simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
SynWestSyr ܫܒܬܐ ܕܢܝܢܘܐ . ܘܠܐ ܒܬܪ ܚܕ ܒܫܒܐ ܚܕܬܐ ܥܕܡܐ ܒܬܪ ܕܦܐܝܐ ܠܡܗܝܡܢܐ̈ . ܘܠܐ ܙܪ . ܩ ܕܢܗܘܐ ܒܘܪܟ ܚܬܢܐ ܘܟܠܬܐ
SynWestSyr ܫܒܬܐ ܢܗܘܐ ¹ܒܦܠܓܗ ܕܠܠܝܐ . ܟܘ . ܦܢܛܝܩܘܣܛܝ ܠܐܐܢܫ ܒܬܪ ܬܬܣܝܡ ܥܠܝܗܘܢ ܐܝܕܐ . ܝX XXX1 . 1ܟܗ . ܫܪܝܐ ܕܦܣܟܐ ܡܢ
SynWestSyr ܫܘܡܠܝܐ ܕܟܠܗ ܛܟܣܐ ܝܗ̇ܒ ܫܠܡܐ ܠܥܡܐ . ܘܚ̇ܬܡ ܒܬܪ ܕܙ̇ܕܩ ܕܢܬܥܗܪ . . ܘܡܫܡܠܐ ܟܠܗܝܢ ܨܠܘܬܐ̈ ܕܒܬܪܟܢ . XX
SynWestSyr ܫܘܬܦܘܬܐ ܕܪܐܙܐ̈ . ܘܡܛܠ ܬܫܡܫܬܗ ܕܟܣܐ ܬܘܒ ܗܟܢܐ . ܐܢ ܒܬܪ ܠܗ ܚܘܝܒܐ ܟܕXX ܡܐܟܘܠܬܐ ܡܕܡ ܫܚܝܡܬܐ ܐܘ̇ ܫܩܝܐ ܠܐ ܢܣ̇ܒ
SynWestSyr ܫܝܡ ܐܘܠܕ ܠܐܪܦܟܫܕ̇ ܘܣ̇ܕܪ ܘܐ̇ܬܐ ܕܪܐ ܕܐܒܗܬܐ̈ X ܒܬܪ ܕܐܒܗܬܐ̈ ܥܕܡܐ ܠܛܘܦܢܐ . ܢܘܚ ܠܡ ܐܘܠܕ ܠܫܝܡ . ܘܡܢ
SynWestSyr ܫܠܡܐ ܘܒܬܪ ܩܕܝܫܘܬܐ . ܒܠܥܕܝܗ̇ ܓܝܪ ܕܢܚܙܐ ܐܢܫ ܠܐܠܗܐ ܒܬܪ ܠܦܘܩܕܢܐ̈ X0 ܕܫܠܝܚܐ ܐܠܗܝܐ ܡܡܠܝܢ . ܗ̇ܘ ܕܦܩܕ ܕܗܪܛܘ
SynWestSyr ܫܢܝܐ̈ ܕܚܝܬ ܥܡ ܒܥܠܗ̇ ܆ ܐܬ̇ܝܐ ܗ̣ܝ ܝܪܬܘܬܐ ܠܐܚܝܗ̇̈ ܒܬܪ X ܘܠܐ ܬܥܒܕܝ ܕܝܐܬܝܩܝ ܆ ܗ̇ܝ ܡܛܘܬܐ ܕܐܬ̇ܝܐ ܗܘܬ ܠܗ̇ ܡܢ
SynWestSyr ܫܢܝܐ̈ ܕܡܬܚܡܢ̈ ܠܢܡܘܣܐ̈ ܠܛܘܒܢܐ ܬܐܘܕܘܣܝܘܣ ܒܬܪ ܥܠܬܐ ܕܬܒܥܬܐ ܘܠܐ X ܫܪܬ ܥܠܝܗ̇ ܩܕܡ ܫܢܝܐ̈ ܬܠܬܝܢ̈ . ܡܢ
