simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
SynWestSyr ܗܠܝܢ ܢܫܠܡܗ ܠܩܫܝܫܐ ܗ̇ܘ ܕܡܥܡܪ . . ܘܢܩܘܡܘܢ ܒܓܘ ܡܝܐ̈ ܒܬܪ ܘܙܐ̇ܥ . ܗܒ ܠܝ ܕܐܥܒܕ ܟܠܗܘܢ ܨܒܝܢܝܟ̈ ܕ ܡܘ̇ܡ . ܐܝܛܐ
SynWestSyr ܡܥܡܘܕܝܬܐ . ܟܕ ܐܡ̇ܪ ܘܩ̇ܪܐ ܥܠܝܗܘܢ ܗܟܢܐ . ܩܪܝܬܐ ܒܬܪ ܐܦ ܒܥܕܬܐ . ܢܣܝܡ ܕܝܢ ܐܝܕܐ ܥܠܝܗܘܢ ܗ̣ܘ ܐܦܝܣܩܘܦܐ ܡܢ
SynWestSyr ܕܢܨܘܡ ܘܢܣܚܐ . ܓ . ܐܢ ܕܝܢ ܐܦ ܐܪܡܠܬܐ ܒܟܦܣܐ ܬܗܘܐ : ܐܘ̇ ܒܬܪ ܢܚܙܐ ܒܚܠܡܐ ܕܙܘܘܓܐ ܠܐ ܢܬܩܪܒ ܡܛܠ ܐܝܩܪܐ . ܒܪܡ ܆ ܐܠܐ ܡܢ
SynWestSyr ܨܠܘܬܐ ܢܣ̇ܒ . ܙ . ܟܕ ܫ̇ܩܠ ܕܝܢ ܡܢ ܟܣܐ ܢܐܡܪ ܬܪܬܝܢ̈ ܒܬܪ ܐܝܬܝܟ ܘܡܫܒܚܐ ܠܟ ܬܫܒܘܚܬܐ ܠܥܠܡ ܥܠܡܝܢ ܐܡܝܢ . X ܡܢ
SynWestSyr ܕܢܣ̇ܒܝܢ ܟܠܗܘܢ . ܢܨܠܘܢ ܟܕ ܡܘܕܝܢ ܘܡܩܒܠܝܢ ܛܝܒܘܬܐ ܒܬܪ ܢܐܡܪ ܬܪܬܝܢ̈ ܙܒܢܝܢ̈ ܐܡܝܢ . ܠܡܘܠܝܐ ܕܦܓܪܐ ܘܕܡܐ . ܘܡܢ
SynWestSyr ܕܝܢ ܕܡܫܬܡܠܝܐ ܬܫܒܘܚܬܐ ܕܩܕܝܡܐ ܣܝܡܐ ܢܥܘܠ ܡܗܝܡܢܐ ܒܬܪ ܬܪܥܐ ܠܐ ܢܩܘܫ . ܡܛܠ XX . XXX1ܗܠܝܢ ܕܩܕܡܘ ܐܬܡܢܥܘ . ܡܢ
SynWestSyr ܩܪܝܢܐ ܚܪ . . ܟܓ . ܐܢܕܝܢ ܩܕܡ ܕܢܬܩܪܒ ܘܢ̇ܣܒ ܐܢܫ ܡܢ ܐܘܟܪ ܒܬܪ . ܡܢܗ ܕܪܡܫܐ ܕܝܘܡܐ ܕܫܒܬܐ ܗܢܘܢ ܕܥ̇ܡܕܝܢ ܢܥܡܕܘܢ . ܡܢ
SynWestSyr ܫܒܬܐ ܢܗܘܐ ¹ܒܦܠܓܗ ܕܠܠܝܐ . ܟܘ . ܦܢܛܝܩܘܣܛܝ ܠܐܐܢܫ ܒܬܪ ܬܬܣܝܡ ܥܠܝܗܘܢ ܐܝܕܐ . ܝX XXX1 . 1ܟܗ . ܫܪܝܐ ܕܦܣܟܐ ܡܢ
SynWestSyr ܡܥܡܘܕܝܬܐ : ܐܘ̇ ܕܪܘܟܬܐ ܩܢ̣ܐ : ܠܐ ܡܫܟܚ ܕܢܗܘܐ ܒܬܪ ܕܠܐ ܬܐ . X ¹ܝܘ . ܗ̇ܘ ܕܒܬܪܝܢ̈ ܙܘܘܓܝܢ̈ ܐܬܥܪܙܠ
SynWestSyr ܦܝܣܬܐ ܚܕܐ ܘܬܪܬܝܢ̈ ܘܬܠܬ̈ ܕܐܦܝܣܩܘܦܐ ܢܗܘܝܢ̈ . ܠܐ . ܒܬܪ ܕܡܬܬܘܣܦܝܢ X ܥܠܘܗܝ . ܥܠܡܝܐ̈ ܕܝܢ ܢܬܦܪܫܘܢ . ܗܠܝܢ ܕܝܢ
