simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
SynWestSyr ܡܟܝܪܘܬܐ ܢܬܦܪܫ X ܡܢ ܥܕܬܐ . ܘܠܐ ܢܫܬܘܬܦ ܒܬܪ ܡܟܝܪܗ ܠܘܬܗ̇ ܘܠܐ ܢܚܙܝܗ̇ . ܘܐܝܢܐ ܡܢܗܘܢ ܕܫܒ̇ܩ ܚܒܪܗ
SynWestSyr ܥܘܢܕܢܗ ܕܗ̇ܘ ܕܐܬܬܢܝܚ ܇ ܢܣܪܚܘܢ ܗ̇ܘ ܕܫ̇ܘܐ . ܟܪ . . ܡܛܠ ܒܬܪ ܥܡ ܦܣܩܐ³0 ܕܐܦܝܣܩܘܦܐ̈ ܗܢܘܢ ܕܐܝܬ ܠܗܘܢ ܫܘܠܛܢܐ ܇ ܕܡܢ
SynWestSyr ܕܗ̇ܘܝܐ ܗܟܢܐ . ܠܐ ܒܡܕܡ ܬܪܢܐ . ܐܠܐ 10ܬܗܘܐ ܐܝܬܝܗ̇ ܒܬܪ ܬܗܘܐ ܐܝܬܝܗ̇ ܒܣܝܡܬܐ . ܟܕ ܠܬܡܝܡܘܬܐ ܡܚܒܒܐ . ܡܢ
SynWestSyr ܡܘܠܝܐ ܕܬܪܬܝܢ ܫܢܝܐ̈ : ܟܕ ܢܩܘܘܢ ܒܬܝܒܘܬܐ : ܘܠܗ̇ ܠܗܕܐ ܒܬܪ . ܬܪܬܝܢ̈ ܕܝܢ ܫܢܝܐ̈ ܢܩܘܘܢ ܕܠܐ ܬܫܡܫܬܐ ܟܗܢܝܬܐ . ܘܡܢ
SynWestSyr ܗܢܘܢ 10 ܢܬܛܟܣ ܀ ܙ . ܩܫܝܫܐ̈ ܡܢ ܒܢܝ̈ ܬܠܬܝܢ̈ ܫܢܝܢ̈ ܒܬܪ ܐܬܬܣܪܚܘ . ܢܬܝܗܒ ܠܗ ܕܪܓܐ ܕܝܠܗ . ܐܢܕܝܢ ܠܫܢܬܐ ܢܥܒܪ
SynWestSyr ܝܘܡܐ ܐܝܩܪܐ : ܐܝܩܪܐ ܕܐܬܩܪܒܘ ܠܗ̇ ܠܛܠܝܬܐ ܡܢ ܡܟܝܪܗ̇ ܆ ܒܬܪ ܕܩܒܠܘ ܪܗܒܘܢܐ ܒܝܘܡܐ ܩܕܡܝܐ ܒܥܦܐ . ܘܫܪܟܐ ܡܕܡ ܕܩܒܠܘ
SynWestSyr ܕܡܘܡܐ ܟܗܢܐ ܠܗܢܘܢ ܕܐܬܩܪܒܘ . ܐܘ̇ ܠܗ̇ܘ ܕܐܫܬܟܚ ܠܐ ܒܬܪ . ܢܬܬܘܡܐ ܡܢ ܟܗܢܐ̈ . ܥܕܡܐ ܕܡܬܕܟܐ . ܘܗܟܢܐ ܢܥܡܪ . . X ܡܢ
SynWestSyr ܕܐܟ̣ܠܘ ܡܢܘܬܐ̈ ܡܢ ܕܘܟܪܢܐ̈ ܘܫܗܪܐ̈ ܘܢܝܚܬܐ̈ ܗܠܝܢ ܒܬܪ . ܩܢܘܢܐ ܕܥܣܪܐ . ܠܐ ܙܪ . ܩ ܠܩܠܝܪܝܩܘ̈ ܕܢܣܒܘܢ ܥܡܗܘܢ ܡܢ
SynWestSyr ܩܛܝܓܪܢܘܬܐ ܩܕܡܝܬܐ ܕܗܘܬ ܥܠܘܗܝ . ܝܬܒ ܥܠ ܟܘܪܣܝܐ ܇ ܟܕ ܒܬܪ ܆ ܗܕܐ ܒܠܚܘܕ ܒܥ̇ܝܢ ܗܘܘ . ܕܬܐܬܐ ܠܕܝ̣ܢܐ . ܗ̇ܝ ܕܡܢ
SynWestSyr ܫܘܬܦܘܬܐ ܕܪܐܙܐ̈ . ܘܡܛܠ ܬܫܡܫܬܗ ܕܟܣܐ ܬܘܒ ܗܟܢܐ . ܐܢ ܒܬܪ ܠܗ ܚܘܝܒܐ ܟܕXX ܡܐܟܘܠܬܐ ܡܕܡ ܫܚܝܡܬܐ ܐܘ̇ ܫܩܝܐ ܠܐ ܢܣ̇ܒ
SynWestSyr ܕܡܬܡܢܥܝܢ ܘܡܬܬܣܪܚܝܢ ܠܡܫܡܫܢܘܬܐ ܒܬܪ ܗܢܘܢ ܒܢܝ̈ ܒܬܪ ܒܢܝ̈ ܥܣܪܝܢ̈ ܘܬܠܬ̈ ܫܢܝܢ̈ ܠܐ ܡܢܥܘ ܠܥܣܪܝܢ̈ ܫܢܝܢ̈ .
