simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
SevAnt:LuqGramm ܚܕܝܘܬܐ ܂ ܗܠܝܢ ܗܟܝܠ ܐܡ̣ܪ ܠܝ ܇ ܣܘܦܝܣܛܘܬX ܨܢܝܥܬܐ ܒܬܪ ܕܡ̇ܒܣܪ ܇ ܐܝܠܝܢ ܕܡܘܕܝܢ ܬܪܝܢ̈ ܟܝܢܐ̈ ܠܐ ܡܦܪܫܐ̈ ܡܢ
PhiloxMab:ComProJohn ܕܗ̣ܘܐ ܕܠܐ ܫܘܚܠܦܐ : ܐܬܝܠܕ ܕܡܒܪܢܫ : ܘܗ̣ܘܐ ܬܚܝܬ ܒܬܪ ܕܡܠܬܐ ܕܐܠܗܐ ܩܕܡ ܕܢܗܘܐ ܒܣܪܐ ܐܠܗܐ ܐܝܬܘܗܝ ܗܘܐ : ܘܡܢ
SevAnt:CathHom ܕܒܚ̇ܒܠܐ ܘܒܡܘܬܐ ܘܒܥܒܝܘܬܐ ܠܬܚܬ ܐܬ̇ܢܬܥ ܦܓܪܐ ܇ ܐܝܟ ܒܬܪ ܝܡܢ ܡ̇ܚܒ ܇ ܐܠܐ ܡܛܠ ܕܠܥܒܘܕܘܬܗ ܒܝܕ ܗܕܐ ܡܫ̇ܒܚܝܢ ܇ ܕܡܢ
Eph:ComGen&Exd ܕܝܢ ܕܐܟܠܘ ܗܘ̣ܐ ܫܘܚܠܦܐ . ܕܒܛܒܐ̈ ܢܫܡܥܘܢ XX ܥܠ ܒܬܪ ܗ̣ܘ ܒܠܚܘܕ ܪܓܝܫܝܢ ܗܘܘ . ܘܥܠ ܒܝܫܬܐ ܒܛܒܬܐ ܫܡܥܝܢ ܗܘܘ .
Nars:memCreat ܟܠ 180ܐܝ̣ܟ ܡܐ ܕܐܡܪ ܥܠ ܒܪܢܫܐ ܕܗ̣ܘܐ ܒܚܪܬܐ . ܠܡܢ ܠܐ ܒܬܪ ܐܝܟ ܕܓܠ̣ܐ ܠܢ ܥܠ ܬܘܩܢܢ . ܠܡ̇ܢ ܠܐ ܐܡܪ ܕܗܘܘ ܥܡ ܟܠ ܐܘ
IsaacAnt:memHom ܩܢܝܢܐ̈ ܀ ܕܐܢ ܠܡ ܡܠܟܐ ܠܐ ܣܒܥ : ܘܨܦܬܐ ܡܢܗ ܠܐ ܒܛܠܬ̥ . ܒܬܪ ܪܥܝܢܝܗܘܢ̈ . ܘܦܫܘ ܚܟܝܡܐ̈ ܕܠܐ ܢܐܬܘܢ : ܠܡܪܗܛ
BarKoni:ScholUrm ܟܐܢܘܬܐ X ܐܕܪܟܘXX . ܘܡܘܕܥܐ ܕܠܐ ܡܨܚܝܐ ܠܢܡܘܣܐ ܒܬܪ . ܘܐܡܪXX ܡܢܐ ܡܟܝܠ ܢܐܡܪ ܕܥܡܡܐ̈ ܕܠܐ ܪܗܛܝܢ ܗܘ̣ܘ
Ps-MaruMayph:MartBarṢab ܙܩܝܦܘܬܗ ܕܡܪܢ ܕܐܝܬܝܗ ܡܐܐ ܘܫܒܥܣܪܐ̈ ܫܢܝܢ̈ ܠܡܠܟܘܬܐ ܒܬܪ ܕܐܠܟܣܢܕܪܘܣ ܕܗܝ ܗܝ ܫܢܬ ܡܐܬܝܢ ܘܬܫܥܝܢ ܘܫܬ ܕܡܢ
JnRufus:Pleroph ܬܠܬ̈ ܫܢܝܢ̈ X ܦܠܢ ܥܬܝܕ ܕܢܬܒ ܐܦܝܣܩܘܦܐ ܒܬܪ . ²ܐܬܚܙܝ ܠܗ̇ ܡܠܐܟܐ ܕܐܡܪ . ܐܠܝܢܐ X ܐܠܝܢܐ . ܡܢ
Ath:Inc ܡܐܬܝܬܗ ܕܦܪܘܩܢ . ܘܡܢ ܒܬܪ ܡܘܬܐ ܘܩܝܡܬܐ ܕܦܓܪܗ ܡܬܬܫܝܛ ܒܬܪ ܗܘܐ ܗ̣ܘ ܡܘܬܐ . ܘܡܛܠ ܗܕܐ ܕܚܝ̣ܠܐ ܗܘܐ . ܗܫܐ ܕܝܢ ܡܢ
