simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
SynWestSyr ܕܐܬܚܕܬܘܥܠ ܐܝܕܝܐ̈ ܕܝܠܝ . ܡܢ ܚܢܢܝܐܐܦܝܣܩܘܦܐ ܒܬܪ ܥ̇ܡܪ ܐܢܐ . ܐܝܛܐ ܐܝܟ ܗܠܝܢ ܗܝܟܠܐ̈ ܗܘ̣ܘ ܒܥܘܡܪܐ̈ . ܡܢ
SynWestSyr ܕܨܕܝ ܡܢ ܥܡܘܪܐ̈ ܩܕܡܝܐ̈ ܡܢ ܙܒܢܐ̈ ܕܪܘܡܝܐ̈ . ܘܗ̣ܘ ܒܬܪ ܗܢܐ ܕܡܪܝ ܚܢܢܝܐ ܠܘ ܗ̣ܘ ܒܢܝܗܝ . ܐܠܐ ܕܝܢ ܚܕܬܗ ܡܢ
SynWestSyr ܗܠܝܢ ܕܐܡܝܪܢ̈ ܒܝ̇ܕ ܪܡܙܐ ܕܒܪܘܝܐ· ܐܢ ܡܢ ܫܘܚܠܦ ܒܬܪ ܒܒܝܬ ܓܙܐ ܕܥܘܡܪܐ ܕܡܪܝ ܚܢܢܝܐ XX ܗܢܐ . ܗܝܕܝܢ ܒܬܪܟܢ ܡܢ
SynWestSyr ܕܪܐ ܗܢܐ ܕܝܠܢ ܥܒܘܪܐ ܠܡܠܬܐ ܕܝܠܢ ܥܠ ܥܘܡܪܐ ܕܐܡܝܪ . ܒܬܪ ܠܘܬ ܒܢܝܐ̈ ܕܥܕܬܐ ܩܕܝܫܬܐ ܕܡܣܬܩܒܠܝܢ ܕܐܬ̇ܝܢ
SynWestSyr ܥܘܢܕܢܐ ܕܝܠܝ ܕܢܫܚܠܦܝܘܗܝ . ܐܘ̇ ܒܚܕ ܡܢ ܙܢܝܢ̈ ܢܥܒܕ ܒܬܪ ܟܠܡܐ ܕܒܥܡܘܪܐ̈ ܩܝܡ . ܐܘ ܒܪܢܫܐ ܕܡܥܒܕ ܒܐܚܪܝܢ ܡܢ
SynWestSyr ܨܘܡܐ ܪܒܐ ܐܪܒܥܝܢܝܐ . X0ܨܘܡܐ ܕܫܠܝܚܐ̈ ܕܒܬܪ ܚܕܒܫܒܐ ܒܬܪ ܨܘܡܐ̈ ܩܒܝܥܐ̈ ܡܬܚܡܐ̈ ܕܡܢ ܛܘܪܫܐ̈ ܗܠܝܢ ܐܝܬܝܗܘܢ . ܡܢ
SynWestSyr ܐܒܗܬܐ̈ ܩܕܡܝܐ̈ . ܘܢܩ̇ܦܝܢܢ X ܠܚܣܝܐ̈ ܡܨܥܝܐ̈ ܒܬܪ ܒܩܢܘܢܐ ܗܢܐ ܕܡܘܕܝܢܘܬܐ : ܐܦܚܢܢ ܗܟܝܠ ܟܕ ܪܪ . ܝܢܢ
SynWestSyr ܡܘܬܗ ܕܡܘܕܝܢܐ ܒܡܠܬܐ ܐܘ̇ ܒܟܬܒܐ ܐܘ̇ ܒܪܡܙܐ ܬܚܡܢܢ ܟܠ ܒܬܪ ܕܝܪܝܐ ܕܡܦܪܣܐ ܘܓܠܐ ܠܡܘܕܝܢܘܬܐ ܕܐܢܫ ܒܚܝܘܗܝ̈ ܐܘ̇
