simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
SynWestSyr ܕܪܒܐ ܆ ܐܫܬܐܠ ܢܡܘܣܐ ܆ ܕܐܢ ܥܒ̣ܕܐ ܗܘ ܗܢܐ ܐܘ̇ ܗܕܐ ܆ ܡܐ ܒܬܪ ܡܢ ܥܕܬܐ ܐܘ̇ ܡܢ XX ܒܠܢܝ ܘܢܪܒܝܘܗܝ ܒܚܠܒܐ ܘܢܬܪܣܝܘܗܝ :
SynWestSyr ܬܠܬ̈ ܦܪܢܓܠܝܣ̈ ܆ ܐܢ ܬܘܒ ܢܗܡܐ ܚܝܒܐ ܘܠܐ ܢܣ̇ܒ ܡܫܟܢܐ̈ ܒܬܪ ܢܫܕܪ ܠܗ ܡܪܐ ܚܘܒܐ ܬܠܬ̈ ܦܪܢܓܠܝܣ̈ ܒܬܠܬ̈ ܙܒܢܝܢ̈ . ܘܡܢ
SynWestSyr ܐܒܘܗܝܢ ܬܡܘܬܝ ܕܠܐ ܕܝܐܬܝܩܝ ܆ ܐܦ ܠܐܡܗܝܢ ܥܡ ܐܚܝܗܝܢ̈ ܒܬܪ ܠܗ̇ܘ ܕܡܝܬ . ܐܢ ܒܪܐ ܗܘ . ܘܐܢ ܒܪܬܐ . X0ܘܐܢ ܐܡܗܝܢ
SynWestSyr ܡܘܬܐ ܕܒܪܗܐܘ̇ ܕܒܪܬܗ ܆ ܕܐܚܝܗ̇ܐܝܬܝܗܝܢ̈ ܆ ܡܛܠ ܕܡܢ ܒܬܪ ܠܗ ܕܢܒܨܘܪ ܡܢܗܝܢ X 1ܡܕܡ . ܘܠܐ ܒܚܕ ܡܢ ܦܘܪܣܝܢ̈ . ܐܠܐ
SynWestSyr ܩܛܝܓܪܢܘܬܐ ܩܕܡܝܬܐ ܕܗܘܬ ܥܠܘܗܝ . ܝܬܒ ܥܠ ܟܘܪܣܝܐ ܇ ܟܕ ܒܬܪ ܆ ܗܕܐ ܒܠܚܘܕ ܒܥ̇ܝܢ ܗܘܘ . ܕܬܐܬܐ ܠܕܝ̣ܢܐ . ܗ̇ܝ ܕܡܢ
SynWestSyr ܩܘܫܬܐ ܀ ܗܐ ܡܢ ܗܪܟܐ ܣܒܘ ܬܚܘܝܬܐ ܐܘ ܕܝܢ . . . ܐ : ܒܬܪ ܗܪܟܐ ܗܟܝܠ ܗܕܐ ܚܘܝ ܗ̇ܘ ܚܙ̇ܐ ܟܠ : ܕܣܓܝ ܦܐܝܐ ܕܢܥܩܒ ܐܢܫ
SynWestSyr ܫܠܡܐ ܘܒܬܪ ܩܕܝܫܘܬܐ . ܒܠܥܕܝܗ̇ ܓܝܪ ܕܢܚܙܐ ܐܢܫ ܠܐܠܗܐ ܒܬܪ ܠܦܘܩܕܢܐ̈ X0 ܕܫܠܝܚܐ ܐܠܗܝܐ ܡܡܠܝܢ . ܗ̇ܘ ܕܦܩܕ ܕܗܪܛܘ
SynWestSyr ܡܘܬܗ XX ܕܠܝܒܪܝܘܣ . ܩܒܠ ܗܘܐ ܟܝܪܘܛܘܢܝܐ ܒܬܪ ³ܕܝܠܗ ܡܛܠ ܕܘܡܣܘܣ ܦܐܛܪܝܪܟܐ ܕܪܘܡܝ ܗܟܢܐ . ܕܡܢ
SynWestSyr ܕܕܒܪ ܬܡܢ ¹0 ܐܦܝܣܩܘܦܘܬܐ ܡܘܠܝܐ ܕܥܣܪ ܫܢܝܢ̈ ܆ ܐܣܬܕܩܘ ܒܬܪ . ܐܢܫ ܕܡܬܩܪܐ ܗܘܐ⁹ ܓܪܝܓܘܪܝܘܣ ܬܐܘܠܘܓܘܣ . ܘܡܢ
SynWestSyr ܟܪܘܙܘܬܐ ܡܒܗܬ ܗܘܐ . ܒܗ̇ܝ ܕܟܬ̇ܒ ܗܘܐ ܠܗܘܢ . ܕܐܢ ܒܬܪ . ܬܘܒ ܕܝܢ ܟܕ ܠܓܙܘܪܬܐ ܡܣܠܐ ܗܘܐ . ܠܓܐܠܛܝܐ̈ ܕܓܙܪܘ ܡܢ
SynWestSyr ܕܝܢ ܗܢܐ ܙܒܢܐ . ܒܝܘܡܘܗܝ̈ ܕܬܐܘܕܘܣܝܘܣ ܗ̇ܘ ܙܥܘܪܐ . ܒܬܪ ܥܒܕܢܝܗܝ ܠܒܨܪܐ . ܟܕ ܓܢܒܢܢ ܒܚܘܒܐ ܠܫܟܚܬܐ ܕܥܠܝܢ .
