simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
SynWestSyr ܕܝܢ ܣܘܠܩܗ : ܟܕ ܚܢܢ ܩܪܒܢܢ ܐܝܟ ܦܘܩܕܢܗ ܕܒܚܬܐ ܕܟܝܬܐ ܒܬܪ ܟܗܢܐ ܐܬܬܣܝܡ . ܐܘ̇ ܛܟܣܐ ܕܪܝܫܘܬ ܟܗܢܘܬܐ ܡܛܝܗܝ . XX
SynWestSyr ܕܡܬܚܪܪܝܢ̈ ܝܪܬܝܢ̈ ܠܗܘܢ ܒܢܝ̈ ܫܪܒܬܗܘܢ . ܐܝܠܝܢ ܒܬܪ . ܐܦܠܐ ܠܗܘܢ ܐܢ ܢܡܘܬܘܢ ܕܠܐ ܕܝܐܬܝܩܐܣ . ܡܢ XX
SynWestSyr ܦXܚܐ ܗ̇ܘܕܡܬܩܪܐ ܠܕܪܓܐ ܡܥܠܝܐܕܪܝܫܘܬ ܒܬܪ ܬܚܡܘ ܘܚܘܝܘ . ܕܐܝܟܢܐ ܘ̇ܠܐ ܕܢܗܘܐ ܕܢܬܟܢܫܘ : X¹³¹
SynWestSyr ܕܥ̇ܢܝܢ ܘܐܡ̇ܪܝܢ . ܢܚܙܐ ܐܦܝܣܩܘܦܐ ܕܠܡܐ ܐܝܬ ܒܗܘܢ ܒܬܪ ܐܘ̇ ܐܢܫ ܡܢ ܒܬܝܗܘܢ̈ . ܟܕ ܕܝܢ ܢ̇ܚܬܝܢ ܗܢܘܢ ܕܥ̇ܡܕܝܢ Xܢ
SynWestSyr ܡܣܪܚܢܘܬܐ . ܘܠܐ ܢܗܘܐ ܐܢܫ ܡܢܢ ܕܢܩܒܠ ܦܣܩܐ ܕܝܠܗ ܒܬܪ ܠܗ ܠܡܪܝ ܣܐܪܓܝܣ ܕܝܪܝܐ . ܠܐ ܩܕܡ ܡܣܪܚܢܘܬܐ . ܘܠܐ ¹0
SynWestSyr ܬܫܡܫܬܐ ܕܨܦܪܐ· ܘܗܘܝܬܘܢ ܐܙ̇ܠܝܢ ܐܢܬܘܢ ܒܡܙܡܘܪܐ̈ ܒܬܪ . ܒܫܒܬܐ ܕܡܢ ܩܕܡ ܫܒܬܐ ܪܒܬܐ ܆ ܬܗܘܐ ܡܬܦܬܚܐ ܡܥܡܘܕܝܬܐ ܆
SynWestSyr ܗܠܝܢ ܕܩܕܡܘ ܦܠܚܘ ܢܬܛܟܣܘܢ ܒܕܪܓܐ ܇ ܐܦܢ ܥܒ̇ܪܝܢ ܠܗܘܢ ܒܬܪ ܗܝܕܝܢ ܒܢܝ̈ ܥܣܪܝܢ̈ ܫܢܝܢ̈ ܟܕ ܡܬܬܣܪܚܝܢ ܠܡܫܡܫܢܘܬܐ ܇
SynWestSyr ܡܘܬܗ ܕܡܘܕܝܢܐ ܒܡܠܬܐ ܐܘ̇ ܒܟܬܒܐ ܐܘ̇ ܒܪܡܙܐ ܬܚܡܢܢ ܟܠ ܒܬܪ ܕܝܪܝܐ ܕܡܦܪܣܐ ܘܓܠܐ ܠܡܘܕܝܢܘܬܐ ܕܐܢܫ ܒܚܝܘܗܝ̈ ܐܘ̇
SynWestSyr ܗܠܝܢ ܢܫܠܡܗ ܠܩܫܝܫܐ ܗ̇ܘ ܕܡܥܡܪ . . ܘܢܩܘܡܘܢ ܒܓܘ ܡܝܐ̈ ܒܬܪ ܘܙܐ̇ܥ . ܗܒ ܠܝ ܕܐܥܒܕ ܟܠܗܘܢ ܨܒܝܢܝܟ̈ ܕ ܡܘ̇ܡ . ܐܝܛܐ
SynWestSyr ܟܝܪܛܘܢܝܐ ܠܡܣܒ ܓܝܪ ܐܝܬܝܗ̇ . ܐܡܬܝ ܕܗ̣ܘ . ܠܐ ܗܟܝܠ ܡܢ ܒܬܪ . ܣܒܪܝܢ ܓܝܪ ܕܠܐ ܚ̇ܛܝܢ ܒܗ̇ܝ ܕܠܐ ܩܕܡܝܢ ܢ̇ܣܒܝܢ . ܐܠܐ
