simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
ChronMin 1ܗܠܝܢ 1ܩܐܪܐܢܘܣ 1ܘܗܠ[ܝܢ 2]ܕܡܢ[ܢ 1ܒܩܢܘܢܐ2 ܗ̇ܘ ܒܬܪ 1ܐܪܐܢܘܣ ܒܪ ܐܪܝܣܛܘܕܐܡܝܢܘܣ ܂ [ܫ̈′ ܂ ܓ ܂ ܂ ܫܟܚ ܂ ܂ 2] ܝ ܂
BarKoni:Schol 1ܡܠܟܐ ܒܕܝܢ̣ܐ ܟܢ ܥܡ̇ ܫܚܘܪܝX ܃ ܕܘܟܬX ܝܝ ܥXܝܩܬX ܃ ܃ ܂ X ܒܬܪ ܕܡܬܚܙܝܢ̈ ܨܒܘܬܗ̈ ܕܥܠܡܐ ܕܠܐ ܫܘܝܢ̈ ܂ ܗ̇ܝ ܕܡܢܘ ܢܥܘܠ
ComGenExod 25 ܣܘܥܪܢܐ̈ ܗܠܝܢ . ܗ̇ܝ ܕܪܓ̣ܙ ܦܪܥܘܢ ܥܠ ܬܪܝܢ ܒܬܪ . [40 1 2 . ]ܗ̇ܝ ܕܗܘ̣ܐ ܒܬܪ ܦܬܓܡܐ̈ ܗܠܝܢ . ܗܢܘ .
Basil:SyrDeSpirSanc 25ܐܒܐ . ܘܠܐ ܪܘܚܐ ܒܬܪ ܒܪܐ . ܫܪܪܢ ܓܝܪ ܕܝܠܢ ܠܐ ܗܘܐ ܒܬܪ ܬܠܬܐ ܫܡܗܝܢ̈ . ܒܪܐ ܓܝܪ ܠܐ ܗܘܐ ܒܡܢܝܢܐ ܒܨܝܪܐ ܐܬܬܣܝܡ
Tim1:Epist 26ܣܝܡܝܕܐ : ܠܒܪ ܡ̣ܢ ܢܡܘܣܐ̈ ܕܢܬܒܥܘܢ 27ܟܘܪܣܘܬܐ̈ ܐܘ ܒܬܪ ܗ̇ܘ ܕܡܬܦܪܫ ܕܢܩܘܡ 25ܒܪܫܗܘܢ : ܕܡ̣ܢ ܩܕܡ ܣܝܡܝܕܐ ܐܘ
Tim1:Epist 27ܡܐܡܪܐ̈ ܕܥܠ ܢܦܫܐ ܕܦܛܪܝܪܟܐ ܪܒܐ 28ܡܪ ܝ ܐܒܐ . ܬܠܬܐ ܒܬܪ ܐܘܪ ܓܢܝܣ ܆ ܫܕܪ ܠܝ ܕܩ̇ܪܐ 26ܐܢܐ ܒܗ ܘܡܫܕܪ ܐܢܐ ܠܗ . ܘܥܩܒ
Ps-Zach:EccHist 2ܕܟܬܒܢܢ ܟܬܝܒܬܐ̈ ܗܠܝܢ ܩܕܡܝܬܐ̈ ܠܩܕܝܫܘܬܟܘܢ ܂ ܥܠ ܟܠ ܒܬܪ ܫܡܥܘܢ ܩܫܝܫܐ ܕܒܡܕܝܢܬ ܡܠܟܘܬܐ ܘܐܚܐ̈ ܝ ܕܥܡܗ̣ ܫܠܡ ܂ ܡܢ
ChronMin 2ܗܕܐ ܕܝܢ ܬܘܒ ܃ ܝ ܘܕܐܝܠܝܢ ܐܝܬܝܗܝܢ ܡܠܟܘܬ̈ ܐ ܇ ܗܠܝܢ ܒܬܪ ܐ ܕܪܘܡܝܐ̈ ܇ ܘܠܐ ܐܬܥܗܕ ܐܢܝܢ̈ ܡܫܡܠܝܐܝܬ ܗ̣ܘ ܐܘܣܒܝܣ ܀
Ps-Zach:EccHist 2ܩܝܡܬܐ ܐܝܬܘܗܝ ܗܘܐ ܗ̣ܘ ܦܓܪܐ ܕܚܫ ܂ ܟܕ ܠܐ ܡܟܝܠ ܐܝܬ ܗܘܐ ܒܬܪ ܂ ܒܚܕܐ ܡ̇ܢ ܆ ܡܢ ܐܝܠܝܢ ܕܟܬܒ ܠܘܬ ܣܘܩܢܣܣX ܟܕ ܐ̇ܡܪ ܂ ܕܡܢ
Tim1:Epist 31ܩܪܝܢܗ ܕܟܬܒܢ ܠܓ̇X . ܗܘ̣ܝ ܚܠܝܡ 32ܒ̇Xܢ ܘܥܠܝܢ ܡܨ ܠܐ ܒܬܪ ܩܠܪܝܩܐ̈ 30ܨܐܕܝܟ ܐܝܟ ܥܝܕܐ ܕܐܝܬ ܠܢ . ܘܠܐ ܬܬܗܐ
