simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
Chrys:ComJohn1 ܗܟܝܠ ܕܦܣܩܘ ܣܒܪܐ ܬܪܝܗܘܢ̈ ܬܠܡܝܕܐ̈ ܆ ܗܝܕܝܢ ܗܘ̣ ܡܟܝܠ ܒܬܪ ܐܡܪܘ . ¹ܒܗ̇ ܒܒܪܝܬܐ ܡܬܚܫܚ ܡܐ ܕܥܒ̇ܕ ܬܕܡܪܬܐ̈ . ܡܢ
SevAnt:madHym ܕܐܩ̣ܝܡܗ̇X ܆ ܟܐܡܬ ܠܡ ܐܝܟ ܐܢܫ ܐܣܝܐ : ܕ ܐܚ̣ܝܡ ܘܐܩܝ̣ܡ ܒܬܪ ܡܝ̇X ܠܐܣܘܪܘܗܝ̈ ܕܡ̇ܘܬܐ ܐܝܟ ܐܠܗܐ . ܘܗ̇ܟXܐ Xܡܢ
Eph:ComGen&Exd ܗܠܝܢ̣ . ܐܡ̣ܪ ܥܠ ܡܘܬܗ ܕܝܘܣܦ ܘܥܠ ܕܐܘܡܝ ܠܐܚܘܗܝ̈ ܒܬܪ ܘܕܐܣܩܗ ܝܘܣܦ ܘܩܒܪܗ ܐܝܟܐ ܕܩܒܝܪ ܐܒܪܗܡ ܘܐܝܣܚܩ ܀ X
SynWestSyr ܩܪܝܢܐ ܚܪ . . ܟܓ . ܐܢܕܝܢ ܩܕܡ ܕܢܬܩܪܒ ܘܢ̇ܣܒ ܐܢܫ ܡܢ ܐܘܟܪ ܒܬܪ . ܡܢܗ ܕܪܡܫܐ ܕܝܘܡܐ ܕܫܒܬܐ ܗܢܘܢ ܕܥ̇ܡܕܝܢ ܢܥܡܕܘܢ . ܡܢ
ThdrMops:ComGospJohn ܕܢܓܗܬ̣ ܬܘܒ ܫܢܝܘ ܂ ܐܝܟ ܕܐܦ ܗ̣ܘ ܣܕܪܐ ܕܡ̣ܢ ܒܬܪܟܢ ܒܬܪ ܕܐܡ̣ܪ ܬܡ̇ܢ ܕܝܘܡܐ ܗܘ̇ ܠܘܬܗ ܝ ܗܘ̣ܘ ܆ 2ܐܘܕܥ ܆ ܕܡ̣ܢ
P:Kings [AB] ܐܠܗܐ̈ ܐܚܪܢܐ̈ . ܘܠܐ ܗܘܐ ܠܒܗ ܫܠܡ ܥܡ ܡܪܝܐ ܐܠܗܗ ܐܝܟ ܠܒܐ ܒܬܪ . ܘܗܘܐ ܠܙܒܢܐ ܕܣܝܒܘܬܗ ܕܫܠܝܡܘܢ : ܢܫܘܗܝ̈ ܐܤܛܝ ܠܒܗ
SynOr ܒܬܪ ܣܓܝܐܬܐ̈ ܐܝܠܝܢ ܕܡܬܩܪܒܢ̈ ܗܘܝ̈ ܠܗܘܢ ܘܫܡܥܝܢ ܗܘܘ ܒܬܪ ܒܥܘܕܪܢܗ ܕܡܫܝܚܐ ܠܐܬܪܐ ܗܢܐ ܕܗܘܙܝܐ̈ . ܟܕ ܣܥܪܘ ܘܬܪܨܘ
P:Judg [AB] ܙܒܚ ܘܨܠܡܢܥ ܡܠܟܐ̈ ܕܡܕܝܢ . ܐܡܪܝܢ ܠܗ ܪܘܪܒܢܐ̈ ܕܣܟܘܬ : ܒܬܪ ܠܥܡܐ ܕܥܡܝ : ܡܛܠ ܕܥܝܝܦܝܢ ܐܢܘܢ : ܘܐܢܐ ܗܐ ܪܕܦ ܐܢܐ
CaveTreas ³ܕܗܘܐ ܒܝܬ⁴ܦܪܥܘܢ XX ܐܪܒܥܝܢ̈ ܫܢܝܢẌ . X ( 4 ) ܒܬܪ ¹ܫܘܦܪܐ ²ܡܨܪܝܬܐ ܒܪܬ ܦܪܥܘܢ . ܘܗܘܐ ܠܗ̇ ܒܪܐ . X ܘܡ̣ܢ
ChronMin ܫܢܝܐ̈ ܂ ܡܘ ܂ ܡܘܠܕ ܠܩܗܬ ܀ ܩܗܬ ܕܝܢ ܒܬܪ ܫܢܝܐ̈ ܂ ܣ ܂ ܡܘܠܕ ܒܬܪ ܀ ܝܥܩܘܒ ܕ ܢ ܒܬܪ ܫܢܝܐ ܂ ܦܘ ܂ ܡܘܠܕ ܠܠܘܝ ܀ ܠܘܝ ܕ ܢ
