simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
SynWestSyr ܕܝܢ ܗܠܝܢ ܆ ܚܕ ܐܦܝܣܩܘܦܐ : ܟܕ ܡܬܦ̇ܩܕ ܠܗ ܡܢ ܗܠܝܢ ܒܬܪ ܩܝܡܬܐ ܕܠܐ ܡܬܚܒܠܢܘܬܐ ܇ XXܒܥܕܬܐ ܩܕܝܫܬܐ ܕܐܠܗܐ . ܡܢ
SynWestSyr ܣܝܡܐ ܗܢܐ ܕܩܢܘܢܐ̈ ܗܠܝܢ . ܡܬܩܪܒܝܢ ܠܛܟܣܐ ܗܢܐ ܟܗܢܝܐ . ܒܬܪ ܩܢܘܢܐ̈ ܕܐܬܬܣܝܡܘ . ܬܚܡܢܢ ܕܢܫܬܥܒܕܘܢ ܐܝܠܝܢ ܕܡܢ
SynWestSyr ܕܡܬܡܢܥܝܢ ܘܡܬܬܣܪܚܝܢ ܠܡܫܡܫܢܘܬܐ ܒܬܪ ܗܢܘܢ ܒܢܝ̈ ܒܬܪ ܒܢܝ̈ ܥܣܪܝܢ̈ ܘܬܠܬ̈ ܫܢܝܢ̈ ܠܐ ܡܢܥܘ ܠܥܣܪܝܢ̈ ܫܢܝܢ̈ .
SynWestSyr ܣܘܢܩܢܐ ܕܚܝܝܗܘܢ̈ ܐܠܐ ܢܗܘܘܢ ܡܕܡ ܕܣܦܩ . ܕܡ̇ܨܝܐ ܒܬܪ ܢܬܐܠܨܘܢ ܡܢ ܚܣܝܪܘܬܐ X ܠܡܫܒܩ ܬܫܡܫܬܗ ܕܡܪܝܐ ܘܠܡܪܗܛ
SynWestSyr ܕܗ̇ܘܝܐ ܗܟܢܐ . ܠܐ ܒܡܕܡ ܬܪܢܐ . ܐܠܐ 10ܬܗܘܐ ܐܝܬܝܗ̇ ܒܬܪ ܬܗܘܐ ܐܝܬܝܗ̇ ܒܣܝܡܬܐ . ܟܕ ܠܬܡܝܡܘܬܐ ܡܚܒܒܐ . ܡܢ
SynWestSyr ܥܘܢܕܢܐ ܕܝܠܝ ܕܢܫܚܠܦܝܘܗܝ . ܐܘ̇ ܒܚܕ ܡܢ ܙܢܝܢ̈ ܢܥܒܕ ܒܬܪ ܟܠܡܐ ܕܒܥܡܘܪܐ̈ ܩܝܡ . ܐܘ ܒܪܢܫܐ ܕܡܥܒܕ ܒܐܚܪܝܢ ܡܢ
SynWestSyr ܫܒܥ̈ ܫܢܝܢ̈ ܙܪ . ܩ ܕܗ̇ܝ ܕܡܫܡܠܝܐ ܬܗܘܐ ܠܗ ܆ ܐܝܟ ܕܪܓܐ̈ ܒܬܪ ܓ̇ܝܪܝܢ . ܐܢܗ̣ܘ ܕܐܢܬܬܐ ܕܐܢܫ ܬܓܘܪ : ܐܘ̇ܐܢܫ ܢܓܘܪ :
SynWestSyr ܕܐܬܚܕܬܘܥܠ ܐܝܕܝܐ̈ ܕܝܠܝ . ܡܢ ܚܢܢܝܐܐܦܝܣܩܘܦܐ ܒܬܪ ܥ̇ܡܪ ܐܢܐ . ܐܝܛܐ ܐܝܟ ܗܠܝܢ ܗܝܟܠܐ̈ ܗܘ̣ܘ ܒܥܘܡܪܐ̈ . ܡܢ
SynWestSyr ܕܨܕܝ ܡܢ ܥܡܘܪܐ̈ ܩܕܡܝܐ̈ ܡܢ ܙܒܢܐ̈ ܕܪܘܡܝܐ̈ . ܘܗ̣ܘ ܒܬܪ ܗܢܐ ܕܡܪܝ ܚܢܢܝܐ ܠܘ ܗ̣ܘ ܒܢܝܗܝ . ܐܠܐ ܕܝܢ ܚܕܬܗ ܡܢ
SynWestSyr ܥܡܕܗܘܢ ܕܓܠܐ ܆ ܕܒܫܪܪܐ ܢܥܡܕ ܐܢܘܢ . ܘܡܛܠܗܕܐ ܐܢܐ ܒܬܪ ܠܗܝܡܢܘܬܢ ܡܛܠ ܐܪܐܛܝܩܘ̈ ܘܣܕܝܩܐ . ³̈ ܕܐܬܝ̇ܢ ܠܥܕܬܐ
