simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
SynWestSyr ܦܘܪܢܣܐ ܕܕܡܐܘܣܝܐ ܕܡܩܒܠܐ ܡܕܝܢܬܐ ܗ̇ܝ . XX ܝܚ . ܥܠ ܕܠܐ ܒܬܪ ܡܕܝܢܬܐ . ܐܘ̇ ܬܗܘܐ ܆ ܐܦ ܛܟܣܐ ܕܨܒܘܬܐ̈ ܕܥܕܬܐ ܢܐܙܠ
SynWestSyr ܡܣܒܪܢܘܬܐ ܕܐܢܫ ܐܢܫ ܇ ܐܝܠܝܢ ܕܣܥܘ ܥܠ ܡܕܡ ܕܠܐ ܝ̇ܕܥܝܢ ܇ ܒܬܪ ܒܙܒܢ ܙܒܢ ܪܥܘܬܐ̈ ܕܥܕܬܐ ܕܡܫܝܚܐ . ܘܠܐ ܢܐܙܠ
SynWestSyr ܡܐܟܠܐ ܘܡܫܬܝܐ ܣܟ . ܘܫܩܝܐ ܘܪܘܝܘܬܐ ܘܥܝܕܐ̈ ܕܙܠܝܠܘܬܐ ܒܬܪ ܠܚܬܢܐ ܒܝܬ ܚܡܗܘܗܝ̈ ܣܟ . ܘܕܠܐ ܢܗܘܐ ܒܘܪܟܐ ܢܡܘܣܝܐ
SynWestSyr ܫܘܬܦܘܬܐ ܕܪܐܙܐ̈ . ܘܡܛܠ ܬܫܡܫܬܗ ܕܟܣܐ ܬܘܒ ܗܟܢܐ . ܐܢ ܒܬܪ ܠܗ ܚܘܝܒܐ ܟܕXX ܡܐܟܘܠܬܐ ܡܕܡ ܫܚܝܡܬܐ ܐܘ̇ ܫܩܝܐ ܠܐ ܢܣ̇ܒ
SynWestSyr ܗܢܘܢ 10 ܢܬܛܟܣ ܀ ܙ . ܩܫܝܫܐ̈ ܡܢ ܒܢܝ̈ ܬܠܬܝܢ̈ ܫܢܝܢ̈ ܒܬܪ ܐܬܬܣܪܚܘ . ܢܬܝܗܒ ܠܗ ܕܪܓܐ ܕܝܠܗ . ܐܢܕܝܢ ܠܫܢܬܐ ܢܥܒܪ
SynWestSyr ܬܚܘܡܐ ܗܢܐ ܕܫܩܠ ܪܒܝܬܐ : ܐܘ̇ ܢܬܚܫܚ : ܐܘ̇ ܣܟ ܢܥܒܪ ܥܠ ܒܬܪ . ܙܪ . ܩܬ ܣܘܢܢܕܘܣ ܪܒܬX ܘܩܕܝܫܬܐ ܆ ܕܐܢ ܐܢܫ ܢܫܬܟܚ
SynWestSyr ܡܘܬܐ ܕܐܦܝܣܩܘܦܗܘܢ ܕܢܚܛܦܘܢ ܡܪܗܛܘܗܝ̈ ܆ ܐܝܟ ܕܡܬܚܡ ܒܬܪ ܢܚܛܦܘܢ ܡܪܗܛܘܗܝ̈ . ܫܡ̣ܥܬ ¹0ܗܕܐ ܣܘܢܢܕܘܣ
SynWestSyr ܕܡܬܚܪܪ . ܘܠܐ ܡܢ ܚܕܐ ܡܝܬܝܢܘܬܐ X0 ܕܡܢ ܚܘܠܦܐ̈ . ܒܬܪ ܡܬܓܠܙܐ ܡܢ ܝܪܬܘܬܗ . ܐܢܗܘ̣ ܕܕܠܐ ܐܣܒܐ ܡܝܬ ܀ ܢܗ . ܥܒ̣ܕܐ