Nars:memCreat ܙܒܢܐ̈ 46ܘܠܝܬ ܗ̣ܘܐ ܛܟܣܐ ܕܚܣܝܪ ܛܟܣܗ ܡ̣ܢ ܛܘܟܣܘܗܝ̈ . ܒܬܪ ܓܒܪܝܠ ܒܕܘܟܬ ܕܪܓܗ . ܡܝܩܪܝܢ ܗ̣ܘܘ ܠܗ ܒܛܟܣܐ ܘܕܪܓܐ
SevAnt:LuqGramm ܚܕܝܘܬܐ ܂ ܘܕܚܕܝܘXܐ ܝXܝ ܫܪܝܪܬܐ ܘܝXܝ ܕXܝܠ̣ܬ ܫܝXܐ ܂ ܒܬܪ ܝܝ ܟܠX ܠܐ ܠܝܝ̇ܝXܐ ܃ ܠܝܢܘ ܢ ܕܐܝXܪܝܢ ܬܪܝܢ̈ ܟܝܢܐ̈ ܝXܢ
BarṢal:ComGosp ܐܚܘܗܝ ܡܛܟܣ ܠܗ ܂ ܂ ܐܠܐ ܐܡ̇ܪ ܂ ܕܡܪܩܘܣ ܛ ܂ ܟ̣ܣ ܐܢܘܢ ܒܬܪ ܡܢ ܗ̇ܝ ܕܝܘܚܢܢ ܂ ܟܕ ܡܢ ܝ ܟܠܗܘܢ ܡܝܬܪ ܗܘܐ ܐܦ ܡܢ ܐܚܘܗܝX ܂
BarṢal:ComGosp ܡܫܝܚܐ ܢܐܙܠ ܂ ܐܢܕܝܢ ܟܕ ܠܐ ܣܥ̣ܪ ܝܘܚܢܢ ܝܝ ܬܕܡܘܪܬܐ ܂ ܒܬܪ ܀ ܘܐܦܠܐ ܬܕܡܘܪܬܐ ܣܥ̣ܪ ܝܘܚܢܢ ܂ ܐܝܟܢܐ ܕܟܠܗ ܥܡܐ
BarṢal:ComGosp ܡܣܩܬܝ ܕܠܫܡܝܐ ܂ ܘܐܦ ܐܘܠܨܢܐ̈ ܕܗ̇ܘܝܢ ܥܠ ܡܗܝܡܢܐ̈ ܒܬܪ ܥܣܩܝܢ ܐܘܠܨܢܐ̈ ܕܗܪܟܐ ܝ ܡ̇ܣܒܠܝܢ ܠܟܘܢ ܪܕܘܦܐ̈ ܂ ܡܢ
P:3Macc [AB] ܗܠܝܢ ܆ ܥܠ ܡܠܟܐ ܠܡܕܝܢܬܐ . ܘܦܩܕ ܕܢܬܝܗܒ ܠܗܘܢ ܒܬܪ ܘܒܪܟܘ ܘܐܘܕܝܘ ܠܐܠܗܐ ܦܪܘܩܗܘܢ ܕܐܬܦܨܝܘ ܡܢ ܡܘܬܐ . ܘܡܢ
JnEph:EccHist ܕܐܬܩ̣ܪܝܘ ܗܘܘ ܚܕܐ ܙܒܢ ܘܥ̣ܠܘܢ ܠܕܪܫ̇ܐ ܥܡ ܐ̣ܘܛܝܟ ܒܬܪ ܐ ܂ ܘ ܬ ܂ ܪܐܝܬ̣ ܠܗܠܝܢ ·ܢ̣ܢܒܝܝܢ ܗܘܘ ܂ ܘܗܕܐ ܗ̣ܘܬ ܆ ܡܢ
IšoAdiab:Epist ܫܠܡܐ ܝ ܢܪܗܛ ܂ ܘܒܬܪ ܒܢܝܢܐ ܚܕ ܕܚܕ ܂ ܘܢܣܦܩܢ̈ ܠܟܘܢ ܗܠܝܢ ܒܬܪ ܫܠܡܐ ܂ ܠܫܠܡܐ ܗܘ̣ ܩ̣ܪܢ ܐܠܗܐ̣ ܐܘ ܓܒܪܐ̈ ܐܚ̇ܐ ܂ ܡܛܠ ܗܢܐ
Chron1234 ܝX ܂ ܙܢXܝ ܃ ܠܐ ܫܒܩ ܐܢܘܢ ܡܠܟܐ ܇ ܡܛܠ ܡܘܡܬܐ̣̈ ܘܦܘܢܝܩܝ ܂ ܒܬܪ ܩܠܝܠ ܡ̇ܛܘ ܢܢܝXܘܬܐ ܕܦܪܢܓܝܐ̈ ܂ ܘܟܕ ܒܥ̣ܘ ܕܢܪܕXܦܘܢ
BarEbr:CandSanc ܫܘܠܡܐ ܗ̇ܘ ܕܙ̇ܕܩ ܠܟܠܗܘX ܒܟܠܚܕ ܡܢ ܥܠܡܐ̈ ܢܗܘܘܢ ܠܗܘܢ ܒܬܪ . ܐܡ̇ܪ ܒܡܐܡܪܐ ܩܕܡܝܐ ܕܥܠ ܪܝܫܢܘܬܐ̈ . ܕܐܡܬܝ ܕܡܢ