Tim1:Epist 32ܡܦܩܬܗܝܢ ܕܡ̣ܢ ܦܓܪܐ̈ . ܠܝܬ ܠܗܝܢ ܓܝܪ ܚܕܐ 33ܡ̣ܢ ܒܬܪ ܝܕܥܢ̈ ܢܦܫܬܐ̈ : 31ܐܘ ܦܠܚܢ̈ ܐܘ ܡܫܒܚܢ̈ . ܐܘ ܡܬܝܬܪܢ̈
Ps-Zach:EccHist 3ܒܬܪ3 ܡܪܗܛܐܝܬ ܡܟܬܒܝܢܢ ܂ ܡܢ ܡܢܝܢܐ ܕܝܢ ܕܝܘܣܝܦܘܣ ܂ ܒܬܪ ܗܢܐ [ܙܒܢܐ ]ܥܕܡܐ ܠܝܘܡܢܐ ܂ [ܐܝܟ ܕ]ܣܦܩܢܢ ܗܪܟܐ ܂ ܂ ܂ ܂
BarKoni:Schol 3ܕܐܬܕܒܪ ܗܘܪܩܢܘܣ ܐܚܪܝܐ ܡܢ ܦܪܬܘܝܐ̈ ܂ ܗܢܐ ܕܝܢ ܡܢ ܒܬܪ ܗܪܘܕܣ ܦܠܫܬܝܐ ܒܪ- ܐܢܛܝܦܛܪܘܣ ܂ ܗ̣ܢܐ ܕܝܢ ܐܡܠܟ
Ps-Zach:EccHist 3ܙܒܢܐ ܂ ܘܐܢܫ̣ ܠܐ ܡܬܕܟܪ ܝ ܥܒܕܝܢ̈ ܂ ܘܥܒܪ ܥܘܡܪܢ̣ ܐܝܟ ܒܬܪ ܦܓܪܢ ܂ ܘܪܘܚܐ ܡܬܐܫܕܐ̣ ܐܝܟ ܐܐܪ ܪܦܝܐ ܂ ܘܡܬܛܥܐ ܫܡܢ
SevAnt:LuqGramm 3ܚܕܝܘܬܐ ܬܪܝܢ̈ ܟܝܢܐ̈ ܠܐ ܡܦܪ-ܫܐ ܠܡܘܕܝܘ ܇ ܒܬܪ ܆ ܚܕ ܟܝܢܐ ܕܐܠܗܐ ܡܠܬܐ ܕܡ̇ܒܣܪ ܇ ܘܠ̇ܐ ܡܬܘܡ ܐܡ̣ܪ ܡܢ
Ps-Dion:ChronZuq 5ܕܝܢ ܂ ܝ ܕܡܝܬ̣ ܂ ܐܬܟܢܫܘ ܐܝܟ ܕܡܬܐܡܪܐ ܫܒܥܐ̈ ܒܬܪ ܗܘܘ ܠܗ̣ ܂ ܘܠܐ ܐܬܛܦܝܣ ܟܡܐ ܕܚܝ ܗܘܐ ܕܢܥܒܕ ܐܦܝܣܩܘܦܐ ̤
BarKoni:ScholUrm 5ܚܙܘܐ ܗ̇ܘ ܕܐܬܚܙܝ ܠܗ ²ܒܛܪܘܢܘܣ X ܆ ܒܕܡܘܬܐ ܕܓܒܪܐ ܒܬܪ ܠܘܩܐ ܒܦܪܟܣܣ ܕܫܠܝܚܐ̈ : ܘܠܗ̇ ܐܬ̣ܐ ܛܘܒܢܐ ܦܘܠܘܣ ܡ̣ܢ
Ps-Zach:EccHist 5ܡܩܕܘܢ ܛܝܡܬܐܘܣ ܗܘܐ ܐܦܣܩܘܦܐ ܝ ܒܩܘܣܛܢܛܝܢܦܘܠܝܣ ܂ ܒܬܪ ܕܐܢܣܛܣ ܡܠܟܐ ܂ ܕܐܨXܠܠܒ ܚܠܦܝܢ ܂ · ܒܡܕܝܢܬX ܡܠܟܘܬܐ ܀
Ps-Zach:EccHist 7ܗܠܝܢ ܆ ܐܢܐ ܠܘܩܝܢܘܣ ܩܡܬ ܡܢ ܫܢܬܝ̣ ܘܐܘܕܝܬ ܠܐܠܗܐ ܂ ܒܬܪ ܩܒܪܐ ܢܬܬܣܝܡܘܢ ܂ ܡܛܘܠ ܕܨܒܝܢܐ X ·X ܕܐܠܗܐ Xܗܘܐ ܂ ܘܡܢ
SevAnt:LuqJul : ܐܚܪܢܝܬܐ̈ : ܟ̇ܬܒ : ¹²ܗܠܝܢ ܆ ܕܡܢ ܠܥܠ ¹³ ܒܡܕܒܪܢܘܬܐ ܒܬܪ ܕܫܪܝܪܐܝܬ ¹¹ܪܚܝܩܐ ܗܘܬ ܟܐܢܐܝܬ ܫܐܠ ܗ̣ܘܐ ܠܗ̇ ܀ ܘܬܘܒ :