SynWestSyr ܕܫܢܝ ܠܐ ܓܝܪ ܐܝܬ ܥܘܠܐ ܠܘܬܗ . ܟܐܢܐ ܗܘ ܓܝܪ ܐܠܗܐ ܒܬܪ ܓܝܪ ܕܟܕ ܚܝ ܒܥܠܕܒܒܐ ܐܝܬܘܗܝ ܗܘܐ ܕܐܠܗܐ ܆ ܝܕܝܥܐ ܕܐܦ ܡܢ
SynWestSyr ܐܠܗܐ ܐܚܝܕ ܟܠ ܘܒܪܗ ܚܒܝܒܐ ܆ ܚܝܠܬܢܐ̈ ܐܝܬܝܗܘܢ ܕܥܕܬܐ . ܒܬܪ ܠܐ ܢܬܡܢܘܢ . ܡܕܝܢ ܘܐܦܝܣܩܘܦܐXẌ ܘܩܫܝܫܐ̈ ܘܫܡܫܐ̈
SynWestSyr ܕܝܢ ܣܘܠܩܗ : ܟܕ ܚܢܢ ܩܪܒܢܢ ܐܝܟ ܦܘܩܕܢܗ ܕܒܚܬܐ ܕܟܝܬܐ ܒܬܪ ܟܗܢܐ ܐܬܬܣܝܡ . ܐܘ̇ ܛܟܣܐ ܕܪܝܫܘܬ ܟܗܢܘܬܐ ܡܛܝܗܝ . XX
SynWestSyr ܥܡܕܐ ܒܘܚܪܢܐ ܝܬܝܪܐ . ܓܠܝܐܝܬ ܓܝܪ ܡܠܬܐ ܫܠܝܚܝܬܐ ܒܬܪ ܡܕܡ ܕܐܝܟ ܗܟܢ . ܐܦ ܓܝܪ ܙܒܢܐ ܡܬܒܥܐ ܠܡܬܬܪܬܝܢܐ ܆ ܘܡܢ
SynWestSyr ܙܒܢܐ ܕܬܠܬ̈ ܫܢܝܢ̈ ܕܗ̇ܘܝܢ ܒܡܬܬܪܬܝܢܐ̈ . ܥܠ ܟܠܗܝܢ ܒܬܪ ܢܬܪܨܘܢ ܗ̇ܝ ܕܢܦܠܚܘܢ . ܗܠܝܢ ܥܣܪX0 ܫܢܝܢ̈ ܢܬܘܒܘܢ . ܡܢ
SynWestSyr ܬܚܘܡܐ ܗܢܐ ܕܣܘܢܢܕܘܣ ܪܒܬܐX ܘܩܕܝܫܬܐ : ܢܡܪܚ ܒܬܪ . ܠܐ ܐܦܝܣܩܘܦܐ ܘܠܐ ܩܫܝܫܐ ܘܠܐ ܫܡܫܐ . ܐܢܕܝܢ ܐܢܫ ܡܢ
SynWestSyr ܝܥܢܘܬܐ ܘܝܘܬܪܢܐ̈ ܛܢܦܐ̈ ܇ ܛܥܐܘܗܝXX ܠܟܬܒܐ ܐܠܗܝܐ ܒܬܪ . ܡܛܠ ܕܣܓܝܐܐ̈ ܡܢ ܗܠܝܢ ܕܐܝܬܝܗܘܢ ܒܩܠܝܪܘܣ : ܟܕ ܪܗܛܝܢ
SynWestSyr ܬܚܘܡܐ ܗܢܐ ܕܫܩܠ ܪܒܝܬܐ : ܐܘ̇ ܢܬܚܫܚ : ܐܘ̇ ܣܟ ܢܥܒܪ ܥܠ ܒܬܪ . ܙܪ . ܩܬ ܣܘܢܢܕܘܣ ܪܒܬX ܘܩܕܝܫܬܐ ܆ ܕܐܢ ܐܢܫ ܢܫܬܟܚ
SynWestSyr ܩܫܝܫܐ̈ . ܐܘ̇ ܟܕ ܐܦܝܣܩܘܦܐ ܐܘ̇ ܩܫܝܫܐ ܝܗ̇ܒ ܠܗܘܢ . X ܒܬܪ ܕܩܫܝܫܐ̈ ܕܝܢ ܐܝܬܝܗܘܢ . ܢܣܒܘܢ ܕܝܢ ܩܘܪܒܢܐ ܒܛܟܣܐ ܡܢ
SynWestSyr ܬܚܘܡܐ̈ ܆ ܢܒܛܠ ܘܡܢ ܡܫܡܫܢܘܬܐ . ܝܛ . ܡܛܠ ܐܝܠܝܢ ܕܡܢ ܒܬܪ ܐܝܬܝܗ̇ ܗ̇ܝ ܕܗܘܬ . ܐܢܕܝܢ ܐܢܫ ܠܐ ܢܨܒܐ ܕܢܫܬܡܥ ܡܢ