simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
SynWestSyr . ܝܝ⬩ XXܝܗܦܠܐܘܢܐXXXܗܘܦܠܘܢܐ : X¹⁵ ܕܡܬܚܪܪ : ܒܬܪ ܚܐܪܐ̈ : ܐܢ ܢܬܪܟܢ ܗ̣ܘ ܥܒ̣ܕܐ ܕܢܣ̇ܒ ܠܗ ܐܢܬܬܐ ܐܡܬܐ ܡܢ
SynWestSyr X0ܗܢܘܢ ܕܩܕܡܘܐܬܬܣܪܚܘ ܠܡܫܡܫܢܘܬܐ ܢܬܛܟܣܘܢ . ܐܢܕܝܢ ܒܬܪ . ܘܐܢܗ̣ܘ ܕܒܠܚܘܕܝܗܘܢ ܟܝܪܘܛܘܢܝܬܝܢܐ ܢܗܘܘܢ .
SynWestSyr XX ܐܪܡܠܘܬܗ̇ ܕܡܢ ܟܗܢܐ ܡܛܠ ܕܐܡܐ ܪܘܚܢܝܬܐ ܠܟܠܗܘܢ ܒܬܪ ܡܢ ܐܠܗܐ ܟܠ ܟܠܗ̇ ܕܬܬܚܫܒܝ ܘܬܬܩܪܒܝ ܠܙܘܘܓܐ ܬܪܝܢܐ
SynWestSyr ܐܒܗܬܐ̈ ܩܕܡܝܐ̈ . ܘܢܩ̇ܦܝܢܢ X ܠܚܣܝܐ̈ ܡܨܥܝܐ̈ ܒܬܪ ܒܩܢܘܢܐ ܗܢܐ ܕܡܘܕܝܢܘܬܐ : ܐܦܚܢܢ ܗܟܝܠ ܟܕ ܪܪ . ܝܢܢ
SynWestSyr ܐܒܘܗܝܢ ܬܡܘܬܝ ܕܠܐ ܕܝܐܬܝܩܝ ܆ ܐܦ ܠܐܡܗܝܢ ܥܡ ܐܚܝܗܝܢ̈ ܒܬܪ ܆ ܝ̇ܪܬܢ ܠܐܒܘܗܝܢ ܥܡ ܐܚܝܗܝܢ̈ ܕܟܪܐ̈ . ܘܐܢ ܐܡܗܝܢ
SynWestSyr ܐܒܘܗܝܢ ܬܡܘܬܝ ܕܠܐ ܕܝܐܬܝܩܝ ܆ ܐܦ ܠܐܡܗܝܢ ܥܡ ܐܚܝܗܝܢ̈ ܒܬܪ ܠܗ̇ܘ ܕܡܝܬ . ܐܢ ܒܪܐ ܗܘ . ܘܐܢ ܒܪܬܐ . X0ܘܐܢ ܐܡܗܝܢ
SynWestSyr ܐܠܗܐ ܐܚܝܕ ܟܠ ܘܒܪܗ ܚܒܝܒܐ ܆ ܚܝܠܬܢܐ̈ ܐܝܬܝܗܘܢ ܕܥܕܬܐ . ܒܬܪ ܠܐ ܢܬܡܢܘܢ . ܡܕܝܢ ܘܐܦܝܣܩܘܦܐXẌ ܘܩܫܝܫܐ̈ ܘܫܡܫܐ̈
SynWestSyr ܐܦܝܣܩܘܦܐ ܕܪܘܡܝ . ܡܛܠ ܕܐܝܬܝܗ̇ ܐܦ ܗ̣ܝ ܪܘܡܝ ܚܕܬܐ . ܓ . ܒܬܪ ܆ ܢܗܘܐ ܐܝܬ X0ܠܗ ܩܫܝܫܘܬܐ ܕܐܝܩܪܐ ܆ ܡܢ
SynWestSyr ܓܝܪ ܡܘܬܗ ܕܬܐܘܕܘܣܝܘܣ ܦܐܛܪܝܪܟܐ ܕܐܠܟܣܢܕܪܝܐ . ܦܫܬ ܒܬܪ . ܗܘܐ ܣܕܩܐ ܒܡܨܪܝܢ ܘܒܣܘܪܝܐ . ܡܢ ܥܠܬܐ ܕܐܝܟ ܗܕܐ . ܡܢ
SynWestSyr ܕܐܟ̣ܠܘ ܡܢܘܬܐ̈ ܡܢ ܕܘܟܪܢܐ̈ ܘܫܗܪܐ̈ ܘܢܝܚܬܐ̈ ܗܠܝܢ ܒܬܪ . ܩܢܘܢܐ ܕܥܣܪܐ . ܠܐ ܙܪ . ܩ ܠܩܠܝܪܝܩܘ̈ ܕܢܣܒܘܢ ܥܡܗܘܢ ܡܢ
