simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
Ps-GeorgArb:ComLiturgRit ܚܫܗ ܂ ܝܝ ܐܡܬܝ ܕܢܚ̇ܬ ܡ̣ܢ ܡܕܒܪܢܘܬܐ ܕܒܝܡ ܒܬܪ ܚܫܗ ܂ ܒܬܪ ܚܢܢ ܒܡܠܦܢܘܬܗ ܘܒܐܬܘܬܗ̈ ܢܬܦܢܐ ܠܘܬܗ ܃ ܘܢܩܒܠܝܘܗܝ
Ps-GeorgArb:ComLiturgRit ܚܫܗ ܂ ܕܢܬܕܡܐ ܠܢܫܐ̈ ܘܠܬܠܡܝܕܐ̈ ܂ ܩܕܡ ܚܫܗ ܕܝܢ ܂ ܠܐ ܒܬܪ ܒܬܪ ܚܫܗ ܂ ܝܝ ܐܡܬܝ ܕܢܚ̇ܬ ܡ̣ܢ ܡܕܒܪܢܘܬܐ ܕܒܝܡ
Ps-GeorgArb:ComLiturgRit ܥܡܕܗ ܂ ܗܫܐ ܕܝܢ ܕܡܠܝ ܡܕܒܪܢܘܬ ܐ ܡܢܐ ܂ ܐܬ̣ܐ ܕܢܫܠܡ ܢܦܫܗ ܒܬܪ ܝ ܕܡܢ ܫܡܝܐ ܠܐܘܪܫܠܡ ܂ ܘܩܪܝܢܗ ܃ ܡܠܦܢܘܬܗ ܘܡܕܒܪܢܘܬܗ
Ps-GeorgArb:ComLiturgRit ܕܗܢ̇ܘܢ ܡܬܒܣܡܝܢ ܗܝܕܝܢ ܐܦ ܗܢ̣ܘܢ ܡܬܒܣܡܝܢ ܃ 3ܗܟܢܐ ܝ ܒܬܪ ܠܝܬ ܠܗܘܢ 1ܕܥܡ ܡܪܝܐ̈ ܘܥܡ ܙܡܝܢܐ̈ ܢܬܒܣܡܘܢ 2ܐܠܐ
Ps-GeorgArb:ComLiturgRit ܗܢܐ ܕܝܢ ܒܫܝܢܐ ܂ ܝܫܐ X ܕܠܐ ܡܫܢܝܢ ܡ̣ܢ ܛܒܥܐ ܕܩܘܪܒܢܐ̈ ܒܬܪ ܪܡܐܝܬ ܘܙܥܝܦܐܝܬ ܡܙܥܩ ܂ ܕܐܝܬܘܗܝ ܚܙܘܗ ܕܠܘܬ ܙܟܪܝܐ ܂
Ps-GeorgArb:ComLiturgRit ܕܝܢ ܕܩܒܠ ܥܡܐ ܢܡܘܣܐ ܘܐܬܕܪܫ ܒܗ ܒܝܕ ܢܒܝܐ̈ ܃ ܘܩܒܠ ܒܬܪ ܕܝܢ ܒܢܡܘܣܐ ܕܒܣܪܐ ܃ ܥܕܡܐ ܕܡܬܚܘܐ ܓܠܝܢܐ ܐܚܪܢܐ ܂ ܡ̣ܢ
Ps-GeorgArb:ComLiturgRit ܬܓܡܐ ܂ ܩܕܡܝܬ ܢܛܪܝ̈ ܛܟܣܐ ܓܒܪܝܠ ܘܡܝܟܐܝܠ ܂ ܘܒܬܪܗܘܢ ܒܬܪ ܕܒܪܝܬܗ ܂ ܒܙܘܚ̇ܐ ܦܘܩܘ ܩܕܡܘܗܝ ܂ ܘܗܟܢܐ ܢܦ̇ܩܝܢ ܬܓܡܐ