SynWestSyr ܦXܚܐ ܗ̇ܘܕܡܬܩܪܐ ܠܕܪܓܐ ܡܥܠܝܐܕܪܝܫܘܬ ܒܬܪ ܬܚܡܘ ܘܚܘܝܘ . ܕܐܝܟܢܐ ܘ̇ܠܐ ܕܢܗܘܐ ܕܢܬܟܢܫܘ : X¹³¹
SynWestSyr ܣܘܢܩܢܐ ܕܚܝܝܗܘܢ̈ ܐܠܐ ܢܗܘܘܢ ܡܕܡ ܕܣܦܩ . ܕܡ̇ܨܝܐ ܒܬܪ ܢܬܐܠܨܘܢ ܡܢ ܚܣܝܪܘܬܐ X ܠܡܫܒܩ ܬܫܡܫܬܗ ܕܡܪܝܐ ܘܠܡܪܗܛ
SynWestSyr ܚܕ ܐܝܟ ܛܟܣܐ ܕܝܘܡܬܗܘܢ̈ ܘܩܘܡܬܗܘܢ̈ . ܐܢ ܒܢܝ̈ ܟܗܢܐ̈ ܒܬܪ ܕܐܬܩܪܝܘ . ܘܗܝܕܝܢ ܢܬܟܬܒܘܢ ܫܡܗܐ̈ ܕܥܡܝܕܐ̈ ܚܕ
SynWestSyr ܡܐܟܠܐ ܘܡܫܬܝܐ ܣܟ . ܘܫܩܝܐ ܘܪܘܝܘܬܐ ܘܥܝܕܐ̈ ܕܙܠܝܠܘܬܐ ܒܬܪ ܠܚܬܢܐ ܒܝܬ ܚܡܗܘܗܝ̈ ܣܟ . ܘܕܠܐ ܢܗܘܐ ܒܘܪܟܐ ܢܡܘܣܝܐ
SynWestSyr ܫܒܬܐ ܕܢܝܢܘܐ . ܘܠܐ ܒܬܪ ܚܕ ܒܫܒܐ ܚܕܬܐ ܥܕܡܐ ܒܬܪ ܕܦܐܝܐ ܠܡܗܝܡܢܐ̈ . ܘܠܐ ܙܪ . ܩ ܕܢܗܘܐ ܒܘܪܟ ܚܬܢܐ ܘܟܠܬܐ
SynWestSyr ܚܕ ܒܫܒܐ ܚܕܬܐ ܥܕܡܐ ܠܦܢܛܝܩܘܣܛܝ . ܐܠܐ ܒܫܒܬܐ ܕܚܘܪܐ̈ ܒܬܪ ܙܪ . ܩ ܕܢܗܘܐ ܒܘܪܟ ܚܬܢܐ ܘܟܠܬܐ ܒܬܪ ܫܒܬܐ ܕܢܝܢܘܐ . ܘܠܐ
SynWestSyr XX ܐܪܡܠܘܬܗ̇ ܕܡܢ ܟܗܢܐ ܡܛܠ ܕܐܡܐ ܪܘܚܢܝܬܐ ܠܟܠܗܘܢ ܒܬܪ ܡܢ ܐܠܗܐ ܟܠ ܟܠܗ̇ ܕܬܬܚܫܒܝ ܘܬܬܩܪܒܝ ܠܙܘܘܓܐ ܬܪܝܢܐ
SynWestSyr ܡܢܘܬ܏ܗ ܕܐܢܫ ܕܡܓܙܝ XX ܡܢ ܐܢܬܬܐ ܘܒܢܝܐ̈ ܣܓܝ ܡܨܘܬܐ̈ ܒܬܪ ܟܠܗ̇ ܥܕܬܐ ܘܐܪܙܝܗ̇̈ . ]ܩܢܘܢܐ[ܕ܏ܠܘ . ܡܛܠ ܕܐܡܝܢܐܝܬ
SynWestSyr ܗܠܝܢ ܕܝܢ ܩ̣ܡ ܥܡܐ ܓܒܝܐ ܕܒܢܝ̈ ܐܝܣܪܐܝܠ . ܘܦܩܕ ܐܢܘܢ ܒܬܪ . ܕܡܢܗ̇ ܡܦܪܢܣܝܢ ܗܘܘ ܠܗܝܟܠܐ̈ ܘܟܗܢܐ̈ ܘܣܢܝܩܐ̈ .