SynWestSyr ܡܘܬܐ ܕܒܪܗܐܘ̇ ܕܒܪܬܗ ܆ ܕܐܚܝܗ̇ܐܝܬܝܗܝܢ̈ ܆ ܡܛܠ ܕܡܢ ܒܬܪ ܠܗ ܕܢܒܨܘܪ ܡܢܗܝܢ X 1ܡܕܡ . ܘܠܐ ܒܚܕ ܡܢ ܦܘܪܣܝܢ̈ . ܐܠܐ
SynWestSyr ܐܒܘܗܝܢ ܬܡܘܬܝ ܕܠܐ ܕܝܐܬܝܩܝ ܆ ܐܦ ܠܐܡܗܝܢ ܥܡ ܐܚܝܗܝܢ̈ ܒܬܪ ܠܗ̇ܘ ܕܡܝܬ . ܐܢ ܒܪܐ ܗܘ . ܘܐܢ ܒܪܬܐ . X0ܘܐܢ ܐܡܗܝܢ
SynWestSyr ܐܒܘܗܝܢ ܬܡܘܬܝ ܕܠܐ ܕܝܐܬܝܩܝ ܆ ܐܦ ܠܐܡܗܝܢ ܥܡ ܐܚܝܗܝܢ̈ ܒܬܪ ܆ ܝ̇ܪܬܢ ܠܐܒܘܗܝܢ ܥܡ ܐܚܝܗܝܢ̈ ܕܟܪܐ̈ . ܘܐܢ ܐܡܗܝܢ
SynWestSyr ܡܫܡܠܝܐ : X²¹̈ ܟܢ ܢܙܕܘܓܘܢ : ܢܗܘܘܢ ܒܬܫܡܫܬܐ : ܡܛܠ ܕܡܢ ܒܬܪ ܕܢܙܕܘܓܘܢ : ܡܛܠ ܕܠܐ ܡܫܟܚܝܢ ܕܗܟܢܐ ܢܟܬܪܘܢ : ܗܠܝܢ ܐܢ
SynWestSyr ܩܘܫܬܐ ܀ ܗܐ ܡܢ ܗܪܟܐ ܣܒܘ ܬܚܘܝܬܐ ܐܘ ܕܝܢ . . . ܐ : ܒܬܪ ܗܪܟܐ ܗܟܝܠ ܗܕܐ ܚܘܝ ܗ̇ܘ ܚܙ̇ܐ ܟܠ : ܕܣܓܝ ܦܐܝܐ ܕܢܥܩܒ ܐܢܫ
SynWestSyr ܡܘܬܐ ܢܓܕ ܒܥܠܕܒܒܘܬܐ . ܝܬܝܪܐܝܬ ܕܝܢ ܆ ܗܠܝܢ ܒܬܪ ܕܥܪܪܬܐ̈ . ܒܠܚܘܕܘܗܝ ܓܝܪ ܓܢܣܐX0 ܕܡܛܐܪܘܢܝܐ̈ ܇ ܐܦ
SynWestSyr ܙܒܢܐ ܛܥܝܢ ܒܗܘܢ ܡܗܝܡܢܐ̈ ܘܣ̇ܒܪܝܢ ܕܣܗܕܐ̈ ܣܝܡܝܢ ܬܡܢ ܒܬܪ ܠܗܝܢ ܠܥܕܬܐ̈ ܘܥ̇ܒܕܝܢ ܕܢܗܘܐ ܪܝܚܐ ܒܗܝܢ ܘܕܡ ܐܦ
SynWestSyr ܡܥܡܘܕܝܬܐ : ܐܘ̇ ܕܪܘܟܬܐ ܩܢ̣ܐ : ܠܐ ܡܫܟܚ ܕܢܗܘܐ ܒܬܪ ܕܠܐ ܬܐ . X ¹ܝܘ . ܗ̇ܘ ܕܒܬܪܝܢ̈ ܙܘܘܓܝܢ̈ ܐܬܥܪܙܠ
SynWestSyr ܫܒܝܬܐ ܟܕ ܒܕܘܟܬܐ ܕܕܡܣܝܢ ܡܙܕܒܢ ܒܪܐ ܕܝܠܗ̇ ܬܙܒܢܝܘܗܝ ܒܬܪ ܡܨܝܐ ܢܬܟܬܒ ܡܢ ܡܘܙܦܢܐ̈ ܕܐܢܬܬܐ ܀ X0ܝܗ . ܐܢܗ̣ܘ ܕܐܡܐ
SynWestSyr ܡܢܘܬ܏ܗ ܕܐܢܫ ܕܡܓܙܝ XX ܡܢ ܐܢܬܬܐ ܘܒܢܝܐ̈ ܣܓܝ ܡܨܘܬܐ̈ ܒܬܪ ܟܠܗ̇ ܥܕܬܐ ܘܐܪܙܝܗ̇̈ . ]ܩܢܘܢܐ[ܕ܏ܠܘ . ܡܛܠ ܕܐܡܝܢܐܝܬ