simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
SynWestSyr ܒܥܘܡܪܐ̈ . ܡܢ ܒܬܪ ܕܐܬܚܕܬܘܥܠ ܐܝܕܝܐ̈ ܕܝܠܝ
SynWestSyr ܕܝܢ ܚܕܬܗ ܡܢ ܒܬܪ ܕܨܕܝ ܡܢ ܥܡܘܪܐ̈
SynWestSyr ܗܝܕܝܢ ܒܬܪܟܢ ܡܢ ܒܬܪ ܗܠܝܢ ܕܐܡܝܪܢ̈ ܒܝ̇ܕ
SynWestSyr ܩܕܝܫܬܐ ܕܡܣܬܩܒܠܝܢ ܕܐܬ̇ܝܢ ܒܬܪ ܕܪܐ ܗܢܐ ܕܝܠܢ
SynWestSyr ܕܡܥܒܕ ܒܐܚܪܝܢ ܡܢ ܒܬܪ ܥܘܢܕܢܐ ܕܝܠܝ ܕܢܫܚܠܦܝܘܗܝ
SynWestSyr ܐܝܬܝܗܘܢ . ܡܢ ܒܬܪ ܨܘܡܐ ܪܒܐ ܐܪܒܥܝܢܝܐ
SynWestSyr ܪܪ . ܝܢܢ ܒܬܪ ܐܒܗܬܐ̈ ܩܕܡܝܐ̈ .
SynWestSyr ܕܐܢܫ ܒܚܝܘܗܝ̈ ܐܘ̇ ܒܬܪ ܡܘܬܗ ܕܡܘܕܝܢܐ ܒܡܠܬܐ
SynWestSyr ܕܢܬܟܢܫܘ : X¹³¹ ܒܬܪ ܦXܚܐ ܗ̇ܘܕܡܬܩܪܐ ܠܕܪܓܐ
SynWestSyr ܬܫܡܫܬܗ ܕܡܪܝܐ ܘܠܡܪܗܛ ܒܬܪ ܣܘܢܩܢܐ ܕܚܝܝܗܘܢ̈ ܐܠܐ
SynWestSyr ܫܡܗܐ̈ ܕܥܡܝܕܐ̈ ܚܕ ܒܬܪ ܚܕ ܐܝܟ ܛܟܣܐ
SynWestSyr ܢܗܘܐ ܒܘܪܟܐ ܢܡܘܣܝܐ ܒܬܪ ܡܐܟܠܐ ܘܡܫܬܝܐ ܣܟ
SynWestSyr ܒܘܪܟ ܚܬܢܐ ܘܟܠܬܐ ܒܬܪ ܫܒܬܐ ܕܢܝܢܘܐ .
SynWestSyr ܕܢܝܢܘܐ . ܘܠܐ ܒܬܪ ܚܕ ܒܫܒܐ ܚܕܬܐ
SynWestSyr ܘܬܬܩܪܒܝ ܠܙܘܘܓܐ ܬܪܝܢܐ ܒܬܪ XX ܐܪܡܠܘܬܗ̇ ܕܡܢ
SynWestSyr . ܡܛܠ ܕܐܡܝܢܐܝܬ ܒܬܪ ܡܢܘܬ܏ܗ ܕܐܢܫ ܕܡܓܙܝ
SynWestSyr ܘܟܗܢܐ̈ ܘܣܢܝܩܐ̈ . ܒܬܪ ܗܠܝܢ ܕܝܢ ܩ̣ܡ