simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
SynWestSyr ܒܬܝܒܘܬܐ . ܘܡܢ ܒܬܪ ܬܪܬܝܢ̈ ܫܢܝܢ̈ ܐܚܪܢܝܬܐ̈
SynWestSyr : ܗܠܝܢ ܐܢ ܒܬܪ ܡܫܡܠܝܐ : X²¹̈
SynWestSyr ܗܟܢܐ . ܘܡܢ ܒܬܪ ܟܢ ܐܬ̣ܘ ܠܙܘܘܓܐ
SynWestSyr ܐܘ̇ܐܢܫ ܢܓܘܪ : ܒܬܪ ܫܒܥ̈ ܫܢܝܢ̈ ܙܪ
SynWestSyr ܕܝܕܥܝܢ ܗܘܘܐܬܦܩܕܘ³ ܕܡܢ ܒܬܪ ܥܣܪ ܫܢܝܢ̈ ܢܬܩܒܠܘܢ
SynWestSyr ܘܐܦ ܗܠܝܢ ܩܢܘܢܐ̈ ܒܬܪ ܗܠܝܢ ܕܒܐܢܩܘܪܐ ܐܘܟܝܬ
SynWestSyr . ܐܢܕܝܢ ܡܢ ܒܬܪ ܟܝܪܛܘܢܝܐ ܬܓܘܪܝ ܆
SynWestSyr ܗܢܘܢ ܕܐܬ̣ܘ ܠܩܫܝܫܘܬܐ ܒܬܪ ܚܛܗܐ ܕܩܕܡ ܟܝܪܛܘܢܝܐ
SynWestSyr ܗܠܝܢ ܡܢ ܩܢܘܢܐ̈ ܒܬܪ ܣܘܢܢܕܘܣ ܕܢܝܩܝܐ ܐܬܬܣܝܡܘ
SynWestSyr ܐܘ̇ ܡܫܡܫܢܐ : ܒܬܪ ܬܚܘܡܐ ܗܢܐ ܢܡܪܚ
SynWestSyr ܡܡܪܚܝܢ ܕܢܫܬܘܬܦܘܢ ܡܢ ܒܬܪ ܩܬܐܪܣܝܣ̈ ܕܝܠܗܘܢ ܢܬܓܠܙܘܢ
SynWestSyr ܫܘܠܛܢܐ ܇ ܕܡܢ ܒܬܪ ܥܘܢܕܢܗ ܕܗ̇ܘ ܕܐܬܬܢܝܚ
SynWestSyr . ܘܗ̣ܘ ܡܢ ܒܬܪ ܡܘܬܗ ܢܬܓܕܦ .
SynWestSyr ܠܩܠܝܪܘܣ ܡܚܕܐ ܡܢ ܒܬܪ ܥܡܕܐ . X
SynWestSyr ܕܒܟܢܘܫܝܐ̈ ܢܩ̇ܦ ܡܙܡܘܪܐ ܒܬܪ ܡܙܡܘܪܐ . ܐܠܐ
SynWestSyr ܡܬܬܪܬܝܢܐ̈ . ܘܡܢ ܒܬܪ ܕܢ̇ܦܩܝܢ ܡܬܬܪܬܝܢܐ̈ ܆
SynWestSyr ܢܬܝܗܒ . ܘܡܢ ܒܬܪ ܗ̇ܝ ܕܝܗܒܝܢ ܩܫܝܫܐ̈
SynWestSyr ܕܥ̇ܡܕܝܢ : ܕܡܢ ܒܬܪ ܥܡܕܐ ܢܬܡܫܚܘܢX¹ ܡܫܚܐ
SynWestSyr ܕܐܝܩܪܐ ܆ ܡܢ ܒܬܪ ܐܦܝܣܩܘܦܐ ܕܪܘܡܝ .
SynWestSyr ܕܡܡܪܚܝܢ . ܘܡܢ ܒܬܪ ܦܘܩܕܢܐ ܕܣܘܢܢܕܘܣ ܗܕܐ