SynWestSyr ܬܚܘܡܐ̈ ܆ ܢܒܛܠ ܘܡܢ ܡܫܡܫܢܘܬܐ . ܝܛ . ܡܛܠ ܐܝܠܝܢ ܕܡܢ ܒܬܪ ܐܝܬܝܗ̇ ܗ̇ܝ ܕܗܘܬ . ܐܢܕܝܢ ܐܢܫ ܠܐ ܢܨܒܐ ܕܢܫܬܡܥ ܡܢ
SynWestSyr ܙܒܢܐ ܝܕܝܥܐ ܕܡܬܟܠܐ ܡܢ ܬܫܡܫܬܐ ܐܝܟ ܕܠܡܬܬܘܝܢܘܬܐ . ܒܬܪ ܕܝܢ ܗ̇ܘ ܕܩ̣ܛܠ ܟܕ ܚܙܝܢ̈ ܥܝܢܘܗܝ̈ ܠܗ̇ܘ ܕܐܬܩܛܠ ܡܢ
SynWestSyr ܕܝܢ ܕܡܠܠ ܝܫܘܥ ܡܠܐ̈ ܗܠܝܢ . ܐܡ̣ܪܘ ܦܛܪܘܣXX ܝ . 1ܘXX ܒܬܪ ܚܐܝܢ̈ ܆ ܢܫܒܚܘܢ ܠܐܒܐ ܕܝܠܝ ܘܠܐܠܗܐ ܕܝܠܟܘܢ· ܡܢ
SynWestSyr ܡܣܒܪܢܘܬܐ ܕܐܢܫ ܐܢܫ ܇ ܐܝܠܝܢ ܕܣܥܘ ܥܠ ܡܕܡ ܕܠܐ ܝ̇ܕܥܝܢ ܇ ܒܬܪ ܒܙܒܢ ܙܒܢ ܪܥܘܬܐ̈ ܕܥܕܬܐ ܕܡܫܝܚܐ . ܘܠܐ ܢܐܙܠ
SynWestSyr ܗ̇ܝ ܕܝܗܒܝܢ ܩܫܝܫܐ̈ ܫܠܡܐ ܠܐܦܝܣܩܘܦܐ̈ ܆ ܗܝܕܝܢ ܒܬܪ ܕܒܪܬܩܠܐ ܬܫܬܡܠܐ . ܘܗܟܢܐ ܒܬܪܟܢ ܫܠܡܐ ܢܬܝܗܒ . ܘܡܢ
SynWestSyr ܦܘܩܕܢܐ ܕܣܘܢܢܕܘܣ ܗܕܐ ܪܒܬܐ ܘܬܐܒܠܝܬܐ ܢܣܥܪܘܢ ܡܕܡ ܡܢ ܒܬܪ . ³ ܐܟܣܘܕܟܝܢ : X³¹ ܐܝܠܝܢ ܕܝܢ ܕܡܡܪܚܝܢ . ܘܡܢ
SynWestSyr ܫܠܡܐ ܘܒܬܪ ܩܕܝܫܘܬܐ . ܒܠܥܕܝܗ̇ ܓܝܪ ܕܢܚܙܐ ܐܢܫ ܠܐܠܗܐ ܒܬܪ ܠܦܘܩܕܢܐ̈ X0 ܕܫܠܝܚܐ ܐܠܗܝܐ ܡܡܠܝܢ . ܗ̇ܘ ܕܦܩܕ ܕܗܪܛܘ
SynWestSyr ܐܒܘܗܝܢ ܬܡܘܬܝ ܕܠܐ ܕܝܐܬܝܩܝ ܆ ܐܦ ܠܐܡܗܝܢ ܥܡ ܐܚܝܗܝܢ̈ ܒܬܪ ܆ ܝ̇ܪܬܢ ܠܐܒܘܗܝܢ ܥܡ ܐܚܝܗܝܢ̈ ܕܟܪܐ̈ . ܘܐܢ ܐܡܗܝܢ
SynWestSyr ܗܢܘܢ ܒܢܝ̈ ܥܣܪܝܢ̈ ܘܬܠܬ̈ ܫܢܝܢ̈ . ܢܬܛܟܣܘܢ X0ܒܕܪܓܐ . ܒܬܪ ܫܢܝܢ̈ . ܒܬܪ ܕܡܬܡܢܥܝܢ ܘܡܬܬܣܪܚܝܢ ܠܡܫܡܫܢܘܬܐ