simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
P:Num [AB] ܠܒܝܟܘܢ̈ : ܘܒܬܪ ܪܥܝܢܝܟܘܢ̈ : ܕܛܥܝܢ ܐܢܬܘܢ ܒܬܪܗܘܢ .   ܒܬܪ ܕܡܪܝܐ ܐܠܗܟܘܢ : ܘܬܥܒܕܘܢ ܐܢܘܢ : ܘܠܐ ܬܛܥܘܢ
PhiloxMab:Disc ܕܡܢܥܘ ܘܡܛܘ ܠܐܪܥܐ ܝܬܒܬܐ ܆ ܒܫܘܠܡܐ ܕܗܠܝܢ ܐܪܒܥܝܢ̈ ܒܬܪ ܡܠܝܐܝܬ ܡܢܗܘܢ ܡܒܥܕ ܗܘܐ ܆ ܐܣܬܟܠܘ ܡܢ ܗܕܐ . ܕܡܢ
PhiloxMab:Disc ܣܘܥܪܢܐ ܕܚܛܝܬܗ ܆ ܗܢܐ ܡܝܬܐ ܗܘ ܒܢܦܫܗ ܆ ܐܦܢ ܡܬܚܙܐ ܚܝܐ ܒܬܪ ܕܕܝܢܗ ܕܐܠܗܐ ܒܗ ܠܐ ܡܬܬܙܝܥ ܆ ܐܘ ܒܗ̇ ܒܚܛܝܬܗ ܐܘ
PhiloxMab:Disc ܡܥܡܘܕܝܬܐ ܆ ܟܕ ܕܘܒܪܐ ܕܓܡܝܪ ܡܢ ܗܢܐ ܡܫܠܡ ܗܘܐ ܠܒܢܝ̈ ܒܬܪ ܗܦܟ ܠܡ ܥܡܗܘܢ ܠܢܨܪܬ . ܘܡܫܬܥܒܕ ܗܘܐ ܠܗܘܢ . ܐܠܐ ܚܙܝ ܕܡܢ
PhiloxMab:Disc ܕܐܬܒܛܢ ܡܢ ܙܘܘܓܐ . ܕܦܫܝܩ ܗܘܐ ܓܝܪ ܕܢܒܪܝܘܗܝ ܚܕܬܐܝܬ ܒܬܪ ܕܥܠܝܝܢ̈ ܡܢ ܟܝܢܐ ܥܬܝܩܐ ܆ ܫܩܠ ܪܘܚܐ ܟܕ ܗܘ ܒܟܪܣܐ ܡܢ
PhiloxMab:Disc ܕܡܣܬܝܒܪ ܠܗܝܢ . ܡܛܠ ܕܝܬܝܪ ܡܢ ܐܒܪܐ ܠܟܬܦܐ ܛܥܢܘܬܐ ܇ ܒܬܪ ܕܡܬܟܢܫ ܠܢܘܪܐ ܆ ܐܘ ܟܕ ܛܥܢ ܝܘܩܪܗܝܢ ܕܡܐܟܠܬܐ̈ ܡܢ
PhiloxMab:Disc ܩܠܝܠ ܟܕ ܠܒܝܫ ܐܢܬ ܙܝܢܐ ܕܡܣܝܒܪܢܘܬܐ ܆ ܘܦܘܩ ܐܢܬ ܡܢ ܒܬܪ ܒܚܘܬܚܬܗ̇ ܕܪܓܬܐ ܆ ܠܐ ܡܬܛܥܡܐ ܠܟ ܒܣܝܡܘܬܗ̇ ܕܙܟܘܬܐ ܆
PhiloxMab:Disc ܫܦܝܘܬܐ ܕܢܦܫܐ ܪܗܛ ܐܢܬ . ܘܕܬܐܬܐ ܠܕܡܘܬܐ ܕܡܠܐܟܐ̈ ܒܬܪ ܒܡܬܩܠܐ ܘܒܟܝܠܐ ܕܬܫܬܦܐ . ܡܛܘܠ ܕܐܝܟ ܕܡܫܬܘܕܐ ܐܢܬ ܆
P:RuthSusEsthJdt [AB] ܝܒܡܬܟܝ . ܘܐܡܪܬ ܠܗ̇ ܪܥܘܬ : ܚܣ ܠܝ ܕܐܗܦܘܟ ܡܢ ܠܘܬܟܝ ܒܬܪ ܝܒܡܬܟܝ ܗܦܟܬ ܠܥܡܗ̇ ܘܠܒܝܬ ܐܢܫܝܗ̇̈ : ܗܦܘܟܝ ܐܦ ܐܢܬܝ
P:RuthSusEsthJdt [AB] ܕܡܝܬ ܒܥܠܟܝ : ܕܫܒܩܬܝ ܐܒܘܟܝ ܘܐܡܟܝ ܘܫܪܒܬܟܝ : ܘܐܬܝܬܝ ܒܬܪ ܠܗ̇ ܒܥܙ : ܡܬܐܡܪܘ ܐܬܐܡܪ ܠܝ ܡܕܡ ܕܥܒܕܬܝ ܥܡ ܚܡܬܟܝ ܡܢ