SynWestSyr ܟܗܢܐ . X ²ܐܢܕܝܢ ܠܐ ܡܫܟܚܝܢ . ܐܒܗܝܗܘܢ̈ ܚܠܦܝܗܘܢ ܒܬܪ ܕܢܦܢܘܢ ܦܬܓܡܐ ܒܡܥܡܘܕܝܬܐ . ܢܥܢܘܢ ܘܢܦܢܘܢ ܦܬܓܡܐ
SynWestSyr ܗܠܝܢ ܕܒܐܢܩܘܪܐ ܐܘܟܝܬ X1ܒܢܐܘܩܣܪܝܐ ܐܬܬܣܝܡܘ . ܒܬܪ ܕܒܢܐܘܩܣܪܝܐ . ܩܢܘܢܐܐܪܒܬ̈̈ ܥܣܪ . ܘܐܦ ܗܠܝܢ ܩܢܘܢܐ̈
SynWestSyr ܣܘܢܢܕܘܣ ܕܢܝܩܝܐ ܐܬܬܣܝܡܘ . ܠܡܪܝܢ̈ ܡܝܩܪܐ̈ ܒܢܝ̈ ܒܬܪ ܕܣܘܢܢܕܘܣ ܕܓܢܓܪܐ . ܩܢܘܢܐ̈ ܥܣܪܝܢ̈ . ܗܠܝܢ ܡܢ ܩܢܘܢܐ̈
SynWestSyr ܝܘܬܪܢܐ̈ XXܕܟܣܦܐ ܆ ܗܢܘܢ ܢܬܓܒܘܢ ܘܢܬܩܪܘܢ ܠܬܫܡܫܬܐ ܒܬܪ ܩܕܝܫܐ̈ . ܕܐܝܠܝܢ ܕܡܣܪܩܝܢ ܡܢ ܡܡܘܢܐ : ܘܠܐ ܪܗܛܝܢ
SynWestSyr ܝܥܢܘܬܐ ܘܝܘܬܪܢܐ̈ ܛܢܦܐ̈ ܇ ܛܥܐܘܗܝXX ܠܟܬܒܐ ܐܠܗܝܐ ܒܬܪ . ܡܛܠ ܕܣܓܝܐܐ̈ ܡܢ ܗܠܝܢ ܕܐܝܬܝܗܘܢ ܒܩܠܝܪܘܣ : ܟܕ ܪܗܛܝܢ
SynWestSyr ܩܒܘܠܝܐ ܕܡܢ ܦܪܢܓܠܝܐ . ܡܐ ܕܐܫܬܕܪܬ ܦܪܢܓܠܝܐ ܐܪܒܥܐ̈ ܒܬܪ ܕܨܒܘܬܐ̈ . ܘܡܢ ܐܝܟܐ ܢܣܒܢ̈ ܙܒܢܐ̈ . X1 ܫܘܘܕܝܐ
SynWestSyr ܕܡܬܬܣܝܡܐ ܒܡܐܢܐ ܩܕܝܫܐ . ܘܣ̇ܠܩܐ ܥܠ ܡܕܒܚܐ . XXX ܒܬܪ ܥܠܝܗ̇ ܫܠܝܛ ܥܕܡܐ ܕܬܬܓܠܐ ܐܢܐܦܘܪܐ . ܡܢ ܒܬܪܟܢ ܠܐ ܫܠܝܛ
SynWestSyr ܕܫܡܫ ܠܟܣܐ ܒܠܚܘܕ ܠܐ ܒܢܝܫܐ ܕܝܥܢܘܬܐ ܢܥܒܕ ܗܠܝܢ ܕܥ̇ܒܪ ܒܬܪ ܘܢܟܡ . ܡܕܝܢ ܠܝܬ ܥܕܠܝܐ ܠܟܗܢܐ Xܐܢ ܢܣܬܢܩ ܕܢܩܪܒ ܬܘܒ
SynWestSyr XX ܐܪܡܠܘܬܗ̇ ܕܡܢ ܟܗܢܐ ܡܛܠ ܕܐܡܐ ܪܘܚܢܝܬܐ ܠܟܠܗܘܢ ܒܬܪ ܡܢ ܐܠܗܐ ܟܠ ܟܠܗ̇ ܕܬܬܚܫܒܝ ܘܬܬܩܪܒܝ ܠܙܘܘܓܐ ܬܪܝܢܐ