simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
ZachSch:ActsSev ܓܠܐ ܗܘܐ ܠܘ ܒܬܪ ܣܓܝ ܓܝܪܓܕܫܬ ܕܢܬܬܙܝܥܢ̈
ZachSch:ActsSev ܛܒܝܒܐ . ܗܢܐ ܒܬܪ ܡܪܕܘܬܐ ܩܕܡܝܬܐ ܟܕ
ZachSch:ActsSev ܘܗܟܢܐ ܠܐܠܟܣܢܕܪܝܐ ܐܬܐ ܒܬܪ ܙܒܢܐ ܟܕ ܡܫܬܒܗܪ
ZachSch:ActsSev ܡܫܬܒܗܪ ܕܝܠܕܬ ܥܩܪܬܐ ܒܬܪ ܟܠܗܘܢ ܗܠܝܢ ܙܒܢܐ̈
ZachSch:ActsSev ܠܗ ܕܡܐܬܝܬܗ ܐܬܟܫܠ ܒܬܪ ܟܠܗ ܗܢܐ ܙܒܢܐ
ZachSch:ActsSev ܘܠܐ ܡܕܡ . ܒܬܪ ܗܟܝܠ ܗܕܐ ܨܠܘܬܐ
ZachSch:ActsSev ܙܕܩ ܗܘܐ ܕܠܦܬܟܖܐ̈ ܒܬܪ ܕܐܬܟܬܒܘ ܗܢܘܢ ܢܛܪܘܢ
ZachSch:ActsSev ܕܒܪ ܠܢ ܡܢ ܒܬܪ ܚܫܡܝܬܐ ܠܚܕ ܡܢ
ZachSch:ActsSev ܦܢܝܢ ܕܝܢ ܘܠܘ ܒܬܪ ܣܓܝ ܘܚܢܢ ܠܡܕܝܢܬܐ
ZachSch:ActsSev ܠܗ ܒܠܝܠܘܬܐ̈ ܡܢ ܒܬܪ ܝܩܕܢܐ ܕܗܠܝܢ ܦܬܟܖܐ̈
ZachSch:ActsSev ܩܪܝܬ ܠܗ ܕܝܢ ܒܬܪ ܗܠܝܢ ܡܐܡܪܐ ܡܚܦܛܢܐ
ZachSch:ActsSev ܪܒܐ ܐܣܛܐܦܐܢܐ . ܒܬܪ ܕܝܢ ܙܒܢܐ ܡܕܡ
ZachSch:ActsSev ܐܫܦ ܗܟܢܐ ܠܘ ܒܬܪ ܣܓܝ ܠܡܫܟܢܐ̈ ܕܠܥܠܡ
ZachSch:ActsSev ܫܢܬܐ ܒܠܚܘܕ . ܒܬܪ ܗܟܝܠ ܕܐܫܬܡܠܝܬ ܗܕܐ
ZachSch:ActsSev ܕܡܛܠܬܢ ܐܝܟܢܐ ܡܢ ܒܬܪ ܒܪܘܝܘܬܐ ܕܟܠܗܝܢ ܗܠܝܢ
ZachSch:ActsSev ܢܛܪܬ . ܘܕܐܝܟܢܐ ܒܬܪ ܢܡܘܣܐ ܟܝܢܝܐ ܐܦ
ZachSch:ActsSev ܘܨܠܘܬܐ̈ ܕܪܡܫܐ ܟܠܝܘܡ ܒܬܪ ܪܚܡܬ ܥܡܠܐ ܕܢܡܘܣܐ̈
ZachSch:ActsSev ܠܢ ܗܕܐ ܡܢ ܒܬܪ ܗܘܓܝܐ ܕܩܪܝܢܐ ܕܢܡܘܣܐ̈
ZachSch:ActsSev ܠܚܛܗܗ . ܡܢ ܒܬܪ ܗܟܝܠ ܝܩܕܢܐ̈ ܕܗܠܝܢ
ZachSch:ActsSev ܛܡܐܬܐ ܚܫܒܝܢ . ܒܬܪ ܗܟܝܠ ܕܐܟܠܢܢ ܐܙܠܢܢ