SynWestSyr ܕܝܢ ܣ̇ܝܡܝܢ ܐܝܕܝܐ̈ ܥܠܘܗܝ ܐܦܝܣܩܘܦܐ̈ ܟܕ ܐܡ̇ܪܝܢ . ܒܬܪ ܕܚܠܬܐ . ܟܕ ܐܝܬܝܗܘܢ ܠܥܠ ¹⁹ܠܒܘܬܗܘܢ̈ ܒܫܬܩܐ . ܝX . ܡܢ
SynWestSyr ܡܢܘܬ܏ܗ ܕܐܢܫ ܕܡܓܙܝ XX ܡܢ ܐܢܬܬܐ ܘܒܢܝܐ̈ ܣܓܝ ܡܨܘܬܐ̈ ܒܬܪ ܟܠܗ̇ ܥܕܬܐ ܘܐܪܙܝܗ̇̈ . ]ܩܢܘܢܐ[ܕ܏ܠܘ . ܡܛܠ ܕܐܡܝܢܐܝܬ
SynWestSyr ܨܠܘܬܐ ܗܢܝܢ ܕܡܬܬܪܬܝܢ̈ ܢܬܠܢ̈ ܫܠܡܐ ܠܚܕܕܐ̈ . ܐܦ ܒܬܪ ܩܕܡܝܬܐ̈ . ܘܗܢܝܢ ܕܡܬܬܪܬܝܢ̈ ܠܒܬܘܠܘܬܐ ܒܣܬܪܗܝܢ . ܡܢ
SynWestSyr ܕܝܢ ܗܢܐ ܙܒܢܐ . ܒܝܘܡܘܗܝ̈ ܕܬܐܘܕܘܣܝܘܣ ܗ̇ܘ ܙܥܘܪܐ . ܒܬܪ ܥܒܕܢܝܗܝ ܠܒܨܪܐ . ܟܕ ܓܢܒܢܢ ܒܚܘܒܐ ܠܫܟܚܬܐ ܕܥܠܝܢ .
SynWestSyr ܕܢܣ̇ܒܝܢ ܟܠܗܘܢ . ܢܨܠܘܢ ܟܕ ܡܘܕܝܢ ܘܡܩܒܠܝܢ ܛܝܒܘܬܐ ܒܬܪ ܢܐܡܪ ܬܪܬܝܢ̈ ܙܒܢܝܢ̈ ܐܡܝܢ . ܠܡܘܠܝܐ ܕܦܓܪܐ ܘܕܡܐ . ܘܡܢ
SynWestSyr ܩܝܡܬܗ ܆ ܗܘ̣ܘ ܥ̇ܒܕܝܢ ܕܘܟܪܢܐ ܕܣܘܠܩܗ ܕܡܪܢ ܠܫܡܝܐ ܠܘܬ ܒܬܪ ܬܘܒ ܫܠܝܚܐ̈ ܩܕܝܫܐ̈ . ܕܒܫܘܠܡܐ ܕܚܡܫܝܢ ܝܘܡܝܢ̈ ܕܡܢ
SynWestSyr ܡܘܬܐ Xܕܐܦܝܣܩܘܦܗܘܢ ܢܚܛܦܘܢ ܡܪܗܛܘܗܝ̈ . ܫܡ̣ܥܬ ܒܬܪ ܕܘܒܪܝܗܘܢ̈ . ܟܒ . ܕܥܠ ܕܠܐ ܙ̇ܕܩ ܠܩܠܝܪܝܩܘ̈ ܕܡܢ
SynWestSyr ܡܘܬܗ ܕܒܥܠܗ̇ . ܐܢܕܝܢ ܬܡܪܚ ܘܬܗܘܐ ܆ ܓܝܪܬܐ ܗ̣ܝ ܆ ܒܬܪ ܠܓܒܪܐ ܐܚܪܢܐ : ܩܕܡ ܕܫXܡܝܢ ܠܗ̇ ܥܣܪܐ̈ ܝܪܚܝܢ̈ ܡܢ
SynWestSyr ܗܠܝܢ ܛܟܣܐ̈ ܘܢܡܘܣܐ̈ ܕܣܡ̣ܘ ܗܘܘ . ܠܐ ܫ̇ܠܝܢ ܗܘܘ ܡܢ ܒܬܪ ܕܡܟܪܙܝܢ ܗܘܘ ܒܗܘܢ ܘܡܣܒܪܝܢ . ܬܠܡܝܕܐ̈ ܕܝܢ ܡܢ
SynWestSyr ܕܝܢ ܕܗ̇ܘܐ ܒܝܬܐ ܐܝܟ ܕܦ̇ܐܐ ܘܙ̇ܕܩ ܆ ܢܬܬܣܪܚX ܒܬܪ . ܐܝܟܐ ܕܪܝܫܐ ܕܡܫܡܫܢܐ̈ ܢܗܘܐ ܡܩܒܠ ܠܐܟܣܢܝܐ̈ . ܡܢ