simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
ZachSch:ActsSev . ܓܒܪܐ ܕܡܢ ܒܬܪ ܕܘܪܫܐ ܕܢܡܘܣܐ̈ ܒܗܘ
ZachSch:ActsSev ܝܠܕܐ . ܡܢ ܒܬܪ ܕܝܢ ܡܦܩܬܗ ܕܡܢ
ZachSch:ActsSev . ܗܢܘܢ ܕܡܢ ܒܬܪ ܩܠܝܠ ܢܣܒܘ ܐܢܘܢ
ZachSch:ActsSev ܐܢܬܘܢ ܠܝ ܕܡܢ ܒܬܪ ܥܡܕܐ ܦܪܘܩܝܐ ܛܘܠܫܐ̈
ZachSch:ActsSev ܙܕܩ ܗܘܐ ܕܡܢ ܒܬܪ ܝܘܡܐ ܫܒܝܥܝܐ ܢܪܝܡ
ZachSch:ActsSev ܦܢܝܢܢ ܗܟܝܠ ܡܢ ܒܬܪ ܝܘܡܬܐ̈ ܡܬܚܡܐ̈ ܘܢܡܘܣܝܐ̈
ZachSch:ActsSev ܕܗܘ ܡܢ ܠܘ ܒܬܪ ܣܓܝ ܓܒܐ ܠܗ
ZachSch:ActsSev ܡܢ ܗܟܝܠ ܡܢ ܒܬܪ ܩܪܝܢܐ ܕܢܡܘܣܐ̈ ܟܕ
ZachSch:ActsSev ܠܘܬ ܟܠܢܫ ܐܬܚܙܝ ܒܬܪ ܩܠܝܠ ܙܒܢܐ ܟܕ
ZachSch:ActsSev ܗܘ ܕܐܡܝܪ ܡܢ ܒܬܪ ܕܐܬܚܠܡ ܗܘܐ ܡܢ
ZachSch:ActsSev ܩܣܪܝܐ ܕܦܠܣܛܝܢܐ ܘܡܢ ܒܬܪ ܡܪܕܘܬܐ ܕܝܘܠܦܢܐ̈ ܡܬܟܖܟܢܐ̈
ZachSch:ActsSev ܐܠܗܝܬܐ ܥܠܝܘ . ܒܬܪ ܗܠܝܢ ܡܢܥ ܘܦܛܪܘܣ
ZachSch:ActsSev ܗܠܝܢ ܕܡܛܠ ܡܩܕܢܝܘܣ ܒܬܪ ܐܓܘܢܐ ܘܡܡܠܠܐ ܕܠܘܬܗ
ZachSch:ActsSev ܝܩܪ ܐܠܐ ܐܠܗܐ ܒܬܪ ܗܠܝܢ ܟܕ ܠܗܢܐ
ZachSch:ActsSev ܒܦܘܢܝܩܝ ܟܕ ܐܬܚܙܝ ܒܬܪ ܗܟܢ ܠܐܦܝܣܩܘܦܐ̈ ܐܖܬܘܕܘܟܣܘ̈
ZachSch:ActsSev ܠܡܫܝܚܐ ܡܛܠ ܕܐܦ ܒܬܪ ܗܟܢ ܐܦ ܡܩܕܘܢܝܘܣ
ZachSch:ActsSev ܕܝܢ ܠܗܢܐ ܨܒܝܢܐ ܒܬܪ ܙܒܢܐ ܝܕܝܥܐ ܦܠܘܝܢܘܣ
sugAbel&Cain ܫܘܪܝܐ ܩܛܠܐ ܥܒܕܘ ܒܬܪ ܕܢܦܩ ܡܢ ܓܢܬܐ
sugDeath&Satan ܐܢܐ ܕܝܢ ܡܢ ܒܬܪ ܕܙܟܟ ܟܢ ܗܘ
sugGold&Wheat ܠܟ ܐܝܟ ܟܠܒܐ ܒܬܪ ܡܪܗ ܚܛܬܐ ܐܘ