܩܡܚܐ ܝܝ ܕܚܛܐ̈ ܐܘ ܕܣܥܪܐ̈ ܂ ܒܬܪ ܕܝܢ ܚܒܘܟܝܐ ܚܠܝܛܐ ܃ ܠܐ ܡܫܟܚܢ̈ ܕܢܬܦܪܫܢ̈ ܡܢܘܬܐ̈ ܡܢ
Babai:BookUnion ܚܒܘܟܝܐ ܂ ܘܗܟܢܐ ܘܐܦ ܚܠܝܛܘܬܐ ܂ ܘܐܦܢ ܠܐ ܡܬܚܒܟܝܢ ܂ ܒܬܪ ܘܫܪܟܐ ܕܕܐܝܟ ܗܠܝܢ ܃ ܗܠܝܢ ܕܢܬܦܪܫܢ̈ ܠܐ ܡܫܟܚܐ · 0ܝ · ܡܢ
Babai:BookUnion ܩܝܡܬܐ ܃ ܐܟܠܝܢ ܒܢܝܢܫܐ̈ ܘܫܬܝܢ ܘܡܙܕܘܓܝܢ ܃ ܘܫܪܟܐ ܒܬܪ ܃ ܘܙܒܢ ܐܡ̇ܪ ܦܓܪܐ ܡܢ ܫܡܝܐ ܐܚܬ ܠܗ ܂ ܘܬܘܒ ܡܪܫܥ ܕܡܢ
Babai:BookUnion ܕܐܡ̇ܪ ܘܡܗܓܓ ܕܢܛܝܪܢ̈ ܐܢܝܢ ܕܝܠܝܬܐ̈ ܕܬܪܝܗܘܢ̈ ܒܬܪ ܠܡܛܥܝܘ ܃ ܘܕܒܪܢܫܐ ܠܡ ܡܫܠܡܢܐ ܢܣ̣ܒ ܡܪܢ ܂ ܘܡܢ
Babai:BookUnion ܠܡ ܚܕܝܘܬܐ ܂ ܚܕ ܟܝܢܐ ܘܚܕ ܩܢܘܡܐ ܃ ܘܐܝܬ ·XXܝX ܐܡܬܝ ܒܬܪ ܕܐܡ̇ܪ ܃ ܕܡܢ ܩܕܡ ܚܕܝܘܬܐ ܝܕܥ ܐܢܐ ܬܪܝܢ ܟܝܢܐ̈ ܂ ܝ ܡܢ
Babai:BookUnion ܩܠܝܠ ܢܒ̣ܓܘ ܠܗܘܢ ܪܫܐ̈ ܕܒܝܫܬܐ ܒܢܝ̈ ܢܡܪܐ ܟܟܠܢܐ̈ ܒܬܪ ܕܫܘ̇ܐ ܠܗ ܃ ܚܪܡܐ̈ ܡܥܫܢܐ̈ ܝ ܡܘܒܕܢܐ̈ ܕܚܝܘܗܝ̈ ܂ ܘܬܘܒ
Babai:BookUnion ܕܡܘܕܐ ܟܝܢܐ ܐܢܫܝܐ ܡܫܠܡܢܐ ܡܢ ܒܝܬ ܐܕܡ ܂ ܝ ܘܟܝܢܐ ܐܠܗܝܐ ܒܬܪ ܐܝܬܝܗ̇ ܃ ܗܟܢܐ ܘܐܦ ܣܐܘܪܐ ܣܪܝܐ ܘܢܕܝܕܐ ܣܥ̣ܪ ܂ ܡܢ
Babai:BookUnion ܩܝܡܬܐ ܐ ܟ ܕܐܡܝܪ ܃ ܕܠܐ ܐܫܬܒܩܬ ܢܦܫܗ ܒܫܝܘܠ ܃ ܘܐܦܠܐ ܒܬܪ ܕܦܓܪܐ ܘܕܢܦܫܐ ܒܗ̇ ܒܚܕܝܘܬܐ ܘܕܠܐ ܒܘܠܒܠ ܂ ܝX ܘܗܟܢܐ ܡܢ