simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
Ps-GeorgArb:ComLiturgRit ܩܝܡܬܐ ܂ ܗܢ̇ܘ ܕܝܢ ܃ ܫܠܡܐ ܥܡܟܘܢ ܂ ܘܗ̣ܢܘܢ ܦܪܥܝܢ ܒܬܪ ܂ ܘܡܫܡܥ ܠܗܘܢ ܒܪܬ ܩܠܐ ܕܐܬܚܫܚ ܒܗ̇ ܡܪܢ ܠܘܬ ܬܠܡܝܕܘܗܝ̈
Ps-GeorgArb:ComLiturgRit ܥܡܕܗ ܫܢܬܐ ܚܕܐ ܘ·ܬܝܪ ܂ ܡܚܕܗ ܐܡܪܝܢ ܕܐܫܬܠܡ ܠܒܝܬ ܒܬܪ ܂ ܟܕ ܥܡ̣ܕ ܡܚܕܗ ܢܦ̣ܩ ܠܡܕܒܪܐ ܠܡܨܡ ܂ ܟܕ ܐܦ ܝܘܚܢܢ ܕܟܬܪ
Ps-GeorgArb:ComLiturgRit ܩܕܫܐ ܐܠܗܐ 3ܦܩ̇ܕ ܡܫܡܫܢܐ ܕܐܪܟܢܘ ܪܫܝܟܘܢ̈ ܂ ܘܠܡܢ ܒܬܪ ܕܪܡܫܐ ܫܠܡܬ̤ ܂ ܥܕܡܐ ܕܝܢ ܠܗܪܟܐ ܡܫܬܡܗ ܪܡܫܐ ܂ ܠܡܢܐ
Ps-GeorgArb:ComLiturgRit ܝܠܕX ܃ ܕܝܘܚܢ ܕܝܢ ܒXܪ ܕܢܚܐ̇ ܃ ܕܝXܘܕܝܢܐ̈ ܘܝXܝܕẌ ܒܬܪ ܝXܢ ܐܦܣܩܘܦܐ ܝܫܘܥܝXܒ ܕܘܟܪܐ ܕܝXܪܬܝ ܝXܪܝܝX
Ps-GeorgArb:ComLiturgRit ܡܥܠܬܐ ܕܠܫܡܝܐ ܃ ܐܚܘܕܘ ܬܪܥܐ̈ ܆ ܕܚܛܝܐ̈ ܢܩ̇ܫܝܢ ܒܗܘܢ ܂ ܒܬܪ ܕܝܠܢ ܂ ܗܘܘ ܠܡ ܝ̇ܕܥܝܢ ܂ ܝ ܕܗܢܐ ܦܘܩܕܢܐ ܐܬܦܩܕܢ ܂ ܕܡܢ
Ps-GeorgArb:ComLiturgRit ܩܝܡܬܗ ܝ ܂ · ܘXܒܗܬ ܐܢܘܢ ܂ ܐܠܐ ܚܘܝ ܢܦܫܗ ܠܬܠܡܝܕܘܗܝ̈ ܒܬܪ ܃ · ܡܢܐ ܗܝ̣ ܥܠܬܐ ܕܠܐ ܚܘܝ ܡܪܢ ܢܦܫܗ ܠܝܗܘܕܝܐ̈ ܙܩܘܦܐ̈
Ps-GeorgArb:ComLiturgRit ܗܠܝܢ ܂ ܝܪܬܘ ܡܕܡ ܕܣܗܕ ܠܗܘܢ ܕܟܕ ܡܣܝܒܪܝܢ ܡܫܟܚܝܢ ܂ ܒܬܪ ܘܕܟܠ ܡܚܘܢ̈ ܃ ܘܡ̣ܢ ܦܘܩܕܢܘܗܝ̈ ܠܐ ܐܣܛܝܘ ܂ ܡܢܐ ܕܝܢ
Ps-GeorgArb:ComLiturgRit ܚܕ ܣܝ̇ܡܝܢܢ ܂ ܒܡܐܬܝܬܗ ܕܡܪ̣ܢ ܆ ܒܗ̇ܝ ܕܝܘܚܢܢ ܗܘ̣ܐ ܒܬܪ ܕܢܒܝܐ̈ ܚܕ ܒܬܪ ܚܕ ܩ̣ܡܘ ܒܣܘܪܗܒܐ ܂ ܗܟܢܐ ܘܡܙܡܘܪܐ̈ ܚܕ
Ps-GeorgArb:ComLiturgRit ܫܘܪܝ ܙܒܢܐ ܟܬܒܐ ܂ ܟܕ ܡܛܦܣ ܟܗܢܐ ܝܝ ܂ ܒܨܠܡܗ ܕܐܠܗܐ ܂ ܒܬܪ ܢܟܬܪ ܂ ܡܢܗ ܡ̣ܢ ܫܘܪܝܐ ܕܙܒܢܐ ܫܪܝ ܒܬܫܥܝ̣ܬܗ ܂ ܘܐܥܠ
Ps-GeorgArb:ComLiturgRit ܕܚܐ ܂ ܕܡܘܕܝܢܐ̈ ܘܣܗܕܐ̈ ܒܬܪ ܩܝܡܬܐ ܂ 0ܥܪܘܒܬܐ ܕܕܗܒܐ ܒܬܪ ܪܫ̣ܡ ܝܫܘܥܝܗܒ ܕܘܟܪܢܐ ܕܡܪܬܝ ܡܪܝܡ ܒܬܪ ܝܠܕܐ ܂ ܕܝܘܚܢܢ