SynWestSyr ܕܐܨܚ ܐܬܩܕܡ ܠܗ ܡܢ ܡܘܬܐ ܘܠܐ ܟܬܒ ܒܗ̇ ܆ ܢܗܘܘܢ ܬܠܬܐ̈ ܒܬܪ : ܘܐܚܪܬܐ ܕܝܐܬܝܩܝ ܐܬܪܥܝ ܕܢܨܚ ܆ ܠܐ ܫܪܝܪܐ XX ܐܢܕܝܢ ܡܢ
SynWestSyr ܕܐܫܬܘܬܦ ܒܪܐܙܐ̈ 10ܩܕܝܫܐ̈ ܘܫܡܫ ܟܣܐ . ܕܢܫܘܬX ܠܐܢܫ ܒܬܪ ܐܦܝܣܩܘܦܐ ܘܦܘܢܝܐ ܕܝܠܗܘܢ . XXX ܐܕܝ . ܙܪ . ܩ ܠܐܝܢܐ ܕܡܢ
SynWestSyr ܕܐܬܚܕܬܘܥܠ ܐܝܕܝܐ̈ ܕܝܠܝ . ܡܢ ܚܢܢܝܐܐܦܝܣܩܘܦܐ ܒܬܪ ܥ̇ܡܪ ܐܢܐ . ܐܝܛܐ ܐܝܟ ܗܠܝܢ ܗܝܟܠܐ̈ ܗܘ̣ܘ ܒܥܘܡܪܐ̈ . ܡܢ
SynWestSyr ܕܐܬܚܪܪ ܠܐ ܫܠܝܛ ܗ̣ܘܐܒܐܕܚܪܪ ܠܒܪܗܒܒܢܝܐ̈ ܕܐܬܝܠܕܘ ܒܬܪ ܒܪ ܚܐܪܐ̈ ܡܢ ܬܚܝܬ ܫܘܠܛܢܗ : ܘܢܗܘܘܢ ܠܗ ܒܢܝܐ̈ ܡܢ
SynWestSyr ܕܒ̣ܛܠ ܪܕܘܦܝܐ ܕܟܪܝܣܛܝܢܐ̈ ܐܬܚܙܝܬ ܇ ܘܠܐ ܐܢܫ ܡ̇ܢ ܒܬܪ ܡܕܡ ܘܠܐ¹0 ܩܠܣܘܗܝ . ܝܥܩܘܒ . ܬܪܥܝܬܐ ܕܐܪܝܘܣ ܡܢ
SynWestSyr ܕܕܒܪ ܬܡܢ ¹0 ܐܦܝܣܩܘܦܘܬܐ ܡܘܠܝܐ ܕܥܣܪ ܫܢܝܢ̈ ܆ ܐܣܬܕܩܘ ܒܬܪ . ܐܢܫ ܕܡܬܩܪܐ ܗܘܐ⁹ ܓܪܝܓܘܪܝܘܣ ܬܐܘܠܘܓܘܣ . ܘܡܢ
SynWestSyr ܕܕܫ ܠܦܣܩܐ ܕܗ̇ܘ ܕܐܣܪܚܗ . ܒܗ̇ܝ ܕܩܕܡܐܝܬ ܥܠ ܠܥܕܬܐ ܒܬܪ . ܒܗ̇ܝ ܕܠܐ ܙܪ . ܩ ܗܘܐ ܕܢܣ̇ܒ ܡܢܗ ܫܘܘܟܢܐ ܕܟܗܢܘܬܐ .
SynWestSyr ܕܕܫܢܢ ܠܬܐܪܬܐ ܕܝܠܢ . ܒܗ̇ܝ ܕܠܐ ܙܪ . ܩ ܗܘܐ ܕܢܣ̇ܒ ܡܢܗ ܒܬܪ ܘܙܕܩܐ ܕܐܝܬ ܠܗ ܠܥܘܡܪܐ ܗܐ ܡܢ ܙܒܢܐ̈ ܩܕܡܝܐ̈ . 10ܘܗܕܐ
SynWestSyr ܕܗ̇ܘܝܐ ܗܟܢܐ . ܠܐ ܒܡܕܡ ܬܪܢܐ . ܐܠܐ 10ܬܗܘܐ ܐܝܬܝܗ̇ ܒܬܪ ܬܗܘܐ ܐܝܬܝܗ̇ ܒܣܝܡܬܐ . ܟܕ ܠܬܡܝܡܘܬܐ ܡܚܒܒܐ . ܡܢ
SynWestSyr ܕܗܘ̇ܐ ܥܒ̣ܕܐ ܢܬܒܥ ܢܦܩܬܐ ܕܗܘܬ ܡܢܗ . ܥܡ ܪܒܝܬܐ ܀ ܢܙ . ܒܬܪ ܕܠܒܝܬܐ ܕܐܬܒܣܝ ܡܢ ܡܪܐ ܕܝܠܗ ܒܢܐ . ܥܠ ܕܐܪܒܥܐ̈ ܝܪܚܝܢ̈