SynWestSyr ܚܒܪܗ . X ܘܗܝܕܝܢ ܠܦܣܩܐ̈ ܟ̇Xܝܢܐ ܬܚܡܬ ܐܢܘܢ . ܘܟܕ ܒܬܪ ܓܙܪ ܕܝ̣ܢܐ ܟܐܢܐ . ܟܕ ܠܘܩܕܡ ܣܡܬ ܫܡܗܐ̈ ܕܟܠܚܕ ܚܕ
SynWestSyr ܓܝܪ ܡܘܬܗ ܕܬܐܘܕܘܣܝܘܣ ܦܐܛܪܝܪܟܐ ܕܐܠܟܣܢܕܪܝܐ . ܦܫܬ ܒܬܪ . ܗܘܐ ܣܕܩܐ ܒܡܨܪܝܢ ܘܒܣܘܪܝܐ . ܡܢ ܥܠܬܐ ܕܐܝܟ ܗܕܐ . ܡܢ
SynWestSyr ܦܘܢܝܐ ܐܘܟܝܬ ܗܦܘܟܝܐ ܕܝܠܢ . ܕܡܢ ܠܘܬ ܐܒܐ ܓܘܢܝܐ ܒܬܪ X ܬܪܬܝܢ̈ ܕܐܪܕܫܝܪ ܡܠܟ ܡܠܟܐ̈ ܡܪܚܡܢܐ ܕܦܪܣܝܐ̈ . ܡܢ
SynWestSyr ܩܝܡܐ̈ ܘܫܘܘܕܝܐ̈ ܫܪܝܪܐ̈ X0ܘܠܐ ܡܬܕܓXܢܐ ܕܝܠܗ ܕܠܘܬܝ ܒܬܪ ܘܒܪܒܪܐܝܬ ܘܐܝܟ ܕܐܬܝܐ ܒܫܓܡܐ ܗܕܐ ܠܘܬ ܣܥܪܬ . ܐܠܐ ܡܢ
SynWestSyr ܚܕܐ . ܩܕܡܐܝܬ ܡܢ ܫܘܪܝ ܩܢܘܢܐ̈ ܕܡܢܢ ܥܠܘܗܝ ܐܬܬܚܡܘ . ܒܬܪ ܕܒܗܕܐ XXX ܬܢܘܝ ܣܕܝܪܐܝܬ ܘܡܦܬܟܐܝܬ ܪܨܝܦܢ̈ ܚܕܐ
SynWestSyr ܕܕܫܢܢ ܠܬܐܪܬܐ ܕܝܠܢ . ܒܗ̇ܝ ܕܠܐ ܙܪ . ܩ ܗܘܐ ܕܢܣ̇ܒ ܡܢܗ ܒܬܪ ܘܙܕܩܐ ܕܐܝܬ ܠܗ ܠܥܘܡܪܐ ܗܐ ܡܢ ܙܒܢܐ̈ ܩܕܡܝܐ̈ . 10ܘܗܕܐ
SynWestSyr ܕܕܫ ܠܦܣܩܐ ܕܗ̇ܘ ܕܐܣܪܚܗ . ܒܗ̇ܝ ܕܩܕܡܐܝܬ ܥܠ ܠܥܕܬܐ ܒܬܪ . ܒܗ̇ܝ ܕܠܐ ܙܪ . ܩ ܗܘܐ ܕܢܣ̇ܒ ܡܢܗ ܫܘܘܟܢܐ ܕܟܗܢܘܬܐ .
SynWestSyr ܡܣܪܚܢܘܬܐ . ܘܠܐ ܢܗܘܐ ܐܢܫ ܡܢܢ ܕܢܩܒܠ ܦܣܩܐ ܕܝܠܗ ܒܬܪ ܠܗ ܠܡܪܝ ܣܐܪܓܝܣ ܕܝܪܝܐ . ܠܐ ܩܕܡ ܡܣܪܚܢܘܬܐ . ܘܠܐ ¹0
SynWestSyr ܡܝܛܪܘܦܘܠܝܛܐ ܣܐܪܓܝܣ ܕܗ̣ܘ ܟܪܝܣܛܝܦܘܪܘܣ . XX ܒܬܪ . ܘܐܢܗܘ ܕܐܝܬ ܡܢ ܗܠܝܢ ܟܢܫܐ̈ ܕܪܫܝܡܝܢ̈ ܕܗܦ̇ܟ ܡܢ