Ps-GeorgArb:ComLiturgRit ܚܕ ܂ ܟܕ ܣ̇ܓܕ ܩܕܡܝܬ ܐܦܣܩܘܦܐ ܩܕܡ ܡܕܒܚܐ ܃ ܘܗܢ̇ܘܢ ܒܬܪ ܂ ܘܗܟܢ ܥܐܠܝܢ ܟܗܢܐ̈ ܐܝܟ ܐܝܠܝܢ ܕܩܕܝܡܝܢ ܒܟܘܫܪܐ̈ ܂ ܚܕ
Ps-GeorgArb:ComLiturgRit ܐܣܛܘܟܣܐ̈ ܂ ܡܟܬܪ ܕܝܢ · ܒܪܘܝܐ ܕܠܝܬ ܠܗ ܫܘܪܝܐ ܂ ܡܕܡ ܚܕܬ ܒܬܪ ܠܗ ܫܘܪܝܐ ܐܝܬ ܠܗ ܫܘܠܡܐ ܂ ܒܛ ܂ ܠܝܢ ܡܕܝܢ ܐܣܛܘܟܣܐ̈ ܂ ܡܢܐ
Ps-GeorgArb:ComLiturgRit ܚܕ ܩ̣ܡܘ ܒܣܘܪܗܒܐ ܂ ܗܟܢܐ ܘܡܙܡܘܪܐ̈ ܚܕ ܒܬܪ ܚܕ ܣܝ̇ܡܝܢܢ ܒܬܪ ܕܐܬܡܬܚܘ ܥܕܡܐ ܠܐܒܪܗܡ ܂ ܒܨܦܪܐ ܕܝܢ ܃ ܐܟܡܐ ܕܢܒܝܐ̈ ܚܕ
Ps-GeorgArb:ComLiturgRit ܕܡܬܚܪܪܝܢ ܡ̣ܢ ܩܢܘܒܝܢ ܆ ܘܡܬܕܪܫܝܢ ܒܥܢܝܢܐ ܪܘܚܢܐ ܒܬܪ ܕܝܠܗܘܢ ܂ ܘܕܘܒܪܐ ܕܬܫܡܫܬܐ ܕܒܗ̇ ܂ ܗܘܠܠܐ ܬܪܝܢܐ ܃
Ps-GeorgArb:ComLiturgRit ܫܘܪܝܐ ܣ̇ܠܩ ܡܫܡܫܢܐ ܘܡܟܪܙ ܟܪܘܙܘܬܐ ܘܡܢܐ ܡܛܦܣܐ ܗܪܟܐ ܒܬܪ ܫܘܪܝܐ ܘܥܘܢܝܬܐ ܂ 1ܘܡܢܘ ܫܡܐ ܗܢܐ ܕܫܘܪܝܐ ܂ ܝܓ ܃ ܠܡܢܐ
Ps-GeorgArb:ComLiturgRit ܫܘܪܥܬܐ̈ ܕܚܛܝܬܐ̇ ܂ ܗܢ̇ܝܢ ܕܡܬܢܣܝܢܢ ܒܗܝܢ ܒܥܠܡܐ ܗܢܐ ܒܬܪ ܂ ܘܐܢ ܕܒܕܡܘܬ ܨܠܡܐ ܂ ܝ ܥܘܝܬܐ̈ ܕܡܪܙܙܢ̈ ܠܢ ܬܝܒܘܬܐ ܕܡܢ
Ps-GeorgArb:ComLiturgRit ܩܝܡܬܢ ܙܒܢܐ̈ ܘܫܒܘܥܐ̈ ܂ ܬܘܒ ܕܝܢ ܡܬܝܕܥ ܕܠܝܬܘܗܝ ܡ̣ܢ ܒܬܪ ܕܐܠܝܐ ܚܪܬܐ - ܡܪܙܙ ܂ ܘܕܢܚܗ ܕܐܠܝܐ ܘܥܡܗ ܩܝܡܬX ܂ ܡܢܐ
Ps-GeorgArb:ComLiturgRit ܕܢܦܩܢ̈ ܡ̣ܢ ܦܓܪܐ̈ ܂ ܛܘܒܢܐ ܕܝܢ ܗܢܐ ܂ ܡܘܕܐ ܕܡܪܓܫܢ̈ ܐܦ ܒܬܪ ܂ ܐܒܗܬ̈ ܐ ܩܕܝܫܐ̈ ܟ̇ܠܝܢ ܠܡܢ ܕܡܘܕܐ ܕܡܪܓܫܢ̈ ܢܦܫܬܐ̈
Ps-GeorgArb:ComLiturgRit ܟܘܟܒܐ̈ ܂ ܐܗܦܟ ܐܢܘܢ ܠܡܥܪXܐ ܂ ܐܫܬܘܕܝ ܠܗܘ̣ܢ ܕܝܬܩܐ ܒܬܪ ܬܘܒ ܝXܦ̇ܩܝܢ ܗܘ̣ܘ ܥܠ ܣܓܕܬܐ ܕܡܕܢܚܐ ܡܛܠ ܕܛܥܝܢ ܗܘ̣ܘ
Ps-GeorgArb:ComLiturgRit ܛܟܣܐ ܬܪܝܢ ܬܪܝܢ ܂ ܗܢ̇ܘ ܕܝܢ ܃ ܕܐܦ ܣܓܝܐܐ̈ ܐܢܘܢ ܂ ܒܬܪ ܂ ܘܫܡܝܢܐ̈ ܡܢܗܘܢ ܝ ܝܠܦܘ ܘܐܦ ܪܘܚܢܐ̈ ܂ ܗܫܐ ܢܦܩܝܢ ܛܟܣܐ