simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
ZachSch:ActsSev ܣܓܝ ܓܝܪܓܕܫܬ ܕܢܬܬܙܝܥܢ̈ ܘܗܠܝܢ ܕܡܛܠ ܦܪܠܝܘܣ ܒܬܪ ܐܠܗܐ ܗܘ ܕܒܠܚܘܕܘܗܝ ܗܠܝܢ ܕܥܬܝܕܢ̈ ܩܕܡ ܝܕܥ ܓܠܐ ܗܘܐ ܠܘ
ZachSch:ActsSev ܡܪܕܘܬܐ ܩܕܡܝܬܐ ܟܕ ܢܡܘܣܐ̈ ܕܦܘܠܝܛܝܐ ܒܦܘܢܝܩܝ ܐܬܪܕܝ ܒܬܪ ܒܗܘ ܕܡܬܩܪܐ ܐܢܛܘܢ ܥܡ ܣܛܦܢܐ ܗܘ ܛܒܝܒܐ . ܗܢܐ
ZachSch:ActsSev ܙܒܢܐ ܟܕ ܡܫܬܒܗܪ ܕܝܠܕܬ ܥܩܪܬܐ ܒܬܪ ܟܠܗܘܢ ܗܠܝܢ ܙܒܢܐ̈ . ܒܬܪ ܝܕܝܥܐ ܠܗܕܐ ܩܪܒ ܫܩܠ ܠܒܪܗ̇ . ܘܗܟܢܐ ܠܐܠܟܣܢܕܪܝܐ ܐܬܐ
ZachSch:ActsSev ܟܠܗܘܢ ܗܠܝܢ ܙܒܢܐ̈ . ܐܝܟܢܐ ܕܗܠܝܢ ܕܐܚܝܕܝܢ ܒܫܢܝܘܬܐ ܒܬܪ ܠܐܠܟܣܢܕܪܝܐ ܐܬܐ ܒܬܪ ܙܒܢܐ ܟܕ ܡܫܬܒܗܪ ܕܝܠܕܬ ܥܩܪܬܐ
ZachSch:ActsSev ܟܠܗ ܗܢܐ ܙܒܢܐ ܘܣܓܝܐܘܬܐ ܕܕܒܚܐ̈ . ܘܐܫܬܪܪ ܗܘܐ ܡܟܝܠ ܒܬܪ ܘܠܐ ܡܟܝܠ ܐܝܟ ܥܝܕܐ ܦܢܛܣܝܐ ܚܘܝ ܠܗ ܕܡܐܬܝܬܗ ܐܬܟܫܠ
ZachSch:ActsSev ܗܟܝܠ ܗܕܐ ܨܠܘܬܐ ܗܦܟ ܠܐܠܟܣܢܕܪܝܐ ܗܘ ܦܪܠܝܘܣ ܟܕ ܖܒܘ̈ ܒܬܪ ܗܘܐ ܐܡܪ ܡܡܠܠ ܐܠܗܝܬܐ̈ ܘܒܠܥܕܘܗܝ ܗܘܐ ܘܠܐ ܡܕܡ .
ZachSch:ActsSev ܕܐܬܟܬܒܘ ܗܢܘܢ ܢܛܪܘܢ ܐܢܘܢ ܐܝܟ ܡܢ ܕܠܐ ܡܢ ܐܢܫ ܢܬܓܢܒܘܢ ܒܬܪ ܪܡܫܐ ܕܗܘ ܝܘܡܐ ܕܒܗ ܗܠܝܢ ܣܥܪܢܢ ܟܕ ܙܕܩ ܗܘܐ ܕܠܦܬܟܖܐ̈
ZachSch:ActsSev ܚܫܡܝܬܐ ܠܚܕ ܡܢ ܒܬܐ̈ ܕܥܕܬܐ ܕܒܗ ܗܠܝܢ ܦܬܟܖܐ̈ ܣܝܡܝܢ ܒܬܪ ܥܡܗ̇ ܕܣܝܒܘܬܐ ܡܦܪܓ ܗܘܐ ܘܒܥܝܕܗ ܦܫܝܛܐ ܕܒܪ ܠܢ ܡܢ
ZachSch:ActsSev ܣܓܝ ܘܚܢܢ ܠܡܕܝܢܬܐ ܟܕ ܐܝܬܝܢܢ ܥܡ ܦܬܟܖܐ̈ ܘܠܟܘܡܪܐ ܒܬܪ ܘܣܡܘ ܒܡܨܥܬܐ ܘܐܘܩܕܘ ܐܢܘܢ ܒܢܘܪܐ . ܦܢܝܢ ܕܝܢ ܘܠܘ
ZachSch:ActsSev ܝܩܕܢܐ ܕܗܠܝܢ ܦܬܟܖܐ̈ ܫܕܪ ܕܒܪܢܝ ܠܒܝܬܗ ܟܕ ܡܫܐܠ ܠܝ ܒܬܪ ܩܕܡ ܡܥܡܘܕܝܬܐ ܐܠܗܝܬܐ ܘܡܕܚܠܝܢ ܗܘܘ ܠܗ ܒܠܝܠܘܬܐ̈ ܡܢ
ZachSch:ActsSev ܗܠܝܢ ܡܐܡܪܐ ܡܚܦܛܢܐ ܕܓܪܝܓܪܝܘܣ ܐܠܗܝܐ ܘܫܡܥ ܗܠܝܢ ܒܬܪ ܩܕܡܝ . ܘܡܢ ܬܘܟܒܐ ܕܗܠܝܢ ܡܟܝܠ ܐܓܗܝ . ܟܕ ܩܪܝܬ ܠܗ ܕܝܢ
ZachSch:ActsSev ܕܝܢ ܙܒܢܐ ܡܕܡ ܟܕ ܐܣܛܐܦܐܢܐ ܡܠܦܢܐ ܓܘܢܝܐ ܕܟܠܢ ܠܘܬ ܒܬܪ ܝܩܪ . ܠܓܒܖܐ̈ ܕܐܝܟ ܗܠܝܢ ܗܘܐ ܡܠܦܢܐ ܪܒܐ ܐܣܛܐܦܐܢܐ .
