simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
SynWestSyr ܡܢܗܘܢ ܕܫܒ̇ܩ ܚܒܪܗ ܒܬܪ ܡܟܝܪܘܬܐ ܢܬܦܪܫ X
SynWestSyr ܫܘܠܛܢܐ ܇ ܕܡܢ ܒܬܪ ܥܘܢܕܢܗ ܕܗ̇ܘ ܕܐܬܬܢܝܚ
SynWestSyr ܡܚܒܒܐ . ܡܢ ܒܬܪ ܕܗ̇ܘܝܐ ܗܟܢܐ .
SynWestSyr ܟܗܢܝܬܐ . ܘܡܢ ܒܬܪ ܡܘܠܝܐ ܕܬܪܬܝܢ ܫܢܝܐ̈
SynWestSyr ܐܢܕܝܢ ܠܫܢܬܐ ܢܥܒܪ ܒܬܪ ܗܢܘܢ 10 ܢܬܛܟܣ
SynWestSyr ܘܫܪܟܐ ܡܕܡ ܕܩܒܠܘ ܒܬܪ ܝܘܡܐ ܐܝܩܪܐ :
SynWestSyr . X ܡܢ ܒܬܪ ܕܡܘܡܐ ܟܗܢܐ ܠܗܢܘܢ
SynWestSyr ܕܢܣܒܘܢ ܥܡܗܘܢ ܡܢ ܒܬܪ ܕܐܟ̣ܠܘ ܡܢܘܬܐ̈ ܡܢ
SynWestSyr . ܗ̇ܝ ܕܡܢ ܒܬܪ ܩܛܝܓܪܢܘܬܐ ܩܕܡܝܬܐ ܕܗܘܬ
SynWestSyr ܫܩܝܐ ܠܐ ܢܣ̇ܒ ܒܬܪ ܫܘܬܦܘܬܐ ܕܪܐܙܐ̈ .
SynWestSyr ܠܥܣܪܝܢ̈ ܫܢܝܢ̈ . ܒܬܪ ܕܡܬܡܢܥܝܢ ܘܡܬܬܣܪܚܝܢ ܠܡܫܡܫܢܘܬܐ
SynWestSyr ܢܨܒܐ ܕܢܫܬܡܥ ܡܢ ܒܬܪ ܬܚܘܡܐ̈ ܆ ܢܒܛܠ
SynWestSyr ܠܗ̇ܘ ܕܐܬܩܛܠ ܡܢ ܒܬܪ ܙܒܢܐ ܝܕܝܥܐ ܕܡܬܟܠܐ
SynWestSyr ܘܠܐܠܗܐ ܕܝܠܟܘܢ· ܡܢ ܒܬܪ ܕܝܢ ܕܡܠܠ ܝܫܘܥ
SynWestSyr . ܘܠܐ ܢܐܙܠ ܒܬܪ ܡܣܒܪܢܘܬܐ ܕܐܢܫ ܐܢܫ
SynWestSyr ܢܬܝܗܒ . ܘܡܢ ܒܬܪ ܗ̇ܝ ܕܝܗܒܝܢ ܩܫܝܫܐ̈
SynWestSyr ܕܡܡܪܚܝܢ . ܘܡܢ ܒܬܪ ܦܘܩܕܢܐ ܕܣܘܢܢܕܘܣ ܗܕܐ
SynWestSyr ܗ̇ܘ ܕܦܩܕ ܕܗܪܛܘ ܒܬܪ ܫܠܡܐ ܘܒܬܪ ܩܕܝܫܘܬܐ
SynWestSyr . ܘܐܢ ܐܡܗܝܢ ܒܬܪ ܐܒܘܗܝܢ ܬܡܘܬܝ ܕܠܐ
SynWestSyr ܕܡܬܡܢܥܝܢ ܘܡܬܬܣܪܚܝܢ ܠܡܫܡܫܢܘܬܐ ܒܬܪ ܗܢܘܢ ܒܢܝ̈ ܥܣܪܝܢ̈