simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
SynWestSyr ܕܗܘ̇ܝܐ ܠܓܒܪܐ . X0ܐܢ ܢܐܬܘܢ ܠܗ̇ ܢܟܣܐ̈ ܐܘ̇ ܝܪܬܘܬܐ ܒܬܪ ܕܒܢܝܐ̈ ܀ ܣܒ . ܐܢ ܡܨܝܐ ܐܢܬܬܗ ܕܬܘܣܦ ܥܠ ܦܪܢܝܬܗ̇ . ܡܢ
SynWestSyr ܕܝܢ ܕܗ̇ܘܐ . ܢܬܐܡܢ ܠܘܬ ܡܕܒܚܐ . ܟܕ ܒܥܡܠܐ ܕܠܐ ܫܠܝܐ ܇ ܒܬܪ ܠܗ ܕܝܢ ܫܠܡܐ ܐܦ ܟܗܢܐ̈ . ܐܦ ܥܡܐ ܒܢܘܫܩܬܐ ܩܕܝܫܬܐ . ܡܢ
SynWestSyr ܕܝܢ ܕܗ̇ܘܐ ܒܝܬܐ ܐܝܟ ܕܦ̇ܐܐ ܘܙ̇ܕܩ ܆ ܢܬܬܣܪܚX ܒܬܪ . ܐܝܟܐ ܕܪܝܫܐ ܕܡܫܡܫܢܐ̈ ܢܗܘܐ ܡܩܒܠ ܠܐܟܣܢܝܐ̈ . ܡܢ
SynWestSyr ܕܝܢ ܕܚ̇ܙܝܬ ܗܫܐ ܚܦܝܛܘܬܐ ܝܬܝܪܬܐ : ܘܐܬܥܗܕܬ ܐܦ ܒܬܪ ܐܢܐ ܕܡܟܝܠ . ܠܝܬ ܐܠܝܨܘܬܐ ܣܟ . ܘܐܦܠܐ ܥܠ ܚܕ ܩܢܘܢܐ .
SynWestSyr ܕܝܢ ܕܡܠܠ ܝܫܘܥ ܡܠܐ̈ ܗܠܝܢ . ܐܡ̣ܪܘ ܦܛܪܘܣXX ܝ . 1ܘXX ܒܬܪ ܚܐܝܢ̈ ܆ ܢܫܒܚܘܢ ܠܐܒܐ ܕܝܠܝ ܘܠܐܠܗܐ ܕܝܠܟܘܢ· ܡܢ
SynWestSyr ܕܝܢ ܕܡܨܠܝܢ ܡܬܬܪܬܝܢܐ̈ ܆ ܐܦܝܣܩܘܦܐ ܐܘ̇ ܩܫܝܫܐ ܟܕ ܒܬܪ . 0̈ ܐܢܕܝܢ ܡܥܙܝܢ̈ ܡܪܚܐܝܬ ܆ ܐܦܝܣܩܘܦܐ ܢܪܫܐ ܐܢܝܢ . ܡܢ
SynWestSyr ܕܝܢ ܕܡܫܬܡܠܝܐ ܬܫܒܘܚܬܐ ܕܩܕܝܡܐ ܣܝܡܐ ܢܥܘܠ ܡܗܝܡܢܐ ܒܬܪ ܬܪܥܐ ܠܐ ܢܩܘܫ . ܡܛܠ XX . XXX1ܗܠܝܢ ܕܩܕܡܘ ܐܬܡܢܥܘ . ܡܢ
SynWestSyr ܕܝܢ ܕܡܬܩܕܫܚܪܦܝܢܢ ܠܗ ܟܡܐ ܕܣ̇ܦܩܐ ܒܐܝܕܝܢ̈ ܡܛܠ ܒܬܪ . ܐܘ̇ ܡܫܚܐ ܕܫܠܩܐ ܡܒܣܡܐ . ܐܠܐ ܡܫܚܐ ܕܟܝܐ ܕܙܝܬܐ . ܡܢ
SynWestSyr ܕܝܢ ܗܠܝܢ ܆ ܚܕ ܐܦܝܣܩܘܦܐ : ܟܕ ܡܬܦ̇ܩܕ ܠܗ ܡܢ ܗܠܝܢ ܒܬܪ ܩܝܡܬܐ ܕܠܐ ܡܬܚܒܠܢܘܬܐ ܇ XXܒܥܕܬܐ ܩܕܝܫܬܐ ܕܐܠܗܐ . ܡܢ
SynWestSyr ܕܝܢ ܗܢܐ ܙܒܢܐ . ܒܝܘܡܘܗܝ̈ ܕܬܐܘܕܘܣܝܘܣ ܗ̇ܘ ܙܥܘܪܐ . ܒܬܪ ܥܒܕܢܝܗܝ ܠܒܨܪܐ . ܟܕ ܓܢܒܢܢ ܒܚܘܒܐ ܠܫܟܚܬܐ ܕܥܠܝܢ .