ZachSch:ActsSev ܣܓܝ ܠܡܫܟܢܐ̈ ܕܠܥܠܡ ܐܫܩܠ ܘܐܬܬܘܣܦ ܠܥܘܒܗ ܕܐܒܪܗܡ . ܟܕ ܒܬܪ ܪܝܫܢܘܬܐ ܕܗܢܐ ܙܕܩܐܝܬ ܠܐܚܐ ܕܝܠܗ ܘܐܒܐ ܐܫܦ ܗܟܢܐ ܠܘ
ZachSch:ActsSev ܗܟܝܠ ܕܐܫܬܡܠܝܬ ܗܕܐ ܐܬܝܬ ܐܦ ܐܢܐ ܠܒܝܪܘܛܘܣ ܕܐܩܪܐ ܒܬܪ ܕܗܠܝܢ ܢܬܟܬܫ ܩܕܡ ܐܙܠ ܡܢ ܩܕܡܝ ܚܕܐ ܫܢܬܐ ܒܠܚܘܕ .
ZachSch:ActsSev ܒܪܘܝܘܬܐ ܕܟܠܗܝܢ ܗܠܝܢ ܕܐܝܬܝܗܝܢ ܟܕ ܐܦ ܠܢ ܡܢ ܗܠܝܢ ܕܠܐ ܒܬܪ ܪܒܐ ܡܘܫܐ ܡܚܘܐ ܗܘܝܬ ܝܨܝܦܘܬܐ ܕܐܠܗܐ ܕܡܛܠܬܢ ܐܝܟܢܐ ܡܢ
ZachSch:ActsSev ܢܡܘܣܐ ܟܝܢܝܐ ܐܦ ܗܘ ܟܬܝܒܝܐ ܝܗܒ ܒܝܕ ܡܘܫܐ ܘܒܝܕ ܣܓܝܐܐ̈ ܒܬܪ ܡܢ ܟܝܢܐ ܢܣܒܐ ܗܘܬ ܐܠܘ ܠܢܡܘܣܐ ܕܐܠܗܐ ܢܛܪܬ . ܘܕܐܝܟܢܐ
ZachSch:ActsSev ܪܚܡܬ ܥܡܠܐ ܕܢܡܘܣܐ̈ ܩܪܒ ܠܐܠܗܐ . ܙܕܩ ܠܢ ܓܝܪ ܕܟܕ ܝܕܥܬܐ ܒܬܪ ܕܘܝܐ̈ . ܒܬܪܟܢ ܛܪ ܕܟܝܐ ܠܦܓܪܐ ܘܨܠܘܬܐ̈ ܕܪܡܫܐ ܟܠܝܘܡ
ZachSch:ActsSev ܗܘܓܝܐ ܕܩܪܝܢܐ ܕܢܡܘܣܐ̈ ܘܥܡܠܐ̈ ܕܡܛܠܬܗܘܢ ܟܠ ܪܡܫܐ ܒܬܪ ܨܠܘܬܐ̈ ܕܪܡܫܐ ܐܩܪܒ ܠܐܠܗܐ . ܘܟܕ ܫܪܬ ܠܢ ܗܕܐ ܡܢ
ZachSch:ActsSev ܗܟܝܠ ܝܩܕܢܐ̈ ܕܗܠܝܢ ܟܬܒܐ̈ ܣܢܝܐܝ̈ ܡܢ ܐܠܗܐ ܐܟܠܢܢ ܟܠܢ ܒܬܪ . ܘܕܙܕܩ ܕܢܩܪܒ ܬܝܒܘܬܐ ܘܕܡܥܐ̈ ܕܫܘܝܢ̈ ܠܚܛܗܗ . ܡܢ
ZachSch:ActsSev ܗܟܝܠ ܕܐܟܠܢܢ ܐܙܠܢܢ ܠܗܝܟܠܐ ܡܝܩܪ ܒܟܠ ܕܫܠܝܚܐ ܩܕܝܫܐ ܒܬܪ ܡܢ ܗܢܐ ܢܙܪܝܢ ܢܦܫܗܘܢ ܘܡܐܟܘܠܬܗ ܕܗܢܐ ܛܡܐܬܐ ܚܫܒܝܢ .