SevAnt:LuqJul ܕܟܠ ⁶ܢܫܡܠܐ . ܡܛܠ ܗܕܐ ܘܐܡ̣ܪ ܗ̣ܘܐ . ܕܫܘܠܛܢܐܐܝܬ ܠܝ ܒܬܪ . ܥܕܡܐ ܠܐܡܬܝ ܕܗ̣ܘ ܢܨܒܐ ܗ̣ܘܐ . ܨܒ̇ܐ ܗ̣ܘܐ ܕܝܢ . ܡܢ
ComGenExod ]ܕ[ܬܢ̣ܐ ܡܠܘܗܝ̈ ܕܐܟܠܩܪܨܐ ܐܡ̇ܪ : ܕܚܙܬ ܠܡ ܐܢܬܬܐ ܒܬܪ ܠܗ ܒܕܝܘܐ̈ ܐܘ ܒܡܐ ܕܗܝ ܨܒܘܬܐ ܘܕܚ̇ܠ . [6]ܢܒܝܐ ܗܟܝܠ ܡܢ
Sahd:BookPerf ܪܘܚܐ̈ ܛܥܝܬܐ̣̈ ܘܒܬܪ ܝܘܠܦܢܐ̈ ܕܫܐܕܐ̈ . X¹ ܘܒܐܣܟܡܐ ܒܬܪ ܣܪܝܩܬܐ̈ ܇ ܗܢܘ ܕܝܢ ܒܬܪ ܣܛܢܐ ܡܠܦܢܗܝܢ . [3]ܐ̇ܙܠܝܢ
SynWestSyr ܙܒܢܐ ܐܘ̇ ܣܘܥܪܢܐ ܕܗܕܐ ܢܬܬܒܥ . ܡܛܠ ܝܘܬܪܢܐ̈ ܛܢܦܐ̈ ܒܬܪ ܗ̣ܘ ܒܗ ܡܝܬܐ X0ܘܡܥܬܕ ܗ̣ܘ ܠܗ ܠܘܬ ܟܦܘܪܝܐ . ܐܡܬܝ ܕܗܕܐ
SevAnt:madHym ܕܐܬܬܥ̇ܒܪܘ ܗܘܘ ܘܐܫ̇ . ܬܢܝܘX ܓܪܡܘܗܝẌ ܝܩܝܪܐẌ ܒܬܪ ܆ ܠܡ̣ܬܠ ܓܠܝܢܐ ܡܛܥܝܢܐ̣X ܠܐ ܡ̣ܝܨܐ ܘܘܐ ܚ̇ܝ̣ܝܐ . ܘܡܢ
JnEph:ActsEastSaints ܕܝܢ ܙܒܢܐ ܕܫܢܝܐ̈ ܥܣܪܝܢ ܘܚܡܫ ܆ ܒܗܢܐ ܪܗ̣ܛܐ ܫ̇ܠܡ ܡܢ ܒܬܪ ܕܠܐ ܐܬܓܠܙܢܢ ܡܢ ܝܘܬܪܢܐ ܕܚܙܬܗ ܕ ܓܒܪܐ ܗܢܐ ܐܠܗܝܐ .
IsaacAnt:memHom ܥܘܕܪܢܗ . ܐܝܬ ܗܘ ܠܗܘܢ ܪܕܘܦܝܐ ܠܪܚܡܐ̈ : ܫܘܘܕܝܐ ܕܨܝܕ ܒܬܪ ܒܫܘܚܕܐ ܐܠܨ ܀ ܒܝܕ ܫܘܘܕܝܘܗܝ̈ ܪܕܦ ܠܗ : ܕܢܝܬܝܘܗܝ
ActsStAnth ¹⁴ܡܘܬܐ ܝܩܪܝܢ ܫܢܝܢ̈ ܐܘ ܡܢܗ ܡܢ ܗܢܐ X X -- X ܘ ܒܝܬܗ X XXX ܒܬܪ 15 ܕܒܝܬܐ ܘܕܚܬܗ . ¹² X X 9ܘܠܐ ܥܕܟܝܠ ¹³ܫܠܡܘ ܝܪܚܐ̈ ܫܬܐ
JacSer:memElijAscendsHeav ܕܐܕܪܟ ܪܘܡܐ ܘܥܘܡܩܐ ܦܬܝܐ ܘܐܘܪܟܐ 290 ܒܬܪ ܕܐܡܠܟ ܥܠ ܒܬܪ ܒܩܕܝܫܘܬܐ ܥܡ ܐܠܗܐ ܒܬܪ ܕܣܢܐ ܠܕܡܬܚܙܝܢ̈ ܘܛܥܐ ܐܢܝܢ
ZachSch:ActsSev ܪܚܡܬ ܥܡܠܐ ܕܢܡܘܣܐ̈ ܩܪܒ ܠܐܠܗܐ . ܙܕܩ ܠܢ ܓܝܪ ܕܟܕ ܝܕܥܬܐ ܒܬܪ ܕܘܝܐ̈ . ܒܬܪܟܢ ܛܪ ܕܟܝܐ ܠܦܓܪܐ ܘܨܠܘܬܐ̈ ܕܪܡܫܐ ܟܠܝܘܡ