SynWestSyr ܫܢܬܐ ܐܙܝܥ ܆ ܟܠܗ ܗܢܐ ܢܣ̇ܒ ܒܠܚܘܪ . . ܟܡܐ ܕܐܝܬ ܠܗ ܠܗ̇ܘ ܒܬܪ ܠܚܕܐ ܫܢܬܐ X ܐܙܝܥ ܆ ܢܣ̇ܒ ܠܫܡܐ ܒܐܪܒܥܐ̈ ܥܦܝܢ̈ . ܟܕ ܕܝܢ
SynWestSyr ܬܚܘܡܐ ܗܢܐ : ܕܡܩܒܠ ܠܩܠܝܪܝܩܐ ܐܝܢܐ ܕܙ̇ܕܩ ܠܐܦܝܣܩܘܦܐ ܒܬܪ . ܘܠܥܕܬܐ ܐܚܪܬܐ ܐܬ̣ܘ . ܐܢܕܝܢ ܢܫܬܟܚ ܐܦܝܣܩܘܦܐ ܡܢ
SynWestSyr ܬܚܘܡܐ ܗܢܐ ܕܣܘܢܢܕܘܣ ܪܒܬܐX ܘܩܕܝܫܬܐ : ܢܡܪܚ ܒܬܪ . ܠܐ ܐܦܝܣܩܘܦܐ ܘܠܐ ܩܫܝܫܐ ܘܠܐ ܫܡܫܐ . ܐܢܕܝܢ ܐܢܫ ܡܢ
SynWestSyr ܬܚܘܡܐ ܗܢܐ ܕܫܩܠ ܪܒܝܬܐ : ܐܘ̇ ܢܬܚܫܚ : ܐܘ̇ ܣܟ ܢܥܒܪ ܥܠ ܒܬܪ . ܙܪ . ܩܬ ܣܘܢܢܕܘܣ ܪܒܬX ܘܩܕܝܫܬܐ ܆ ܕܐܢ ܐܢܫ ܢܫܬܟܚ
SynWestSyr ܬܚܘܡܐ ܗܢܐ ܢܡܪܚ ܐܝܟ ܕܠܗܦܘܟܝܐ ܕܥܡܡܐ̈ ܘܠܕܠܘܚܝܐ ܒܬܪ ܕܡܕܒܪܝܢ ܥܕܬܐ : ܐܦܝܣܩܘܦܐ ܐܘ̇ ܩܫܝܫܐ ܐܘ̇ ܡܫܡܫܢܐ :
SynWestSyr ܬܚܘܡܐ̈ ܆ ܢܒܛܠ ܘܡܢ ܡܫܡܫܢܘܬܐ . ܝܛ . ܡܛܠ ܐܝܠܝܢ ܕܡܢ ܒܬܪ ܐܝܬܝܗ̇ ܗ̇ܝ ܕܗܘܬ . ܐܢܕܝܢ ܐܢܫ ܠܐ ܢܨܒܐ ܕܢܫܬܡܥ ܡܢ
SynWestSyr ܬܠܬ̈ ܦܪܢܓܠܝܣ̈ ܆ ܐܢ ܬܘܒ ܢܗܡܐ ܚܝܒܐ ܘܠܐ ܢܣ̇ܒ ܡܫܟܢܐ̈ ܒܬܪ ܢܫܕܪ ܠܗ ܡܪܐ ܚܘܒܐ ܬܠܬ̈ ܦܪܢܓܠܝܣ̈ ܒܬܠܬ̈ ܙܒܢܝܢ̈ . ܘܡܢ
SynWestSyr ܬܪܬܝܢ̈ ܫܢܝܢ̈ ܐܚܪܢܝܬܐ̈ ܢܫܬܘܬܦܘܢ ܣܛܪ ܡܢ ܩܘܪܒܢܐ . ܒܬܪ . ܘܒܬܪ ܝܘܡܐ ܪܒܐ ܆ ܢܗܘܘܢ ܬܠܬ̈ ܫܢܝܢ̈ ܒܬܝܒܘܬܐ . ܘܡܢ
SynWestSyr ܬܫܡܫܬܐ ܕܨܦܪܐ· ܘܗܘܝܬܘܢ ܐܙ̇ܠܝܢ ܐܢܬܘܢ ܒܡܙܡܘܪܐ̈ ܒܬܪ . ܒܫܒܬܐ ܕܡܢ ܩܕܡ ܫܒܬܐ ܪܒܬܐ ܆ ܬܗܘܐ ܡܬܦܬܚܐ ܡܥܡܘܕܝܬܐ ܆