SynWestSyr ܕܝܢ ܢܣܝܒܘܬܐ . ܬܗܘܐ ܡܘܕܝܢܘܬܐ ܘܩܘܒܠܛܝܒܘܬܐ . ܗܝܕܝܢ ܒܬܪ . ܚܕ ܐܒܐ ܩܕܝܫܐ . ܚܕ ܒܪܐ ܩܕܝܫܐ . ܚܕ ܪܘܚܐ ܩܕܝܫܐ .
SynWestSyr ܕܝܢ ܣ̇ܝܡܝܢ ܐܝܕܝܐ̈ ܥܠܘܗܝ ܐܦܝܣܩܘܦܐ̈ ܟܕ ܐܡ̇ܪܝܢ . ܒܬܪ ܕܚܠܬܐ . ܟܕ ܐܝܬܝܗܘܢ ܠܥܠ ¹⁹ܠܒܘܬܗܘܢ̈ ܒܫܬܩܐ . ܝX . ܡܢ
SynWestSyr ܕܝܢ ܣܘܠܩܗ : ܟܕ ܚܢܢ ܩܪܒܢܢ ܐܝܟ ܦܘܩܕܢܗ ܕܒܚܬܐ ܕܟܝܬܐ ܒܬܪ ܟܗܢܐ ܐܬܬܣܝܡ . ܐܘ̇ ܛܟܣܐ ܕܪܝܫܘܬ ܟܗܢܘܬܐ ܡܛܝܗܝ . XX
SynWestSyr ܕܝܢ ܫܢܬܐ ܚܕܐ ܐܢܗ̣ܘ ܕܢܙܝܥ . ܟܠܗ ܗܢܐ ܢܣܒ ܆ ܟܡܐ ܕܐܝܬ ܠܗ ܒܬܪ ܡܛܠܬܗ̇ . ܢܣ̇ܒ ܘܠܗ̇ ܠܢܐܡܐ : ܘܠܟܠܗܝܢ ܐܝܠܝܢ ܕܒܗ̇ .
SynWestSyr ܕܡ̇ܐܬ ܒܥܠܗ̇ ܆ ܘܠܐ 10ܬܟܬܪ ܡܢ ܒܬܪ ܡܘܬܗ ܝܪܚܐ̈ ܥܣܪܐ̈ ܆ ܒܬܪ ܠܓܒܪܗ̇ ܘܟܢ ܬܗܘܐ ܠܓܒܪܐ ܐܚܪܢܐ . ܐܢܕܝܢ ܬܡܪܚ ܐܢܬܬܐ ܡܢ
SynWestSyr ܕܡܐ̇ܬ ܐܒܘܗܝܢ ܘܚܝܐ ܐܡܗܝܢ ܆ ܘܢܡܘܬ ܚܕ ܡܢ ܐܚܝܗܝܢ̈ ܟܕ ܒܬܪ ܠܓܘܐ ܕܐܚܝܗܝܢ̈ . ܝ0 ܘܝܪܬܝܢ ܫܘܝܐܝܬ . ܐܢܕܝܢ ܢܓܕܫ ܡܢ
SynWestSyr ܕܡܘܡܐ ܟܗܢܐ ܠܗܢܘܢ ܕܐܬܩܪܒܘ . ܐܘ̇ ܠܗ̇ܘ ܕܐܫܬܟܚ ܠܐ ܒܬܪ . ܢܬܬܘܡܐ ܡܢ ܟܗܢܐ̈ . ܥܕܡܐ ܕܡܬܕܟܐ . ܘܗܟܢܐ ܢܥܡܪ . . X ܡܢ
SynWestSyr ܕܡܙܕܘܓܝܢ ܆ ܠܐ ܚܝܒ ܐܢܫ ܠܚܒܪܗ ܟܡܐ ܕܥܡ ܚܕܕܐ̈ ܐܢܘܢ ܒܬܪ ܆ ܘܩܢܝܢܐ̈ ܥܡ ܥܠܠܬܗܘܢ̈ ܀ ܣܓ . ܓܒܪܐ ܘܐܢܬܬܐ ܡܢ
SynWestSyr ܕܡܣܬܡܝܢ . ܓܠܙܢ̈ ܠܗܘܢ ܡܫܠܡܢܘܬܐ̈ ܥܕܬܢܝܬܐ̈ ܡܢ ܒܬܪ ܗܘܘ ܩܫܝܫܐ̈ ܘܡܫܡܫܢܐ̈ . ܟܕ ܠܐ ܥܕܟܝܠ ܐܣܬܡܝܘ . ܡܢ
SynWestSyr ܕܡܫܬܘܬܦ ܐܢܫ ܒܪܐܙܐ̈ ܝXX XXXܩܕܝܫܐ̈ . ܢܐܙܠ ܠܒܠܐܢܝ ܒܬܪ ܠܗ ܐܘ̇ ܢܒܥܐ ܡܢܗ ܗ̣ܘ ܩܫܝܫܐ . XX X1ܝܘܚܢܢ . ܐܢ ܘ̇ܠܐ ܕܡܢ